Άρθρο 09: Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

1. Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίως, με δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δέκα τριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού.

α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής :
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Φυσική (2 ώρες),
4. Χημεία (2 ώρες),
5. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),
7. Ιστορία (1 ώρα),
8. Θρησκευτικά (1 ώρα),
9. Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ώρες, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία,
10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες).

β .Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α’ ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής :

1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:
1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες )
2. Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας (3 ώρες)
3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)
4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
5. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (2 ώρες)

2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας :
1. Οργάνωση & Διοίκηση (4 ώρες)
2. Αρχές Λογιστικής (3 ώρες)
3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

3. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής :
1. Αρχές Αγροτικής Οικονομίας (5 ώρες)
2. Αρχές Λογιστικής (2 ώρες)
3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

4. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων :
1. Ναυτική Τέχνη (2 ώρες)
2. Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες)
3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες)
4. Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα)
5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας- Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
6. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

2. Στην Β΄ και Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής :
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Φυσική (2 ώρες),
4. Χημεία (2 ώρες),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

β. Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β’ και Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων και των κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α’ και β’ ανάθεση και των τεσσάρων τάξεων του ΕΠΑ.Λ.

3. Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ, καθώς και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Αυγούστου εκάστου έτους.
Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας, για περίοδο δύο ετών τουλάχιστον. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του ΥΠΑΙΘ.
Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30η Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:35 | Παππάς Ηλίας

  Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την διαφωνία μου ως προς το πρόγραμμα σπουδών της Ομάδας Προσανατολισμού «Γεωπονίας Τροφίμων και Διατροφής¨»
  Το μάθημα «Αρχές Λογιστικής Θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα εκ των μαθημάτων: «Εισαγωγή στην γεωργική Παραγωγή» μάθημα που κατά τη γνώμη μου προσανατολίζει περισσότερο από κάθε άλλο σε όλες τις κατευθύνσεις του Γεωργικού τομέα (Φυτική, Ζωική ,Τρόφιμα, Μηχανήματα και Αρδεύσεις, Αλιεία, Αγροτουρισμός) και οι ώρες διδασκαλίας να είναι οι (5) του μαθήματος » Αρχές Αγροτικής Οικονομίας» και οι ώρες της «Αγροτικής Οικονομίας να γίνουν (2)
  ή με το μάθημα «Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Ελέγχου Τροφίμων» που κατά το σχολ. έτος 2012-13 ήταν μάθημα επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών της Α τάξης των ΕΠΑ.Λ.
  ¨Οσο αφορά το μάθημα «Αρχές Λογιστικής» να είναι αντικείμενο διδασκαλίας της Γ΄τάξης του τομέα με τίτλο «Αρχές Γεωργικής Λογιστικής» ή «Γεωργικοί Λογαριασμοί» όπως υπήρχε και παλαιότερα στα ΤΕΛ ως μάθημα του Τομέα » Γεωργικών Συνεταιρισμών και Εκμεταλλεύσεων» με ανάθεση σε Γεωπόνους και Τεχνολόγους Γεωπόνους.
  Επίσης ως εκπαιδευτικός που υπηρετώ πλέον των 25 ετών την Τεχνική Εκπαίδευση, ευελπιστώ ότι με τις αναθέσεις που θα προκύψουν από τα νέα προγράμματα σπουδών του Νέου Τεχνολογικού Λυκείου να αρθεί η αδικία εις βάρος των εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Γεωπόνων με ισόποσες αναθέσεις.
  ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:31 | ΠΑ.ΣΥ.ΛΕ.ΣΥ.Π.

  Σε ότι αφορά την Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΣΥ-Π)

  θα πρέπει να επανέλθει ο θεσμός ΣΥ-Π στα σχολεία.

  Να επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και να ξεκινάει από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού μέχρι το Λύκειο. Να είναι δε ιδιαίτερα ενισχυμένος στην Γ΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου. Παράλληλα ένα Γραφείο Συμβούλων θεωρείται απαραίτητο σε κάθε σχολική μονάδα που θα στελεχώνεται οπωσδήποτε με Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού προκειμένου να ασκείται Συμβουλευτική και να διεξάγονται στους μαθητές/τριες που θα το θελήσουν και θα απαιτείται τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να βοηθούνται οι μαθητές/τριες ποικιλοτρόπως. Σε ότι αφορά δε, τα Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα συγκεκριμένα Γραφεία θα μπορούσαν να εποπτεύουν την Πρακτική Άσκηση αλλά και την Μαθητεία σε συνεργασία με εκπαιδευτικό του εκάστοτε τομέα. Κάτι τέτοιο άλλωστε προβλέπονταν και για τα Γρα..ΣΥ. για τα οποία δυστυχώς ανεστάλη η λειτουργία τους.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:23 | Σωτηρης Μ.

  Στο παρόν σχέδιο νόμου ο τομέας των Δομικών είναι συρρικνωμένος αν και είναι τόσο σημαντικός γι αυτό προτείνουμε τα παρακάτω:
  Α) Την ουσιαστική διεύρυνση του τομέα με τις παρακάτω ειδικότητες :
  – Τεχνικός Έργων Υποδομής
  – Τεχνικός Κτιριακών Έργων
  Β) την εισαγωγή τρίωρου μαθήματος, στην ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, με όνομα :
  «Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης σύγχρονων δομικών έργων»
  Γ) Να παραμείνει το μάθημα της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο και να καθοριστεί σαφώς ως εργαστηριακό μάθημα )
  Δ) Το νέο σχέδιο νόμου καταργεί τα μαθήματα επιλογής, τα οποία πρέπει να επανέλθουν:
  Α Τάξη γενικού λυκείου 1) Τεχνικό σχέδιο (πολλοί μαθητές θα μεταγραφούν στα ΕΠΑΛ )
  Β’ τάξη γενικού λυκείου: 1) το γραμμικό σχέδιο και
  2) το ελεύθερο σχέδιο
  Γ’ τάξη γενικού λυκείου:
  2) το αρχιτεκτονικό σχέδιο και
  3) το ελεύθερο σχέδιο.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

  Στην εποχή της βαθειάς ύφεσης και οικονομικής κρίσης είναι αναγκαίο όλα τα μέλη μιας κοινωνίας να είναι ενημερωμένα για την οικονομία. Είναι λάθος να αντικατασταθεί το μάθημα Αρχές Οικονομίας από την Α τάξη και των δύο Τύπων Λυκείου από το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:58 | ΒΚ

  1.Στην ειδικότητα του «τεχνικού Η/Υ» του Τομέα Πληροφορικής θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και το αντικείμενο των δικτύων Η/Υ το οποίο επί σειρά ετών διδάσκεται στον Τομέα Πληροφορικής και ανήκει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Η ύλη του μαθήματος που διδασκόταν μέχρι τώρα περιλαμβάνει βασικές έννοιες και θέματα που σαφώς εμπίπτουν στο αντικείμενο της πληροφορικής. Τα Δίκτυα και οι Τηλεπικοινωνίες αποτελούν περιοχή εξειδίκευσης της Πληροφορικής και ήδη στα περισσότερα τριτοβάθμια τμήματα Πληροφορικής αποτελεί τίτλο μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Μάλιστα στα Ι.Ε.Κ. (άρθρο 25) έχει τοποθετηθεί σωστά ως ειδικότητα του τομέα Πληροφορικής.
  2.Θα πρέπει να αυξηθούν οι ώρες του μαθήματος Πληροφορικής στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών και να προστεθεί και επιπλέον μάθημα γνωριμίας με την Επιστήμη των Υπολογιστών.
  3.Θα πρέπει να προστεθεί μάθημα Πληροφορικής ως μάθημα γενικής παιδείας σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού στη Β’ τάξη.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:55 | ΤΣΑΤΗΡΗΣ Β.

  Στο άρθρο 9 υπάρχει από μέρους μας μια παρατήρηση που αφορά την ουσιαστική διάρθρωση των Επαγγελματικών Λυκείων.
  Όπως αναφερθήκαμε και στο Άρθρο 7 η ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη του εφήβου αλλά και το σύστημα σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν του δίνουν την δυνατότητα τελικής πρώτης επιλογής με ατομικά κριτήρια, ενός πρώτου επαγγελματικού κατασταλάγματος ολοκληρώνοντας το Γυμνάσιο. Αυτό ουσιωδώς επιβάλλει όχι μόνο την αμφίδρομη δυνατότητα μετάβασης στην Α΄ Λυκείου από Γενικό σε Επαγγελματικό και Αντιστρόφως αλλά και την διαμόρφωση της Α’ Τάξης σπουδών στο Λύκειο (Γενικό και Επαγγελματικό). Δηλαδή οι γενικής κατεύθυνσης γνώσεις να συνοδεύονται από μαθήματα επιλογής των βασικών τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας (στο Γενικό Λύκειο) ή σειράς βασικών μαθημάτων που να αντιστοιχούν σε ομάδες προσανατολισμού (στο Επαγγελματικό Λύκειο).

  Δηλαδή και στο Επαγγελματικό Λύκειο στην Α΄ Τάξη του επιβάλλεται παιδαγωγικά αλλά και για τον ορθό και με επιτυχία επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων εφήβων να λειτουργήσει ως η σχολική χρονιά -ένα κοινό έτος για όλες τις ομάδες προσανατολισμού- βασικών γνώσεων και βασικών μαθημάτων των κύριων ομάδων επαγγελματικού προσανατολισμού. Μ’ αυτό τον τρόπο ο κάθε μαθητής και μαθήτρια θα μπορεί να επιλέγει με δικά του κριτήρια και να έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στις σπουδές ή και την επαγγελματική του σταδιοδρομία αργότερα.

  Με βάση αυτή την θεμελιώδη προσέγγιση για την προτεινόμενη στο Άρθρο 8, από εμάς -μετά από την σχετικά σύντομη επιχειρηματολογία-, Ομάδα Προσανατολισμού «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής και Περιβάλλοντος» θεωρούμε ότι μπορεί να επιλεγεί κατά σειρά ένα από τα ακόλουθα μαθήματα ως βασικό για διδασκαλία στο σύνολο των μαθητών της Α’ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων:

  α)Αρχές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
  β)Γεωπονία και Ανάπτυξη
  γ)Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  δ)Περιβάλλον και Γεωργία

  Τονίζουμε ότι αυτά τα μαθήματα έχουν εγκεκριμένο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και αντίστοιχα βιβλία και επίσης εκπαιδευτικό δυναμικό με γνώσεις και εμπειρία για την διδασκαλία τους. Δεν είναι μια μελλοντική λύση πρόκειται για λύση που άμεσα μπορεί εκπαιδευτικά και πρακτικά να εφαρμοσθεί.

  Επιπλέον θα ήταν δυνατόν για τις ανάγκες ενός σύνθετου μαθήματος, εφόσον πρόκειται για συγγενή γνωστικά πεδία, να προκύψει ένα μάθημα (π.χ. «Αρχές Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλον») που με γρήγορη, εύκολη και αποδεκτή εκπαιδευτικά παρέμβαση να προκύψει αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα άμεσα εφαρμοστέο και με χρήση αντίστοιχων εκπαιδευτικών συγγραμμάτων (έντυπα ή ηλεκτρονικά) (π.χ. των α και δ ανωτέρω αναγραφομένων μαθημάτων).

  Σε κάθε περίπτωση εφόσον προκριθεί η δημιουργία ενιαίου έτους σπουδών στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑΛ και δεν εισακουσθεί η πρότασή μας για Ενιαία Ομάδα Προσανατολισμού «Αρχές Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλον» αλλά ισχύσει η Ομάδα Προσανατολισμού «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής» που προτείνεται στο υπάρχον Νομοσχέδιο τα μαθήματα που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για επιλογή του ενός μαθήματος κοινού για όλη την Α’ Τάξη των ΕΠΑΛ είναι:

  α)Αρχές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
  β)Γεωπονία και Ανάπτυξη

  Επίσης σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρξει αλλαγή του μείζονος για εμάς, δηλαδή κοινό έτος στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑΛ, και παραμείνουν ως προτείνονται οι σχετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου τότε στο προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών για την Α’ Τάξη της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής τα μαθήματα που οπωσδήποτε οφείλουν να διδάσκονται είναι τα ως άνω δύο αναφερόμενα:

  α)Αρχές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (4 ώρες)
  β)Γεωπονία και Ανάπτυξη (3 ώρες)

  Δεν είναι νοητό, ως ειδικοί ομιλούντες, εισαγωγικά μαθήματα στην Α’ Τάξη για την Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής να αναφέρονται μαθήματα οικονομικού ή αγροτοοικονομικού προσανατολισμού. Πρόκειται για παραποίηση της ουσίας της Ομάδας Προσανατολισμού. Για να κλείσουμε απλά εδώ πίσω από τέτοιες ρυθμίσεις μπορούμε να δούμε και συντεχνιακά συμφέροντα ενάντια σε εκπαιδευτικά δεδομένα. Η τελική ρύθμιση θα μας πείσει για την αρχική πρόθεση.

  Τσατήρης Βασίλειος
  Πρόεδρος Συλλόγου Γεωπόνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:53 | Σουλαδάκης Μαρίνος

  Ο τομέας Δομικών Έργων είναι ο μόνος τομέας στον οποίο δεν αντιστοιχεί κάποιο προπαρασκευαστικό μάθημα στην Α τάξη για να προϊδεάζει τους μαθητές για το τι θα συναντήσουν στον τομέα αυτό.
  Επιβάλλεται να διορθωθεί άμεσα η αδικία αυτή για να μην αρχίσουμε «στραβά» στο Νέο μας Επαγγελματικό Λύκειο.
  Θεωρώ λοιπόν αναγκαία και προτείνω την εισαγωγή του
  Μαθήματος στην ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών
  της Α΄ τάξης το μάθημα:
  «Αρχές σχεδιασμού και κατασκευής δομικών έργων»
  το μάθημα αυτό μπορεί να εισάγει τον μαθητή σε περιοχές όπως:
   γνωριμία με τα δομικό χάλυβα και με το σκυρόδεμα.
   ανάλυση – σύνθεση δομικών έργων,
   καταπονήσεις διαφόρων μελών, δομικών έργων.
   Τρόπος οπλισμού των διαφόρων μελών ενός δομικού έργου (ποιοτική προσέγγιση)
   Τρόποι ελέγχου της αντοχής ενός δομικού έργου.
   καθώς και στη σχετική ορολογία
   Επίσης μπορεί να εισάγει και στις
  βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού τους.

  Κατόπιν αυτών προτείνω την αναμόρφωση του ωρολόγιου προγράμματος της Α τάξης της ομάδας προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών ως εξής:
  1.Αρχές Μηχανολογίας (2ώρες )
  2. Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας (3 ώρες)
  3. Αρχές σχεδιασμού και κατασκευής δομικών έργων (2ώρες )
  3. Τεχνικό Σχέδιο (3 ώρες)
  4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
  Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (1 ώρες)
  5. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (2ώρες )

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:50 | Μαριάνθη Μπατσίλα

  Η Αγγλική γλώσσα στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. είναι απαραίτητο να είναι Αγγλικά ειδικότητας. Επιπλέον, η διδασκαλία της για μια μόνο ώρα δεν επαρκεί εφόσον επιζητούμε μια Επαγγελματική εκπαίδευση ανταγωνιστική και ικανή να προετοιμάσει τους μαθητές ως μελλοντικούς επαγγελματίες. Σύμφωνα με το έγγραφο γλωσσών της επιτροπής των μελών της Ευρωπαικής ένωσης εξάλλου, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση οφείλει να εξασφαλίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να κάνουν τα πρώτα επιτυχημένα τους βήματα στην αγορά εργασίας (……ensuring that young people have the knowledge, skills and competences they need for a successful first step into the labour market) European Commission. Commission Staff Working Document, Vocational education and training for better skills, growth and jobs. Accompanying the document, Communication from the Commission, Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes, Strasbourg, 20/11/2012, p. 2-3.
  Η Αγγλική γλώσσα, ως Business Lingua Franca αποτελεί το μέσον επικοινωνίας το οποίο μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των αγορών και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις συναλλαγές μεταξύ της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για τον λόγο αυτό είναι το πλέον απαραίτητο μέσον επικοινωνίας αφού οι συναλλαγές απαιτούν μια πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς. Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι τα Αγγλικά στην Γ’ τάξη του ΕΠΑ.Λ θα πρέπει να γίνουν Αγγλικά ειδικότητας και να αυξηθούν σε 3 ώρες τουλάχιστον.
  Με εκτίμηση
  Μαριάνθη Μπατσίλα

