Άρθρο 25: Επισκευές κτιρίων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184 Α’) εφαρμόζεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την επισκευή κάθε κτιρίου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, το οποίο είναι ή έχει χαρακτηριστεί ως νόμιμο. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κατάρτιση, υπογραφή και εκτέλεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια των σχετικών συμβάσεων.