Άρθρο 35: Θέματα Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό

1. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 233) διαγράφεται η φράση «συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «4. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών , τότε η οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 16 Κεφάλαιο Γ’ παράγραφος 9 του ν.1566/1985 (Α’ 167).».
3. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «Για τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ.4 του παρόντος νόμου.».
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «4. α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. β. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των Συντονιστών Εκπαίδευσης, κατάργησης θέσης Συντονιστή Εκπαίδευσης, Συντονιστικού Γραφείου και οποιασδήποτε γενικότερα ανακατανομής των εδρών και των περιοχών ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης, επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του πρώην Συντονιστικού Γραφείου υπό τη μορφή «Γραφείου Συνδέσμου» που θα εποπτεύεται από το Συντονιστικό Γραφείο στην περιοχή ευθύνης του οποίου μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες. Επικεφαλής του Γραφείου θα ορίζεται κατά προτίμηση υπάλληλος που ήδη υπηρετούσε σε αυτό, και θα ονομάζεται «Σύνδεσμος». Η επιλογή του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα λειτουργίας του γραφείου θα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση μετά από Εισήγηση της ΔΙΠΟΔΕ που θα περιλαμβάνει και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα λαμβάνει το προβλεπόμενο ειδικό επιμίσθιο. Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης επιτρέπεται να επιλέγονται μέχρι δύο αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατά προτίμηση ανάμεσα σε όσους ήδη υπηρετούσαν στο πρώην Συντονιστικό Γραφείο.».
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «7. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταλαμβάνουν τιμητικά τον βαθμό Α’ και αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν, στην περιοχή ευθύνης τους, πειθαρχικές αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται για τις εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α`, β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων εκπαίδευσης της ημεδαπής.».
6. Η παράγραφος 15 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78) καταργείται.
7. α. Η περίπτωση α) της παραγράφου 10 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής : «α) Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ) που ιδρύθηκε με το β.δ. 31/1968 (Α΄8) καταργείται την 31.8.2014. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατάργησή της, ως ιδίως, θέματα της περιουσίας, του αρχείου, ζητήματα εκκρεμών δικών, επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων, ρυθμίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θέματα κατάστασης προσωπικού και ασφαλιστικών, που ανακύπτουν από την κατάργησή της, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.».
β. Μετά την περίπτωση β) της παραγράφου 10 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής : «γ) Έως την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), εκκρεμή θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού της εξετάζονται, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
γ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου άρχεται την 1.9.2013.
8. Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α’ 156), όπως ισχύει, τα ακόλουθα σχολεία:
1.ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
2.ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ
4.ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
5.ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6.ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
7.ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
8.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
9.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ ARC
10.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
11.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12.ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
13.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
14.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ
15.ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
16.AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF ATHENS
17.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
18.ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)
19.INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF LARISA
20.KATIPUNAN PHILLIPINES CULTURAL ACADEMY
21.BYRON COLLEGE
22.PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI
23.ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ZYGMUNT MINEYKO
24.ST. CATHERINE’S BRITISH SCHOOL
25.ST. LAWRENCE COLLEGE
26.INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS
27.CAMPION SCHOOL
28.ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
29.ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 17ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
30.ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στα σχολεία αυτά χορηγούνται, δια του παρόντος, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.

 • 19 Αυγούστου 2013, 14:40 | Μαρία.Κ

  Είναι πρόκληση να κρατούν την οργανική τους όσοι αποσπούνται στο εξωτερικό.

 • 17 Αυγούστου 2013, 19:49 | Ιόλη

  —Πρέπει να ξεκαθαριστούν τα τυπικά προσόντα του «Συνδέσμου» όπως η γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης. Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που αποδεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση, είναι όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α΄/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως τροποποιείται και ισχύει.
  —-Ο χρόνος που θα λαμβάνει ο Σύνδεσμος επιμίσθιο. Θα ξεπερνά τα τρία έτη;
  Θα λάβει επιμίσθιο αν κατά το παρελθόν του είχε χωρηγηθεί( για πέντε ή για τρία έτη) επιμίσθιο.

 • 17 Αυγούστου 2013, 09:28 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Πολύ σωστή η αλλαγή που αφορά στη διατήρηση της οργανικής για όσους αποσπώνται στο εξωτερικό. Αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα μέχρι τώρα για πολλούς συναδέλφους η μη διατήρηση της οργανικής.

 • 16 Αυγούστου 2013, 16:28 | Μαρία

  Οι πιο αδικημένοι στο θέμα απώλεια οργανικής θέσης είναι όσοι αποσπάστηκαν για το σχ. έτος 2012-2013 . Οι αποσπάσεις άρχισαν τέλος Νοεμβρίου με διάρκεια μέχρι το τέλους της σχολικής χρονιάς .

 • 16 Αυγούστου 2013, 14:38 | sotiris

  αν δοθει επιμισθιο σε εκπαιδευτικους των γραφειων περαν της τριετιας θα προσβληθει δικαστικως και θα δημοσιοποιηθει μεσω τυπου. ας προσεξει καλα το υπουργειο. δευτερον, που ειναι η προνοια για τους μαχιμους εκπαιδευτικους; ουτε καν επιδομα ενοικιου, παρα τις υποσχεσεις. η διατηρηση της οργανικης ποιους αφορα; εχουμε συνηθισει η αναδρομικοτητα των νομοθετηματων του υπουργειου να αφορα μονο τις αρνητικες εξελιξεις.

 • 14 Αυγούστου 2013, 15:07 | Βασιλεία

  H απόσπαση στο εξωτερικό δεν έχει καμία διαφορά με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στους υπόλοιπους φορείς, υπηρεσίες ή ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ. Οι περισσότερες αποσπάσεις στο εξωτερικό γίνονται πλέον για ένα χρόνο με/ή χωρίς επιμίσθιο. Επομένως, εφόσον ο εκπαιδευτικός διαθέτει οργανική θέση σε σχολείο, θα πρέπει να τη διατηρεί με την επιστροφή του στην υπηρεσία.

  Καλό είναι να διευκρινιστεί ότι αυτό θα ισχύει αναδρομικά για όλες τις αποσπάσεις στο εξωτερικό που έχουν γίνει μετά τον Ν.4027/2011, διότι θα υπάρχει σύγχυση στις Διευθύνσεις Δ/θμιας και Π/θμιας για τον τρόπο εφαρμογής της παρ. 2 του Άρθρου 35 του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 13 Αυγούστου 2013, 22:19 | Λυμπέρης Κορέας

  Θεωρώ ότι χρειάζεται ενίσχυση της ελληνομάθειας στο εξωτερικό, τόσο σε ελληνικά σχολεία, όσο και σε επιλεγμένα, πχ. τύπου ΠΠΣ, στο εξωτερικό. Το να αποσπαστεί εκπαιδευτικός εκεί δεν είναι πρόκληση, εφόσον δεν παίρνει μόρια οργανικής θέσης αλλά 1 μόριο το χρόνο. Συνεπώς η κατάργηση της οργανικής, αποσυνδεόμενη από τη μοριοδότηση όσο βρίσκεται ο εκπαιδευτικός στο εξωτερικό, πιστεύω πως δεν ωφελεί κανέναν. Διότι ο εκπαιδευτικός στο εξωτερικό προσφέρει ίδιο έργο με τον εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Με την ίδια λογική θα έπρεπε στις τρεις λχ. αποσπάσεις σε φορέα ή από ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, να διατίθεται εκ νέου η οργανική, εφόσον κατά τα φαινόμενα ο φορέας της δεν επιθυμεί να την καλύψει.
  Αυτό που πρώτα και κύρια όμως θα ήθελα να θίξω είναι η ενίσχυση της ελληνομάθειας στο εξωτερικό, που θα μπορούσε να γίνει με αποσπάσεις όχι μόνο σε ελληνικά αλλά και σε επιλεγμένα δημόσια σχολεία των χωρών υποδοχής.

 • 12 Αυγούστου 2013, 23:46 | Μαρία

  παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «4. α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. β. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των Συντονιστών Εκπαίδευσης, κατάργησης θέσης Συντονιστή Εκπαίδευσης, Συντονιστικού Γραφείου και οποιασδήποτε γενικότερα ανακατανομής των εδρών και των περιοχών ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης, επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του πρώην Συντονιστικού Γραφείου υπό τη μορφή «Γραφείου Συνδέσμου» που θα εποπτεύεται από το Συντονιστικό Γραφείο στην περιοχή ευθύνης του οποίου μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες. Επικεφαλής του Γραφείου θα ορίζεται κατά προτίμηση υπάλληλος που ήδη υπηρετούσε σε αυτό, και θα ονομάζεται «Σύνδεσμος». Η επιλογή του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα λειτουργίας του γραφείου θα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση μετά από Εισήγηση της ΔΙΠΟΔΕ που θα περιλαμβάνει και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα λαμβάνει το προβλεπόμενο ειδικό επιμίσθιο. Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης επιτρέπεται να επιλέγονται μέχρι δύο αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατά προτίμηση ανάμεσα σε όσους ήδη υπηρετούσαν στο πρώην Συντονιστικό Γραφείο.».

  Απορίες :
  ο υπάλληλος που θα ονομάζεται ¨ Σύνδεσμος¨ τι προσόντα πρέπει να έχει;
  α) πρέπει να γνωρίζει άριστα τη γλώσσα της χώρας που είναι αποσπασμένος;
  β) πιστοποιημένος στις νέες τεχνολογίες;
  γ) πόσο χρονικό διάστημα θα είναι αποσπασμένος στη θέση αυτή και θα λαμβάνει επιμίσθιο;
  δ) δύναται στη θέση του Συνδέσμου να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός ο οποίος έχει λάβει για τρία χρόνια ήδη το επιμίσθιο;

 • 12 Αυγούστου 2013, 16:43 | Αγγελική

  «Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του
  εξωτερικού εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα,
  διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και
  επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους.»

  Νομίζω ότι δεν πρέπει να κρατούν την οργανική τους θέση οι συνάδελφοι που αποσπώνται στο εξωτερικό. Αυτό αποτελεί πρόκληση.