Άρθρο 40 : Αδειοδοτήσεις Έργων σε Οργανισμούς Λιμένων

1. Η εκτέλεση έργων εντός θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης Οργανισμού Λιμένος Ανώνυμης Εταιρείας, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ακόλουθες διατάξεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης.
2. Τα έργα της λιμενικής υποδομής και ανωδομής διακρίνονται σε: α) κύρια λιμενικά έργα, νοουμένων ως λιμενικών έργων αυτών που εκτελούνται εντός της θαλάσσιας ζώνης και στην χερσαία ζώνη και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος λιμένας, ιδίως λιμενοβραχίονες, προσχώσεις, εγκατάσταση μηχανημάτων και κάθε ανωδομή που εξυπηρετεί άμεσα τις λιμενικές λειτουργίες β) σε βοηθητικά λιμενικά έργα, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα, και συνδέονται έμμεσα με τις λιμενικές λειτουργίες, ιδίως σταθμοί στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αναψυχής και εστίασης, ξενοδοχεία, επιβατικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις μεταφοράς επιβατών, γραφεία, καταστήματα και άλλα.
3. Για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου εκ των ανωτέρω απαιτείται προηγούμενη ένταξή του στο αναπτυξιακό πρόγραμμα μελέτης και διαχείρισης του λιμένα (Master Plan), με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού Λιμένος. Προκειμένου να ενταχθεί ή τροποποιηθεί το έργο στο αναπτυξιακό πρόγραμμα μελέτης και διαχείρισης του λιμένα, απαιτείται η υποβολή μελέτης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και μελέτη έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών (Γ.Γ.Ν.Ε.Υ.), η οποία διαβιβάζει αμελλητί πλήρη αντίγραφα των φακέλων στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου εντός προθεσμίας εξήντα ημερών να διατυπώσει την αξιολόγησή της για τις υποβληθείσες μελέτες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής απράκτου, η αξιολόγηση λογίζεται ως θετική. Η Γ.Γ.Ν.Ε.Υ. συγχρόνως δημοσιεύει σε δύο εφημερίδες μιας εθνικής κυκλοφορίας και μια τοπική και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου το έργο, ώστε να διενεργηθεί δημόσια διαβούλευση επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του στην ευρύτερη περιοχή.
4. Για την εκτέλεση των έργων που έχουν ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα μελέτης και διαχείρισης λιμένος (MASTER PLAN) σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο απαιτείται:
(α) απόφαση του ΔΣ του φορέα διαχείρισης
(β) έγκριση των τεχνικών μελετών από την Ε.Σ.Α.Λ.
(γ) εξαίρεση από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, λόγω της ένταξης στο MASTER PLAN κατά την προηγούμενη παράγραφο και
(δ) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία επέχει άδεια κατασκευής του έργου.
(ε) για την έναρξη εργασιών απαιτείται κοινοποίησή της αδείας του προηγούμενου εδαφίου στην κατά τόπον αρμόδια λιμενική αρχή.
Η Υπουργική απόφαση εκδίδεται εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης του Φορέα Διαχείρισης στην Ε.Σ.Α.Λ. συνοδευόμενη από τις σχετικές μελέτες
5. Η συντήρηση, επισκευή και βελτίωση των εγκαταστάσεων των εκτελεσθέντων έργων λιμενικής υποδομής και ανωδομής, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, που κοινοποιείται προς γνώση, στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων και την αρμόδια Λιμενική Αρχή, συνοδευόμενη από το σύνολο των μελετών και σχεδίων.
6. Εφόσον πρόκειται για έργα εκτελούμενα με παραχώρηση, ο παραχωρησιούχος νομιμοποιείται να υποβάλλει την αίτηση έκδοσης της άδειας στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων ως και για κάθε περαιτέρω διαδικασία εκτέλεσης του έργου, υποκαθιστώντας τον Φορέα Διαχείρισης, έναντι της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και των Λιμενικών Αρχών.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 14:54 | AIKATERINH DHMOY

