Άρθρο 7: Διάρθρωση Υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος

1. Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος, ως και η διάρθρωση αυτών, θα καθοριστούν με το Π.Δ. του άρθρου 1 παρ. 3 περ. β΄ του παρόντος.
2. Μέχρι την έκδοση του παραπάνω Π.Δ., οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος ρυθμίζονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, όπως αυτές διατυπώνονται κυρίως στο άρθρο 2 του ν. 3922/2011, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 85/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  • 16 Δεκεμβρίου 2012, 12:15 | EIRINIMAN

    θΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΗΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ.