Άρθρο 29: Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Π.ΑΙΤ.Ε.)

1. α) Η παράγραφος 1.α) του άρθρου 4 του Ν.3027/2002 τροποποιείται ως εξής: «1. α) Ιδρύεται στην Αθήνα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η οποία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, τις διατάξεις του νόμου αυτού και τον Εσωτερικό Κανονισμό.
Η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:
αα) Παιδαγωγικό Τμήμα
αβ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής και εισαγωγικές κατευθύνσεις
i. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας,
ii. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής
αγ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας
αδ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

β)Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ) της παραγράφου 2.α) του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, η φράση «δεν λειτουργεί» αντικαθίσταται από τη φράση «καταργείται»
γ) Η υποπερίπτωση γ) της παραγράφου. 2 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, τροποποιείται ως εξής: « Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτά των Τ.Ε.Ι. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό. Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων στα οποία περιλαμβάνεται το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Για τους ήδη φοιτούντες υπάρχει η δυνατότητα, όχι αργότερα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση τους όσοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα οκτώ εξάμηνα και όχι αργότερα από την 31/10/2018 και να λάβουν μόνο το πρώτο πτυχίο του εκπαιδευτικού χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για άλλα δύο εξάμηνα. Για τους υπολοίπους εφαρμόζονται οι διατάξεις για το ενιαίο πτυχίο των δέκα εξαμήνων.».
δ)Η υποπερίπτωση ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε. ορίζεται ως γραμματέας της Δ.Ε. μαζί με τον αναπληρωτή του διοικητικός υπάλληλος της Σχολής είτε υπάλληλος άλλης κατηγορίας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της γραμματείας της Δ.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα της Δ.Ε.».
ε)Η υποπερίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, τροποποιείται ως εξής: « α) Η Σχολή, με απόφαση του Συμβουλίου, οργανώνει και λειτουργεί, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Τμημάτων της, συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα διάρκειας έως δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων: αα) παιδαγωγικής κατάρτισης, για εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς και ββ) επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, εκπαιδευτικών ή μη. Το κόστος λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών θα καλύπτεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.και από τα προερχόμενα από τα προγράμματα αυτά, έσοδα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Λ.Κ.Ε.)»
στ)Η υποπερίπτωση β) της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, τροποποιείται ως εξής: «β) Στα προγράμματα αυτά μπορούν, ακόμη, να διδάσκουν, με ωριαία αντιμισθία, ως συνεργάτες, επιστήμονες και με μερική απασχόληση, μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.I. είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης. Με απόφαση της Διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Λ.Κ.Ε.) καθορίζονται τα προσόντα των συνεργατών καθώς και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας. Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν οργανωτικά συνεργάτες των οποίων τα προσόντα, οι ωριαίες αντιμισθίες καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται επίσης με αποφάσεις της Διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού.».
ζ)Η υποπερίπτωση β) θθ) της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, τροποποιείται ως εξής: «Μέχρι να καταρτιστούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καταρτίζονται προγράμματα σπουδών με απόφαση της Δ.Ε., η οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτόν πενταμελείς κατά Τμήμα γνωμοδοτικές επιτροπές από μέλη Ε.Π.. Οι επιτροπές εισηγούνται στην Δ.Ε. η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση ».

2. α) Οι παρ. 1 ,2, 3 και 5 του άρθρου 11 του Ν.2817/2000 ισχύουν και για τις οργανικές θέσεις και τα μέλη Ε.Τ.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ. β) Στην παρ 3 του άρθρου 11 του Ν.2817/2000 προστίθεται στο τέλος εδάφιο ως εξής : «Επίσης όσοι από αυτούς είναι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχιούχοι της ΑΣΠΑΙΤΕ, που επιπρόσθετα έχουν ολοκληρώσει δυο εξάμηνα σε ΤΕΙ ή σε ειδικό πρόγραμμα της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002, κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ17».

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:59 | Σουλαδάκης Μαρίνος

  Η ΣΕΛΕΤΕ είναι η μόνη όαση στην Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.
  Καιρός να γίνει Ανώτατη όπως έγιναν και οι πρώην παιδαγωγικές Ακαδημίες.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:27 | Καλοκύρη Στεριανή

  Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν παιδαγωγική κατάρτιση. Κατά συνέπεια, εκτός από αυτούς που προέρχονται από την ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) και τις «καθηγητικές» και «παιδαγωγικές» σχολές, πρέπει να αποχτήσουν αυτή την παιδαγωγική κατάρτιση. Για τους ήδη διορισμένους, αυτό μπορεί να γίνει φοιτώντας 1 έτος στο παιδαγωγικό της ΠΑΤΕΣ – ΑΣΠΑΙΤΕ και για τους μη διορισμένους είτε με τον ίδιο τρόπο, είτε με κάποιο μεταπτυχιακό δίπλωμα. Είναι καιρός, το υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψη του πέρα από την τεχνογνωσία των συναδέλφων και την παιδαγωγική τους κατάρτιση. «Δάσκαλος» είναι όχι αυτός που γνωρίζει, αλλά αυτός που μπορεί να σταθεί μέσα στην τάξη. Τέλος, να προστεθεί στα λεγόμενα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η κατοχή ή όχι της παιδαγωγικής κατάρτισης. Όσοι είναι στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση να έχουν παιδαγωγικό πτυχίο. Είναι καιρός η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση να αποκτήσει σωστά καταρτισμένους ανθρώπους.
  Καλοκύρη Στεριανή ΠΕ17.01, MEd

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:16 | Νεοκλής Τσότρας, Πάτρα

  παράγραφος 1 περ. τροποποίηση:
  γγ) Η υποπερίπτωση γ) της παραγράφου. 2 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, τροποποιείται ως εξής: « Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί τυπικό προσόν το οποίο παρέχει το δικαίωμα διδασκαλίας ως διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση.
  Καμία μεταρρύθμιση στην Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση δεν μπορεί να νοηθεί εάν η σχολή της ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ δεν γίνει Πανεπιστημιακή με έμφαση στην Επαγγελματική εκαίδευση,την συμβουλευτική καιτον Προσανατολισμό. Πόσα πτυχία καθηγητικών σχολών αναφέρουν τον τίτλο ‘Εκπαιδευτικός;’ όπως τα αντίστοιχα πτυχία της ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ; εκμεταλευτήτε την τεράστεια εμπειρία των 50 και πλέον ετών στην εκπαίδευση καθηγητών και εντάξατε την ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:11 | ΙΩΑΝΝΑ Φ.

  Η ΣΕΛΕΤΕ και η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι οι μόνες σχολές που στον τίτλο τους υπάρχει ο όρος εκπαιδευτικός ο οποίος αναφέρεται και στα πτυχία τους. Άρα το πτυχίο που χορηγούν τα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί τυπικό προσόν το οποίο παρέχει το δικαίωμα διδασκαλίας ως διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση.
  Είναι καιρός να γίνει ανώτατη και η σχολή για να λήξει ένα πρόβλημα που σέρνεται μέσα στα χρόνια από την ίδρυση της μέχρι σήμερα.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:52 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΓΚΡΕΣ

  Ε ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ! ΗΜΑΡΤΟΝ! ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΟΙ «ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ» ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΑΒΑ. ΜΑΛΛΟΝ Ο ΓΥΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΒΟΣ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:03 | Αρναούτης Ιωάννης

  παράγραφος 1 περ. τροποποίηση:
  γγ) Η υποπερίπτωση γ) της παραγράφου. 2 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, τροποποιείται ως εξής: « Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποτελεί τυπικό προσόν το οποίο παρέχει το δικαίωμα διδασκαλίας ως διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:53 | Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

  Σημαντικός παράγοντας στην αναπτυξιακή προσπάθεια κάθε χώρας είναι η ύπαρξη Ειδικών Πανεπιστημιακών Παραγωγικών σχολών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών.
  Η συντριπτική πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας ΑΣΠΑΙΤΕ καιοι απόφοιτοι της ΣΕΛΕΤΕ-ΑΣΠΑΙΤΕ θεωρούν ότι είναι απαραίτητη άμεση ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ως παραγωγικής σχολής εκπαιδευτικών.
  Επίσης απαραίτητη είναι η σύνδεση της ΑΣΠΑΙΤΕ με Πειραματικά σχολεία που θα δημιουργηθούν στην ΤΕΕ, σε όλες τις πόλεις που λειτουργούν παραρτήματα της.
  Η δημιουργία ευρυμαθών εκπαιδευτικών με παιδαγωγική κατάρτση, με πρακτική άσκηση στη διδασκαλία και γνώση της διδακτικής της ειδικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές.Η εμπειρία τας ΑΣΠΑΙΤΕ είναι αδιαμφισβήτητη.
  Σήμερα είναι η μεγάλη ευκαιρία για το Υπουργείο Παιδείας να καινοτομήσει!

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:44 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Η μοναδική σχολή που προετοιμάζει και παιδαγωγικά (όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοι λένε ότι το πλήθος των παιδαγωγικών μαθημάτων που διδάσκονται στην ΣΕΛΕΤΕ δεν τα διδάχθηκαν στις σχολές τους)και δίνει πτυχίο με τον τίτλο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ να ανήκει στον Τεχνολογικο Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Να ενταχθεί η ΑΣΠΑΙΤΕ / ΣΕΛΕΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αποστολή αντίστοιχη με αυτή των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών και εξειδίκευση στην επαγγελματική εκπαίδευση, την Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:36 | Αρναούτης Ιωάννης

  Ήρθε η ώρα η ΝΔ να τιμήσει τον ιδρυτή της και ιδρυτή της ΣΕΛΕΤΕ Κωνσταντίνο Καραμανλή.
  Ήρθε η ώρα το ΠΑΣΟΚ να διορθώσει το λάθος του (κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ και ίδρυση αυτού του πάραξενου μορφώματος της ΑΣΠΑΙΤΕ με τα δυο πτυχία και τον παράλογο σκοπό λειτουργίας της … )
  Ήρθε η ώρα όλο το πολιτικό σύστημα να διορθώσει το παράλογο στον Ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Η μοναδική σχολή που προετοιμάζει και παιδαγωγικά (όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοι λένε ότι το πλήθος των παιδαγωγικών μαθημάτων που διδάσκονται στην ΣΕΛΕΤΕ δεν τα διδάχθηκαν στις σχολές τους)και δίνει πτυχίο με τον τίτλο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ να ανήκει στον Τεχνολογικο Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται μέσω του άρθρου αυτού να ενταχθεί η ΑΣΠΑΙΤΕ / ΣΕΛΕΤΕ στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αποστολή αντίστοιχη με αυτή των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών και εξειδίκευση στην επαγγελματική εκπαίδευση, την Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Απαιτείται η δημιουργία νέων τμημάτων (ευρυμαθών εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ξεφεύγοντας από τις ονομασίες και τα επαγγελματικά στεγανά των αντίστοιχων επαγγελματικών ειδικοτήτων) αλλά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.
  Η ΣΕΛΕΤΕ ιδρύθηκε το 1959 και συνέδεσε τη λειτουργία της με την ανάπτυξη της χώρας.
  Είναι η ευκαιρία σήμερα, ο σημερινός Υπουργός Παιδείας, η σημερινή Κυβέρνηση αλλά και τα λοιπά κόμματα της Βουλής, με την Πανεπιστημιοποίηση της ιστορικής αυτής σχολής να δείξουν την πραγματική διάθεσή τους συμβολικά αλλά και ουσιαστικά – τυπικά, για πραγματική αναβάθμιση της Τεχνικοεπαγγελματικής Εκπαίδευσης, η οποία μέσω των αποφοίτων της θα δώσει το μεσαίο δυναμικό που τόσο έχει ανάγκη η χώρα για ανάπτυξη σε όλους τους τομείς (Γεωργία, Τεχνολογία, Τουρισμό κτλ ) που θα κάνουν ξανά την Ελλάδα Δυνατή και Ανταγωνιστική.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:28 | Δημητρης

  Επιτελους να ανγνωριστει η αξια του παιδαγωγικου πτυχιου! Δεν μπορει να παιρνουν μορια ανθρωποι που διδασκουν σε λυκειο με διαδακτωρικα στην αναπαραγωγη της ρεγγας και να μην εχουν ιδεα απο διδασκαλια. Πρωτα ειναι ο καθηγητης εκπαιδευτικος και μετα επιστημονας. Το παιδαγωγικο πτυχιο πρεπει να ειναι πρπυποθεση για θεση ευθυνης!!!!

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  το σχολιο ειναι απλο…παιδαγωγικη επαρκεια σε ολους απο την ΑΣΠΑΙΤΕ ας μας δωσει το δικαιωμα να συμμετεχουμε ολοι μας σε αυτο και να μην ελπιζουμε στην θεα τυχη της κληρωσης για την επιλογη μας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 01:30 | Ολυμπία Κεχαγιά

  Η ΣΕΛΕΤΕ (σημερινή ΑΣΠΑΙΤΕ) έχει χαρακτηρισθεί από διεθνείς οργανισμούς (ΟΥΝΕΣΚΟ) ως πρότυπο ίδρυμα εκπαιδεύσεως καθηγητών (ultra modern), δημιουργήθηκε με επιχορηγήσεις διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ), σε ένα πρότυπο και μοναδικό εκπαιδευτικό campus και με βάση προηγμένα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών (Παν. Πενσυλβάνια, Ανώτατη Σχολή Εκπαιδευτικών Στελεχών Γαλλίας). Η αποστολή της Σχολής περιλαμβάνει την παράλληλη παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική.
  Η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι η μόνη Παιδαγωγική σχολή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και πρέπει να ανήκει στον Πανεπιστημιακό τομέα, όπως και οι υπόλοιπες Παιδαγωγικές σχολές της χώρας, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των Παιδαγωγικών Σχολών σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο. Η ένταξή της στον Πανεπιστημιακό Τομέα θα συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
  Γι’ αυτό πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικές παράγραφοι ως εξής :
  α) Η παράγραφος 1. α) του άρθρου 4 του Ν.3027/2002 τροποποιείται ως εξής: «1. α) Ιδρύεται στην Αθήνα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η οποία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, τις διατάξεις του νόμου αυτού και τον Εσωτερικό Κανονισμό, και εντάσσεται στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κάθε διάταξη αντίθετη στο παρόν καταργείται.
  γ) Η υποπερίπτωση γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, τροποποιείται ως εξής: « Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό, και ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτά των Πανεπιστημίων, και πρέπει να θεωρούνται τελείως ισοδύναμα προς τα πτυχία Πανεπιστημίων τόσο ως προς το ακαδημαϊκό τους κύρος (πρόσβαση σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών) όσο και ως προς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ως εκπαιδευτικοί (στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα). Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων στα οποία περιλαμβάνεται το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα.

 • 20 Αυγούστου 2013, 01:13 | ΚΩΣΤΑΣ Κ.

  παράγραφος 1 περ. τροποποίηση:
  γγ) Η υποπερίπτωση γ) της παραγράφου. 2 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002, τροποποιείται ως εξής: « Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί τυπικό προσόν το οποίο παρέχει το δικαίωμα διδασκαλίας ως διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση.