Άρθρο 9: Πρόστιμα

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 2399/1996, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2881/2001 (Α΄16), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) από τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Λιμενικές Αρχές για παράνομη στάθμευση κατά τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. [ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57)] και για παραβάσεις της αγορανομικής νομοθεσίας».
2. Οι περιπτώσεις β΄ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2881/2001 (Α΄16), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«β) Ποσοστό κράτησης 3% από τα έσοδα που προέρχονται από τα επιβαλλόμενα από τις Λιμενικές Αρχές πρόστιμα για παράνομη στάθμευση κατά τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. [ν. 2696/1999 (Α΄ 57)], για παραβάσεις της αγορανομικής νομοθεσίας καθώς και εκείνα που επιβάλλονται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 23 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (Α΄ 162), τα οποία εισπράττονται από το «Πράσινο Ταμείο» και τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό αυτού «Γαλάζιο Ταμείο», αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.). γ) Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά περίπτωση, ρυθμίζονται θέματα βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης των προστίμων αυτών και του ποσοστού υπέρ του Ε.Λ.Ο.Α.Ν., ως και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής».

  • 13 Δεκεμβρίου 2012, 22:53 | kotsos

    Σχετικά με τα πρόστιμα θα μπορούσατε να απλοποιήσετε την διαδικασία και να μην ταλαιπωρείται ούτε ο πολίτης ούτε οι Λιμενικοί.Η όλη διαδικασία καταγραφή προστίμου,κλήση σε απολογία,έγγραφη απολογία,επιβολή προστίμου είναι χρονοβόρα και δεν εξυπηρετεί κανένα. Προκαλεί τριβές με τους πολίτες μιας και για τον ίδιο λόγο δίδονται διαφορετικά πρόστιμα με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό.
    Κωδικοποιήστε τα πρόστιμα έτσι ώστε να κόβονται άμεσα χωρίς χρονοτριβές.