  Για επισκευή λιμενικων εργων ή προσθήκες σε αυτά να απαιτείται γνωστοποίηση στην ΔΛΥ ή το Λιμεναρχείο

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 14:52 | AIKATERINH DHMOY

  Αρκετά βοηθητικά λιμενικά έργα πρέπει να εξαιρεθουν απο τις διαδικασίες
  των σοβαρων λιμενικων υποδομων.
  Κατά καιρούς το Λιμεναρχεία αλλά και η ΔΛΥ έχουν θεωρήσει σαν λιμενικά
  έργα και το εξοπλισμό των υπηρεσιων των λιμεναρχείων για ελεγχο αλκοτεστ.
  Οι Ο.Λ αλλά και τα Λιμενικά ταμεία ενίοτε καλουνται να δημιουργουν υποδομές για εξυπηρέτηση λουομένων στις παραλίες.Είναι αυτες οι υποδομες λιμενικά έργα!

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 22:28 | AGRIDITE

  Επί του κάτωθι «Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής απράκτου, η αξιολόγηση λογίζεται ως θετική. Η Γ.Γ.Ν.Ε.Υ. συγχρόνως δημοσιεύει σε δύο εφημερίδες μιας εθνικής κυκλοφορίας και μια τοπική και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου το έργο, ώστε να διενεργηθεί δημόσια διαβούλευση επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του στην ευρύτερη περιοχή.» η δημοσιοτητα που προβλεπεται απο την κοινοτική οδηγια περί περιβαλλοντικής νομοθεσίας, είναι υποχρέωση του ΥΠΕΚΑ και οχι της ΕΣΑΛ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 22:01 | ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ

  Το άρθρο αυτό το διάβασα πολλές φορές αλλά ΕΧΩ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΨΗΛΑ. Δεκ καταλαβαίνω το πνευμα το νομοθετη, ειλικρινά.
  Στην παρ. 2 γίνεται διάκριση μεταξύ έργων (α) περ. και (β) και στη συνέχεια αυτή η διάκριση δεν χρησιμοποιείται πουθενά.
  Η ένταξη στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του λιμένα για έργα όπως στέγαστρα, τουλάτες κτλ ειναι υπερβολική.
  Η υποβολή της μελέτης για ένταξη θα πρέπει να γίνεται στο ΥΠΕΚΑ (ΕΥΠΕ) ή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Εάν το ΥΠΕΚα κρίνει ότι δεν επέρχονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και επομένως δεν απαιτείται η διαδικασία τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικών όρων, θα πρέπει να δίνεται απλά έγκριση από το ΥΝΑ, όπως γίνεται μέχρι τώρα, σύμφωνα με το Ν.2932/2001.
  Εάν απαιτείται η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, τότε να στέλνεται η μελέτη στην ΕΣΑΛ.
  Η ΕΣΑΛ έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. Το ΥΝΑ από την κείμενη νομοθεσία δεν εκτελεί έργα, δεν αναθέτει μελέτες, δεν είναι Τεχνική Υπηρεσία. Δηλαδή η παράγραφος 4(β) ειανι λάθος.
  Τα εργα θα γίνονται χωρίς ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙς ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ? Δεν φαίνεται να υπάρχει σχετική πρόνοια.
  Η παρ. 6 υποκαθιστά το Ν.2971 άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.2932/2003.
  ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Ή ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΡΘΡΟ – ΕΚΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑ ΛΥΣΕΙ

 • 15 Δεκεμβρίου 2012, 23:59 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ CHEK LIST ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ MASTER PLAN, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΘΑ ΠΕΡΑΤΩΘΕΙ ΕΝΤΟς ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΦΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ, ΚΛΠ, ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ.
  ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙ ή ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟ η ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ, ΟΠΩΣ Π.Χ. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΞΗΡΑ ή ΔΕΝ ΕΝΩΝΕΤΑΙ, Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ, Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΚΛΠ (ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ), ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ?
  ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 – 1970 ή ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ.
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