Άρθρο 22: Ρυθμίσεις για το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ)

Στο τέλος του α’ εδαφίου της περίπτωσης γ’ και στο τέλος του β’ εδαφίου της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 989/1979 (ΦΕΚ 260 Α’), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις αντίστοιχες περιπτώσεις γ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α’), προστίθενται οι λέξεις : «ή διατελέσαντες Πρόεδροι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι με 15ετή τουλάχιστον υπηρεσία σε διαχειριστική ναυτιλιακή εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα».