Άρθρο 38: Θέματα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Συστήματος Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής : «3. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α΄35) και του ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως εκάστοτε ισχύουν. Θέση των εντολών μετακίνησης των προηγούμενων νόμων, επέχουν τα ημερολόγια κίνησης, τα οποία εγκρίνονται από το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, συνοδευόμενα από τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά. Κατά την σχετική συζήτηση στο ΔΣ δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος, στο οποίο αφορά η μετακίνηση. Όταν ο Πρόεδρος του ΔΣ διαμένει σε άλλη πόλη εκτός της έδρας του Οργανισμού, οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και για τη μετακίνησή του στην έδρα του οργανισμού χωρίς τον περιορισμό του αριθμού των ημερών μετακίνησης των νόμων ν. 2685/1999 (Α΄35) και ν. 3833/2010 (Α΄40) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως εκάστοτε ισχύουν.».
Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του Ν4115/2013.
2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 16 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «15. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ. Αποφάσεις που το Δ.Σ. θεωρεί ως επείγουσες και άμεσα εκτελεστές, προσυπογράφονται άμεσα και εκτελούνται. Τα πρακτικά του Δ.Σ. επικυρώνονται, στο σύνολό τους, από το διοικητικό συμβούλιο στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση.».
Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση το Ν4115/2013.
3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν. 4115/2013 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής : «3Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και η μεταφορά δικηγόρων του με έμμισθη εντολή, ύστερα από σχετική αίτηση τους σε άλλους οργανισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή λοιπούς φορείς και υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.».
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν. 4115/2013 η φράση «Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια.» διαγράφεται.
5. α. Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013, η οποία αριθμείται σε «1.α.», προστίθεται παράγραφος «1.β.», ως ακολούθως : «1.β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ειδικό σύστημα πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων συμπεριλαμβανομένης και βεβαίωσης χορηγηθέντος τίτλου από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τίτλου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης. Με την ίδια απόφαση συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με συμμετοχή μελών του διοικητικού συμβουλίου, στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελεχών, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελματικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η συγκρότηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.».
β. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται : Η διάταξη της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.15. της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 » (Α’ 222), η διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3710/2008 (Α’ 216) και το άρθρο 5 του Π.Δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α 194/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1.β. του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 καταργούνται : η αριθμ. 10141/ΙΑ/2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 3056 Β΄/18-11-2012), καθώς και η θητεία των μελών και του γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. ΓΠ/2389/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 26 τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα/24-1-2013).
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 τροποποιείται ως εξής : «3. Για το Μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄163) του οποίου η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος ως εξής : “2. Από 1.9.2014 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.”».

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:10 | polyto

  «3. Για το Μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄163) του οποίου η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος ως εξής : “2. Από 1.9.2014 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.”».
  Προτείνεται να προστεθεί:
  Η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια χορηγείται αυτοδίκαια στους μόνιμους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που κατέχουν Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), με την προϋπόθεση ότι ο βασικός τίτλος σπουδών τους είναι αντίστοιχου ή μεγαλύτερου επαγγελματικού επιπέδου από αυτόν που χορηγεί ο Φορέας Κατάρτισης.
  Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ, που διενεργούνται από Φορείς που εποπτεύονται από τον ΕΟΠΠΕΠ, διότι το σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται μοριοδοτείται από τον ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο.
  Οι εξετάσεις συχνά πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία επιτηρητή του ΕΟΠΠΕΠ, λόγω της αδικαιολόγητης χρόνιας ασυνέπειας των Φορέων στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι των επιτηρητών, με ότι μπορεί αυτό να σημαίνει για την αξιοπιστία των εξετάσεων.
  Προτείνεται νομοθετική ρύθμιση που να καθιστά υποχρεωτική την παρουσία επιτηρητή του ΕΟΠΠΕΠ στις εξετάσεις και η αμοιβή του να καταβάλλεται αυθημερόν από το εξεταστικό κέντρο, όπως γίνεται με τους συνεργάτες των Φορέων πιστοποίησης. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας, ότι η μη καταβολή των δεδουλευμένων συνιστά απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, από φόρο εισοδήματος και τέλη χαρτοσήμου.

