Άρθρο 29: Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής

1. Συστήνεται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ), που λειτουργεί στο πλαίσιο Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ γνωμοδοτεί κυρίως: α) Για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και β) Για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών.

2. Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ συγκροτείται από τους παρακάτω και ως εξής :

α) Το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο,

β) Τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αιγαίου, Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ως μέλη,

γ) Τους Περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων, ως μέλη, αναπληρούμενοι από Αντιπεριφερειάρχες που οι ίδιοι ορίζουν, καθώς και τους Αντιπεριφερειάρχες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχουν στην αρμοδιότητα τους νησιά,

δ) Πέντε (5) εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που προέρχονται από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων νήσων, ως μέλη, οριζόμενους με τους αναπληρωτές τους από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια των Π.Ε.Δ., καθώς και έναν εκπρόσωπο των υπολοίπων νησιωτικών δήμων της χώρας με τον αναπληρωτή του οριζόμενο από την ΚΕΔΕ,

ε) Πέντε (5) εκπροσώπους των Επιμελητηρίων, από τους οποίους οι τέσσερις (4) θα προέρχονται από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων και ένας (1) από τα Επιμελητήρια των Νομών που έχουν νησιά, ως μέλη. Οι ανώτεροι ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ),

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως μέλος, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδίου Επιμελητηρίου προερχόμενο από νησιωτική πολιτική,

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ως μέλος, προερχόμενος από Παραρτήματα που εδρεύουν στο Αιγαίο ή τη Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδίου Επιμελητηρίου,

η) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως μέλος, προερχόμενος από Παραρτήματα που εδρεύουν στο Αιγαίο ή τη Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδίου Επιμελητηρίου,

θ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), ως μέλος, προερχόμενος από Παραρτήματα που εδρεύουν στο Αιγαίο ή τη Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδίου Επιμελητηρίου

ι) Δύο (2) εκπροσώπους της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) εκ των οποίων ο ένας θα προέρχεται από τους αγρότες και ο άλλος από τους αλιείες. Οι ανωτέρω μαζί με τους αναπληρωτές τους θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΓΕΣΕΣ και θα προέρχονται από τις αντίστοιχες Ενώσεις του Βορείου ‘ή Νοτίου Αιγαίου ή Κρήτης ή Ιονίου,

ια) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην αρμοδιότητα της οποίας έχει ανατεθεί η ευθύνη λειτουργίας του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ, ως μέλος, αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του,

3. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οριζόμενο μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.

4. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. θα διενεργείται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Η θητεία των μελών του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ είναι διετής. Η πρώτη θητεία των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

6. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας των μελών αυτά αντικαθίστανται. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει όπως και των υπολοίπων μελών.

7. Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος σε τόπο, χρόνο και με ημερήσια διάταξη, που καθορίζονται με την πρόσκληση του Προέδρου του.

8. Οι δαπάνες μετακίνηση, διαμονής, κ.λ.π. των μελών του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων προέλευσης ή εκπροσώπους τους.

9. Η λειτουργία του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ καθορίζεται από εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από την ολομέλεια του οργάνου.

 • Δεδομένου ότι το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ γνωμοδοτεί κυρίως: α) Για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και β) Για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών, θεωρούμε επιβεβλημένο να προβλεφθεί η συμμετοχή εκπροσώπου του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων.

  Ο ΗΑΤΤΑ, ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων είναι ο εκπρόσωπος των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας τα οποία αποτελούν τον παραγωγό και το δίκτυο διανομής του τουριστικού μας προϊόντος. Έχει τη γνώση και τη διάθεση προσφοράς προς όφελος της ανάπτυξης της ελληνικής ακτοπλοΐας και του τουρισμού γενικότερα.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 12:11 | Σ.Ε.Ε.Ν.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι παράλογο να μην περιλαμβάνονται εκπρόσωποι της ακτοπλοΐας στο εν λόγω Συμβούλιο.

 • Άρθρο 29: Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής. Η ΑΝΆΓΚΗ ΕΚΠΡΟΣΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ. ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ. ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ????

 • 15 Δεκεμβρίου 2012, 22:43 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ : EYBOIA,ΣΚΥΡΟΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΕΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΛΠ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΦΟΥ ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