Άρθρο 11: Έλεγχος Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Τροποποιήσεις του Ν. 3622/2007)

1. α. Στο άρθρο 2 του ν. 3622/2007 (Α’ 281) προστίθεται νέα παράγραφος 13 ως ακολούθως:
«13. Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα : Κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μεικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του λιμένα».

β. Οι υφιστάμενες παράγραφοι 13, 14 και 15 του άρθρου 2 του ν. 3622/2007 αναριθμούνται σε παραγράφους 14, 15 και 16 αντίστοιχα.

2. Οι παράγραφοι 14 και 15 του άρθρου 2 του ν. 3622/2007, όπως αναριθμήθηκαν με την παρ. 1β του παρόντος άρθρου, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«14. Συντονιστικό Κέντρο: Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
15. Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας : Το Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος, το οποίο λειτουργεί ως Κέντρο Λήψης Αναφορών Ασφάλειας και ενημέρωσης των υπευθύνων ασφάλειας λιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων, πλοίων και εταιρειών για τις μεταβολές των επιπέδων ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επίσης λειτουργεί ως σημείο επαφής με τα πλοία σύμφωνα με τον κανόνα 7 του κεφαλαίου ΧΙ−2 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS και με τους υπεύθυνους ασφάλειας των πλοίων, των εταιρειών τους και των λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4.16 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS».

3. Στο άρθρο 2 του ν. 3622/2007 προστίθεται παράγραφος 17 ως ακολούθως:
«17. Συντονιστική Αρχή Λιμένων : Η συντονιστική Αρχή για θέματα ασφάλειας των λιμένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ».

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η Ενιαία Αρμόδια Αρχή συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που προβλέπει ο νόμος αυτός. Ειδικότερα:
(α) Το Συντονιστικό Κέντρο ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος και λειτουργεί ως σημείο επαφής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα κράτη που έχουν συμβληθεί στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74) και έχουν κυρώσει τις τροποποιήσεις της Διεθνούς αυτής Σύμβασης που υιοθετήθηκαν στη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης στις 12 Δεκεμβρίου 2002 προκειμένου να διευκολύνει, παρακολουθεί και ενημερώνει αυτούς, όσον αφορά στην εφαρμογή των μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα που προβλέπονται στον Κανονισμό 725/2004/ΕΚ. Επιπρόσθετα, έχει ως αποστολή τη διευκρίνιση, την παρακολούθηση, τη λήψη, τη διαχείριση και την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων.
(β) Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος και επικουρεί τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων στην υλοποίηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος.

2 α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται, κατά περιοχή ευθύνης κάθε Λιμενικής Αρχής, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπόχρεων λιμένων αρμοδιότητάς της, μια Αρχή Ασφάλειας Λιμένα, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κατάρτισης του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένα από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, καθώς και για την εφαρμογή του. Επίσης, εισηγείται τον ορισμό του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμένα και του αναπληρωτή του.

β. Η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα απαρτίζεται από : α) τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, ως πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο της οικείας Αστυνομικής Αρχής, γ) έναν εκπρόσωπο της οικείας Τελωνειακής Αρχής, δ) έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ε) τους κατά το άρθρο 9 οριζόμενους υπεύθυνους ασφάλειας των υπόχρεων εφαρμογής του Κανονισμού λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε κάθε λιμένα και που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Αρχής μόνο για τα θέματα του συγκεκριμένου λιμένα που κατά περίπτωση απασχολούν την Αρχή Ασφάλειας Λιμένα, ως τακτικά μέλη. Με την ίδια Απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη που, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη, καθώς και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα και ο αναπληρωτής του εκ των υπεύθυνων ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον κάθε υπόχρεο λιμένα.
Σε περίπτωση ύπαρξης λιμενικών εγκαταστάσεων δημόσιου χαρακτήρα στο λιμένα, ορίζονται ως Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα και αναπληρωτής του εκ των υπεύθυνων ασφάλειάς τους και των αναπληρωτών τους αντίστοιχα. Το χρονικό διάστημα ορισμού του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμένα και του αναπληρωτή του δεν δύναται να είναι μικρότερο του έτους.
Στις συνεδριάσεις της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα δύνανται να συμμετέχουν άνευ ψήφου οι υπεύθυνοι ασφάλειας των τμημάτων του λιμένα και των παρακείμενων περιοχών του που επηρεάζουν την ασφάλεια του, όπως αυτές έχουν καθορισθεί βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης ασφαλείας του λιμένα.

γ. Δεν απαιτείται συγκρότηση Αρχής Ασφάλειας για λιμένα που από την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου αξιολόγηση ασφάλειας του προκύψει ότι τα όρια του καλύπτονται από τα όρια της μιας μόνης υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης».

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007 καταργείται, οι δε παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, και 9 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως.

6. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1 α. Οι φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης υπό ελληνική σημαία πλοίων και οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων της Επικράτειας ορίζουν Υπεύθυνους Ασφάλειας για την εταιρεία, το πλοίο και τη λιμενική εγκατάσταση, αντιστοίχως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε έγγραφες συμφωνίες είτε μεταξύ του κυρίου των λιμενικών εγκαταστάσεων και του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτών είτε μεταξύ του τελευταίου και τρίτου (υπομισθωτή).

β. Οι ανωτέρω φορείς έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των πλοίων τους και των λιμενικών εγκαταστάσεων τους, τη σύνταξη και εφαρμογή των απορρεόντων από την αξιολόγηση σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των πλοίων ή λιμενικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται.

γ. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των λιμένων τους, τη σύνταξη των σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης, οι εν λόγω φορείς διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμένων που διαχειρίζονται.

δ. Σε περίπτωση που οι αξιολογήσεις και τα σχέδια ασφάλειας λιμένων, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, δεν έχουν καταρτιστεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αυτές πραγματοποιούνται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών και με δαπάνες των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Η σχετική δαπάνη εγγράφεται υποχρεωτικά στους προϋπολογισμούς των φορέων αυτών.

ε. Κάθε φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης ή εν απουσία του ο κύριος παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του λιμένα, όπως καθορίσθηκαν βάσει των πορισμάτων των αξιολογήσεων ασφαλείας του λιμένα, ορίζουν υπεύθυνους ασφάλειας για τα τμήματα και τις περιοχές αντίστοιχα και εφαρμόζουν με δικούς τους πόρους και μέσα τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στα τμήματα και στις περιοχές αυτές, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου ασφάλειας.
Οι επιμέρους οικονομικά δραστηριοποιούμενοι σε χώρους των τμημάτων του λιμένα φορείς, συμπεριλαμβανόμενων και των διαχειριστών των εξυπηρετούμενων σε αυτά πλοίων, εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης τους, με δικούς τους πόρους και μέσα, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου».

«3 α. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεων, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού, λιμενικών εγκαταστάσεων, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα ή παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του και οι επιμέρους φορείς που δραστηριοποιούνται οικονομικά σε τμήματα υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα και σε παρακείμενες αυτού περιοχές που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του, μπορεί να αναθέτουν και σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια, την άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι έλεγχοι προσώπων, αποσκευών και φορτίων, οι έλεγχοι πρόσβασης και η επιτήρηση ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, τμημάτων λιμένα, παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του και χώρων τους.
β. Για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων απαιτείται η έκδοση άδειας αστυνομικής φύσεως από την οικεία Λιμενική Αρχή, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού».

7. Το άρθρο 7 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Αξιολογήσεις ασφάλειας
1. Για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του παρόντος, εκπονούνται μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας από εξουσιοδοτημένους προς τούτο Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας (Α.Ο.Α.). Η Ενιαία Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εκπόνησης μελετών αξιολογήσεων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων. Κατά την εκπόνηση των εν λόγω μελετών λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 15.3 και 15.4 του μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS, όσον αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο παράρτημα Ι της Οδηγίας όσον αφορά στους λιμένες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το παράρτημα Ι της Οδηγίας και ρυθμίζεται το ανάλογο θέμα.
2. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμένα λαμβάνουν επιπλέον υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των διάφορων τμημάτων κάθε λιμένα, καθώς και των παρακείμενων περιοχών του, εάν οι περιοχές αυτές έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του. Επίσης λαμβάνουν υπ’ όψιν τις εγκεκριμένες αξιολογήσεις ασφάλειας των επί μέρους λιμενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του εν λόγω λιμένα. Στη περίπτωση που από την αξιολόγηση ασφάλειας λιμένα, εντός του οποίου βρίσκεται μια μόνο υπόχρεη λιμενική εγκατάσταση, προκύψει ότι τα όριά του καλύπτονται από τα όρια της λιμενικής εγκατάστασης αυτής, υπερισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού.
3. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμένων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο, κατόπιν εισηγήσεως της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται να έχει συγκροτηθεί, καθώς και γνώμης της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

8. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Βάσει των πορισμάτων που προκύπτουν από τις μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας του προηγούμενου άρθρου, εκπονούνται σχέδια ασφάλειας, για τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν τουλάχιστον οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 9.2 του μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS σε ό,τι αφορά στα πλοία, στις παραγράφους 16.3 και 16.8 του μέρους Β΄ του ίδιου Κώδικα σε ό,τι αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας σε ό,τι αφορά στους λιμένες. Δεν απαιτείται κατάρτιση σχεδίου ασφάλειας για λιμένα που από την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου αξιολόγηση ασφάλειας του προκύψει ότι τα όρια του καλύπτονται από τα όρια της μιας μόνης υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης στον Κανονισμό λιμενικής εγκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας και ρυθμίζεται το ανάλογο θέμα.
2. Τα σχέδια ασφάλειας λιμένα λαμβάνουν επιπλέον υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες διαφόρων τμημάτων αυτού, ενσωματώνουν τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του και αναπτύσσονται από Α.Ο.Α. Για καθένα από τα επίπεδα ασφάλειας, τα σχέδια ασφάλειας λιμένα προσδιορίζουν: α) τις ακολουθητέες διαδικασίες, β) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και γ) τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.
Εφόσον και καθ΄ ο μέρος απαιτείται, τα σχέδια ασφάλειας λιμένα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας, που εφαρμόζονται στους επιβάτες και στα οχήματα που πρόκειται να επιβιβασθούν σε επιβατηγά − οχηματαγωγά (Ε/Γ−Ο/Γ) πλοία, εσωτερικών ή διεθνών γραμμών. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μη παρακωλύεται, κατά το δυνατόν, η ροή της εργασίας».

9. Το άρθρο 9 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 9
Ορισμός υπεύθυνου ασφάλειας

1. Για κάθε υπόχρεο ελληνικό πλοίο ορίζονται από τον φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσής του, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρείας (ΥΑΕ) και ο Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου (ΑΑΠ), ως και οι αναπληρωτές αυτών. Για κάθε υπόχρεη λιμενική εγκατάσταση της χώρας, προτείνεται από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτής και εγκρίνεται από το Συντονιστικό Κέντρο ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ), ως και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και γ) τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό γνώσεις. Για κάθε υπόχρεο λιμένα, ορίζεται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα (ΥΑΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007.
2. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας πλοίων, διαχειριστριών εταιρειών τους και λιμενικών εγκαταστάσεων εφαρμόζουν τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας, προγραμματίζουν τη διεξαγωγή γυμνασίων και μεριμνούν για τη συμμετοχή σε ασκήσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών. Επίσης, έχουν την ευθύνη για την ανασκόπηση των αξιολογήσεων ασφάλειας και των σχεδίων ασφάλειας κατ΄ έτος και την αναθεώρηση τους, οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο. Οι Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) λειτουργούν ως σημεία επαφής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια λιμένων».

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η εκπαίδευση των ΑΑΠ και των πληρωμάτων των πλοίων, των ΥΑΛΕ και του προσωπικού ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και των ΥΑΕ διενεργείται από δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι παρέχουν την προβλεπόμενη στις παραγράφους 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 18.1, 18.2 & 18.3 του μέρους Β του Κώδικα ISPS εκπαίδευση».

11. Η παράγραφος Α.1.β του άρθρου 17 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Κέντρου και προηγούμενη έγγραφη σύσταση του τελευταίου προς το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης για συμμόρφωση εντός εύλογης προθεσμίας, αναστέλλεται η λειτουργία αυτής για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος, του Κανονισμού και του Κώδικα ISPS. Ειδικά για την αναστολή λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων που δεν εποπτεύονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, απαιτείται επιπροσθέτως και η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας διοικητικής αρχής που τις εποπτεύει.
Με όμοια απόφαση παύει να ισχύει η εν λόγω αναστολή, εφόσον διαπιστωθεί ότι: αα) οι προϋποθέσεις που δικαιολογούσαν την έκδοση της σχετικής απόφασης έχουν εκλείψει και η λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης μπορεί να συνεχισθεί, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της ή την ασφάλεια των πλοίων που βρίσκονται εντός αυτής και ββ) έχει καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος, καθώς και όλα τα έξοδα που προέκυψαν από το διενεργηθέντα έλεγχο σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος».

12. Στο τέλος του στοιχείου Α του άρθρου 17 του ν. 3622/2007 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. α) Όταν η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα διαπιστώσει τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τους αναφερόμενους στη παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα ή παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του με έκθεσή της ενημερώνει στη περίπτωση δημόσιων φορέων τον εποπτεύοντα τους φορείς αυτούς Υπουργό, ο οποίος προβαίνει στο πειθαρχικό έλεγχο της Διοίκησής τους, ενώ στη περίπτωση μη δημόσιων φορέων την οικεία Λιμενική Αρχή, η οποία προβαίνει στην επιβολή διοικητικού προστίμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.δ.187/1973 (ΚΔΝΔ).
β) Σε περίπτωση που η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα διαπιστώσει ότι δραστηριοποιούμενος οικονομικά σε τμήμα υπόχρεου λιμένα ή παρακείμενης περιοχής που έχει επίπτωση στην ασφάλεια του, φορέας δεν εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης τους, αφού προβεί σε έγγραφη σύσταση προς το φορέα αυτό για συμμόρφωση του εντός εύλογης προθεσμίας, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την αρμόδια Αρχή ή φορέα αδειοδότησής της δραστηριοποίησης του , ο οποίος υποχρεούται να αναστείλει άμεσα την ισχύ της σχετικής άδειας, για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται».

13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 3622/2007 καταργείται.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 15:45 | Ν Παπαναστασίου

  Στο άρθρο 11, παρ. 2β αναφέρεται ότι ορίζεται ΥΑΛ ένας εκ των ΥΑΛΕ (προκρίνονται δε οι ΥΑΛΕ σε λιμένες δημόσιου χαρακτήρα). Είναι δυνατόν ΥΑΛΕ που συμμετέχει σε συνεδριάσεις της ΑΑΛ ΜΟΝΟ για θέματα που αφορούν τη δική του Λιμενική Εγκατάσταση, να αναλάβει καθήκοντα ΥΑΛ αφού δεν θα έχει γνώση των συνθηκών ασφάλειας σε όλο το λιμένα. Είναι δυνατό να λάβει γνώση του περιεχομένου των ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ των ΛΕ πέραν αυτής που είναι ορισμένος ΥΑΛΕ;
  Προτείνεται τα καθήκοντα ΥΑΛ να ανατίθενται σε Α/ξ ΛΣ (ίσως στο Δ/τή Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής Αρχής αν όχι στον Προϊστάμενό της – Πρόεδρο της ΑΑΛ) ο οποίος έχει συνολική εικόνα του Λιμένα και γνώση των ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ των ΛΕ αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του.

 • – Άρθρο 11. Παράγραφος 10.

  Επειδή επικρατεί ασάφεια στον τρόπο, τις διαδικασίες και την ύλη των προβλεπόμενων από τον Κώδικα ISPS εκπαιδεύσεων, θα πρέπει να δημιουργηθεί με τη σωστή διαμόρφωση αυτής παραγράφου ξεκάθαρο πλαίσιο για τον ομοιόμορφο και αποτελεσματικό τρόπο πραγματοποίησης των εν λόγω εκπαιδεύσεων

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής:

  10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «2. Η εκπαίδευση των ΑΑΠ και των πληρωμάτων των πλοίων, των ΥΑΛΕ, Α/ΥΑΛΕ και του προσωπικού ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και των ΥΑΕ διενεργείται από δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι παρέχουν την προβλεπόμενη στις παραγράφους 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 18.1, 18.2 & 18.3 του μέρους Β του Κώδικα ISPS εκπαίδευση σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Συντονιστικό Κέντρο του Υπουργείου εκπαιδευτική ύλη και τα διαλαμβανόμενα στο Ν.3879/2010. Η τεκμηρίωση της εκπαίδευσης αποδεικνύεται με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ή πιστοποιητικό εκπαίδευσης που εκδίδεται σύμφωνα με το Ν.3879/2010.».

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 9.1

  Κρίνεται σκόπιμη στην προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η αντικατάστασης της πρόβλεψης των προσόντων ΥΑΛΕ όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο να γίνει από τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στον ισχύοντα νόμο (3622/2007) σε «τουλάχιστον δευτεροβάθμιας». Η σημερινή πρόβλεψη του άρθρου 9 του ν. 3622/2007 έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στελέχωσης των αντιστοίχων θέσεων και δημιουργία σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση των απαιτήσεων του ISPS και του Κανονισμού ΕΚ 725/2004. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη για τον τρόπο τεκμηρίωσης των υπολοίπων απαιτήσεων.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής:

  9. Το άρθρο 9 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  «Άρθρο 9
  Ορισμός υπεύθυνου ασφάλειας

  1. Για κάθε υπόχρεο ελληνικό πλοίο ορίζονται από τον φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσής του, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρείας (ΥΑΕ) και ο Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου (ΑΑΠ), ως και οι αναπληρωτές αυτών. Για κάθε υπόχρεη λιμενική εγκατάσταση της χώρας, προτείνεται από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτής και εγκρίνεται από το Συντονιστικό Κέντρο ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ), ως και ο αναπληρωτής του (Α/ΥΑΛΕ), οι οποίοι διαθέτουν: α) τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων, που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση φορέα διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων ή πλοίων και γ) τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό γνώσεις, που αποδεικνύονται με σχετική βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Συντονιστικό Κέντρο του Υπουργείου διδακτική ύλη και τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν.3622/2007 όπως τροποποιείται με αυτό το νόμο. Για κάθε υπόχρεο λιμένα, ορίζεται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένα (ΥΑΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007.

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 8.2.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου ως εξής:

  Τα σχέδια ασφάλειας λιμένα λαμβάνουν επιπλέον υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες διαφόρων τμημάτων αυτού, ενσωματώνουν τα μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλείας των εγκεκριμένων σχεδίων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του και αναπτύσσονται από Α.Ο.Α.

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 7.3

  Οι εγκρίσεις των μελετών αξιολόγησης ασφαλείας λιμένα από το Συντονιστικό Κέντρο θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από γνώμη και όχι εισήγηση των εμπλεκόμενων Αρχών Ασφαλείας Λιμένα δεδομένου ότι η εισήγηση προϋποθέτει τη γνώση του εξειδικευμένου αντικειμένου της αξιολόγησης ασφαλείας, γεγονός το οποίο δεν ισχύει για όλα τα μέλη των εν λόγω Αρχών όπως μέχρι σήμερα έχει δείξει η εμπειρία και παράλληλα η εισήγηση είναι δεσμευτική σε αντίθεση με τη γνώμη δίδοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο Συντονιστικό Κέντρο για την τελική έγκριση με ή χωρίς τροποποιήσεις.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής:

  3. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο. Οι μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμένων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο, κατόπιν γνώμης της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται να έχει συγκροτηθεί, και της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 7.1

  Προτείνουμε όπως περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία κατά την διάρκεια εκπόνησης αξιολόγησης ασφαλείας από κάποιο εξουσιοδοτημένο ΑΟΑ οι εμπλεκόμενες Αρχές (Λιμενική Αρχή, Τελωνειακή Αρχή, Τμήματα Ασφαλείας Ελληνικής Αστυνομίας, ενδεχομένως παραρτήματα ΕΥΠ περιοχής) να παρέχουν πληροφορίες ασφαλείας σχετικές με τις απειλές που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή μιας Λιμενικής Εγκατάστασης ή ενός Λιμένα καθώς και στοιχεία σχετικά με τα συμβάντα ασφαλείας που έχουν λάβει χώρα στη περιοχή, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης ή λιμένα βασισμένη σε πραγματικές απειλές και γεγονότα και όχι σε εικασίες ή προσωπικές εκτιμήσεις των αξιολογητών

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής:

  «Άρθρο 7
  Αξιολογήσεις ασφάλειας
  1. Για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του παρόντος, εκπονούνται μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας από εξουσιοδοτημένους προς τούτο Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας (Α.Ο.Α.). Η Ενιαία Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εκπόνησης μελετών αξιολογήσεων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων. Κατά την εκπόνηση των εν λόγω μελετών λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 15.3 και 15.4 του μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS, όσον αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο παράρτημα Ι της Οδηγίας όσον αφορά στους λιμένες. Οι εμπλεκόμενες Κρατικές Αρχές (Λιμενικές, Τελωνειακές και Αστυνομικές Αρχές καθώς και Παραρτήματα της ΕΥΠ) στις περιοχές ευθύνης των οποίων υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού και της Οδηγίας θα συνεργάζονται με τους εκπροσώπους των εμπλεκομένων ΑΟΑ προκειμένου να τους παρέχουν πληροφορίες ασφαλείας σχετικές με τις απειλές που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή μιας λιμενικής εγκατάστασης ή ενός λιμένα καθώς και στοιχεία σχετικά με τα συμβάντα ασφαλείας που έχουν λάβει χώρα στη περιοχή, ώστε οι αξιολογήσεις ασφαλείας να είναι βασισμένες σε πραγματικές απειλές και γεγονότα και όχι σε απλές προσωπικές εκτιμήσεις των αξιολογητών του εκάστοτε εμπλεκόμενου ΑΟΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το παράρτημα Ι της Οδηγίας και ρυθμίζεται το ανάλογο θέμα.

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 6.3.β

  α) Με την υφιστάμενη διαδικασία που αφορά μόνο τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις (ΥΕΝΑΝΠ 4434.1/02/08 ΦΕΚ Β’ 1877/08) υπάρχει εφάπαξ κόστος 1,400 ευρώ για την έκδοση της σχετικής αδείας από την οικεία Λιμενική Αρχή για τη δραστηριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ενώ απαιτείται και ασφαλιστική κάλυψη για έκνομες ενέργειες που αφ’ ενός εκδίδεται με μεγάλη δυσκολία και αφ’ ετέρου με εξαιρετικά υψηλό κόστος.

  Β) Εφ’ όσον εκδοθεί νέα Υπουργική απόφαση θα πρέπει ενδεχόμενα να υπάρξει τόσο βελτίωση των όρων για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις όσο και προϋποθέσεις μικρότερου κόστους για δραστηριοποίηση ΙΕΠΥΑ σε τμήματα και χώρους Λιμένων ή παρακείμενων περιοχών διαφορετικά δεν θα υπάρχει σωστή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής:

  «β. Για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τα Λιμάνια, από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, απαιτείται η έκδοση άδειας αστυνομικής φύσεως από την οικεία Λιμενική Αρχή, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού»

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 6.3.α

  α) Μετά τη φράση «εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα» να αντικατασταθεί το υπάρχον «ή» με ένα απλό «,». Επίσης μετά τη φράση «παρακείμενων περιοχών» να προστεθεί η φράση «του λιμένα» και τέλος στην ίδια παράγραφο μετά τη φράση «και οι επιμέρους φορείς που δραστηριοποιούνται οικονομικά σε τμήματα υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα» να διαγραφεί η φράση «και σε παρακείμενες αυτού περιοχές που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια,» δεδομένου ότι με το φραστικό της παραγράφου αυτής όπως τροποποιείται κατά τα ανωτέρω καλύπτονται όλες τις περιοχές ενός λιμένα, ήτοι οι λιμενικές εγκαταστάσεις του λιμένα, τα τμήματα του λιμένα που την ευθύνη εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας έχει ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, οι οικονομικά δραστηριοποιούμενοι εντός των περιοχών του λιμένα καθώς και οι εκτός αυτού περιοχές φορείς ή οικονομικά δραστηριοποιούμενοι που οι δραστηριότητές τους ή η θέση τους έχει επίπτωση στην ασφάλεια του λιμένα.

  β) Επίσης στην ίδια παράγραφο στην απορρύθμιση των διενεργούμενων ελέγχων ασφαλείας που νομιμοποιείται να πραγματοποιεί το προσωπικό ασφαλείας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και παρά την ύπαρξη της λέξης «ιδίως» θεωρούμε σκόπιμο να περιληφθούν ρητά οι παρακάτω υπηρεσίες «ερευνών ασφαλείας χώρων, προσώπων, χειραποσκευών, οχημάτων, εφοδίων, πραγματοποίηση περιπολιών ασφαλείας, επιτήρησης του συστήματος CCTV και λοιπών συστημάτων ασφαλείας όλων των τμημάτων του λιμένα. Επίσης, θεωρούμε σκόπιμο να επανεξετασθεί και επαναδιατυπωθεί η αναφερόμενη υποχρέωση για έλεγχο των παρακείμενων περιοχών και χώρων τους που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του λιμένα διότι με το φραστικό αυτό ενδέχεται να θίγονται θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Δηλαδή, με τη υποχρέωση αυτή του εν λόγω προσωπικού ασφαλείας, το προσωπικό αυτό θα δικαιούται να εισέρχεται στους χώρους των περιοχών αυτών για έλεγχο ή ακόμα και έρευνα ασφαλείας, χώροι οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι ακόμα και κατοικίες πολιτών.

  γ) Οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που τους ανατίθεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια.

  δ) Όταν η άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων πραγματοποιείται από ίδιο προσωπικό των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των Λιμένων, ή των φορέων διαχείρισης ή/και των κυρίων παρακείμενων περιοχών καθώς και από ίδιο προσωπικό των επιμέρους οικονομικά δραστηριοποιούμενων σε χώρους των τμημάτων του λιμένα απαιτείται και αυτοί να κατέχουν την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια.

  ε) Στην παράγραφο αυτή γίνεται μνεία για «ελέγχους» και όχι και για «έρευνες» ασφαλείας ενώ δεν αναφέρονται τα οχήματα. τα εφόδια, τα πλωτά μέσα και οι σιδηροδρομικοί συρμοί, όπου έχουν εφαρμογή, που είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις «απειλής» για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τους Λιμένες.

  ζ) Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια η δυσκολία κατακύρωσης διαγωνισμών για την πρόσληψη ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) από φορείς διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα ΣΑΛΕ μέτρα ασφαλείας για διάρκεια 1-2 ετών. Προτείνεται η να δοθεί με την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ΙΕΠΥΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και κατά παράκληση της ισχύουσας νομοθεσίας (ΠΔ 118 ΦΕΚ Α 150/2007 Περί Προμηθειών του Δημοσίου) και μέχρι την οριστική κατακύρωση του σε εξέλιξη διαγωνισμού προκειμένου να μην δημιουργούνται κενά στην υλοποίηση μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση και η συμπλήρωση της παραγράφου ως εξής:

  «3 α. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεων, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS, του Κανονισμού και της Οδηγίας, λιμενικών εγκαταστάσεων, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα, ή των παρακείμενων περιοχών του λιμένα που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του και οι επιμέρους φορείς που δραστηριοποιούνται οικονομικά σε τμήματα υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα μπορεί να αναθέτουν και σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια, την άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι έλεγχοι και έρευνες προσώπων, αποσκευών, φορτίων, εφοδίων, οχημάτων, πλωτών μέσων και σιδηροδρομικών συρμών, οι έλεγχοι πρόσβασης, οι περιπολίες ασφαλείας και η επιτήρηση ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, τμημάτων λιμένα καθώς και παρακείμενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του και χώρων τους. Όταν η άσκηση των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων πραγματοποιείται από ίδιο προσωπικό των κατά τα ανωτέρω φορέων θα πρέπει και το προσωπικό αυτό να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια και να εφαρμόζει τις απαιτήσεις – προβλέψεις του νόμου αυτού.
  Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεων, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού, λιμενικών εγκαταστάσεων και οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης υπόχρεου εφαρμογής της Οδηγίας λιμένα εξουσιοδοτούνται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, περί κανονισμού προμηθειών δημοσίου (ΠΔ 118 ΦΕΚ Α’ 150/2007), στην πρόσληψη προσωπικού από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για όσο χρόνο απαιτείται για την οριστική κατακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης τέτοιου προσωπικού η οποία έχει νόμιμα προκηρυχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη.

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 6.1.ε

  Για την καλλίτερη κατανόηση του κειμένου χρειάζεται να επαναδιατυπωθεί η αρχή της παραγράφου καθώς και να γίνει σαφής η υποχρέωση των φορέων διαχείρισης παρακείμενων περιοχών ή των επί μέρους οικονομικά δραστηριοποιούμενων σε τμήματα του λιμένα για τον ορισμό υπευθύνων ασφαλείας για τους χώρους ευθύνης τους.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής:

  ε. Ο φορέας διαχείρισης παρακείμενων του λιμένα περιοχών ή εν απουσία αυτού ο κύριος των εν λόγω περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του λιμένα, όπως καθορίσθηκαν βάσει των πορισμάτων των αξιολογήσεων ασφαλείας του λιμένα, ορίζουν υπεύθυνους ασφάλειας για τα τμήματα και τις περιοχές αντίστοιχα και εφαρμόζουν με δικούς τους πόρους και μέσα τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στα τμήματα και στις περιοχές αυτές, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου ασφάλειας.
  Οι επιμέρους οικονομικά δραστηριοποιούμενοι σε χώρους των τμημάτων του λιμένα φορείς, συμπεριλαμβανόμενων και των διαχειριστών των εξυπηρετούμενων σε αυτά πλοίων, ορίζουν υπευθύνους ασφαλείας των εν λόγω χώρων, τα ονόματα των οποίων γνωστοποιούν στην Αρμόδια Αρχή Λιμένα καθώς και στον Υπεύθυνο Ασφαλείας του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης τους, με δικούς τους πόρους και μέσα, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου».

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 6.1.δ

  Πως θα εφαρμοσθεί στην πράξη η ανωτέρω διάταξη όταν δεν υφίστανται θεσμοθετημένοι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης για 11 Λιμένες που αναφέρονται στην εγκύκλιο 4433.1/05/12/25-04-2012 της Αρμόδιας Αρχής (ΔΕΔΑΠΛΕ);

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 6.1.γ

  α) Πως οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα έχουν την ευθύνη για την συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας και την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας διαθέτοντας τους απαραίτητους πόρους και μέσα όταν από τους 37 Λιμένες που αναφέρονται στην εγκύκλιο 4433.1/05/12/25-04-2012 της Αρμόδιας Αρχής (ΔΕΔΑΠΛΕ) οι 11 Λιμένες αποτελούν ομάδες λιμενικών εγκαταστάσεων, υπό διαφορετικούς φορείς διαχείρισης και χωρίς θεσμοθετημένη την προβλεπόμενη νομική υπόσταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα;

  β) Πως οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, και ιδιαίτερα αυτών που αποτελούν ομάδες λιμενικών εγκαταστάσεων, από διαφορετικούς φορείς διαχείρισης, αν και όποτε μπορέσουν να αποκτήσουν νομική οντότητα, θα έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση Αξιολογήσεων και Σχεδίων Ασφαλείας και την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας αλλά και της διάθεσης πόρων για την αγορά εξοπλισμού και τη λειτουργία των μέτρων ασφαλείας χωρίς την θεσμοθέτηση οικονομικής συνεισφοράς από τις λιμενικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στα όρια του λιμένα όταν τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας θα τον έχει η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα;

  γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου περιγράφεται η διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση αλλά όχι για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα Σχέδια Ασφάλειας. Παράλληλα μετά τις φράσεις της ιδίας παραγράφου «για την υλοποίηση των μέτρων» να προστεθεί η φράση «και διαδικασιών»

  δ) Επίσης θεσπίζεται η κατάρτιση αξιολογήσεων και σχεδίων ασφαλείας λιμένα, ορισμός υπευθύνων ασφαλείας παρακειμένων στον λιμένα περιοχών, κλπ., αλλά δεν προβλέπεται ορισμός υπευθύνου ασφαλείας και αναπληρωτής του για τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, ο οποίος και θα έχει την ουσιαστική ευθύνη υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας του σχεδίου ασφάλειας του λιμένα, δεδομένου ότι ο Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμένα (άρθρο 4.2.β σχεδίου νόμου) που ορίζεται από τα μέλη της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα δεν έχει καθήκοντα υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας του λιμένα αλλά απλώς αποτελεί σημείο επαφής για το λιμένα.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση αυτής της παραγράφου ως εξής:

  γ. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των λιμένων τους, τη σύνταξη των σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης, οι εν λόγω φορείς διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση και την εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμένων που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένου και του ορισμού Υπευθύνων Ασφαλείας Φορέα (ΥΑΦ) που είναι υπεύθυνοι να συντονίζουν την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας του λιμένα και να συνδράμουν τους Υπευθύνους Ασφαλείας Περιοχών (ΥΑΠ) των φορέων διαχείρισης ή/και κυρίων παρακείμενων περιοχών καθώς και των επιμέρους οικονομικά δραστηριοποιούμενων φορέων σε χώρους των τμημάτων του λιμένα.

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 6.1.β

  α) Μετά τις φράσεις της δεύτερης παραγράφου «για την υλοποίηση των μέτρων» να προστεθεί η φράση «και διαδικασιών»

  β) Πως οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων θα έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση Αξιολογήσεων και Σχεδίων Ασφαλείας και της διάθεσης πόρων (ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού ασφαλείας) και τη υλοποίηση και εφαρμογή των προβλεπόμενων στα Σχέδια ασφαλείας μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας χωρίς την θεσμοθέτηση ανταποδοτικών τελών ασφαλείας (security fees) όπως ισχύεις σε όλες τις υπόλοιπες χώρες;

  γ) Πως θα καλύψουν το κόστος υλοποίησης των προβλεπόμενων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, χωρίς την θεσμοθέτηση ανταποδοτικού τέλους ασφαλείας, όταν με βάση το υφιστάμενο δημοσιονομικό καθεστώς δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτηθούν για τις λειτουργίες στους από τους Δήμους;

  δ) Ο καθορισμός ανταποδοτικού τέλους ασφαλείας (security fee), όπως ισχύει σε όλες τις χώρες που εφαρμόζεται ο Κώδικας ISPS, θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ και παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα για την πληρέστερη εφαρμογή του Κώδικα ISPS.

  Προτείνεται η συμπλήρωση της παραγράφου ως εξής:

  β. Οι ανωτέρω φορείς έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των πλοίων τους και των λιμενικών εγκαταστάσεων τους, τη σύνταξη και εφαρμογή των απορρεόντων από την αξιολόγηση σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση των μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των πλοίων ή λιμενικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται. Με απόφαση του Υπουργού θεσμοθετείται η επιβολή ανταποδοτικού τέλους ασφαλείας για την κάλυψη του κόστους προμήθειας και υλοποίησης των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας στις υπόχρεες εφαρμογής του Κανονισμού και της Οδηγίας Λιμενικές Εγκαταστάσεις και Λιμένες, το ύψος του οποίου καθώς και η ανταποδοτικότητα θα ελέγχεται από την Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών.

