Άρθρο 4: Χορηγίες

1. Για τη στήριξη και την ενίσχυση της αποστολής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και των εποπτευόμενων φορέων, είναι δυνατή η χρηματοδότησή του από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, άνευ οποιουδήποτε, άμεσου ή έμμεσου, ανταλλάγματος ή αντισταθμίσματος. Με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου αναρτάται στο διαδίκτυο το ετήσιο πρόγραμμα αναγκών συνοδευόμενο από τεχνική περιγραφή. Ο χρηματοδότης επιλέγει το έργο ή τη δραστηριότητα που επιθυμεί να ενισχύσει και το γνωστοποιεί εγγράφως στο Υπουργείο, το οποίο οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως όχι πέραν των 20 ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να δηλώσει την αποδοχή ή μη της χορηγίας. Σε περίπτωση αποδοχής, ο χρηματοδότης αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων για την πραγματοποίηση της χορηγίας διαδικασιών.
2. Μεταξύ του χρηματοδότη και του Υπουργείου υπογράφεται σύμβαση, η οποία προσδιορίζει τους ειδικότερους όρους υλοποίησης της χορηγίας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρότυπο σχέδιο συμβάσεως και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Για τα χορηγούμενα ποσά έχουν εφαρμογή οι σχετικές περί χορηγιών διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

  • 28 Δεκεμβρίου 2012, 14:44 | AIKATERINH DHMOY

    Χορηγίες ή χρηματοδοτήσεις υποχρεωτικές των Οργανισμων λιμένων ή λιμενικων ταμειων προς τα τοπικα τουλαχιστον Λιμεναρχεια πρεπει να
    καταστουν δυνατες ωστε να παψουν τα Λιμεναρχεια να γίνονται «ζητιάνο騻
    για να καλύπτουν βασικές τους λειτουργικές δαπάνες.

  • Κρίνεται σκόπιμo όπως οι χορηγίες να λαμβάνουν τη μορφή όχι μόνο χρηματοδότησης του Υπουργείου όπως προβλέπεται από το παρόν σχέδιο νόμου αλλά και η εισφορά ή χορηγία σε είδος (εξοπλισμοί, μηχανήματα, αναλώσιμα) ή και χορηγίες υπηρεσιών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Υπουργείου αλλά και των περιφερειακών υπηρεσιών του σε τέτοια είδη. Επίσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με τα στοιχείων που θα γνωστοποιούνται στους υποψήφιους χορηγούς λόγω της εμπιστευτικότητας των στοιχείων και της ρητής πρόβλεψης του άρθρου 15 του ν. 3622/2007.