Άρθρο 24: Έννοια και Ίδρυση

1. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας πέντε εξαμήνων, τεσσάρων θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ενός εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

2. Η φοίτηση στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.

3. Δύναται να ιδρύονται Ι.Ε.Κ. Πειραματικά αποκλειστικά δημόσια και Ειδικής Αγωγής δημόσια και ιδιωτικά. Στην απόφαση ίδρυσής τους ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ.

4. Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 300 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

5. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται την Πρακτική Άσκηση, ή την Μαθητεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειας της, με ευθύνη εφαρμογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτά, να την πραγματοποιήσουν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος.

6. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης, αρμοδιότητα του οποίου αποτελεί η παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση και η τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου

7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας. Το 5ο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του 2ου, του 3ου και του 4ου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα..

8. Οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), αδειοδοτούνται αυτόματα χωρίς καμία πρόσθετη προϋπόθεση και για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ρυθμίζονται επιμέρους θέματα και κάθε λεπτομέρεια του παρόντος άρθρου.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:07 | Γ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

  Θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων στα Δημοσία ΙΕΚ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:57 | j.stellas

  Παρ.1:
  Υπονοείται εδώ η μετατροπή της προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων ΙΕΚ, σε υποχρεωτική (για όλους). Είναι αντιληπτό ότι αυτό θα συμπαρασύρει μεγάλο φόρτο διαχείρισης στα ΙΕΚ (σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα διαχειριστικά καθήκοντα της παρ.6)

  Παρ.2:
  Προβλέπεται δωρεάν φοίτηση. Τότε :
  ποια η σχέση και η τύχη της Επιταγής Αρχικής Επαγ. Κατάρτισης (Voucher) (ΕΣΠΑ έως 2015);
  Υπάρχει ανακολουθία με τα όσα αναφέρονται στο Αρθ.26 παρ.27α) «περί οικονομικών υποχρεώσεων εκπαιδευομένων..»

  Παρ.3:
  Να αποσαφηνιστούν από τώρα η στοχοθεσία και το πλαίσιο των Πειραματικών ΙΕΚ.

  Παρ.5:
  Να υπάρξει σαφέστερη διατύπωση της παραγράφου. Επιπλέον:
  Οι σπουδαστές των ΙΕΚ θα κάνουν Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτική) ή Μαθητεία; Σαφώς ο τρόπος και οι διαδικασίες των δύο αυτών θεσμών διαφέρουν.
  Γιατί δεν αξιοποιείται ο υφιστάμενος Κανονισμός Πρακτικών Ασκήσεων των ΙΕΚ (ΦΕΚ 104Β/22-2-96) έστω και τροποποιημένος ως προς την υποχρεωτικότητα της Π.Α.;

  Παρ.6:
  Αναφέρεται καλώς το «…οριζομένου …συντονιστή Πρακτικής Άσκησης…» αλλά ΔΕΝ αναφέρεται το «αμοιβομένου..» καθότι προβλέπονται επιτόπιοι έλεγχοι του περιβάλλοντος και των συνθηκών Πρακτικής Άσκησης, που σημαίνει μετακινήσεις (ξέχωρα με την υπόλοιπη προβλεπόμενη γραφειοκρατική διαδικασία)
  Γιατί δεν αξιοποιείται η (ατονισμένη) οργανωτική δομή πρόσληψης και αποζημίωσης της εποπτείας Πρακτικής Άσκησης των ΙΕΚ;

  Παρ.7:
  Υπάρχει νοηματικό έλλειμμα στην τελευταία φράση της παραγράφου.
  Η δυνατότητα κατανομής της Πρακτικής Άσκησης σε όλα τα εξάμηνα φοίτησης, σε συνδυασμό με την «υποχρεωτικότητα» όλων των σπουδαστών και τον περιορισμό του «ενός έτους» της παραγ. 5 θα επιφέρει:
  Μεγάλο διαχειριστικό κόστος στο ΙΕΚ για την παρακολούθηση τους
  Αδυναμία πολλών εργαζόμενων το πρωί ενηλίκων σπουδαστών ΙΕΚ για την πραγματοποίηση της και μάλιστα «τμηματικά».