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 4.2.β

  Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, η συμμετοχή, άνευ ψήφου, των υπευθύνων ασφάλειας των τμημάτων του λιμένα και των παρακείμενων περιοχών του που επηρεάζουν την ασφάλεια του, είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα με τα θέματα εμπιστευτικότητας, αφού οι εν λόγω υπεύθυνοι δεν θα διαθέτουν την απαιτούμενη από το άρθρο 15 του Ν. 3622/2007 διαβάθμιση ασφαλείας για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ασφαλείας του λιμένα που ενδέχεται να συζητούνται στις συνεδριάσεις της Αρχής.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση του εν λόγω εδαφίου αυτής της παραγράφου ως εξής προκειμένου να αποφεύγεται η χρονοβόρα διαβάθμισης των εν λόγω προσώπων κατά ΕΚΒΑ:

  Στις συνεδριάσεις της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα δύνανται να συμμετέχουν άνευ ψήφου και κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της Αρχής για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων ή την παροχή πληροφοριών που θα ήταν χρήσιμες για την Αρχή, οι υπεύθυνοι ασφάλειας των τμημάτων του λιμένα και των παρακείμενων περιοχών του που επηρεάζουν την ασφάλεια του, όπως αυτές έχουν καθορισθεί βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης ασφαλείας του λιμένα.

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 4.2.α

  Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται σαφώς ο ρόλος της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα ως προς την παρακολούθηση της κατάρτισης του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένα από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, καθώς και για την εφαρμογή του.

  α) Ποια η νομική υπόσταση της εν λόγω Αρχής και ποια η διοικητική δομή, οργάνωση και όροι λειτουργίας της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα (προσωπικό, δαπάνες, χώροι λειτουργίας της Αρχής);

  β) Με ποια διαδικασία εισηγούνται τα μέλη της Αρχής τα διάφορα θέματα στην ολομέλεια της Αρχής και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, π.χ. με απλή πλειοψηφία,με ομοφωνία, και παράλληλα πως αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες επιφυλάξεις από μέλη της Αρχής για οικονομικές ή άλλες διοικητικές συνέπειες που μπορεί να δημιουργηθούν σε φορείς οικονομικής εκμετάλλευσης παραχωρηθέντων χώρων εντός του λιμένα;

  Στην τρίτη γραμμή και μετά τη φράση «του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένα» να προστεθεί η λέξη «ή των Σχεδίων Ασφάλειας Λιμένων, βάσει των πορισμάτων των αξιολογήσεων ασφαλείας τους, που εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 7.» δεδομένου ότι στα όρια μιας Λιμενικής Αρχής στην οποία υπάρχει μια Αρχή Ασφάλειας Λιμένα μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι λιμένες οι οποίοι εκπονούν Σχέδια Ασφαλείας για τον κάθε Λιμένα. Επίσης, στη τελευταία γραμμή μετά τη φράση «του Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμένα» να προστεθεί η λέξη «ή Λιμένων»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής:

  2 α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται, κατά περιοχή ευθύνης κάθε Λιμενικής Αρχής, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπόχρεων λιμένων αρμοδιότητάς της, μια Αρχή Ασφάλειας Λιμένα, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κατάρτισης του Σχεδίου ή των Σχεδίων Ασφάλειας Λιμένα ή Λιμένων, βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης ή των αξιολογήσεων ασφαλείας τους, που εκπονείται ή εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, και τις αναθεωρήσεις αυτών, από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, ή των λιμένων καθώς και για την επίβλεψη εφαρμογής του Σχεδίου ή Σχεδίων Ασφάλειας λιμένα ή λιμένων. Επίσης, εισηγείται τον ορισμό του Υπεύθυνου Ασφάλειας λιμένα και του αναπληρωτή του, που λειτουργούν ως σημείο επαφής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια του λιμένα ή των λιμένων.

 • Άρθρο 11. ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ σε συγκεκριμένη Παράγραφο.

  Θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις λιμενικών εγκαταστάσεων ή λιμένων που η διάθεση των χώρων τους από το Κράτος (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου) στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων ή των λιμένων έχουν γίνει με την προϋπόθεση της μη αποκλειστικής χρήσης του παραχωρηθέντος αιγιαλού και παραλίας, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους χώρους των εν λόγω λιμενικών εγκαταστάσεων άσχετων προσώπων ή/και οχημάτων για λόγους ασφαλείας (safety and security) δεδομένου ότι, με τις σημερινές απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού και της Οδηγίας, με την ύπαρξη εμποδίων πρόσβασης (περιφράξεις, τοίχοι, κλπ) που προβλέπονται για λόγους ασφαλείας δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και προστριβές με τους πολίτες οι οποίοι θεωρούν αυτονόητο δικαίωμά τους την δυνατότητα πρόσβασης και παραμονής τους στους χώρους των λιμενικών εγκαταστάσεων λόγω της μη αποκλειστικής χρήσης από τους φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω περιοχών, με καταγγελίες, καταθέσεις μηνύσεων, κλπ. Παράλληλα, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε στις περιοχές των ορίων των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων να μπορούν να εγκαθίστανται τα προβλεπόμενα από τα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων φυσικά μέτρα ασφαλείας (π.χ. περιφράξεις χώρων, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και καμερών, κλπ)

  Προτείνεται η πρόσθεση παραγράφου στο Άρθρο 3 του Ν.3622/2007 ως ακολούθως:

  4. Σε λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένων που η διάθεση των χώρων τους έχει γίνει με την προϋπόθεση της μη αποκλειστικής χρήσης του παραχωρηθέντος αιγιαλού και παραλίας, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 3 του Άρθρου 15 του Ν.2971/2001, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και παραμονή μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και οχημάτων στους οριοθετημένους με βάση το Άρθρο 10 του Ν.3622/2007 χώρους τους. Παράλληλα, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και για λόγους ασφαλείας, η περίφραξη των εν λόγω περιοχών για την αποφυγή ελεύθερης πρόσβασης προσώπων και οχημάτων.

 • Άρθρο 11. Παράγραφος 3

  Ποιά είναι η αποστολή, το έργο και η σύνθεση της «Συντονιστικής Αρχής Λιμένων» που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και προστίθεται στους ορισμούς (άρθρο 2) του ν. 3622/2007; Εξ όσων περιγράφονται στο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει καμία αποστολή, έργο ή σύνθεση της εν λόγω Αρχής.

 • Θεωρούμε πολύ σημαντικό και αναγκαίο για τον σαφή και άνευ αμφισβητήσεων επακριβή καθορισμό του ορισμού «λιμένας» (παράγραφος 12, άρθρου 2 Ορισμοί του ισχύοντος N.3622/2007) δεδομένου ότι ο ισχύον σήμερα ορισμός του νόμου δεν καλύπτει πλήρως τον αντίστοιχο ορισμό της Οδηγίας. Επίσης, θεωρείται σκόπιμο να γίνει επακριβής καθορισμός της έννοιας «λιμένας» δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα είναι σαφές σε οποιαδήποτε από τις Αρχές Ασφάλειας Λιμένα τι περιλαμβάνεται στην έννοια των ορίων του λιμένα και τι όχι, καθώς επίσης θα είναι δυνατός ο προσδιορισμός των οικονομικά δραστηριοποιούμενων εντός του λιμένα καθώς και των γειτνιαζόντων με τον λιμένα περιοχών και των εκεί οικονομικά δραστηριοποιουμένων που ενδεχόμενα θα έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια του λιμένα. Το να αφήνεται στη κρίση της κάθε Αρχής Ασφάλειας Λιμένα ο ορισμός των ορίων των λιμένων θα δημιουργήσει αν μη τι άλλο διαφορετικά καθεστώτα κριτηρίων για τη κάθε Αρχή Ασφάλειας Λιμένα που με βάση τη πρόβλεψη του άρθρου 10 του N.3622/2007 έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν τα όρια των λιμένων
  Παράλληλα, η κατά τα ανωτέρω πρότασή μας θα βοηθήσει στον επακριβή καθορισμό των ορίων του κάθε λιμένα έτσι ώστε οιοσδήποτε πραγματοποιεί την αξιολόγηση ασφαλείας του λιμένα να γνωρίζει ποιες περιοχές θα πρέπει να περιληφθούν στα όρια του λιμένα και ποιες περιοχές ή εγκαταστάσεις πέραν των ορίων του λιμένα επηρεάζουν την ασφάλειά του και όχι αυτό να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ή μετά την αξιολόγηση της ασφάλειας του λιμένα. Αυτό εξ’ άλλου σαφώς προβλέπεται και από τον ορισμό της Οδηγίας «Λιμένας, οποιαδήποτε προσδιορισμένη περιοχή ξηράς και ύδατος, με όρια τα οποία καθορίζουν τα κράτη μέλη…» καθώς και από τον ορισμό του ισχύοντος νόμου 3622/2007 (άρθρο 2 ορισμοί, παράγραφος 12 Λιμένας: Η προσδιορισμένη περιοχή ξηρά και ύδατος…). Σε διαφορετική περίπτωση, ο οιοσδήποτε ΑΟΑ που θα αναλάβει την εκπόνηση μιας αξιολόγησης ασφαλείας ενός λιμένα θα μπορεί να θεωρεί κατά τη κρίση του, άρα και να περιλαμβάνει στην αξιολόγηση, οποιαδήποτε περιοχή θεωρεί ότι είναι λιμάνι ή παρακείμενη αυτού περιοχή και η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα θα υποχρεούται με βάση τη διάταξη του άρθρου 10 του 3622/2007να την εγκρίνει.
  Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις στη Χώρα μας όπου ένας Λιμένας αποτελείται από μια ή περισσότερες Λιμενικές Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνουν ξηρά στα όριά τους όντας τεχνικές νησίδες ή αγκυροβόλια. Για να καλυφθούν και αυτές οι περιπτώσεις προτείνεται διαζευκτικό «ή» μεταξύ των λέξεων «ξηράς και» στην πρώτη σειρά του ορισμού.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 12 του Ν.3622/2007 ως εξής:

  12. Λιμένας: Η προσδιορισμένη περιοχή ξηράς ή/και ύδατος, στην οποία βρίσκονται μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις, πλην στρατιωτικών, τα όρια της οποίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος και δεν συμπίπτουν κατ’ ανάγκη με τα όρια της ζώνης λιμένα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, η οποία περιλαμβάνει υποδομές και εξοπλισμό που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των εργασιών εμπορικών θαλάσσιων μεταφορών.

 • 17 Δεκεμβρίου 2012, 16:20 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΕΝΤΕΦΗΣ

  1)Αναφέρεται στο σχέδιο νόμου (κεφάλαιο Δ-αρ.11-παράγραφος γ): <>.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

  Α)Κατά τον ΙΜΟ λιμένας μπορεί να θεωρείται μια λιμενική εγκατάσταση που διοικήται από κάποιον οργανισμό λιμένα της χώρας,συνγχρόνως στον ίδιο λιμένα καταχωρούνται και λιμενικές εγκαταστάσεις που διοικούνται από λιμενικά ταμεία.Το ερωτημά μου είναι το εξής: Μια ΑΑΛΕ περιλαμβάνει μια εγκατάσταση,άρα ισχύει η παραπάνω παράγραφος ή λογίζεται βάσει του GISIS ως μέρος του λιμένα άρα συμμετέχει στη διαδικάσια αφού π.χ. έχουμε ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ και λιμενικές εγκαταστάσεις ΠΑΤΡΑΣ-ΔΡΕΠΑΝΟΥ-ΑΙΓΙΟΥ κ.λπ.;Λογικά θεωρώ πως ισχύει η παραπάνω παράγραφος αφού η διοίκηση διαφέρει.
  Β)Εφόσον υπάρχουν 2 ή παραπάνω λιμενικές εγκατάστάσεις εκτός του ΣΑΛΕ πρέπει να εκπονηθούν και Σχέδια Ασφαλείας που θα περιλαμβάνουν συνολικά τις εγκαταστάσεις?