Άρθρο 33: Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

1. Στην υποπαράγραφο Θ.6. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Θ.2 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου ν. 4152/2013, προστίθεται περίπτωση 5, ως εξής: «5. Ως προς τις κτιριολογικές προδιαγραφές τους τα νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια και συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθμών του ιδίου ιδιοκτήτη, αντί του στοιχείου γ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου, ισχύει ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας (15) τετραγωνικά μέτρα και (1,2) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας. Νηπιαγωγεία της προηγούμενης περίπτωσης που συστεγάζονται με παιδικούς σταθμούς του ιδίου ιδιοκτήτη και έχουν αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 77053/Δ5/28.7.2006 (ΦΕΚ 1149 Β΄), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, αντί της διαδικασίας των περιπτώσεων 8, 13 και 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παραγράφου, αδειοδοτούνται με μόνη την υποβολή δήλωσης του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου, ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν και αντιγράφου της άδειας του παιδικού σταθμού που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.»
2. Το στοιχείο ζ) της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, τροποποιείται ως εξής: «στα νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια και στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθμών του ιδίου ιδιοκτήτη , δεν έχουν εφαρμογή τα στοιχεία α), ε) και στ) της παρούσης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται πρέπει να διαθέτει ισχύουσα οικοδομική άδεια και την πυροπροστασία όπως αυτή ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθμών του ιδίου ιδιοκτήτη, μπορούν να έχουν κοινή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αρκεί αυτή να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα εντός του ωραρίου λειτουργίας τους από τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αλλά ξεχωριστά και αποκλειστικά από κάθε μία ηλικιακή ομάδα».

  • 18 Αυγούστου 2013, 18:17 | Λιάντας Χρήστος

    στα ιδιωτικά σχολεία δεν γίνεται καθόλου μάθημα γενικής παιδείας.
    πρέπει να δημιουργηθεί ένα σώμα ελέγχου των ιδιωτικών και να μπαίνει λουκέτο σε αυτά που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα. Επίσης στα περισσότερα δεν γράφονται οι απουσίες δεν γίνεται μάθημα γενικής παιδείας και οι βαθμοί είναι εξαιρετικά ύποπτοι.

  • 13 Αυγούστου 2013, 11:16 | Τούσκα Αικατερίνη

    Να ελέγχονται τα ιδιωτικά σχολεία ΠΕ και ΔΕ για την υλοποίηση όλων των αναλυτικών και ωρολογιων προγραμμάτων σπουδών όπως τα δηλώνουν και σύμφωνα με αυτά του ΥΠΑΙΘ (δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μαθητές ιδιωτικών σχολείων να μην διδάσκονται μαθήματα υποχρεωτικά, επειδή θεωρούνται από τους ιδιοκτήτες τους «περιττά»).