Άρθρο 16: Βοηθητικά σκάφη και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών

1. Ως βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή ως πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών ορίζεται κάθε σκάφος ή πλωτό ναυπήγημα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς υποστήριξης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας (ιδίως για μεταφορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδίων, ρυμούλκηση κλωβών, δεξαμενών, φύλαξη).

2. Κάθε βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών εφοδιάζεται με άδεια από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου υδατοκαλλιεργητή και έγκριση της αρμόδιας για θέματα αλιείας υπηρεσίας που εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, είτε πρόκειται για σκάφος ή ναυπήγημα που δραστηριοποιείται στη θάλασσα είτε πρόκειται για σκάφος ή ναυπήγημα που δραστηριοποιείται σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς). Η άδεια θεωρείται από την αρμόδια αρχή στο τέλος κάθε πενταετίας. Για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει διπλότυπο είσπραξης τέλους υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ευρώ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια για το χαρακτηρισμό σκάφους ή πλωτού ναυπηγήματος ως βοηθητικού υδατοκαλλιεργειών, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χορήγηση άδειας και για την οργανική σύνθεση πληρωμάτων.

4. Κάτοχοι επί δύο (2) τουλάχιστον έτη άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιεργειών ή/και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών μικρότερα των είκοσι (20) μέτρων.

5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με τις διοικητικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ 420/1970 (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.1740/1987 (Α΄ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.2040/1992 (Α΄ 70) και ισχύει.

6. Η άδεια βοηθητικού σκάφους υδατοκαλλιεργειών ή πλωτού βοηθητικού ναυπηγήματος υδατοκαλλιεργειών ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του βοηθητικού σκάφους υδατοκαλλιεργειών ή του πλωτού βοηθητικού ναυπηγήματος υδατοκαλλιεργειών ή σε περίπτωση που ο υπεύθυνος για το βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή το πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών δεν συμμορφώθηκε καθ’ υποτροπή με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που παρέβη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Μετά το πέρας ενός (1) έτους από την ανάκληση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας.

7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα βοηθητικά σκάφη και τα πλωτά ναυπηγήματα συνεχίζουν να αδειοδοτούνται και να λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 10:05 | ΘΗΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,

  Αναφέρουμε την γνώμη και εμπειρία μας για την κατηγορία των σκαφών του άρθρου 16 προκειμένου να λυθούν χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τον πιο δυνατό ίσως εξαγωγικό κλάδο της Εθνικής μας Οικονομίας, τον Κλάδο των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ.

  Προκειμένου η Λιμενική Αρχή, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Αλιείας να εκδώσει την επαγγελματική άδεια σκάφους υδατοκαλλιεργειών, θα πρέπει να έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους & της μηχανής π.χ. ολικό μήκος, μήκος νηολόγησης, πλάτος νηολόγησης, βάθος νηολόγησης, ολική χωρητικότητα, καθαρή χωρητικότητα, ιπποδύναμη μηχανής κλπ στοιχεία που προκύπτουν από την καταμέτρηση των σκαφών (όπως γίνεται σήμερα με τα Επαγγελματικά Αλιευτικά).
  Η παραπάνω ενέργεια γίνεται σήμερα για σκάφη υδατοκαλλιέργειας άνω των 10 μέτρων ολικού μήκους. Θα πρέπει δηλαδή να καταμετρηθούν τα εν λόγω σκάφη και πλωτά ναυπηγήματα ολικού μήκους κάτω των 10 Μ.

  Στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου αναφέρεται ότι τα βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας προορίζονται εκτός των άλλων και για ρυμούλκηση κλωβών, δεξαμενών.
  Λόγω της ιδιομορφίας των εγκαταστάσεων των υδατοκαλλιεργειών (αγκυροβόλια, έκταμα σχοινιών κλπ) θα λύνονταν πολλά προβλήματα, εάν προστίθετο μια νέα παράγραφος που θα επέτρεπε την ρυμούλκηση των παραπάνω κλωβών και πλωτών ναυπηγημάτων για τοπικούς πλόες, από σκάφη υδατοκαλλιέργειας, με την προϋπόθεση να έχουν ΠΓΕ σε ισχύ, να φέρουν εξοπλισμό ανάλογα με το μήκος τους (γάντζο ρυμούλκησης – απαγκίστρωση γάντζου η προϋποθέσεις καβοδετικών πλοιαρίων) και να εφοδιάζονται με την ανάλογη βεβαίωση ρυμούλκησης ναυπηγού για την συγκεκριμένη ρυμούλκηση.

  Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ο μέχρι σήμερα χαρακτηρισμός γι’ αυτά τα σκάφη είναι ‘’Βοηθητικά Ιχθυοκαλλιέργειας’’ ενώ τώρα χαρακτηρίζονται ‘’Βοηθητικά Υδατοκαλλιέργειας’’(Πιθανή δημιουργία προβλημάτων με τα υπάρχοντα Ναυτιλιακά Έγγραφα των σκαφών με τον νέο χαρακτηρισμό).

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΘΗΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