Άρθρο 47 : Μετατροπή Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε Ανώνυμη Εταιρεία του Ν. 2932/2001 και συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε» και έδρα το Δήμο Χαλκίδας.
2. Το καταστατικό της Εταιρείας συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, διέπεται δε από τον παρόντα νόμο, το ν. 2932/2001 ΦΕΚ (Α 145/29.6.2001), τον κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως Εταιρεία κοινής ωφέλειας του ευρύτερου δημόσιου τομέα διέπεται επίσης από τις διατάξεις του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α 144) περί ΔΕΚΟ, όπως κάθε φορά ισχύουν και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
4. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Σκύρου, Στύρων και Ωρεών, που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.. 86/2003 (ΦΕΚ Α΄ -80) «Περί Διασπάσεως του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας», συγχωνεύονται στην πιο πάνω Ανώνυμη Εταιρία.
5. Το σύνολο των θεμάτων που ανακύπτουν από την μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Ευβοίας σε Ανώνυμη Εταιρία και τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων της παρ. 4 του παρόντος, ρυθμίζονται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 6 έως 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001,όπως τροποποιηθέν ισχύει.
6. α) Το τακτικό προσωπικό τόσο του μετατρεπόμενου Λιμενικού Ταμείου όσο και αυτών που συγχωνεύονται μεταφέρεται αυτοδικαίως στην ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της μετατροπής και της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιρειών που απορροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.
β) Το ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς και το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διέπεται από τα εδάφια α΄,β΄,γ΄,δ΄,ε΄ και στ΄ της παρ.10 του άρθρου 4 του Ν.3075/2002 (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • 27 Δεκεμβρίου 2012, 15:21 | Κονιδάρης Τάσος

  Θετική εξέλιξη η δημιουργία μιας νέας Α.Ε,που θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα μέρη της χώρας,όπου υπάρχουν γεωγραφικά και οικονομικά κριτήρια για κάτι τέτοιο.

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 22:08 | XILARI

  TI ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ? ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Ή ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ?
  ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (π.χ ΚΥΜΗ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ) ή ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ??

 • 20 Δεκεμβρίου 2012, 09:04 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
  Της με αριθ. 44 από 17 Δεκεμβρίου 2012 συνεδρίασης
  του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου

  AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 383 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

  «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας»

  Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16900 από 13-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 . Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ.
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (14), ήτοι:

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1 Νόβας Δημήτριος (Πρόεδρος) 8 Παλυβός Γεώργιος
  2 Νταλάκας Χαράλαμπος 9 Τζαβάρα – Τόλια Παγώνα
  3 Κιούκη Μαρία 10 Γκότσης Χρήστος
  4 Κέκης Αντώνιος 11 Ραβιόλος Ελευθέριος
  5 Μαστροδήμας Σταμάτιος 12 Βόσσος Αλκιβιάδης
  6 Μανώλης Νικόλαος 13 Ζέμπης Ευάγγελος
  7 Κουνέλης Κωνσταντίνος 14 Βρανά Κυριακούλα

  ΑΠΟΝΤΕΣ
  1 Τούρλα Γεωργία 8 Ρουκλιώτης Ιωάννης
  2 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 9 Πολυχρονίου Πολυχρόνης
  3 Μπαρούς Ιωάννης 10 Ξυπόλιτου Ευδοξία
  4 Οικονόμου Γεώργιος 11 Ζαφείρης Αθανάσιος
  5 Τσολάκη Χρυσούλα 12 Γκεμίσης Ιωάννης
  6 Τσαπέπα Μαρία 13 Λέκας Ζαχαρίας
  7 Σαραβάνος Γεώργιος

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
  Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : α) Νέων Στύρων, Φωτεινού Μαρία, β) Μεσοχωρίων, Ράπτη Χρυσούλα, γ) Αλμυροποτάμου, Τσιγαρίδα Ανθή, δ) Πλατανιστού, Σαρλάνης Γεώργιος, ε) Καρύστου, Γάσπαρη Μαρία, στ) Καλυβίων, Σταμπέλος Δημήτριος, ζ) Μαρμαρίου, Γουλέτας Κωνσταντίνος, η) Πολυποτάμου, Δήμας Κωνσταντίνος, θ) Στύρων, Ζάππας Αναστάσιος.

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Νικόλαος Ιωαν. Μανώλης ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .
  Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος του Δήμου, Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Δ΄.

  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων : 1) «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας», 2) «Έγκριση λειτουργίας καταστημάτων Καρύστου την Κυριακή 30-12-2012», και ζητά την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.
  Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .
  Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
  Εγκρίνει την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.

  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 383/ 2012
  ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας».

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 13-12-2012 έως 28-12-2012 , και το αρ. 47 στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
  «1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.» και έδρα το Δήμο Χαλκίδας…..4. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Ευβοίας , Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Σκύρου, Στύρων και Ωρεών που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2003 (ΦΕΚ Α-80) « Περί Διασπάσεως του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας» συγχωνεύονται στην πιο πάνω Ανώνυμη Εταιρία».
  Θέτουμε επίσης υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. 74/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου σύμφωνα με την οποία το Δημοτικού Συμβούλιο Καρύστου αποφάσισε ομόφωνα: «Την υποβολή πρότασης στο ΥΠΕΣΑΗΔ και στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων για μεταφορά των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων της περιοχής μας στο Δήμο Καρύστου και την υποβολή πρότασης για σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Καρύστου».
  Επειδή πάγια θέση του Δήμου ήταν η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων της περιοχής μας στο Δήμο Καρύστου και η σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προτείνουμε την έκφραση διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» όπως διατυπώνεται στο αρ. 47 του σχεδίου νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
  Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
  ………………………………………………………………………………………..
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/2010, του αρ. 28 του Ν. 2738/1999 και το αρ. 244 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» όπως διατυπώνεται στο αρ. 47 του σχεδίου νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
  Ζητούμε την απόσυρση του ανωτέρω άρθρου και ζητούμε την μεταφορά των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων της περιοχής μας στο Δήμο Καρύστου και τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 383 /2012.
  ……………………………………………………………………………………
  Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( τ.σ. – τ.υ.)

  ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ
  ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  ΚΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ
  ΚΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΤΟΛΙΑ – ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΓΩΝΑ
  ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
  ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

 • 19 Δεκεμβρίου 2012, 13:20 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
  Της με αριθ. 44 από 17 Δεκεμβρίου 2012 συνεδρίασης
  του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου

  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 383/2012
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας»

  Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16900 από 13-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 . Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ.
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (14), ήτοι:

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  1 Νόβας Δημήτριος (Πρόεδρος) 8 Παλυβός Γεώργιος
  2 Νταλάκας Χαράλαμπος 9 Τζαβάρα – Τόλια Παγώνα
  3 Κιούκη Μαρία 10 Γκότσης Χρήστος
  4 Κέκης Αντώνιος 11 Ραβιόλος Ελευθέριος
  5 Μαστροδήμας Σταμάτιος 12 Βόσσος Αλκιβιάδης
  6 Μανώλης Νικόλαος 13 Ζέμπης Ευάγγελος
  7 Κουνέλης Κωνσταντίνος 14 Βρανά Κυριακούλα

  ΑΠΟΝΤΕΣ
  1 Τούρλα Γεωργία 8 Ρουκλιώτης Ιωάννης
  2 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 9 Πολυχρονίου Πολυχρόνης
  3 Μπαρούς Ιωάννης 10 Ξυπόλιτου Ευδοξία
  4 Οικονόμου Γεώργιος 11 Ζαφείρης Αθανάσιος
  5 Τσολάκη Χρυσούλα 12 Γκεμίσης Ιωάννης
  6 Τσαπέπα Μαρία 13 Λέκας Ζαχαρίας
  7 Σαραβάνος Γεώργιος

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
  Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : α) Νέων Στύρων, Φωτεινού Μαρία, β) Μεσοχωρίων, Ράπτη Χρυσούλα, γ) Αλμυροποτάμου, Τσιγαρίδα Ανθή, δ) Πλατανιστού, Σαρλάνης Γεώργιος, ε) Καρύστου, Γάσπαρη Μαρία, στ) Καλυβίων, Σταμπέλος Δημήτριος, ζ) Μαρμαρίου, Γουλέτας Κωνσταντίνος, η) Πολυποτάμου, Δήμας Κωνσταντίνος, θ) Στύρων, Ζάππας Αναστάσιος.

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Νικόλαος Ιωαν. Μανώλης ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .
  Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος του Δήμου, Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Δ΄.

  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων : 1) «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας», 2) «Έγκριση λειτουργίας καταστημάτων Καρύστου την Κυριακή 30-12-2012», και ζητά την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.
  Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .
  Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
  Εγκρίνει την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.

  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 383/ 2012
  ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας».

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 13-12-2012 έως 28-12-2012 , και το αρ. 47 στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
  «1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.» και έδρα το Δήμο Χαλκίδας…..4. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Ευβοίας , Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Σκύρου, Στύρων και Ωρεών που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2003 (ΦΕΚ Α-80) « Περί Διασπάσεως του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας» συγχωνεύονται στην πιο πάνω Ανώνυμη Εταιρία».
  Θέτουμε επίσης υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. 74/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου σύμφωνα με την οποία το Δημοτικού Συμβούλιο Καρύστου αποφάσισε ομόφωνα: «Την υποβολή πρότασης στο ΥΠΕΣΑΗΔ και στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων για μεταφορά των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων της περιοχής μας στο Δήμο Καρύστου και την υποβολή πρότασης για σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Καρύστου».
  Επειδή πάγια θέση του Δήμου ήταν η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων της περιοχής μας στο Δήμο Καρύστου και η σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προτείνουμε την έκφραση διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» όπως διατυπώνεται στο αρ. 47 του σχεδίου νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
  Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
  ………………………………………………………………………………………..
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/2010, του αρ. 28 του Ν. 2738/1999 και το αρ. 244 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

  Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» όπως διατυπώνεται στο αρ. 47 του σχεδίου νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
  Ζητούμε την απόσυρση του ανωτέρω άρθρου και ζητούμε την μεταφορά των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων της περιοχής μας στο Δήμο Καρύστου και τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 383 /2012.
  ……………………………………………………………………………………
  Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( τ.σ. – Τ.υ.)

  ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  ΚΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ
  ΚΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΤΟΛΙΑ – ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΓΩΝΑ
  ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
  ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 • 19 Δεκεμβρίου 2012, 12:40 | ΖΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ

  Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Λιμενικών Ταμείων της Εύβοιας που συγχωνεύουνται στην Ανώνυμη Εταιρεία μεταφέρονται στην έδρα αυτής στην Χαλκίδα η θα υπαρξει κάποια άλλη ρύθμιση,λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις την σημερινή δύσκολη κατάσταση και τα προβλήματα της κάθε περιοχής.

 • 15 Δεκεμβρίου 2012, 23:08 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΑΥΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν. 2932/2001.