Άρθρο 33: Επίταξη πλοίου

1. Σε περίπτωση εκτάκτου διακοπής εκτέλεσης πλόων εξαιτίας αδυναμίας εκτέλεσης των πλόων από το δρομολογημένο πλοίο και εφόσον δεν υφίσταται άλλη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής του ή αναπλήρωσης των δρομολογίων, δύναται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου να επιτάσσεται το δρομολογημένο πλοίο και το πλήρωμα για την εκτέλεση των δρομολογίων που έχει αναλάβει για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την αντικατάστασή του, προκειμένου να διατηρηθεί η εκτέλεση της συγκοινωνίας και να διασφαλισθεί η εσωτερική θαλάσσια επικοινωνία, ως θεμελιώδης προϋπόθεση εσωτερικής συνοχής των νησιών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα.
2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω απόφασης αναστέλλεται κάθε μορφής κατάσχεση του πλοίου, απεργιακή κινητοποίηση του πληρώματος, ως και κάθε άλλη αιτία εξαιτίας της οποίας το πλοίο διέκοψε την εκτέλεση των δρομολογίων, ενώ το πλοίο τελεί, για το ίδιο χρονικό διάστημα, υπό τον έλεγχο της αρμόδιας για τις επιτάξεις και ναυλώσεις Υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος,
3. Το σύνολο των δαπανών του πλοίου και του πληρώματος για την εκτέλεση των πλόων, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

  • 28 Δεκεμβρίου 2012, 12:56 | Σ.Ε.Ε.Ν.

    Το εν λόγω άρθρο αποτελεί ουτοπική οπτική της ακτοπλοΐας και είναι φανερά εκτός πραγματικότητας. Θεωρούμε ότι εισήχθη στο σχέδιο νόμου εκ παραδρομής χωρίς να το έχουν δει οι αρμόδιοι παράγοντες και υπηρεσίες του ΥΝΑ που γνωρίζουν τη λειτουργία της ακτοπλοΐας. Προβλήματα όπως η ασφάλιση του πλοίου, η δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων να ασκήσουν διοίκηση ναυτιλιακής εταιρείας, η κάλυψη διαφόρων χρηματοοικονομικών εξόδων, οι ευθύνες σε περίπτωση ζημίας, η ευθύνη αποκατάστασης ζημιών κτλ δεν ρυθμίζονται. Η εκτέλεση δρομολογίων όταν αυτά διακόπτονται για οικονομικούς λόγους είναι πρακτικά αδύνατη χωρίς τη συγκατάθεση και τη σύμφωνη γνώμη της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

  • 28 Δεκεμβρίου 2012, 00:51 | Μακης

    Απίστευτη επίδειξη κρατισμού και αναχρονιστικού τρόπου διαχείρισης της ακτοπλοίας. Είναι αυτονόητο ότι το άρθρο πρέπει να αποσυρθεί.