 • 20 Αυγούστου 2013, 07:55 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Μια απλη διαπιστωση.

  Να υπαρχει ενα πλαφον και ενας ελενχος στον αριθμο των ωρων και των προγραμματων τα οποια μπορουν να δημιουργησουν οι Πιστοπιοιημενοι Εκπαιδευτες οι οποιοι ειναι δημοσιοι υπαλληλοι εν ενεργεια(συνηθως καθηγητες Δ.Ε)γιατι με αυτο το καθεστως δεν προκειται οι υπολοιποι να συμμετεχουν ποτε σε τετοια μορφης προγραμματα καθως και να ισχυσει η λιστα πιστοποιημενων εκπαιδευτων και στα Δημοσια ΙΕΚ

 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κομμωτικής ΤΕ01.19-ΔΕ01.17 «ΠΑΣΕΚΟΜ» αποφάσισε να μην δημοσιεύσει ΚΑΜΙΑ πρόταση στην διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας. Οι λόγοι είναι τρεις:
  ************************
  ΠΡΩΤΟΝ γνωρίζετε πολύ καλά την ειδικότητα της Κομμωτικής Τέχνης:
  •Ειδικότητα που πάντα ήταν το δεκανίκι της Τεχνικής Εκπαίδευσης
  •Έχει και δεν λέμε είχε, τους λιγότερους πανελλαδικά μόνιμους 84 ΤΕ01.19 και 35 ΔΕ01.17 (119).
  •Έχει άρτιες υλικοτεχνικές υποδομές και εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό εκατομμυρίων
  •ΧΡΗΜΑΤΑ του ελληνικού λαού που τώρα θα τεθούν σε καταστροφή
  •Πανελλαδική κάλυψη σε 82 Επαγγελματικές Σχολές
  •Κανέναν υπεράριθμο και συνταξιοδοτούμενο εκπαιδευτικό
  •200 οργανικά και λειτουργικά κενά κάθε χρόνο
  •Καταχωρημένα επαγγελματικά δικαιώματα βάσει Προεδρικού Διατάγματος
  •Πέντε ενεργές Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος
  •ΑΜΕΣΗ επαγγελματική αποκατάσταση, ως ενεργοί φορολογούμενοι πολίτες
  •Μαθητές και καθηγητές που συμμετείχαν σε όλα τα πανελλαδικά και διεθνή προγράμματα και επιμορφώσεις.
  •Μαθητές που τώρα θα υποστούν το οικονομικό κόστος των ιδιωτικών σχολών
  •Γονείς που έστελναν τα παιδιά τους, στην Δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση, έτσι πίστευαν τουλάχιστον, ενώ τώρα τους θυσιάζετε στον βωμό της οικονομικής κατασπάραξης.
  •Γονείς που οι περισσότεροι έχουν ελάχιστο έως μηδενικό φορολογικό εισόδημα ή είναι άνεργοι.
  Και είχαν ένα όνειρο … να κάνουν ότι αγαπούν …
  ************************
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ τα δυο τελευταία χρόνια έχουμε στείλει τις προτάσεις μας:
  •Στις 29 Ιουνίου 2011 παραδόθηκε ολοκληρωμένη πρόταση (αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – αναθέσεις μαθημάτων ) στο Υπουργείο Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με Αρ. Πρωτ. 72378/82,
  •Στις 20 Οκτωβρίου 2011 – Πρόταση προς τον κ. Μπαλλίνη Νικόλαο στο Υπουργείο Παιδείας για το μάθημα επιλογής προσανατολισμού Α΄ τάξης του Ν.Τ.Λ.
  •2 Δεκεμβρίου 2011 – Πρόταση αναλυτικού προγράμματος σπουδών προς τους κυρίους: ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤ. Διευθυντής Δ’ Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Δ’ και κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ Ν. Προϊστάμενος Δ’ Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Δ’
  •12 Δεκεμβρίου 2011 – Κοινή Εισήγηση – Πρόταση από τους συλλόγους Σ.Α.Α.Τ.Ε. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ) και ΠΑ.Σ.Ε.ΚΟΜ.
  •2 Ιανουαρίου 2012 αποστολή κοινής πρότασης προς τα μέλη της διακομματικής επιτροπής όλων των κομμάτων για θέματα παιδείας.
  •Προς τον κ. Βιολέτη Αναστάσιο αποστολή βελτιώσεων: Σεπτέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2012.
  •Έχουμε κάνει αμέτρητες επαφές με όλα τα αρμόδια τμήματα (κ.ΚΟΥΛΑΙΔΗ-κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-κα.ΜΑΡΙΝΟΥ-κ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ-κ.ΜΠΑΛΛΙΝΗ-κ.ΒΙΟΛΕΤΗ-κ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ-κ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ-κ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ…) και αμέτρητα υπομνήματα και αιτήματα για συναντήσεις (κα.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- κ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ-κ.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ-κ.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-κ.ΓΚΛΑΒΑ-κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ-κ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ …)
  •Έχουμε καταθέσει στο «ΙΕΠ», προτάσεις-αναλυτικά προγράμματα σπουδών και αναθέσεις μαθημάτων (λάβαμε απάντηση: «Τα αναλυτικά προγράμματα που παραδόθηκαν, «πληρούν» όλες τις προϋποθέσεις, κρίθηκαν «ΑΞΙΟΛΟΓΑ» και συνιστάται να σταλούν-μελετηθούν από τις «επιτροπές έρευνας» για το ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ».
  ************************
  ΤΡΙΤΟΝ και ο σημαντικότερος λόγος της απόφασης μας αυτής, είναι ότι θεωρούμε:

