Άρθρο 13: Επιθεώρηση πλοίων

1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 345/2000 (298 Α’) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) ιδιωτών, των οποίων η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των ιδίων, των μελών της οικογένειας τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού, σχετίζεται με την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους ή επιθεωρήσεις».

2. α) Στην παρ. 1.2 του άρθρου 3 του ΠΔ 345/2000 προστίθεται στοιχείο 1.2.5. ως εξής:
«1.2.5. Για αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) του πλοίου, επιθεωρητής τηλεπικοινωνιακού τομέα σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.4, ο οποίος έχει γνώση των σχετικών κανονισμών, των τεχνικών χαρακτηριστικών, των σχετικών κανόνων και κανονισμών εγκατάστασης και χειρισμού του συστήματος AIS, μετά από σύμφωνη γνώμη και οδηγίες του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.)».
β) Τα στοιχεία 1.2.5 έως 1.2.11 αναριθμούνται σε 1.2.6 έως 1.2.12 αντιστοίχως.

3. Στο τέλος του στοιχείου i της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του πρώτου άρθρου του π.δ. 38/2011 (ΦΕΚ 96 Α’) προστίθενται οι λέξεις :
«καθώς και στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του ΒΔ 36/67 (Α΄9/67), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

4. Οι αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) των πλοίων δύνανται να διενεργούνται και από επιθεωρητές τηλεπικοινωνιακού τομέα-μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την πιστοποίησή τους ως ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων πλοίων στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74, ΚΕΦ ΙΧ και ΧΙ-2), του Διεθνούς Κώδικα ασφαλούς διαχείρισης (Κώδικας ISM) και του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS).
Με όμοια απόφαση συγκροτείται ομάδα εργασίας για την εκπόνηση εγχειριδίου επιθεώρησης σύμφωνα με τους Κώδικες ISM και ISPS.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ρυθμίζονται θέματα ελαχίστων κριτηρίων προσόντων επιθεωρητών και ελεγκτών σχεδίων ή/και μελετών των Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΠ) και Μελετών – Κατασκευών (ΔΜΚ) του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης των ανωτέρω προσώπων.

 • 26 Δεκεμβρίου 2012, 10:46 | Νικολαος ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ

  Άρθρο 13
  Στην παράγραφο 1.
  πρέπει να αναφερθεί ότι
  Απαγορεύετε να συμμετέχουν στα Τοπικά κλιμάκια
  Ναυτικοί Πράκτορες – Τουριστικοί πράκτορες .
  Όλοι αυτοί έχουν άμεση σχέση με τα σκάφη κυρίως τα Τουριστικά επαγγελματικά αφού διαχειρίζονται επ αμοιβή τα πιστοποιητικά τους κατάπλους απόπλους και γεμίζουν με επιβάτες τα πλοία .
  Είναι αδιανόητο να εχει τέτοια εξάρτηση από το πλοίο και να εκτελεί και επιθεώρησης .
  Στα νησιά οπού η τουριστική κίνηση είναι τεράστια όλα τα πλοία επαγγελματικά τουριστικά που είναι η συντριπτική πλειοψηφεια εξαρτώνται από τους Πράκτορες .

 • 21 Δεκεμβρίου 2012, 10:53 | Νικολαος ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ

  Στο αρθρο 13
  Είναι μια ευκαιρία να αποκεντρωθούν Υπηρεσίες από την Γραφειοκρατική Επιθεώρηση Εμπορικών πλοίων .
  Τα Τοπικά κλιμάκια Επιθεώρησης να συγκροτούνται , τουλάχιστον στα Κεντρικά Λιμεναρχεία
  Όπου υπάρχουν τουλάχιστον 3 Ναυπηγοί Μηχανολόγοι και να μπορούν να εκδίδουν πρωτόκολλα η πιστοποιητικά για σκάφη μέχρι 24 μέτρα – μήκους ισάλου-
  Την ίδια στιγμή θα εισπράττει πόρους το κράτος που σήμερα διαφεύγουν ,
  με τον εξής απλό τρόπο :

  Με επικεφαλή τον αρχαιότερο Ναυπηγό μηχανολόγο , που θα υπογραφεί μαζί με τον Λιμενάρχη ( η οποίον ορίσει ο Λιμενάρχης )

  1.θα εκδίδονται τα πιστοποιητικά
  2. θα εκδίδουν και ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ όπως μπορεί και ο Νηογνώμονας .
  3.Να καθοριστεί ένα τέλος ) για την έκδοση όλων των πιστοποιητικών το οποίο
  ( που θα αποτελείται από 3 έως 5 άτομα )
  θα κατανέμεται ως εξής :
  50% θα μοιράζονται όλα τα μέλη του κλιμακίου
  25% θα μοιράζεται στο λιμεναρχείο και
  25% θα πηγαίνει στο κράτος
  π.χ. μέχρι 5 μετρά ολικού μήκους 150 ευρώ
  από 5 μέτρα έως 6 μέτρα 250 ευρώ
  από 6 μέτρα έως 8 μέτρα 400 ευρώ
  από 8 μέτρα έως 12 μέτρα 700 ευρώ
  από 12 μέτρα έως 15 μέτρα 1100 ευρώ

