Άρθρο 39: Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου λειτουργεί Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία καθορίζει τα μέλη της και τα θέματα αναπλήρωσής τους.
2. Στην Ε.Σ.Α.Λ. μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών (ΓΓΝΕΥ) ως Πρόεδρος, δύο Διευθυντές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ένας Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ένας Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΚΑ, δύο Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ένας Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού, ένας ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΑ, καθώς και ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται δύο επιπλέον μέλη, καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με αντικείμενο την οικονομία και την εκτέλεση λιμενικών έργων.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αντικαταστάτη του, στην οποία περιλαμβάνεται η ημερήσια διάταξη η οποία κοινοποιείται στα μέλη της προ πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
4. Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον ο Πρόεδρος και τα 2/3 των μελών της.
5. Μέλη που απουσιάζουν αδικαιολογήτως επί δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
6. Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με επιμέλεια του Προέδρου της.
7. Στην Επιτροπή καλούνται και μετέχουν οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών (ΓΓΝΕΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή άλλων αρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή, οι οποίοι ενημερώνουν τα μέλη της για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Οι εργασίες της Ε.Σ.Α.Λ υποστηρίζονται από τις Υπηρεσίες και το Προσωπικό της ΓΓΝΕΥ, όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της. Με Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ορίζεται η δαπάνη για την λειτουργία της Επιτροπής, η οποία επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
8. Η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 19ο παρ. 2 του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145/27.6.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όσες αρμοδιότητες εκάστοτε τις ανατίθενται με διατάξεις νόμων.
9. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, εποπτεύει τη λειτουργία της Επιτροπής, και εισάγει θέματα στην ημερήσια διάταξη κατά την κρίση του, ακόμη εκτός ημερησίας διατάξεως.
10. Η Επιτροπή εντός δύο μηνών από την λήξη του έτους αναφοράς συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του Έργου της.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 12:57 | Σ.Ε.Ε.Ν.

  Ούτε σε αυτή την επιτροπή προβλέπεται η συμμετοχή των ακτοπλοϊκών εταιρειών, οι οποίες θα έπρεπε πρωτίστως και κατ’ εξοχήν να συμμετέχουν σε αυτήν.

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 22:08 | ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ

  Ως προς την παράγραφο 1: Η σύνθεση είναι προβληματική διότι:
  α. Υπάρχει μόνο ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορώμ. Υποδομών και Δικτύων, εναντι 3 (3) σήμερα. Από που θα είναι αυτός ο μοναδικός εκπρόσωπος? Από το πρωην Ανάπτυξης (Βιομηχανία) και όχι από τη Διεύθυνση Λιμενικών Έργων του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ ή το αντίστροφο??
  β. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος του Υπ. Γεωργιας. Πως θα γίνεται η χωροθέτηση των αλιευτικών καταφυγίων? Χωρίς Εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας???
  γ. Από το ΥΠΕΘΑ γιατί ανώτατος αξιωματικός και όχι Πολιτικός Υπάλληλος?
  δ. Εάν μελλοντικά καταργηθούν ή συγχωνευθούν Υπουργεία, πως θα γίνει η ανασύσταση της ΕΣΑΛ? Να υπάρχει ρητά διάταξη ότι θα μπορεί να γίνεται με απλή Υπουργική Απόφαση, ώστε να μην χρειάζεται μελλοντική Ρύθμιση.
  ε. Υπουργείο Πολιτισμού δεν υφίσταται σήμερα
  στ. Ποιος ο λόγος υπαρξης Πανεπιστημαικών???

  Ως προς την παράγραφο 4 και την παράγραφο 6: Θα συνεδριάζει η ΕΣΑΛ με τα 2/3??? Δηλάδη με απόντες εκπροσώπους Υπουργείων Πολιτισμού και Αμυνας θα λαμβάνονται αποφάσεις???

  Ως προς την παράγραφο 7: Η ΕΣΑΛ απο τον Οκτώβριο του 2009 είναι μη αμειβόμενη. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ??? ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ???

 • 18 Δεκεμβρίου 2012, 21:18 | ΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Μέχρι πρόσφατα στη σύνθεση της ΕΣΑΛ συμμετείχε εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης-Γεν Δ/νση Αλιείας, ενώ στο παρόν σχέδιο νόμου παραλήφθηκε. Το ΥΠΑΑΤ υποστηρίζει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα του αλιευτικού κλάδου και φυσικά των λιμενικών υποδομών αλιευτικών καταφυγίων. Πληροφοριακά αναφέρω για όσους δε γνωρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) χρηματοδοτεί δράσεις που αφορούν υποδομές είτε στη χερσαία ζώνη λιμένων (ιχθυόσκαλες) είτε σε λιμάνια και καταφύγια. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 για την παρούσα περίοδο,χρηματοδοτεί μέχρι στιγμής, 24 δημόσια έργα με π/υ άνω των 40 εκ. €. Η παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ για τη λιμενική πολιτική (αναγκαιότητα, σκοπιμότητα κατασκευής νέων ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων υποδομών, κατανομή, νησιωτικότητα, ειδικές συνθήκες κλπ)καθίσταται αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη λειτουργία της επιτροπής, καθόσον το εν λόγω υπουργείο υλοποιεί μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του λιμενικά έργα, η αδειοδότηση των οποίων φυσικά περνά μέσα από τις διαδικασίες του ανωτέρω οργάνου.

  Παρακαλώ να διερευνηθεί η δυνατότητα να εξακολουθεί να υπάρχει εκπρόσωπος του ΥΠΑΑΤ στη σύνθεση της Επιτροπής.