  • «ΑΔΙΚΗ» την απόλυση όλων των συναδέλφων, όλων των ειδικοτήτων χωρίς να υπάρξει πριν καμία ενημέρωση και κανένας διάλογος.
  • «ΑΔΙΚΗ» την πρόθεση του Υπουργείου, να παίζει με τόσες ανθρώπινες ζωές κατά πλειοψηφία γυναίκες εκπαιδευτικούς, χωρίς να έχει φροντίσει να μετακινηθούν ως μόνιμοι στους νέους φορείς.

  Για τον τρίτον λόγο «ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ», αλλά από το βήμα αυτό, σας ζητάμε δημόσια, εφόσον όλες οι ειδικότητες, είδατε και διαβάσατε μέσα από την Διαβούλευση σας, ότι εκπροσωπούνται από συλλόγους, να διαθέσετε λίγο χρόνο, ώστε να μιλήσουμε στο γραφείο σας…σε ημέρα και ώρα που εσείς θα μας κοινοποιήσετε.

  «ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟ» μετά από 15 χρόνια προσφοράς στην Δημόσια Εκπαίδευση, ότι μας «ΑΞΙΖΕΙ» τουλάχιστον, μια συνάντηση και ένας «Διάλογος»!!!
  .
  ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ:
  Η πολύτεκνη οικογένεια αδυνατεί να ζήσει τα μέλη της.
  Ο γονιός πλήττεται από την οικονομική κρίση.
  Οι αλλοδαποί μαθητές πίστευαν σε ένα «καλύτερο μέλλον», όπως τους έλεγαν οι γονείς τους.
  Τα ναρκωτικά είναι δίπλα στους εφήβους μας.
  Η βία αυξάνει τα ποσοστά της.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
  Δεν πρέπει να μας πάει 30 χρόνια πίσω.
  Δεν πρέπει να δημιουργεί σχολεία «αρρένων».
  Δεν πρέπει να «Σπρώχνει» το γυναικείο μαθητικό πληθυσμό σε αδιέξοδο, που μόνο σε λάθους δρόμους μπορεί να τους οδηγήσει.
  Μην αναγκάζει τον Έλληνα γονιό να τον κατασπαράξουν τα Ιδιωτικά ΙΕΚ με τα υπέρογκα δίδακτρα.
  Μην μιλάμε μόνο, για τους τρόπους και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε, ώστε να εξαλειφθεί η ανισότητα των δυο φύλων, ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός στα σχολεία αλλά να τους εφαρμόζουμε ΚΑΙ στην πράξη.
  «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ» το Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει, άνεργους και ανεπάγγελτους.
  Οι μαθητές μας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, είναι παιδιά σαν όλα τ΄ άλλα.
  Έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν και να επιλέγουν.

  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ:
  Για ισότητα
  Για αξιοκρατία
  Για εκπαίδευση

  Σας ευχαριστούμε και πιστεύουμε, την ύστατη αυτή στιγμή, να σκεφτείτε την πρόταση μας!
  Κάντε πράξη το
  ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ – ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΤΑΜΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΘΑ

 • 18 Αυγούστου 2013, 15:11 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ

  H παραγράφος 1 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013, η οποία αριθμείται σε «1.α.», προστίθεται παράγραφος «1.β.»

  Συνέχεια με την παράγραφο που προστέθηκε, έπρεπε να προστεθεί άλλη μία η οποία να ορίζει ότι η πιστοποίηση της ικανότητας των διπλωματούχων οδηγεί σε επαγγελματίες που με το πέρας των παννεληνίων εξετάσεων πιστοποίησης θεωρούνται αδειούχοι ασκήσεως επαγγέλματος για το οποίο πιστοποιούνται.

  Αναλύω, ποιός ο ρόλος της πιστοποίησης γνώσεων αν δεν δίνουν άδεια σκήσεως επαγγέλματος. Το ΙΕΚ και μόνο για να περάσει κάποιος ενα μάθημα δίνει εξετάσεις μέσω προόδων , οι οποίες και τον καθιστούν ικανό να περάσει το μάθημα, όπως και σε σχολές ή ιδρύματα τριτοβάθμιας.

  Δεν θα πρέπει η πιστοποίηση να χαρακτηριστεί σαν ενα επιπλέον προσόν που ενας δημόσιος φορέας σε πιστοποιεί στο αντικείμενο σου και σε οδηγέι σε εργασία χωρίς προυπηρεσία αλλά και διαφορά στην εξέλιξη με κάποιον μη πιστοποιημένο?.

  Το υπουργείο γνώμμη μου δεν πρέπει να αφήσει τον νεοσύστατο εοππεπ να ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Και εμπειρία δεν έχει και γνώση του αντικειμένου.

  Αυτό αποδυκνείεται και απο τον ΟΕΕΚ που η ελλειψη γνώσσης για αναβάθμιση των ΙΕΚ μας οδήγησε στην κατάργηση του.

  Η επόμενη παρ. η οποία λέει:
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 τροποποιείται ως εξής : «3. Για το Μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄163) του οποίου η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος ως εξής : “2. Από 1.9.2014 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.”».

  Εδώ νομίζω οτι αυτό θα μείνει στα χαρτιά, όχι μόνο θα αντιμετωπίσουν τα ΙΕΚ έλλειψη διδακτικού προσωπικού, αλλά θα ξαναγυρίσουν στο προηγούμενο καθεστώς μη πιστοποιημένων επάρκειας καθηγητών διότι: Τα ΙΕΚ έχουν απο την ίδρυση τους ενα μειονέκτημα, οι καθηγητές δεν πληρώνονται επαρκή και η αργοπορία χρόνων στα δεδουλευμένα τους έσοδα γίνεται μετα το πέρας ετών, η πείρα έχει δέιξει απο 2-3.

  Τα δύο μέσο όρο έτη αποπληρωμής των αμοιβών δεν είναι τόσο ελκυστικός παράγοντας για να δουλέψεις σε ΙΕΚ. Τα καλά στελέχη αποθαρύνονται και η δουλειά γίνεται με ότι βρούν!

  Αποτέλεσμα το ίδιο το υπουργείο να μειώνει την σημαντικότητα των ΙΕΚ στα μάτια των ίδιων των εργαζομένων σε αυτά.

  Οι καθηγητές πολλές φορές εμφανίζονται εχθρικοί προς τους σπουδαστές (και οχι καταρτιζόμενους)το μόνο που τους απασχολεί είναι να βρούν τα καθημερινά τους εξοδα ωστε να μεταβούν στις σχολές, οι διευθυντές αμέτοχοι σε όλο αυτό μόνο προβλήματα και καθυστερήσεις προκαλούν επιπλέον στην προετοιμασία των δικαιολογητικών για αποστολή στο υπουργείο και καταβολή των αμοιβών.
  Με απλά λόγια ουδείς ενδιαφέρεται πραγματικά για το μέλλον των σπουδαστών, και φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση τα ΙΕΚ να είναι έτοιμα για κλείσιμο.
  Το υπουργείο να έχει υπόψη οτι και τζάμπα να κάνει τα δίδακτρα πλέον κανείς δεν θα καταφύγει να <> δύο που συνήθως γίνονται τρία χρόνια με την πιστοποίηση ώστε να πάρει ενα χαρτί που στην πράξη δεν οδηγεί σε επάγγελμα , γιατί οι συλλλόγοι των ΤΕΙ και των ΑΕΙ δεν το επιτρέπουν.
  Πιστεύω να διαβαστεί η παραπάνω δημοσιέυση και να ληφθεί υπόψιν ειδάλλως τα ΙΕΚ θα κλέισουν στην πράξη.

 • 18 Αυγούστου 2013, 00:03 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Ο ΕΟΠΠΕΠ πρέπει άμεσα να προωθήσει την ΚΥΑ για την αδιάβλητη πιστοποίηση και ουσιαστικό έλεγχο των εξετάσεων Πληροφορικής που διενεργούν οι Ιδιωτικοί Φορείς χορήγησης Βεβαιώσεων γνώσης Πληροφορικής .
  Στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής που διενεργούν οι Ιδιωτικοί Φορείς Πληροφορικής , για την αξιοπιστία αυτών και θέσπιση αδιάβλητης διαδικασίας των εξετάσεων θα πρέπει:
  • Να υπάρχει πάντα στις εξετάσεις κάποιος επιτηρητής του ΕΟΠΠΕΠ να επιτηρεί
  • Οι εξετάσεις να μην διενεργούνται αν δεν υπάρχει στο χώρο των εξετάσεων (που διενεργεί ο φορέας) επιτηρητής του ΕΟΠΠΕΠ
  • Με κωδικό που θα εισάγει ο επιτηρητής του ΕΟΠΠΕΠ στο πληροφοριακό σύστημα του Φορέα θα πιστοποιείται η έναρξη των εξετάσεων, ο έλεγχος και το πέρας αυτών
  • Με κωδικό που θα εισάγει ο επιτηρητής του ΕΟΠΠΕΠ στο τέλος της εξέτασης θα πιστοποιείται η εγκυρότητα και το πέρας των εξετάσεων του Φορέα και αυτόματα την ίδια χρονική στιγμή θα πληρώνεται ο επιτηρητής του ΕΟΠΠΕΠ μέσω e-banking από τα χρήματα που προπληρώνουν οι εξεταζόμενοι στον ιδιωτικό φορέα και δεν αποδίδονται στους επιτηρητές του ΕΟΠΠΕΠ ή αποδίδονται με καθυστέρηση χρόνων , με αποτέλεσμα οι εξετάσεις να μένουν ανεπιτήρητες και με τις ανάλογες συνέπειες ελέγχου και εγκυρότητας των εξετάσεων αυτών.

 • 13 Αυγούστου 2013, 16:52 | ΒΑΣΩ Π.

  Επειδή η πιστοποίηση των εκπαιδευτών Ενηλίκων από το πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σταμάτησε πριν πολύ καιρό,θα πρέπει για την πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια να δοθεί ένα περιθώριο χρόνου πέρα από τις 1.9.2014,ώστε ένας εκπαιδευτής να μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

 • 13 Αυγούστου 2013, 14:06 | Τούσκα Αικατερίνη

  Ο ΕΟΠΠΕΠ θα πρέπει να δημιουργήσει πρόγραμμα εκπ/σης εκπ/τών ενηλίκων σύμφωνα με όσα θα ήθελε να γνωρίζουν οι εκπ/τές για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες που θα υπάρξουν.

 • 12 Αυγούστου 2013, 20:56 | ΑΝΕΣΤΗΣ Λ.

  Επειδή ο ΕΟΠΠΕΠ μόλις τώρα θα ξεκινήσει τη διαδικασία των εξετάσεων,και μάλιστα σε πιλοτικό στάδιο,για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων,θα πρέπει να παραταθεί ο χρόνος που αναφέρεται στην παράγραφο 6 (από 1.9.2014) κατά τουλάχιστον ένα έτος,ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Εκπαιδευτές Ενηλίκων και έτσι να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.