  Σε αυτά τα ποσά θα συγκαταλέγονται όλα εκτός από το πιστοποιητικό καταμέτρησης και θα αφορά την έκδοση πιστοποιητικών αφού ο ενδιαφερόμενος θα έχει προσκομίσει όλα τα υπόλοιπα , μελέτες , σχέδια κ.λ.π .
  Όπου απαιτούνται

  και ουτο καθεξής αυτά θα είναι για την έκδοση των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και των υπολοίπων
  Για τα Αλιευτικά θα υπάρχει μείωση 25 %

  Όλοι γνωρίζουν ότι αυτά τα ποσά ούτως η άλως πληρώνονται απο τούς ιδιοκτήτες σκαφών και μάλιστα μαύρα έτσι :
  1. Το κράτος θα εισπράττει αυτά που διαφεύγουν
  2. Οι λιμενικοί θα έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα που ούτως η άλως χάνεται
  και δεν θα επιβαρύνεται το κράτος
  3. Οι Ναυπηγοί θα έχουν ένα εισόδημα που θα φορολογείται
  4. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ θα ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΘΗ και δεν θα ταλαιπωρείται ο
  πολίτης
  5.θα σταματήσουν τα υπόγεια ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ .
  6. Δεν θα επιβαρύνεται ο πολίτης στο να ΠΛΗΡΩΝΕΙ τους επιθεωρητές από τον Πειραιά για να έλθουν στο κάθε λιμάνι για επιθεώρηση , όταν οι Ναυπηγοί που υπάρχουν είναι πιο έμπειροι από αυτούς .
  7. Και η Επιθεώρηση να ασχολειτε μόνο με μεγάλα βαπόρια που ούτως η άλως μόνο στο Πειραιά μπορούν να επιθεωρηθούν στο Πέραμα στη ξηρά .

  Με αυτό τον τρόπο θα σταματήσει η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ που εδώ και δεκαετίες υπάρχει σε όλο αυτό το κυκλωμα .
  Αυτά είναι ένας απλός μπουσουλας μετά από 30 χρόνια εμπειρίας .

 • 18 Δεκεμβρίου 2012, 13:10 | Νικολαος ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ

  Στο άρθρο 13
  Πρέπει διευκρινίζονται τα κριτήρια επιλογής μελών του κλιμακίου Επιθεώρησης
  Δηλαδή με σειρά προτίμησης
  1. πρέπει προτεραιότητα να έχουν Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι
  Με θαλάσσια εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη και 10 έτη απόκτησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
  2. Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Α.Ε.Ι με 10 έτη απόκτησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
  3.Ναυπηγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί με 2 έτη απόκτησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
  4.Ναυπηγοι Μηχανολόγοι Τ.Ε.Ι . με 4 έτη θαλάσσια υπηρεσία και 10 έτη απόκτησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
  5. .Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Τ.Ε.Ι με 10 έτη απόκτησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.
  6. Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού Α. Τάξεως

  Είναι αδύνατον ένας Μηχανικός εμπορικού Ναυτικού η κάποιος που δεν έχει επιστημονικές γνώσεις να κρίνει
  Παραδείγματος χάριν –
  την αντοχή ενός ανταλλακτικού ,
  την ευστάθεια του σκάφους σε σχέση με το βάρος και την τοποθέτηση της μηχανής ,
  τι σχέση έχουν τα Αμπερωρια με τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο πλοίο
  την αντοχή ενός υλικού στην πυρκαγιά
  Για όλα αυτά και πολλά άλλα πρέπει η σειρά να είναι όπως προτείνω
  για την Ασφάλεια των επιβαινόντων και τον σωστό έλεγχο των πλοίων

  Δεν θα πρέπει Αξιωματικοί του Λιμενικού να επιθεωρούν Μηχανολογικά κανένα σκάφος διότι η εμπειρία τους είναι συνήθως σε μικρές ιπποδυνάμεις και δεν έχουν επιστημονικές γνώσεις ( εκτός εάν έχουν διπλώματα η πτυχία ανάλογα )

 • 16 Δεκεμβρίου 2012, 13:04 | panagiotis

  Από την επιθεώρηση πλοίων πρέπει να εξαιρεθούν τα στελέχη του Λιμενικού σώματος, γιατί δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ελεγκτές και ελεγχόμενοι, δηλαδή αφενός μεν να υπογράφουν ως επιθεωρητές αφετέρου δε να ελέγχουν εάν έχουν επιθεωρηθεί τα πλοία. Γιατί έτσι η κρίση είναι εν τοις πράγμασι ανέλεγκτη, αφού καλούνται οι ίδιοι να ελέγξουν τη νομιμότητα ή την ορθότητα των δικών τους πράξεων.