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:46 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  2.Στον Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Διατροφής τα επαγγελματικά μαθήματα Α΄ τάξης δεν αναφέρονται στα αντικείμενα του τομέα αλλά είναι μαθήματα οικονομικού περιεχομένου.
  Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να εισαχθούν σ΄αυτή την τάξη μαθήματα καθεαυτού γεωπονικού ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν διδαχθεί στα ΕΠΑΛ και θα είναι αντιπροσωπευτικά του τομέα, όπως:
  1. Βασικές εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων
  2. Γεωπονία και Ανάπτυξη
  3. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή,

 • Τεχνολογικό Λύκειο (Άρθρα 5, 6, 7, 8, 9)

  Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και ειδικότητες (άρθρο 8):

  (άρθρο 8) Η ειδικότητα Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στον τομέα Πληροφορικής και όχι στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Τα Δίκτυα και οι Τηλεπικοινωνίες αποτελούν περιοχή εξειδίκευσης της Πληροφορικής και ήδη στα περισσότερα τριτοβάθμια τμήματα Πληροφορικής αποτελεί τίτλο μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Μάλιστα στα Ι.Ε.Κ. (άρθρο 25) έχει τοποθετηθεί σωστά ως ειδικότητα του τομέα Πληροφορικής. Πρέπει επιτέλους στις σχολές Πληροφορικής να έχουν δικαίωμα εισαγωγής μόνο οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής.

  Α’ Λυκείου:

  Α) (άρθρο 9) Προσθήκη του μαθήματος Επιστήμη Υπολογιστών, δύο (2) ωρών, στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών. Η ομάδα αυτή, ενώ είναι ομάδα προσανατολισμού για τον τομέα Πληροφορικής, δεν έχει ούτε ένα μάθημα στο οποίο να μπορούν οι μαθητές να γνωρίσουν τις αρχές τις επιστήμης Υπολογιστών και τις επιμέρους περιοχές της, στο γνωστικό πεδίο των οποίων εντάσσονται και οι ειδικότητες του τομέα που μπορούν να επιλέξουν, ενώ αντιθέτως έχει τα αντίστοιχα μαθήματα για τους άλλους τομείς (αρχές μηχανολογίας, αρχές ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής, τεχνικό σχέδιο). Επίσης θα μπορούσε να εξεταστεί ο διαχωρισμός της ομάδας αυτής σε δύο διακριτές ομάδες αφού είναι η μοναδική που καλύπτει 5 διαφορετικούς τομείς.

  Β) (άρθρο 9) Αλλαγή των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, από δύο (2) ώρες σε τέσσερις (4) ώρες, όπως ακριβώς είναι και στις άλλες ομάδες προσανατολισμού.

  Β’ και Γ’ Λυκείου

  (άρθρο 9) Η αναφορά στο άρθρο 9, παράγραφος 2, ότι «Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.» δεν αντιστοιχεί πάντοτε στην πραγματικότητα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατά τον καθορισμό των διδακτικών ωρών με υπουργική απόφαση όπως καθορίζεται στην υποπαράγραφο 2, β παρακάτω. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον τομέα Πληροφορικής στην Β’ τάξη, η αναλογία των εργαστηριακών μαθημάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% έναντι 40% των θεωρητικών, ενώ στην Γ’ τάξη τουλάχιστον 70% έναντι 30% των θεωρητικών.

  http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=541

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:44 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ». ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΙ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ, ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ». ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΠΑΛΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ¨ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ».
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:36 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Προσθήκη του μαθήματος Επιστήμη Υπολογιστών, δύο (2) ωρών, στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών. Η ομάδα αυτή, ενώ είναι ομάδα προσανατολισμού για τον τομέα Πληροφορικής, δεν έχει ούτε ένα μάθημα στο οποίο να μπορούν οι μαθητές να γνωρίσουν τις αρχές τις επιστήμης Υπολογιστών και τις επιμέρους περιοχές της, στο γνωστικό πεδίο των οποίων εντάσσονται και οι ειδικότητες του τομέα που μπορούν να επιλέξουν, ενώ αντιθέτως έχει τα αντίστοιχα μαθήματα για τους άλλους τομείς (αρχές μηχανολογίας, αρχές ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής, τεχνικό σχέδιο). Επίσης θα μπορούσε να εξεταστεί ο διαχωρισμός της ομάδας αυτής σε δύο διακριτές ομάδες αφού είναι η μοναδική που καλύπτει 5 διαφορετικούς τομείς.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:33 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Π.Ε.18
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αθήνα, 20-08-2013
  ΑΡ. ΠΡΩΤ: 420

  ΘΕΜΑ: «Πρόταση μαθήματος στην Α’ Λυκείου»

  Κατά το άρθρο 9 «Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου» στην Α΄ Τάξη εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων Γενικής Παιδείας κοινό για όλους τους μαθητές και πρόγραμμα δέκα τριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού.
  Στην παρούσα όμως παρατηρείται μια ανακολουθία μεταξύ της Ομάδας Διοίκησης και Οικονομίας των Ειδικοτήτων: 1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών – 2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού – 3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης και 4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό και των μαθημάτων: Οργάνωση & Διοίκηση (4 ώρες) -Αρχές Λογιστικής (3 ώρες) και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες), η οποία σχετίζεται με την μερική κάλυψη του βασικού αντικειμένου όλων των προαναφερόμενων Ειδικοτήτων.
  Ιδιαίτερα στον νευραλγικό τομέα του τουρισμού, ο οποίος καλύπτει και εμμέσως πολλούς άλλους κλάδους της οικονομίας, στους οποίους ενδεχομένως να κληθούν οι απόφοιτοι να καλύψουν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, θεωρείται επιβεβλημένο να υφίσταται μάθημα το οποίο να περιλαμβάνει βασικές αρχές τουρισμού, φιλοξενίας και τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο θα λειτουργήσει υποστηρικτικά και για τις λοιπές Ειδικότητες, ειδικά στις τουριστικά ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες περιοχές της Χώρας.

  Για την Επιστημονική Ένωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:32 | Χατζηιερεμίας Συμεών

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…)
  – ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 9ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ) ΣΤΗΝ Α΄ ΕΠΑ.Λ – ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΦΑΙΡΟΝΤΑΣ 1 ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 1 ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΠΡΟΣ/ΣΜΟ.

  – ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 2 ΩΡΕΣ (ΑΦΑΙΡΟΝΤΑΣ 1 ΩΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΠΡΟΣ/ΣΜΟ). ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ Η 1 ΜΟΝΟ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:27 | Σταματία Γ.

  Προτείνω να ενταχθούν ,στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης η διδασκαλία των μαθημάτων «Πρώτες Βοήθειες» και «Αρχές Προληπτικής Ιατρικής-Αγωγή Υγείας» τόσο στο Ενιαίο Λύκειο όσο και σε όλους τους τομείς του Τεχνολογικού Λυκείου (ακόμα και ως κατ΄επιλογήν ),αντικείμενα τα οποία διδάσκονταν έως τώρα στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.και τα οποία εξοβελίζονται πλέον από τη Β/θμια Εκπ/ση.
  Η ένταξη των αντικειμένων αυτών στο πρόγραμμα σπουδών των Λυκείων θα προσφέρειστους μαθητές όχι μόνο τη γνώση και την παροχή πρώτων βοηθειών και την υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών ,αλλά ουσιαστικά πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας-πρόληψη νοσημάτων επενδύοντας με αυτό τον τρόπο και στην υγεία του μαθητικού πληθυσμού και κατά συνέπεια στην υγεία των μελλοντικών ενηλίκων.
  Επιπλέον με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και εκπαιδευτικοί ανάλογων ειδικοτήτων οι οποίοι ήδη υπηρετούσαν στα ΕΠΑ.Λ. /ΕΠΑ.Σ.

  Με εκτίμηση
  Σταματία Γ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:20 | Α. Χασιώτης

  Η εκπαίδευση στο 4ο έτος να παρέχεται από τα ΕΠΑΛ και τους καθηγητές τους.Η εποπτεία της μαθητείας να παρέχεται από καθηγητές των υφιστάμενων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων του ΥΠΕΠΘ (ΣΕΚ) τα οποία δεν πρέπει να καταργηθούν αλλά να ενισχυθούν υλικοτεχνικά καθώς προτείνω να αναλάβουν και το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (είχαν αναλάβει με επιτυχία προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ). Ο ΟΑΕΔ να επικεντρωθεί στην εύρεση εργοδοτών για την μαθητεία.