  Παρ.8:
  Η φράση «..λειτουργία Σχολής Επαγ. Κατάρτισης (ΣΕΚ)» να διορθωθεί σε «..λειτουργία Εσπερινής Σχολής Επαγ. Κατάρτισης (ΣΕΚ)»

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:38 | polyto

  ‘’Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα..’’
  Το κείμενο δεν είναι κατανοητό. Προτείνεται:
  Ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών ανά τμήμα καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25).
  Σε τμήματα με αριθμό άνω των 12 σπουδαστών, στα εργαστηριακά μαθήματα προστίθεται και δεύτερος εκπαιδευτής.
  Επίσης προτείνεται να προστεθεί:
  Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ εγγράφονται κατά προτεραιότητα στα ΙΕΚ (εφόσον κατέχουν πτυχίο), στις συναφείς ειδικότητες του Τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν. Στις υπόλοιπες ειδικότητες εγγράφονται με το απολυτήριο του ΕΠΑΛ.
  Οι απόφοιτοι των ΣΕΚ έχουν δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ σε αντίστοιχη με την ειδικότητα τους ειδικότητα, εφόσον κατέχουν πιστοποίηση 3ου επιπέδου.
  Για τη συνάφεια και τις αντιστοιχίες ειδικοτήτων εκδίδονται πίνακες κατά ειδικότητα από τη ΓΓΔBΜ.
  Οι καταρτιζόμενοι στα ΙΕΚ απαλλάσσονται με αίτησή τους, από την παρακολούθηση μαθημάτων που έχουν διδαχθεί στο ΕΠΑΛ και στη ΣΕΚ, εφόσον έχουν βαθμολογηθεί σε αυτά με βαθμό τουλάχιστον 15. Στην περίπτωση που έχουν φοιτήσει ή κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ισοτίμου Σχολής με αυτά, απαλλάσσονται με αίτησή τους, από την παρακολούθηση μαθημάτων που έχουν διδαχθεί, εφόσον έχουν εξετασθεί σ’ αυτά επιτυχώς. Για τη συνάφεια των μαθημάτων εκδίδονται πίνακες, κατά ειδικότητα, από τη ΓΓΔBΜ. Για μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, αρμόδια να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα του Δντή του ΙΕΚ είναι επιτροπή που συστήνεται στη ΓΓΔBΜ για το σκοπό αυτό.
  Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι κίνητρα επιμέλειας για τους μαθητές κατά τη φοίτησή τους στα ΕΠΑΛ και στις ΣΕΚ, εφόσον σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΙΕΚ. Απαλλάσσει τους καταρτιζόμενους από επαναλήψεις μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει με καλή μάλιστα επίδοση, συντομεύει το χρόνο κατάρτισης και βελτιώνει τις συνθήκες φοίτησης των υπολοίπων, αφού η αναλογία καταρτιζομένων ανά εκπαιδευτή είναι μικρότερη, αξιοποιείται με καλύτερα αποτελέσματα ο εξοπλισμός και η εξοικονόμηση πόρων για την αγορά υλικών στα εργαστήρια είναι προφανής.

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:34 | Xριστόπουλος Ε.

  Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες και ενώνω κι εγώ τη φωνή μου αφενός για οργανική στελέχωση των ΙΕΚ κι αφετέρου για συνέχιση της υπάρχουσας απαγόρευσης ίδρυσης ιδιωτικών ΙΕΚ ειδικής αγωγής. Αλλιώς ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου φοβάμαι.

 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κομμωτικής ΤΕ01.19-ΔΕ01.17 «ΠΑΣΕΚΟΜ» αποφάσισε να μην δημοσιεύσει ΚΑΜΙΑ πρόταση στην διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας. Οι λόγοι είναι τρεις:
  ************************
  ΠΡΩΤΟΝ γνωρίζετε πολύ καλά την ειδικότητα της Κομμωτικής Τέχνης:
  •Ειδικότητα που πάντα ήταν το δεκανίκι της Τεχνικής Εκπαίδευσης
  •Έχει και δεν λέμε είχε, τους λιγότερους πανελλαδικά μόνιμους 84 ΤΕ01.19 και 35 ΔΕ01.17 (119).
  •Έχει άρτιες υλικοτεχνικές υποδομές και εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό εκατομμυρίων
  •ΧΡΗΜΑΤΑ του ελληνικού λαού που τώρα θα τεθούν σε καταστροφή
  •Πανελλαδική κάλυψη σε 82 Επαγγελματικές Σχολές
  •Κανέναν υπεράριθμο και συνταξιοδοτούμενο εκπαιδευτικό
  •200 οργανικά και λειτουργικά κενά κάθε χρόνο
  •Καταχωρημένα επαγγελματικά δικαιώματα βάσει Προεδρικού Διατάγματος
  •Πέντε ενεργές Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος
  •ΑΜΕΣΗ επαγγελματική αποκατάσταση, ως ενεργοί φορολογούμενοι πολίτες
  •Μαθητές και καθηγητές που συμμετείχαν σε όλα τα πανελλαδικά και διεθνή προγράμματα και επιμορφώσεις.
  •Μαθητές που τώρα θα υποστούν το οικονομικό κόστος των ιδιωτικών σχολών
  •Γονείς που έστελναν τα παιδιά τους, στην Δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση, έτσι πίστευαν τουλάχιστον, ενώ τώρα τους θυσιάζετε στον βωμό της οικονομικής κατασπάραξης.
  •Γονείς που οι περισσότεροι έχουν ελάχιστο έως μηδενικό φορολογικό εισόδημα ή είναι άνεργοι.
  Και είχαν ένα όνειρο … να κάνουν ότι αγαπούν …
  ************************
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ τα δυο τελευταία χρόνια έχουμε στείλει τις προτάσεις μας:
  •Στις 29 Ιουνίου 2011 παραδόθηκε ολοκληρωμένη πρόταση (αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – αναθέσεις μαθημάτων ) στο Υπουργείο Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με Αρ. Πρωτ. 72378/82,
  •Στις 20 Οκτωβρίου 2011 – Πρόταση προς τον κ. Μπαλλίνη Νικόλαο στο Υπουργείο Παιδείας για το μάθημα επιλογής προσανατολισμού Α΄ τάξης του Ν.Τ.Λ.
  •2 Δεκεμβρίου 2011 – Πρόταση αναλυτικού προγράμματος σπουδών προς τους κυρίους: ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤ. Διευθυντής Δ’ Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Δ’ και κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ Ν. Προϊστάμενος Δ’ Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Δ’
  •12 Δεκεμβρίου 2011 – Κοινή Εισήγηση – Πρόταση από τους συλλόγους Σ.Α.Α.Τ.Ε. (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ) και ΠΑ.Σ.Ε.ΚΟΜ.
  •2 Ιανουαρίου 2012 αποστολή κοινής πρότασης προς τα μέλη της διακομματικής επιτροπής όλων των κομμάτων για θέματα παιδείας.
  •Προς τον κ. Βιολέτη Αναστάσιο αποστολή βελτιώσεων: Σεπτέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2012.
  •Έχουμε κάνει αμέτρητες επαφές με όλα τα αρμόδια τμήματα (κ.ΚΟΥΛΑΙΔΗ-κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-κα.ΜΑΡΙΝΟΥ-κ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ-κ.ΜΠΑΛΛΙΝΗ-κ.ΒΙΟΛΕΤΗ-κ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ-κ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ-κ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ…) και αμέτρητα υπομνήματα και αιτήματα για συναντήσεις (κα.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- κ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ-κ.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ-κ.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-κ.ΓΚΛΑΒΑ-κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ-κ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ …)
  •Έχουμε καταθέσει στο «ΙΕΠ», προτάσεις-αναλυτικά προγράμματα σπουδών και αναθέσεις μαθημάτων (λάβαμε απάντηση: «Τα αναλυτικά προγράμματα που παραδόθηκαν, «πληρούν» όλες τις προϋποθέσεις, κρίθηκαν «ΑΞΙΟΛΟΓΑ» και συνιστάται να σταλούν-μελετηθούν από τις «επιτροπές έρευνας» για το ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ».
  ************************
  ΤΡΙΤΟΝ και ο σημαντικότερος λόγος της απόφασης μας αυτής, είναι ότι θεωρούμε:

  • «ΑΔΙΚΗ» την απόλυση όλων των συναδέλφων, όλων των ειδικοτήτων χωρίς να υπάρξει πριν καμία ενημέρωση και κανένας διάλογος.
  • «ΑΔΙΚΗ» την πρόθεση του Υπουργείου, να παίζει με τόσες ανθρώπινες ζωές κατά πλειοψηφία γυναίκες εκπαιδευτικούς, χωρίς να έχει φροντίσει να μετακινηθούν ως μόνιμοι στους νέους φορείς.

  Για τον τρίτον λόγο «ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ», αλλά από το βήμα αυτό, σας ζητάμε δημόσια, εφόσον όλες οι ειδικότητες, είδατε και διαβάσατε μέσα από την Διαβούλευση σας, ότι εκπροσωπούνται από συλλόγους, να διαθέσετε λίγο χρόνο, ώστε να μιλήσουμε στο γραφείο σας…σε ημέρα και ώρα που εσείς θα μας κοινοποιήσετε.

  «ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟ» μετά από 15 χρόνια προσφοράς στην Δημόσια Εκπαίδευση, ότι μας «ΑΞΙΖΕΙ» τουλάχιστον, μια συνάντηση και ένας «Διάλογος»!!!
  .
  ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ:
  Η πολύτεκνη οικογένεια αδυνατεί να ζήσει τα μέλη της.
  Ο γονιός πλήττεται από την οικονομική κρίση.
  Οι αλλοδαποί μαθητές πίστευαν σε ένα «καλύτερο μέλλον», όπως τους έλεγαν οι γονείς τους.
  Τα ναρκωτικά είναι δίπλα στους εφήβους μας.
  Η βία αυξάνει τα ποσοστά της.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
  Δεν πρέπει να μας πάει 30 χρόνια πίσω.
  Δεν πρέπει να δημιουργεί σχολεία «αρρένων».
  Δεν πρέπει να «Σπρώχνει» το γυναικείο μαθητικό πληθυσμό σε αδιέξοδο, που μόνο σε λάθους δρόμους μπορεί να τους οδηγήσει.
  Μην αναγκάζει τον Έλληνα γονιό να τον κατασπαράξουν τα Ιδιωτικά ΙΕΚ με τα υπέρογκα δίδακτρα.
  Μην μιλάμε μόνο, για τους τρόπους και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε, ώστε να εξαλειφθεί η ανισότητα των δυο φύλων, ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός στα σχολεία αλλά να τους εφαρμόζουμε ΚΑΙ στην πράξη.
  «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ» το Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει, άνεργους και ανεπάγγελτους.
  Οι μαθητές μας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, είναι παιδιά σαν όλα τ΄ άλλα.
  Έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν και να επιλέγουν.

  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ:
  Για ισότητα
  Για αξιοκρατία
  Για εκπαίδευση

  Σας ευχαριστούμε και πιστεύουμε, την ύστατη αυτή στιγμή, να σκεφτείτε την πρόταση μας!
  Κάντε πράξη το
  ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ – ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΤΑΜΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΘΑ

 • 19 Αυγούστου 2013, 11:57 | Γιάννης Αθ.

  Όλο καλό πλην του σημείου που επιτρέπει να ιδρύουν οι ιδιώτες ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Αν αυτό αλλάξει τότε είναι πολύ καλό. Πρέπει τέλος να γίνουν οργανικές θέσεις στα Ι.Ε.Κ. ώστε να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό δυναμικό ειδικά της διαθεσιμότητας εκεί.

 • 19 Αυγούστου 2013, 09:52 | Αμαλία

  Εφ’όσον οι Σ.Ε.Κ. ουσιαστικά θα αντικαταστήσουν τις ΕΠΑ.Σ. είναι λογικό και εύλογο να μετατραπούν σε Σ.Ε.Κ. αυτοδίκαια. Οι ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ. (που είναι λίγες) για να λειτουργήσουν είχαν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το ΥΠΕΠΘ. και είχε γίνει κτηριολογικός έλεγχος από την ειδική επιτροπή αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΠΘ. Για ποιό λόγο λοιπόν αυτός ο διαχωρισμός στην νέα αυτόματη αδειοδότηση για Σ.Ε.Κ. μεταξύ ιδ. Ι.Ε.Κ. και ιδ. ΕΠΑΣ.Σ; Γιατί να χάσουν την εργασία τους οι εργαζόμενοι στις ιδ. ΕΠΑ.Σ.;

 • 18 Αυγούστου 2013, 23:22 | Ευάγγελος Χ.

  Αρκετά τα θετικά αλλά μελανό σημείο εκείνο που αναφέρει περί ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Ειδικής αγωγής. Αυτό πρέπει να αλλάξει και να γίνει όπως στο άρθρο 20 που ορίζει ότι τα πειραματικά και της ειδικής αγωγής μπορεί να είναι μόνον δημόσια. Κατά τα άλλα αναβαθμίζονται τα Ι.Ε.Κ. και μακάρι να τοποθετηθούν και οργανικά εκπαιδευτικοί εκεί. Ήδη υπάρχουν αρκετοί που είναι σε διαθεσιμότητα που ταιριάζουν ως ειδικότητες.

 • 18 Αυγούστου 2013, 22:52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π

  Πρέπει να στελεχωθούν τα ΙΕΚ από μόνιμους και όχι από αποσπασμένους και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Επίσης σε καμμία περίπτωση να μη δοθεί η δυνατότητα ιδιωτικών ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής.

 • 18 Αυγούστου 2013, 08:30 | Λιάνα Χ.

