Άρθρο 23: Forum κοινωνικού διαλόγου επί εργασιακών ζητημάτων του τομέα ναυτιλίας

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται συλλογικό όργανο διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων με τον τίτλο «Forum κοινωνικού διαλόγου επί εργασιακών ζητημάτων του τομέα ναυτιλίας». Αποστολή του Forum είναι η οργάνωση και η συστηματοποίηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, η καταγραφή και η δημοσιοποίηση συμπερασμάτων και κατευθύνσεων.

2. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους, την οργάνωση και λειτουργία του Forum, τη συμμετοχή μελών και την τήρηση σχετικού Μητρώου, τη δημοσιότητα των εργασιών του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.