Άρθρο 48 : Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος

1. Συνιστάται Διϋπουργική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη διαμόρφωση συνολικού σχεδίου για την επίλυση των εκκρεμών θεμάτων που σχετίζονται με τη χωροθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συστήνεται μη αμειβόμενη συμβουλευτική επιτροπή από τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους που εκπροσωπούν το σύνολο των εμπλεκομένων με τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα φορέων, εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, της ΟΛΠ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ για την εξέταση και διατύπωση προτάσεων επί του συνόλου των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εν γένει ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος.
3. Με όμοια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης και αφού προηγηθεί διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Με τον ως άνω Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, καθώς και με τις επιτρεπόμενες σε αυτήν δραστηριότητες, είτε για μέρος είτε για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής του Περάματος. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τροποποιείται ο παραπάνω Κανονισμός κατόπιν πρότασης του αρμόδιου φορέα διαχείρισης.