Άρθρο 21: Γραφείο Σταδιοδρομίας

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου συστήνεται Γραφείο Σταδιοδρομίας, υπαγόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Ναυτικής Εκπαίδευσης, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την ενημέρωση και την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων προς τους δοκίμους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), προκειμένου να εξασφαλισθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία ναυτιλιακών εταιριών για τη συμπλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισής τους. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας επικοινωνεί κατά τρόπο αποκλειστικό με τις ναυτιλιακές εταιρίες, προκειμένου να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα και διαφάνεια της ναυτολόγησης. Για το σκοπό αυτό υποστηρίζεται από ειδικό πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακό ιστότοπο.
Στον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του παρόντος καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Γραφείου Σταδιοδρομίας.

  • 18 Δεκεμβρίου 2012, 10:43 | panagiotis

    Το γρ. σταδιοδρομίας είναι σημαντικό να υπάγεται στις κατά τόπου Ακαδημίες και όχι στην αρμόδια διεύθυνση ναυτικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα η φύση και ο στόχος του γρ. σταδιοδρομίας είναι τέτοιος που απαιτεί άμεση σχέση με τους σπουδαστές προκειμένου να είναι σε θέση οποιαδήποτε στιγμή να ζητούν συμβουλές και πληροφορίες και να τους παρέχεται με κάθε τρόπο επαγγελματική καθοδήγηση. Με την υπαγωγή αυτή, το γρ. σταδιοδρομίας των ΑΕΝ θα καταστεί προσιτό, ελέγξιμο και δεν θα απαιτείται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις οι σπουδαστές. Τέλος μ’ ένα τέτοιο μέτρο επιτυγχάνεται η επιθυμητή αποκέντρωση.