Άρθρο 18: Επαγγελματικά Περιγράμματα και Προγράμματα Σπουδών

1. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), σε συνδυασμό με την 11959/Η/20-1-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 2351), εφόσον υπάρχουν, ή με βάση τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Αξιολογούνται δε και επανεκτιμώνται και, εάν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται κάθε έξι τουλάχιστον, έτη.

2. Τα προγράμματα σπουδών της αρχικής κατάρτισης αποτυπώνονται στους αντίστοιχους ανά ομάδα προσανατολισμού επαγγελμάτων, τομέα ή ειδικότητα οδηγούς σπουδών. Ο Οδηγός Σπουδών κάθε ειδικότητας περιλαμβάνει σαφώς επαγγελματικό προφίλ, μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μάθημα και ειδικότητα, πιστωτικές μονάδες, αντιστοιχίσεις ειδικότητας και κατάταξης υποψηφίων, ωρολόγιο πρόγραμμα με διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας, διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, προσόντα εκπαιδευτών, μεθόδους διδασκαλίας και εξοπλισμό, όπως και μέσα διδασκαλίας. Τα προγράμματα σπουδών ανά ειδικότητα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης διαμορφώνονται και εποπτεύονται ως προς την εφαρμογή τους από τη Γ.Γ.∆.Β.Μ. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

3. Τα προγράμματα σπουδών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να συνδέουν τα μαθησιακά αποτελέσματα με Πιστωτικές Μονάδες, σε εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8-7-2009), η απόδοση των οποίων επιτρέπει τόσο την αντιστοίχιση των αποκτούμενων προσόντων και την ισοτιμία των τίτλων σπουδών, όσο και την κινητικότητα μεταξύ διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων και των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 16 Αυγούστου 2013, 17:44 | Στάθης Σπυρόπουλος

  Το παρόν σχέδιο νόμου αφήνει άλυτο ένα μείζον πρόβλημα της τεχνικής εκπαίδευσης, που είναι η κατάργηση των ειδικοτήτων που σχετίζονται με την υγεία από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας έχει εκφράσει την άποψη ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα να παρέχονται αυτές οι ειδικότητες από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι όμως και με την παράλληλη εξαίρεση των ειδικοτήτων αυτών από τις μελλοντικές ΣΕΚ, μηδενίζεται η πρόσβαση των αποφοίτων Γυμνασίου σε αυτές τις ειδικότητες. Οι υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας προς τους μαθητές που δε μπορούν πια να επιλέξουν τον τομέα υγείας των ΕΠΑΛ, για μεταγυμνασιακά ΙΕΚ των αντίστοιχων ειδικοτήτων δε βρήκαν τη θέση τους στο παρόν σχέδιο νόμου.
  Οι μαθητές αυτοί έχουν την επιλογή ή να τελειώσουν το γενικό λύκειο και έπειτα να φοιτήσουν σε ΙΕΚ ή να φοιτήσουν στο ΕΠΑΛ αλλάζοντας όμως ειδικότητα. Και ενώ ως επιστήμονας υγείας προτιμώ σαφώς ο μελλοντικός καταρτησμένος βοηθός μου να είναι απόφοιτος λυκείου, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο αυτά τα παιδιά να τελειώσουν το γενικό λύκειο. Και αυτό επειδή το επίπεδο δυσκολίας του γενικού λυκείου (καλώς, αν το θέλετε) ανεβαίνει. Το γενικό λύκειο απαιτεί από το μαθητή να εντρυφήσει στις βασικές επιστήμες αποκτώντας εξειδικευμένες επιστημονικές δεξιότητες που ενδεχομένως να μη του χρειαστούν ούτε στο πανεπιστήμιο (προσωπική πείρα). Φοβάμαι κύριε υπουργέ ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών που μελετήσατε και σας οδήγησαν στην κατάργηση του τομέα υγείας των ΕΠΑΛ προέρχονται από χώρες που παρέχουν πιο εύκολα προσβάσιμη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις κλίσεις του και με κατευθύνσεις συνδεδεμένες με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και που δεν απαιτούν απ’ αυτόν επιστημονική εξειδίκευση.

  Προτείνω λοιπόν αν όχι την επανίδρυση των ειδικοτήτων υγείας στο ΕΠΑΛ, τουλάχιστον την καθιέρωσή τους στις νέες ΣΕΚ ώτσι ώστε οι μετρίου επιπέδου μαθητές αλλά με κλίση και φιλομάθεια πάνω στο αντικείμενο της υγείας να μην ετεροκατευθυνθούν.

 • 14 Αυγούστου 2013, 16:27 | Μιχαηλιδης δημήτριος

  Απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος όχι με το πτυχίο αλλά με ανεξάρτητες επαγγελματικές εξετάσεις.

  Αλλαγή των προσλειμένων του ΕΟΠΠΕΠ που απασχολούντουσαν στον πρώην ΟΕΕΚ ,απόλυση των σημερινών διευθυντών των ΙΕΚ που υποσκάπτουν με τις πρακτικές τους την πρόοδο των διπλωματούχων.

  Νεα στελέχη σε εοππεπ και διευθυντών που στόχο θα έχουν την προάσπιση των συμφερόντων των σπουδαστών τους και όχι να τους καθυβρίζουν.

  Προγράμματα δύο φάσεων.

  πρώτη φάση διετείς σπουδές επιπεδου 5

  Δευερη φάση πιστοποίηση προσόντων ή ειδικές εξετάσεις απόκτησης προσόντων μετα απο δυνητική φοίτηση σε νέα μονοετή τμήματα πέραν των δύο ετών αλλά όχι μεσω ΑΕΙ που ως γνωστόν δεν παρέχουν εξειδίκευση αλλα θεωρητικές , συνήθως αχρηστες σπουδές

 • 14 Αυγούστου 2013, 07:07 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!

 • 13 Αυγούστου 2013, 16:56 | ΚΑΡΑΤΣΟΣ ΤΑΣΟΣ

  ΗΜΙΜΕΤΡΑ-ΣΩΣΤΟ
  Πρέπει να διαχωριστεί η Τεχνική εκπαίδευση από το απολυτήριο Λυκειου.
  Δηλαδή να μην είναι ΛΥΚΕΙΑ(ΕΠΑΛ), αλλά αποκλειστικά Επαγγελματικές -Τεχνικές σχολές. Η φοίτηση θάναι 2-ετής(θεωρητική και εργαστηριακή). Όσοι επιθυμούν και αξίζουν, μπορούν τότε να μεταπηδούν στην Τεχνολογική κατευθυνση των ΓΕΛ.
  Το ΤΡΙΤΟ έτος θάναι έτος μαθητείας σε επιχειρήσεις και ο απόφοιτος θα παίρνει ένα πιστοποιητικό κατάρτισης, που θα του δίνει επαγγελματικά δικαιώματα.
  Η Τεχνολογική κατεύθυνση των ΓΕΛ θα ενισχυθεί εργαστηριακά και θα απορροφήσει αρκετές ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Θα είναι η κατεύθυνση για την εισαγωγή στις Πολυτεχνικές Σχολές και τα αντίστοιχα ΤΕΙ. Έτσι ένας που εισάγεται π.χ. στη σχολή Ηλεκτρολόγων του Πολυτεχνείου θαχει κάνει μερικά εργαστήρια ηλεκτρολογίας.

 • 13 Αυγούστου 2013, 16:53 | ΚΑΡΑΤΣΟΣ ΤΑΣΟΣ

  ΗΜΙΜΕΤΡΑ
  Πρέπει να διαχωριστεί η Τεχνική εκπαίδευση από το απολυτήριο Λυκειου.
  Δηλαδή να μην είναι ΛΥΚΕΙΑ(ΕΠΑΛ), αλλά αποκλειστικά Επαγγελματικές -Τεχνικές σχολές. Η φοίτηση θάναι 2-ετής(θεωρητική και εργαστηριακή. Όσοι επιθυμούν και αξίζουν, μπορούν τότε να μεταπηδούν στην Τεχνολογική κατευθυνση των ΓΕΛ.
  Το ΤΡΙΤΟ έτος θάναι έτος μαθητείας σε επικαι ο απόφοιτος θα παίρνει ένα πιστοποιητικό κατάρτισης, που θα του δίνει επαγγελματικά δικαιώματα.
  Η Τεχνολογική κατεύθυνση των ΓΕΛ θα ενισχυθεί εργαστηριακά και θα απορροφήσει αρκετές ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Θα είναι η κατεύθυνση για την εισαγωγή στις Πολυτεχνικές Σχολές και τα αντίστοιχα ΤΕΙ. Έτσι ένας που εισάγεται π.χ. στη σχολή Ηλεκτρολόγων του Πολυτεχνείου θαχει κάνει μερικά εργαστήρια ηλεκτρολογίας.