  Σχετικά με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου: ως πότε η πρακτική άσκηση θα αντιμετωπίζετε με αριθμό ημερομισθίων και χωρίς εποπτεία;
  Το ότι κάποιος κάποτε, με τις όποιες γνώσεις είχε, εξάσκησε ένα επάγγελμα αυθαίρετα ή μη,δεν αποτελεί απόδειξη του ότι ξέρει να εφαρμόζει αυτά, που εκ των υστέρων έμαθε στην εκπαίδευσή του;
  Είναι γνωστό το πόσο εύκολα οι ιδιωτικές μέχρι σήμερα σχολές παρακάμπτουν τον κεφάλαιο πρακτικής άσκησης και με πόση προχειρότητα συχνά αυτή εφαρμόζεται.
  Η ουσιαστική πρακτική άσκηση, πρέπει να είναι υποχρεωτική μετά το τέλος των σπουδών και να συνοδεύεται από υπεύθυνη εποπτεία, των αντίστοιχων καθηγητών της σχολής.

 • 17 Αυγούστου 2013, 08:06 | panagiotis

  Πρέπει επιτέλους και τα ΙΕΚ και τα ΣΕΚ να στελεχωθούν από μόνιμους εκπαιδευτικούς που θα έχουν αντικείμενο διδασκαλίας. Όλες οι ειδικότητες που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας μπορούν να έχουν θέση σε αυτά τα σχολεία και ας είναι σχολεία μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι ωρομίσθιοι δεν μπορούν να έχουν την ευθύνη για τα εργαστήρια που θα πρέπει να λειτουργούν. Οι αποσπασμένοι κάθε χρόνο θα αλλάζουν άρα λογικό να μην ενδιαφέρονται για το σχολείο. Πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό

 • 14 Αυγούστου 2013, 08:08 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!

 • 14 Αυγούστου 2013, 02:36 | Sindy Tasoula

  Έχετε αναθέσει τη Μελέτη για τη λειτουργία των ΙΕΚ σε «Ιδιωτική εταιρεία – Συμβούλων Επιχειρήσεων» με ιδιώτες πελάτες της, ιδιωτικά ΙΕΚ και αντικείμενο της μελέτης τον καθορισμό των στόχων και της αποστολής του Δημόσιου ΙΕΚ κλπ με ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου τη 15η Σεπτεμβρίου 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΡ9-Λ0Ρ)
  Ερωτήσεις:
  • Δεν τα έχετε καθορίσει ήδη όλα αυτά; Τόση προχειρότητα πια; Θα μπείτε στη διαδικασία να φέρετε στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης πριν ολοκληρωθούν οι μελέτες που το αφορούν;
  • Δε μπορούσαν να κάνουν αυτή τη μελέτη στελέχη του υπουργείου; Είναι η μη τυπική εκπαίδευση των παιδιών μας, αντικείμενο μελέτης για εταιρεία που δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων;

 • 13 Αυγούστου 2013, 13:39 | ΒΑΣΩ Π.

  Η παιδεία ειδικά μέχρι τα 18,πρέπει να παρέχεται δωρεάν, να είναι δημόσιο αγαθό και όχι να δίνεται η δυνατότητα στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ, να ιδρύουν άμεσα και χωρίς καμία προϋπόθεση Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

 • 13 Αυγούστου 2013, 11:04 | Ιορδάνης Π.

  Στα πολυ θετικά του Σ.Ν. η δωρεάν φοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επιτέλους!

  Η δωρεάν φοιτηση στα δημόσια ΙΕΚ δίνει τη δυνατότητα στους οικονομικά ασθενέστερους κάθε ηλικίας, ειδικά της επαρχίας που δεν μπορουν να μετακινηθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα, να σπουδάσουν ειδικότητες που επιθυμούν στο τόπο μόνιμης διαμονής τους χωρίς έξοδα.

 • 13 Αυγούστου 2013, 01:12 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Αν δεν πρόκειται περί λάθους, είναι ντροπή να υπάρχει δυνατότητα να ανοίγουν ιδιωτικά ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής. Δηλαδή τα κέντρα ημέρας που σήμερα ξέρουμε πώς λειτουργούν θα μετατραπούν σε ΙΕΚ και θα έχουν ρόλο στην εκπαίδευση; Η Διεύθυνση ειδικής αγωγής του Υπουργείου πρέπει να δώσει εξηγήσεις γι’ αυτό.

 • 12 Αυγούστου 2013, 20:16 | ΑΝΕΣΤΗΣ Λ.

  Οι ΣΕΚ πρέπει να είναι μόνο ΔΗΜΟΣΙΕΣ,δεν μπορεί στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, να δίνεται απευθείας και άδεια ίδρυσης για ΣΕΚ,σύμφωνα με την παράγραφο 8,με αυτόν τον τρόπο η παιδεία θα γίνει στο μεγαλύτερο μέρος της ιδιωτική παρά δημόσια.