 • Άρθρο 9 παρ. 2
  Να προστεθεί :

  Τα εργαστηριακά μαθήματα διδάσκονται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) και στα Σχολικά Εργαστήρια (ΣΕ) των ΕΠΑΛ.

  Άρθρο 9 παρ. 3
  Να οριστεί ρητά ότι :

  Το εργαστηριακό μάθημα του οποίου οι ώρες θα πρέπει να αυξηθούν να διδάσκεται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας από το οποίο προέρχονται οι μαθητές και ΜΟΝΟ στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε.) των σχολικών μονάδων του ΥΠΑΙΘ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Ως πρώτη παρατήρηση, στον σύντομο σχολιασμό μας επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, επισημαίνουμε το σύντομο χρονικό διάστημα διαβούλευσης και μάλιστα σε περίοδο θερινών διακοπών, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που επηρεάζει πέρα από τον εκπαιδευτικό κόσμο, σχεδόν κάθε Ελληνική οικογένεια, επηρεάζει την ανάπτυξη της χώρας.
  Άραγε έχει γίνει κατανοητό από την Ελληνική κοινωνία, από τον εκπαιδευτικό κόσμο και από τις παραγωγικές τάξεις η σημαντικότητα αυτού του Νομοσχεδίου;
  Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δεδομένου ότι διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στους διάφορους παραγωγικούς τομείς των οποίων σημειωτέον, η αναπτυξιακή πολιτική καθορίζεται από τα αρμόδια παραγωγικά Υπουργεία, τα οποία έχουν την ευθύνη καθορισμού των ρυθμίσεων απασχόλησης και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά και τον έλεγχο της λειτουργίας και εποπτείας της επιχειρηματικότητας και του ανθρώπινου δυναμικού που εντάσσονται στους αντίστοιχους παραγωγικούς τομείς.
  Επί της ουσίας του νομοσχεδίου επισημαίνουμε τα παρακάτω:
  1) Αποτελεί έκπληξη, ότι το Υπουργείο Παιδείας, αντίθετα με τις διαχρονικές και ερευνητικά αποδεδειγμένες παιδαγωγικές και κοινωνικές θεωρίες και αρχές, μεταφέρει παιδιά ανήλικα σχολικής ηλικίας από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα στο σύστημα κατάρτισης -το οποίο κατά βάση αφορά ενήλικα άτομα- με όλες τις αρνητικές παρενέργειες που έχει η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα παιδιά αυτά, δεν θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις γενικές και οριζόντιες εκείνες δεξιότητες, όπως ορίζονται από τις ευρωπαϊκές συστάσεις και οδηγίες, και τις εκπαιδευτικές εμπειρίες για να συνεχίσουν την επαγγελματική και εργασιακή τους πορεία αξιοποιώντας τις δυνατότητες της δια βίου μάθησης, αλλά και την δυνατότητα προσαρμογής στις νέες εξελίξεις του επαγγέλματός τους.
  2) Έπρεπε να γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, ότι εκτός από την μαθητεία που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ, υπάρχει και η Πρακτική Άσκηση που εφαρμόζεται από τα άλλα Υπουργεία που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Η πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Τουρισμού αποτελεί το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχει, πέραν της άρτιας οργάνωσης της εργαστηριακής άσκησης κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Εφαρμόζεται στην χώρα μας πολύ πριν εφαρμοστεί η μαθητεία από τον ΟΑΕΔ, και είναι δεμένη οργανωτικά, λειτουργικά, και εκπαιδευτικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τις τουριστικές περιόδους, με νομοθετικά κατοχυρωμένη παρουσία των μαθητών στις Ξενοδοχειακές, Τουριστικές και Επισιτιστικές επιχειρήσεις και φυσικά με συμβασιοποιημένη συνεργασία εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων και με ένα σύστημα συνεχούς εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του κάθε μαθητή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο). Έχει διαφορετική οργάνωση και διαχείριση από αυτή που εφαρμόζεται στον ΟΑΕΔ αλλά με πολύ σημαντικά αποτελέσματα ως προς την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που αποκτούν οι μαθητές και οι καταρτιζόμενοι στις μονάδες μας. Η οργάνωση τοποθέτησης των μαθητών στις επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσα από ένα σύστημα ζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης από τις επιχειρήσεις και προτιμήσεων των μαθητών με συγκεκριμένα κριτήρια και για τα δυο μέρη. Η γνώση και η εμπειρία του Υπουργείου Τουρισμού στον τομέα αυτό είναι μακροχρόνια, μεγάλη και σημαντική. Είναι σκόπιμο λειτουργικά, εκπαιδευτικά και οργανωτικά, και προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και καλές πρακτικές που διαθέτει η χώρα μας, στη σχετική διάταξη που αναφέρεται η πραγματοποίηση της μαθητείας (είτε για το έτος Μαθητείας είτε για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση), να προστεθεί και η πρακτική άσκηση. Έτσι ο ΟΑΕΔ θα μπορεί να διαχειρίζεται το σύστημα μαθητείας στο οποίο έχει εμπειρία και για όσες ειδικότητες μπορούν να ακολουθήσουν το σύστημα αυτό, ενώ η πρακτική άσκηση που διαφέρει από την μαθητεία, να ανατεθεί στα Υπουργεία που έχουν την εμπειρία και το κατάλληλα οργανωμένο σύστημα για συγκεκριμένους τομείς και ειδικότητες. Το Υπουργείο Τουρισμού, θα μπορεί να αναλάβει την πρακτική άσκηση της «Τάξης Μαθητείας & Πρακτικής Άσκησης» των ΤΕΛ αλλά και άλλων μονάδων κατάρτισης που έχουν τουριστικές και επισιτιστικές ειδικότητες. Εννοείται ότι η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται ήδη στις δικές μας μονάδες θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.
  3) Πρωτοφανής είναι και ο καθορισμός των ειδικοτήτων με νόμο. Όλοι γνωρίζουν ότι οι ειδικότητες αποτελούν μια δυναμική κατάσταση, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες των παραγωγικών κλάδων και ανάλογα με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην τεχνολογία και στο σύστημα παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα κάποια επαγγέλματα ή ειδικότητες να φθίνουν και άλλες να αναδεικνύονται. Ακραία περίπτωση αποτελεί ο καθορισμός ειδικοτήτων με νόμο για την κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση εξ’ ορισμού χαρακτηρίζεται από ευελιξία τόσο ως προς τις ειδικότητες όσο και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα, δεν μπόρεσε κανείς από τους ειδικούς που ερωτήθηκαν, να αιτιολογήσει την σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης, εκτός αν η πρόθεση είναι να γίνει κάτι άλλο η ένα παράγωγο αποτέλεσμα που ακόμα δεν είναι εμφανές. Πέραν των ανωτέρω είναι απορίας άξιο, πως επιλέχθηκαν αυτές οι ειδικότητες, χωρίς να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή τα παραγωγικά Υπουργεία που καθορίζουν τις πολιτικές στο τομέα ευθύνης τους, αλλά και τις ειδικότητες του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους.
  Στο Τουριστικό κλάδο, η ειδικότητα της ΕΠΑΣ «Ξενοδοχειακών και επισιτιστικών υπηρεσιών», χωρίστηκε σε τρείς ειδικότητες στα ΣΕΚ. Στην ειδικότητα «Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας» στην ειδικότητα «Τεχνίτης ποτών και οινολογίας», και στην ειδικότητα «Τεχνίτης εστιατορίου-επισιτισμού (σερβιτόρος)» περιορίζοντας έτσι γνωστικά αντικείμενα και το πεδίο απασχόλησης. Ο διαχωρισμός των ειδικοτήτων περιορίζει την επαγγελματική κινητικότητα και απασχόληση των αποφοίτων και φυσικά αυξάνει την ανεργία αυτών που έχουν περιορισμένο γνωστικό και άρα επαγγελματικό αντικείμενο. Επί πλέον αυτοί που αποφάσισαν ο διαχωρισμός της αρχικής ειδικότητας δεν γνωρίζουν ότι τα γνωστικά αντικείμενα έχουν αλληλουχία και επικάλυψη θεωρητικών γνώσεων και επαγγελματικών εργασιών και δεν μπορούν να χωριστούν κατά τον τρόπο που προτείνουν. Είναι άλλο πράγμα η ειδικότητα που εκπαιδεύεται ένα άτομο και άλλο πράγμα η θέση εργασίας μέσα σε μια επιχείρηση. Κατά συνέπεια πρέπει να παραμείνει η αρχική και ενιαία ειδικότητα « Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» και φυσικά αν θέλουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και της τάσεις της τουριστικής πολιτικής, θα μπορούσε για παράδειγμα να προστεθεί η ειδικότητα «Υπαλλήλων διαχείρισης εναλλακτικών μορφών Τουρισμού».
  Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για το θέμα των ειδικοτήτων, δεν είναι μόνο απαραίτητη αλλά και αναγκαία προϋπόθεση, δεδομένου ότι, το είδος και το περιεχόμενο απασχόλησης των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που χρειάζονται για να εξυπηρετηθεί η τουριστική πολιτική και ανάπτυξη, κατά τεκμήριο αλλά και ουσία γνωρίζει καλύτερα το Υπουργείο Τουρισμού από το Υπουργείο Παιδείας.
  Τέλος ο όρος «τεχνίτης» στις ειδικότητες του Τουριστικού τομέα είναι τελείως ακατάλληλος, μια και δεν έχουν καμία σχέση οι υπηρεσίες που παρέχονται στον Τουρισμό με τον ορισμό της έννοιας του τεχνίτη. Πιθανοί και καταλληλότεροι όροι μπορεί να είναι «Υπάλληλος» ή «Ειδικός» ή και χωρίς προσδιορισμό.
  4) Φαίνεται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου παιδείας, παραμένει στους κλάδους που καθορίζονται από τον νόμο 1566, εφόσον μπορούν να αποσπώνται ή να διατίθενται στα ΣΕΚ.
  Θα πρέπει και για το εκπαιδευτικό προσωπικό των άλλων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. που μετατρέπονται σε ΣΕΚ, να ισχύσουν παρόμοιες διατάξεις και να μπορούν να διατίθενται, στην περίπτωσή μας, με απόφαση του προϊσταμένου της Περιφερειακής εκπαιδευτικής υπηρεσίας, σε όποια μονάδα έχει ανάγκη είτε είναι ΣΕΚ είτε ΙΕΚ. Εξάλλου αυτό εφαρμόζεται ήδη σε μας χωρίς πρόβλημα.
  Σε κάθε περίπτωση η ισχύς του νόμου 1566 για το εκπαιδευτικό προσωπικό, αποτελεί εξαιρετικής σημασίας ζήτημα και αδιαπραγμάτευτο αίτημα, εκτιμούμε, για όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο είτε ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας είτε σε άλλα Υπουργεία ή ΝΠΔΔ.

  Οι παραπάνω παρατηρήσεις, αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Περιμένουμε το τελικό νομοσχέδιο με τις όποιες τροποποιήσεις γίνουν μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, για να δούμε τις τελικές πολιτικές επιλογές που θα αποτυπωθούν, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε με περισσότερη ακρίβεια, μια και θα έχουν αποσαφηνιστεί, πιστεύουμε, αρκετά σημεία που τώρα δημιουργούν ερωτήματα και προβληματισμό.

  Με εκτίμηση
  Για τον Σύλλογο Καθηγητών του Υπουργείου Τουρισμού
  Η πρόεδρος
  Χαρά Κακλέα

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:13 | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2ου ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Η αναγκαιότητα της διεύρυνσης του τομέα των κατασκευών συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και τις υποδομές της χώρας και αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον εκσυγχρονισμό και την επίτευξη των στόχων της επιχειρούμενης αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης που προτείνεται με το Νέο Νομοσχέδιο. Για τον «εκσυγχρονισμό» της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιχειρήθηκε το ψαλίδισμα αν όχι η εξαφάνιση του τομέα των κατασκευών (Πολιτικού Μηχανικού), που αποτέλεσε επί σειρά ετών το βασικό τομέα για την ανάπτυξη, από σύστασης του ελληνικού κράτους, με την δημιουργία του δομικού σχολείου στην Αίγινα το 1828.
  Η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς βασικές παραγωγικές μονάδες κρίσιμες για την ανάπτυξη της οικονομίας όπως λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, ναυπηγεία. Η πολεοδομική και κτιριολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση ρυθμιστικών αναπτυξιακών σχεδίων που λείπουν εντελώς, η τοπογραφική καταγραφή με ακρίβεια και η σύνταξη του κτηματολογίου της χώρας και τόσα άλλα συνδέονται με τον τομέα του Πολιτικού Μηχανικού και των κατασκευών. Τα τελευταία χρόνια τα επαγγέλματα τις οικοδομής έχουν αφεθεί στην τύχη τους χωρίς να διασφαλίζεται η ποιότητα των εργασιών που παρέχεται από τους τεχνικούς εξαιτίας της έλλειψης πιστοποίησης των επαγγελμάτων από την πολιτεία. Κρίσιμη για αυτό είναι η εκπαίδευση πρώτου επιπέδου και η παραγωγή μεσαίων και ικανών στελεχών που εμποδίστηκε για χρόνια.
  Με μεγάλη ανακούφιση είδαμε τις ειδικότητες Περιβάλλοντος στην Εκπαίδευση. Οι ειδικότητες όμως του Τομέα Περιβάλλοντος προσανατολίζονται περισσότερο στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κυρίως με χρήση της τεχνολογίας. Ο τομέας Δομικών Έργων θα πρέπει να εισάγει τη λογική της πρόληψης μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού έργων «στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη» (ΚΑΠΕ). Στον τομέα των Δομικών μπορούν να εισαχθούν μαθήματα σε θέματα μελέτης του τρόπου ένταξης των ανθρωπογενών κατασκευών στο φυσικό περιβάλλον.
  Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση πρώτου επιπέδου, στα πλαίσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Επαγγελματικού Λυκείου, των μεσαίων στελεχών που αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των μηχανικών και του εργατοτεχνικού προσωπικού.
  Στο παρόν σχέδιο νόμου ο τομέας των Δομικών είναι συρρικνωμένος αν και είναι τόσο σημαντικός γι αυτό προτείνουμε τα παρακάτω:
  Α) Την ουσιαστική διεύρυνση του τομέα με τις παρακάτω ειδικότητες :
  – Τεχνικός Έργων Υποδομής
  – Τεχνικός Κτιριακών Έργων
  Β) την εισαγωγή τρίωρου μαθήματος, στην ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, με όνομα :
  «Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης σύγχρονων δομικών έργων»
  Γ) Να παραμείνει το μάθημα της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο και να καθοριστεί σαφώς ως εργαστηριακό μάθημα )
  Δ) Το νέο σχέδιο νόμου καταργεί τα μαθήματα επιλογής, τα οποία πρέπει να επανέλθουν:
  Α Τάξη γενικού λυκείου 1) Τεχνικό σχέδιο (πολλοί μαθητές θα μεταγραφούν στα ΕΠΑΛ )
  Β’ τάξη γενικού λυκείου: 1) το γραμμικό σχέδιο και
  2) το ελεύθερο σχέδιο
  Γ’ τάξη γενικού λυκείου:
  2) το αρχιτεκτονικό σχέδιο και
  3) το ελεύθερο σχέδιο.
  Οι καθηγητές του τμήματος Δομικών Έργων 2ου ΕΠΑΛ Κέρκυρας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:10 | ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΚΟΥ

  1)Στην Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στην Α΄τάξη τα μαθήματα ειδικότητας που προτείνονται είναι οικονομικού περιεχομένου και κανένα από αυτά δεν προσανατολίζει τους μαθητές στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, αλλά αντίθετα τους προσανατολίζει στην ομάδα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI OIKONOMIAΣ. Ο ι μαθητές από το συγκεκριμένο Τομέα δε θα γίνουν Λογιστές, είναι σαφές αυτό, αλλά θα ασχοληθούν με την Γεωπονία και την παραγωγή.
  Προτείνω την αντικατάσταση των μαθημάτων Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Αρχές Λογιστικής με τα εξής μαθήματα: 1)Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων 4 ώρες 2) Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 3 ώρες. Το μάθημα ειδικότητας Αρχές Αγροτικής Οικονομίας το προτείνω για τη Β ή τη Γ τάξη.
  Οι τέσσερις (04)ώρες του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Ομάδα Προσανατολισμού είναι πάρα πολλές και θα πρότεινα μόνο δύο(02)ώρες και οι άλλες δύο ώρες να αντικατασταθούν με ένα μάθημα ειδικότητας όπως Περιβάλλον και Γεωργία ή Εισαγωγή στην τεχνολογία τροφίμων.
  2) Η ειδικότητα «Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» του «Τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» θα πρέπει να ενταχθεί στην Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων , Διατροφής.
  3) Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα(ΣΕΚ) πρέπει να λειτουργούν με την σημερινή τους δομή.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:09 | ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΚΟΛΑ

  Προτείνεται και θεωρείται απολύτως αναγκαία (και για λόγους ίσων επιλογών των μαθητών) η εισαγωγή μαθήματος με τους ακόλουθους εναλλακτικά τίτλους:
  «Αρχές Δομικών Έργων»
  ή «Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης σύγχρονων δομικών έργων»
  στην ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ, διαμορφώνοντας το πρόγραμμα μαθημάτων, ως εξής:

  Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

  1) Αρχές Μηχανολογίας
  2) Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας
  3) Αρχές Δομικών Έργων
  ή Αρχές Σχεδιασμού και Υλοποίησης Σύγχρονων Δομικών Έργων
  4) Τεχνικό Σχέδιο
  5) Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή
  6) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:58 | Τσιρανίδης Γεώργιος

  Όσον αφορά την διατήρηση των σχολικών εργαστηριακών κέντρων νομίζω ότι είναι απαραίτητη γιατί τα εργαστήρια θα χρησιμοποιούνται ξανά από περισσότερα του ενός σχολείου. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άμεσα υπεύθυνοι όπως ήταν μέχρι σήμερα.

  Όσον αφορά τώρα τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων τομέων οι οποίοι έχουν μείωση ωραρίου στα 2/3 του πλήρους ωραρίου καλώς να παραμένει αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει και με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων (αναφέρομαι στις λεγόμενες βαριές ειδικότητες) μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι. Οι υπεύθυνοι των συγκεκριμένων εργαστηρίων που τις περισσότερες φορές τα εργαστήρια αυτά είναι 2, 3 ή και 4 με χιλιάδες εργαλεία και αναλώσιμα όπου πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας για κάθε εργαλείο και για κάθε εργασία έχουν ωράριο 20 ώρες την εβδομάδα (πριν την αύξηση του ωραρίου είχαν μείωση έως 3 ώρες αν είχαν πάνω από 18 ώρες την εβδομάδα) και φυσικά δεν υπάρχει ούτε επιπλέον οικονομική αποζημίωση αλλά ούτε και κάποιο είδος επιβράβευσης (μόρια για θέση ευθύνης). Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μείωση του ωραρίου των υπεύθυνων εργαστηρίων (βλέπε μείωση ωραρίου κατά 3 ώρες των υπεύθυνων των εργαστηρίων φυσικής, ανεξάρτητα του υποχρεωτικού ωραρίου του υπεύθυνου).

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:58 | kostas

  Θα το ξαναπώ για τελευταία φορά. Αυξήστε τις ώρες Γλώσσας και Μαθηματικών. Όσοι διδάξαμε στα ΕΠΑΛ καταλαβαίνουν τα τρομερά κενά αυτών των μαθητών. Χωρίς βασικές γνώσεις σ ‘αυτά τα δύο μαθήματα δεν γίνεται τίποτα. Κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας.

 • Παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετά μαθήματα οικονομικού προσανατολισμού και κανένα μάθημα που να προσανατολίζει τα παιδιά προς την Γεωπονία και τα Τρόφιμα. Γνωρίζουμε ότι κάποιος που θα ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή θα πρέπει να έχει και βασικές γνώσεις οικονομικών αλλά δεν θα γίνει λογιστής. Άρα οι 5 ώρες αγροτικής οικονομίας είναι αρκετές
  Το μάθημα Αρχές Λογιστικής είναι μάθημα προσανατολισμού για τη ομάδα Διοίκησης και οικονομίας. Γιατί πρέπει να υπάρχει και στην ομάδα προσανατολισμού Γεωπονίας τροφίμων και διατροφής; Πιστεύουμε πως θα έπρεπε να έχετε βάλει κάποιο μάθημα γεωπονίας όπως κάνατε με τους τομείς της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας. Διότι δεν μπορούμε να βρούμε λογική εξήγηση γιατί ένα μαθητής που προσανατολίζεται προς τον τομέα γεωπονίας να βομβαρδιστεί στην Α τάξη με τόσα οικονομικά μαθήματα και κανένα γεωπονικό.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Στην ομάδα προσανατολισμού Γεωπονίας τροφίμων και διατροφής προτείνουμε να αντικατασταθεί το μάθημα Αρχές Λογιστικής με το μάθημα Αρχές γεωπονίας και ελέγχου τροφίμων ή Βασικές Εφαρμογές γεωπονίας και τροφίμων 4 ώρες (2 θεωρία + 2 Εργαστήριο) , το δε μάθημα της Αγροτικής Οικονομίας να καλύπτεται με 3 ώρες.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:42 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Η τάξη Μαθητείας (τέταρτο έτος), πραγματοποιείται μέσω του ΟΑΕΔ και με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις;
  Τι γίνεται με τα ιδιωτικά σχολεία; Ισχύει το ίδιο ή θα μπορούν να συννεργαστούν και με επιχειρήσεις που δεν είναι συνεργάτες του ΟΑΕΔ;

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:38 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ

  Στην Ομάδα Προσανατολισμού των Τεχνολογικών Εφαρμογών στην Α’ ΕΠΑΛ, θα πρέπει να προστεθεί και εισαγωγικό μάθημα του Τομέα Δομικών Έργων.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:31 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Στα μαθήματα προσανατολισμού, εφόσον παραμείνει έτσι ο νόμος, του τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, το κύριο μάθημα πρέπει να είναι Εισαγωγή στη Γεωπονία, Τεχολογία Τροφίμων και Διατροφή με 4 ώρες και μετά το μάθημα Αρχές Αγροτικής οικομομίας (που να περιέχει μαθήματα λογιστικής) με 3 ώρες. Το μαθημα λογιστικής δεν πρέπει να υπάρχει και μάλλον είναι σε λάθος τομέα ( υπάρχει στο τομέα λογιστικής)

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:22 | ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΟΛΛΙΑ

  Στον Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Διατροφής τα επαγγελματικά μαθήματα Α΄ τάξης δεν αναφέρονται στα αντικείμενα του τομέα αλλά είναι μαθήματα οικονομικού περιεχομένου.
  Θεωρώ ότι υπάρχουν μαθήματα γεωπονικού αντικειμένου, τα οποία έχουν διδαχθεί στα ΕΠΑΛ και μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα όπως:

  1. Βασικές εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων

  2. Γεωπονία και Ανάπτυξη,

  3. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή,

  4. Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

  5. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:58 | Αντερριώτης Νικόλαος

  Ο ρόλος των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων θα πρέπει να ενισχυθεί μια και τα συνεργαζόμενα σχολεία θα είναι πιο απαιτητικά όσο αφορά τις εργαστηριακές τους εγκαταστάσεις (νέες ειδικότητες-περισσότεροι μαθητές και εκπαιδευτικοί).
  Θα πρέπει και αρκετές ώρες του τέταρτου έτους να πραγματοποιούνται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα ώστε να συμπληρώνουν την μαθητεία (να οργανώνουν μαθησιακά τις αποκτούμενες από την μαθητεία δεξιότητες) και να παρέχουν πιο εξειδικευμένες και απαραίτητες στην ειδικότητα, δεξιότητες. Θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά της μαθητείας, με πρακτική άσκηση και λειτουργία εικονικών επιχειρήσεων.
  Ο ρόλος του ΟΑΕΔ όσο αφορά την μαθητεία θα πρέπει να είναι μόνο επικουρικός παρέχοντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία του.

 • Πρόταση για το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)
  Προτείνουμε, την αύξηση (σε 18 ώρες) των συνολικών ωρών διδασκαλίας των Μαθηματικών στις θετικές ειδικότητες, αφού για την αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία προαπαιτείται υψηλό επίπεδο γνώσης των μαθηματικών, όπως επισημαίνεται άλλωστε και στους σκοπούς του νέου σχεδίου για το ΕΠΑΛ «η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου σε συνάρτηση με τη δυνατότητα ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα».

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:47 | polyto

  Προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές,
  3. Στην «Τάξη Πρακτικής Άσκησης» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση» δεκατεσσάρων (14) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ, στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του ΥΠΑΙΘ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.
  Στην «Τάξη Πρακτικής Άσκησης» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι μίας (21) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τρείς (3) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
  Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του ΥΠΑΙΘ.
  Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Πρακτικής Άσκησης του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης το οποίο πραγματοποιείται στον ΟΑΕΔ, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
  και η προσθήκη:
  To ρόλο Συνδέσμου μεταξύ ΕΠΑΛ και ΟΑΕΔ για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» αναλαμβάνουν τα ΓΡΑ.ΣΥ. που επαναλειτουργούν με Δομές 1 Υπευθύνου σε ΕΠΑΛ και 3 Υπευθύνων σε συγκρότημα ΕΠΑΛ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:43 | Αρναούτης Ιωάννης

  Τα εργαστηριακά μαθήματα διδάσκονται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) και στα Σχολικά Εργαστήρια (ΣΕ) των ΕΠΑΛ.

  Οι ώρες διδασκαλίας μαθημάτων ειδικότητας παραμένουν περιορισμένες.
  Το μάθημα «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» δεν έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, αλλά αφορά στην ανασκόπηση των εμπειριών των μαθητών στον χώρο εργασίας. Το ίδιο ισχύει και με το αναφερόμενο «Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης», το οποίο έχει φροντιστηριακό χαρακτήρα.
  Δεν αποσαφηνίζεται σε ποιες περιπτώσεις το μάθημα «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» θα διδάσκεται στα ΕΠΑ.Λ και σε ποιες στον ΟΑΕΔ, ούτε οι διαδικασίες με τις οποίες ο ΟΑΕΔ θα ενημερώνει τα ΕΠΑ.Λ, για την πορεία της μαθητείας των μαθητών του.
  Γίνεται αναφορά σε μη θεσμοθετημένη εκπαιδευτική μονάδα με το όνομα «Εργαστηριακό Κέντρο».
  Δεν αποσαφηνίζεται πού θα λειτουργεί το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνω:
  Το τέταρτο έτος να περιλαμβάνει μαθήματα ειδικότητας που θα διδάσκονται στις εγκαταστάσεις των ΕΠΑΛ και ΣΕΚ και πρακτική άσκηση.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:23 | Πρίντζιος Γιώργος

  Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα θα πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητες δομές με δική τους Διοίκηση όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Οι λόγοι είναι προφανείς καθώς στην πλειοψηφία τους εξυπηρετούν περισσότερες από μια σχολικές μονάδες. Κατάργησή τους θα σήμαινε υποβάθμιση των Εργαστηρίων και πολλά πρακτικά προβλήματα με αντίκτυπο στην ποιότητα της Εργαστηριακής Διδασκαλίας.
  Το τέταρτο έτος θα πρέπει να περιλαμβάνει μαθήματα ειδικότητας που θα διδάσκονται στις εγκαταστάσεις των ΕΠΑΛ και πρακτική άσκηση.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:18 | Δ. Χαραλαμπόπουλος

  Οι ώρες Διδασκαλίας μαθημάτων προσανατολισμού ειδικότητας απαιτούν σημαντική αύξηση ιδιαίτερα στη Πρώτη Τάξη όπου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το νέο τους Σχολείο.
  Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι μαθητές μέχρι σήμερα επιδεικνύουν περισσότερη προσοχή, ζήλο και επιμέλεια στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ όπου πλέον εντάσσονται στους Τομείς ενδιαφέροντος τους και αποκτούν υψηλότερο συναίσθημα ευθύνης και ομαδικότητας μέσα σε αυτούς.
  Καλλιεργείται αλλά και ικανοποιείται δηλαδή καλύτερα η ανάγκη του «ανήκειν» όταν αυτό γίνεται άμεσα μέσα από μαθήματα που βεβαιώνουν την επιλογή τους να ανήκουν στο Τεχνικό κόσμο. Σίγουρα η Γενική Παιδεία είναι απαραίτητη και πρέπει να παρέχεται διαρκώς σε όλες τις Εκπαιδευτικές βαθμίδες ανεξαρτήτως αντικειμένου αλλά και ο μαθητικός χρόνος είναι συγκεκριμένος και πρέπει να κατανέμεται σύμφωνα με τους σκοπούς ύπαρξης του κάθε Σχολείου.
  «Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ» μας διδάσκει ο Σωκράτης, «Μέτρον ἄριστον» ο Σοφός Κλεόβουλος και «Χρόνου φείδου» ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος.
  Εάν υπάρξει λοιπόν μια πύκνωση στα μαθήματα Γενικής Παιδείας του ΕΠΑ.Λ με αντίστοιχη επέκταση των μαθημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Τομέων θα επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους μας.
  Τέλος θέλω να πιστεύω ότι η απουσία μαθήματος προσανατολισμού σχετιζόμενο με τον Τομέα Δομικών Έργων έγινε εκ’ παραδρομής και προτείνω αυτό να σχετίζεται με την εισαγωγή στο βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων.
  Δ. Χαραλαμπόπουλος
  Τεχν.Εκπ.Πολ.Μηχ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 03:15 | Κωνσταντίνος Γάκης

  Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής
  Τομέας Πληροφορικής

  Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ.

  1. Αρχές Επιστήμης Πληροφορικής (2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο)
  2. Η/Υ και Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών (1 ώρα θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο)
  3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες θεωρία)
  4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες εργαστήριο)

  Β’ Τάξη ΕΠΑ.Λ.
  Εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων τομέα διάρκειας 23 ωρών
  Θεωρητικό μέρος = 9 ώρες (40%)
  Εργαστηριακό μέρος = 14 ώρες (60%)

  Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ.
  Εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων ειδικοτήτων διάρκειας 23 ωρών
  Θεωρητικό μέρος = 7 ώρες (30%)
  Εργαστηριακό μέρος = 16 ώρες (70%)

  Τάξη Πρακτικής Άσκησης
  Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Πρακτικής Άσκησης (14 ώρες εργαστήριο = 2 ημέρες εβδομαδιαίως)
  Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στον εργασιακό χώρο (21 ώρες = 3 ημέρες εβδομαδιαίως)

  *Υποσημειώσεις:

  α) Οι εργαστηριακές ώρες να διεξάγονται σε Εργαστήριο Πληροφορικής Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Υπεύθυνο Εργαστηρίου κλ. ΠΕ19-20
  β) Στις εργαστηριακές ώρες να προβλέπεται συνδιδασκαλία με κλ. ΠΕ19-20 όταν οι μαθητές του τμήματος είναι >=14
  γ) Όλα τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού να δίνονται ως α’ ανάθεση στον κλ. ΠΕ19-20

 • 20 Αυγούστου 2013, 03:02 | Ελίνα Συριτζίδου

  Α’ Λυκείου:

  Επειδή είναι εκπαιδευτικά μη παραγωγικό το να υπάρχουν 5 τομείς σε μία μόνο ομάδα προσανατολισμού, καθώς οι μαθητές δεν μπορούν να γνωρίσουν περισσότερο το αντικείμενο που πραγματικά τους ενδιαφέρει αλλά κάνουν ένα αναγκαστικό «ποτ πουρί» από ελάχιστα σχετικά με αυτούς μαθήματα, προτείνω το διαχωρισμό της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών σε δύο ή περισσότερες διακριτές ομάδες, ώστε οι μαθητές να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για μαθήματα που είναι κοντά στον τομέα επιλογής τους.

  Σημειώνεται εδώ ότι η φυσιογνωμία και το πρόγραμμα μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι ελάχιστα ελκυστικά σε κορίτσια που πχ θα ήθελαν να επιλέξουν τομέα πληροφορικής.

  Επιπρόσθετα, για λόγους ισορροπίας απέναντι στους μαθητές, θα πρέπει να προσφέρονται μαθήματα και για τους μαθητές που επιλέγουν τον τομέα Πληροφορικής. Θεωρώ ότι το μάθημα αυτό θα μπορούσε να είναι η Επιστήμη Υπολογιστών διάρκειας π.χ. 2 ωρών, όπως αντίστοιχα υπάρχουν αρχές μηχανολογίας, αρχές ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής και τεχνικό σχέδιο.

  Παρατηρείται, επίσης, το εξής ευτράπελο:

  Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν Τομέα Πληροφορικής διδάσκονται Πληροφορική ή έστω ΤΠΕ λιγότερες ώρες από όσους δεν την επιλέγουν. Δε θα έπρεπε αν όχι περισσότερες, να είναι τουλάχιστον ίσες; Προτείνω λοιπόν αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, από 2 ώρες σε 4, όπως ακριβώς είναι και στις άλλες ομάδες προσανατολισμού.

  Με βάση τα παραπάνω δύο σχόλια κι επειδή τα νούμερα των ωρών «δεν βγαίνουν», γιατί αλλιώς θα έπρεπε κάποιος άλλος Τομέας να «χάσει» ώρες για να διδαχθεί η Πληροφορική ώστε οι ώρες Προσανατολισμού να παραμείνουν 13 εβδομαδιαία στην Α τάξη, προτείνω και πάλι:

  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
  Συμφέρει όλους τους τομείς που συμμετέχουν σε αυτήν, αλλά κυρίως τους μαθητές που αισθάνονται πιο κοντά στην επιλογή τους.

  Ελίνα Συριτζίδου

  Πληροφορικός (όχι εκπαιδευτικός),
  Εργαζόμενη στην Περιφέρεια Κεν. Μακεδονίας
  Μέλος ΕΠΕ
  Υπέρμαχος της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας και ΚΥΡΙΩΣ
  ΜΗΤΕΡΑ που θα ήθελα τα παιδιά μου να έχουν πολλές επιλογές…

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:28 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ.

  Τα εργαστηριακά μαθήματα διδάσκονται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) και στα Σχολικά Εργαστήρια (ΣΕ) των ΕΠΑΛ.

  Στη Γ τάξη το μάθημα των αγγλικών να είναι Αγγλικά Ειδικότητας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:13 | Δέσποινα- Γεωπόνος ΠΕ 14.04

  Στην Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στην Α΄τάξη, τα μαθήματα ειδικότητας που προτείνονται είναι «Αρχές Αγροτικής Οικονομίας» και «Αρχές Λογιστικής». Το μάθημα «Αρχές Αγροτικής Οικονομίας», σίγουρα είναι χρήσιμο, αλλά στη τάξη αυτή απιτούνται πιο βασικές γνώσεις, ενώ το μάθημα «Αρχές Λογιστικής», δεν θα αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμο.Αντ΄ αυτών θα ήταν αναγκαία άλλα αντικείμενα όπως π.χ. το: «Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή» και το: «Γεωπονία και Ανάπτυξη», τα οποία θα προσφέρουν τις βασικές έννοιες για την πρώτη επαφή των μαθητών με το κλάδο της Γεωπονίας, αλλά και θα αναδείξουν την αξία της πρωτογενούς παραγωγής στη στήριξη και ενδυνάμωση της Εθνικής μας Οικονομίας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:02 | Θρασύβουλος Καραϊσαρλής

  Και από τα αναλυτικά προγράμματα, είναι προφανής η ανάγκη ανακατανομής των Τομέων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, λόγω της διαφορετικότητας των αντικειμένων τους. Έχω αναφερθεί σχετικά και στο άρθρο 8.
  Δεν έχει επίσης καμία λογική να διδάσκεται το μάθημα των ΤΠΕ περισσότερες ώρες σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού από την Ομάδα που περιέχει την Πληροφορική.
  Επίσης πρέπει να διατηρηθεί ο θεσμός των ΣΕΚ, όπου θα πραγματοποιούνται τόσο τα εργαστηριακά μαθήματα, όσο και τα μαθήματα της Τάξης Μαθητείας (και όχι σε επαγγελματικούς χώρους και υπό την αιγίδα του ΟΕΑΔ).

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:47 | ΚΩΣΤΑς

  Στην παράγραφο 1.β.

  Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α’ ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής :

  1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

  1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες )
  2. Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας (3 ώρες)
  3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)
  4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
  5. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (2 ώρες)

  Προτείνεται η παρακάτω αλλαγή (για λόγους ισοτιμίας στις ειδικότητες και δίνοντας βάση στα ενδιαφέροντα των μαθητών) :

  1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

  1. Αρχές Μηχανολογίας (2 ώρες )
  2. Αρχές Ηλεκτρολογίας (2 ώρες)
  3. Αρχές Ηλεκτρονικής (2 ώρες )
  4. Αρχές Δομικών/Κατασκευαστικών Έργων (2 ώρες)
  5. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)
  6. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας (1 ώρα)
  7. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (2 ώρες)

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:19 | Α.Μ.

  Προτείνεται η παρακάτω αλλαγή στο 1B, για λόγους ισοτιμίας στις ειδικότητες:

  1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

  1. Αρχές Μηχανολογίας (2 ώρες )
  2. Αρχές Ηλεκτρολογίας (2 ώρες)
  3. Αρχές Ηλεκτρονικής (2 ώρες )
  4. Αρχές Δομικών/Κατασκευαστικών Έργων (2 ώρες)
  5. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)
  6. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας (1 ώρα)
  7. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (2 ώρες)

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:58 | Π.Ο

  ΤΟ VIDEO TA ΛΕΕΙ ΟΛΑ!!
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=DwN3tBEJNiA

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:49 | ΓΓ ΠΕΚΑΠ

  Α’ Λυκείου:
  Α) (άρθρο 9) Προσθήκη του μαθήματος Επιστήμη Υπολογιστών, δύο (2) ωρών, στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών. Η ομάδα αυτή, ενώ είναι ομάδα προσανατολισμού για τον τομέα Πληροφορικής, δεν έχει ούτε ένα μάθημα στο οποίο να μπορούν οι μαθητές να γνωρίσουν τις αρχές τις επιστήμης Υπολογιστών και τις επιμέρους περιοχές της, στο γνωστικό πεδίο των οποίων εντάσσονται και οι ειδικότητες του τομέα που μπορούν να επιλέξουν, ενώ αντιθέτως έχει τα αντίστοιχα μαθήματα για τους άλλους τομείς (αρχές μηχανολογίας, αρχές ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής, τεχνικό σχέδιο). Επίσης θα μπορούσε να εξεταστεί ο διαχωρισμός της ομάδας αυτής σε δύο διακριτές ομάδες αφού είναι η μοναδική που καλύπτει 5 διαφορετικούς τομείς.
  Β) (άρθρο 9) Αλλαγή των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, από δύο (2) ώρες σε τέσσερις (4) ώρες, όπως ακριβώς είναι και στις άλλες ομάδες προσανατολισμού.
  Β’ και Γ’ Λυκείου
  (άρθρο 9) Η αναφορά στο άρθρο 8, παράγραφος 2, ότι «Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.» δεν αντιστοιχεί πάντοτε στην πραγματικότητα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατά τον καθορισμό των διδακτικών ωρών με υπουργική απόφαση όπως καθορίζεται στην υποπαράγραφο 2, β παρακάτω. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον τομέα Πληροφορικής στην Β’ τάξη, η αναλογία των εργαστηριακών μαθημάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% έναντι 40% των θεωρητικών, ενώ στην Γ’ τάξη τουλάχιστον 70% έναντι 30% των θεωρητικών.
  Οι ενώσεις μας αναμένουν την ανταπόκρισή σας στα προφανή αιτήματα της εποχής μας και στις ανάγκες της ίδιας της χώρας και της κοινωνίας για την αξιοποίηση της Πληροφορικής Παιδείας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, υψηλού επιπέδου, Δημόσιου Σχολείου. Είμαστε στη διάθεσή σας, για την παροχή επεξηγήσεων καθώς και πλήρους τεκμηρίωσης για όλες τις προτάσεις μας. Αναμένουμε την πρόσκλησή σας για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου επικαιροποιημένου προγράμματος σπουδών για τα μαθήματα Πληροφορικής αλλά και για το επίσης σημαντικό θέμα των αναθέσεων.

  Τα Δ.Σ. των ενώσεων,
  ΕΠΕ – Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
  ΕμηΠΕΕ – Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος
  ΕΠΥ – Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  ΠΕΚΑΠ – Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής