Άρθρο 17: Φορείς Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

1. Στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο, φορείς παροχής υπηρεσιών είναι:
α) η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) η οποία παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης,
β) το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) το οποίο παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και των Σ.Ε.Κ. ,
γ) το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης το οποίο παρέχει συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική και
δ) το Κολλέγιο, το οποίο παρέχει μη τυπική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στους αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Οι ανωτέρω φορείς μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί. Οι ιδιωτικοί φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012(Α΄ 222). Η εποπτεία των φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ η πιστοποίηση των «εισροών» τους στον ΕΟΠΠΕΠ και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και των «εκροών» τους στον ΕΟΠΠΕΠ.

3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των ανωτέρω φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών, καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ρυθμίζει θέματα όπως:
α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση της σπουδαστικής ζωής, θέματα που αφορούν στον καθορισμό των διακοπών και αργιών καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτησή και στην πρακτική άσκηση ή μαθητεία τους, στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις ποινές που επιβάλλονται στους σπουδαστές, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους,
β) τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθησης
γ) τη διαφάνεια όλων των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων, που ακολουθούνται
δ) τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, επαναξιολόγησης των δομών και αξιολόγησης των σπουδαστών καθώς και την διαμορφωτική αξιολόγηση – έρευνες αλλά και την εξωτερική αξιολόγηση
ε) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών φορέων, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης τους
στ) τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των ιδιωτικών φορέων, τη διαδικασία έκδοσης των τίτλων κατάρτισης των ιδιωτικών φορέων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία
ζ) τα υπηρεσιακά έντυπα που οφείλουν να τηρούν οι ιδιωτικοί φορείς
η) τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων φορέων

4. Οι δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύονται, να μετατρέπονται, να συγχωνεύονται και να καταργούνται. Για τη στέγαση τους χρησιμοποιούνται κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχουν ειδικότητες, οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Ναυτιλίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ιδρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) , σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων αυτών ανήκει στο Υπουργείο ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τα συστήνει και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης είναι δυνατό να παρέχουν προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως κατάρτισης. Στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.∆.Β.Μ. ανήκει η μέριμνα για τη χρήση νέων τεχνολογιών και την προώθηση του ψηφιακού περιβάλλοντος στα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, περιλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ή την έγκριση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανάπτυξης και εφαρμογής εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών από τρίτους. Τα προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης είναι δυνατό να αφορούν το σύνολο ή μέρος των Θ.Ε. μιας ειδικότητας και μπορεί να συνδυάζονται με παρουσία στην αίθουσα ή στο εργαστήριο, ανάλογα με τη φύση της ειδικότητας. Στους απόφοιτους των προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης δεν απονέμεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αλλά τους παρέχεται Βεβαίωση Πρόσβασης σε διαδικασίες Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Για τους σπουδαστές των δημόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από γιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σ.Ε. των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή στα ΣΕ των ΕΠΑΛ ή στα Σ.Ε.Κ. ή στα Ι.Ε.Κ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση. Η Μαθητεία ή και η Πρακτική Άσκηση τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του δημοσίου είναι δυνατό να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:24 | Νικόλαος Σταμπολίδης

  Η μεταρρύθμιση στο ΕΠΑΛ, κόβει δρόμους, αποκλείει ανθρώπους, βγάζει έξω τομείς, διαχειρίζεται το προσωπικό των εκπαιδευτικών επιλεκτικά και αναξιοκρατικά! Πάνω από όλα κόβει τι μέλλον των μαθητών!Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) στη μη τυπική εκπαίδευση . Για ποιο λόγο; Για ποιο λόγο αυτό το Σ.Ε.Κ. να μην ανήκει, στην τυπική εκπαίδευση; Κάνατε καμία έρευνα για την ανεπάρκεια των ΕΠΑΣ ή μήπως έχει γίνει έρευνα για τις παλιές Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές; Μήπως πρέπει να τα ξαναδείτε; Μήπως από κεκτημένη ταχύτητα μπερδεύετε την κατάρτιση με την εκπαίδευση; Πώς μπορεί κάποιος να πάρει το επίπεδο 3 (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) από την κατάρτιση; Το επίπεδο 3, σημαίνει συνδυασμό γενικών γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών ώστε να καθοδηγείσαι, να συνεργάζεσαι, να εφαρμόζεις και να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις, για να ανεβαίνεις και να ανεξαρτητοποιείσαι! Κατάρτιση σημαίνει, να ειδικεύομαι σε κάτι αφού απέκτησε τα βασικά, τις γενικές γνώσεις και ικανότητες! Επιστρέφουμε πάλι πίσω όταν προβληματιζόμασταν για τα ΤΕΕ και τα ΕΠΑΛ, έλεος!
  Μη σας παρασύρουν οι ελλείψεις, οι ημιμαθείς, οι περιστασιακοί! Τα ΣΕΚ πρέπει να περιληφθούν στην τυπική εκπαίδευση και να ενισχυθούν με μαθήματα γενικής παιδείας και γλώσσες! Διαφορετικά βγάζουμε μια γενιά ημιμαθών, αποκομμένους από το Λύκειο, ανέργους! Τι να τις κάνουν τις βεβαιώσεις;
  Στη Γαλλία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1934, στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της τυπικής εκπαίδευσης, λειτουργούν τα τριετή (ήταν διετή, αλλά από το 2010 είναι τριετή με την πρακτική άσκηση) CAP (Le certificate d’ aptitude professionnele). Επίπεδο 2. Κατόπιν αν θέλουν οι μαθητές πάνε στη Β τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου! (Θα σας βοηθούσε η πρόταση που υποβλήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας).
  Πώς μπορείτε να σταματάτε το δρόμο ανθρώπων που με το ρυθμό τους προχωράνε και θέλουν να πάνε στα ΑΕΙ, ΤΕΙ; Γιατί δεν προτείνετε διαδρομές π.χ. μετά τα ΣΕΚ στην τυπική εκπαίδευση πάντα εκπαίδευση, οι απόφοιτοι να πηγαίνουν στη Β Τάξη των ΕΠΑΛ;

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:55 | j.stellas

  παρ.1α:
  (1) Έχει ήδη αναφερθεί, αλλά όντως θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται το όνομα ΣΕΚ (Σχολή Επαγ. Κατάρτισης) από το όνομα ΣΕΚ (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα)
  (2) Θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται η τυχόν συνάφειά τους.
  (3) Σχετικά και με το Αρθ.20, θα πρέπει από το τρέχον Αρθ.17 να γίνεται διάκριση των ΗΝΕΡΗΣΙΩΝ ΣΕΚ (που θα αφορούν ανήλικους αποφοίτους Γυμνασίου) και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΕΚ (που θα αφορούν ενήλικες)

  Παρ.3:
  Να διαχωριστεί –απεμπλακεί ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ημερήσιων ΣΕΚ (ανήλικοι) από τον Κανονισμό των Εσπερινών ΣΕΚ και ΙΕΚ (ενήλικοι) που θα πρέπει να είναι ο ισχύον σήμερα (ΦΕΚ593Α)

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:45 | Νεοκλής Τσότρας, Πάτρα

  Οι ΣΕΚ(σχολές επαγγελματικής κατάρτησης )πρέπει να ενταχθούν στην Τυπική επαγγελματική Εκπάίδευση. Η ηλικία των 15 ή 16 ετων είναι επικίδυνο να αποκοπεί απο την τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 • Μετονομασία των υφιστάμενων ΕΠΑ.Σ. σε Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντός της τυπικής εκπαίδευσης και η εποπτεία, η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου να ανήκει στο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διασφάλιση του ίδιου εργασιακού καθεστώς για του εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ. που θα στελεχώσουν εντός τυπικής εκπαίδευσης τις νέες Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

  Στους Φορείς Μη Τυπικής να ενταχθούν μόνο οι περιπτώσεις β,γ και δ του άρθρου και μόνο για αυτές να ισχύουν τα υπόλοιπα που αναγράφονται στο άρθρο.

  Συνέχιση λειτουργίας των ΙΕΚ ως του μοναδικού φορέα παροχής μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης με ειδικότητες κυρίως εξειδίκευσης και διάρκεια σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα (οι περισσότερες ειδικότητες από αυτές που αναφέρονται στο παρόν νομοσχέδιο δεν απαιτούν περισσότερα από δύο εξάμηνα φοίτησης).

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:09 | Ε.

  Ο μοναδικός φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι τα ΙΕΚ των διαφόρων υπουργείων (και του παιδείας) στα οποία θα πρέπει να λειτουργούν ειδικότητες όχι ανταγωνιστικές αλλά συμπληρωματικές ή εξειδίκευσης αυτών της τυπικής.
  Άρα δεν πρέπει να ιδρυθούν οι ΣΕΚ, δεν χρειάζονται, δεν εξυπηρετούν, δημιουργούν σύγχυση και πολυδιάσπαση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  Όλες οι ΕΠΑΣ να μετατραπούν σε ΕΠΑ.Λ ή να συγχωνευτούν όπου είναι απαραίτητο.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:46 | Αρναούτης Ιωάννης

  Γίνεται αναφορά στις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και στα Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα), δημιουργώντας σύγχυση με την χρήση του ίδιου ακρώνυμου για δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές. Δεν συμφωνώ με την ύπαρξη φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, παρά μόνο σε μεταλυκειακό επίπεδο. Το κράτος, βάσει του άρθρου 16 του Συντάγματος, δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση μέσω του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και κάτι τέτοιο στη σημερινή οικονομική συγκυρία είναι ανεπίτρεπτο!

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:10 | Βασιλική

  Σε μια χώρα που βασίζεται στην τουριστική βιομηχανία χρειάζεται η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ. Δεν γίνεται να αποκλείετε την αισθητική από όλες τις βαθμίδες, της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, όπως έχει γίνει και με άλλες ειδικότητες, οι οποίες παρέμειναν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Σε περιπτωση δε που οι τομείς αυτοί παραμείνουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης φροντίστε να στελεχωθούν με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ήδη έχετε θέσει σε διαθεσιμότητα. Και αυτό αφορά όλους τους κλάδους που καταργούνται. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί μπήκαν στις θέσεις τους μετά απο χρόνια σπουδών και κόπων για να προσφέρουν απλώχερα τις γνώσεις τους σε αυτούς που θέλουν να μαθούν. Δεν πρέπει να στερήσεται σε καμία από τις δυο πλευρές (εκπαιδευτικούς και μαθητές) αυτό το δικαίωμα.

 • 20 Αυγούστου 2013, 01:39 | ΚΩΣΤΑΣ Κ.

  Δεν συμφωνώ με την ύπαρξη φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, παρά μόνο σε μεταλυκειακό επίπεδο. Το κράτος, βάσει του άρθρου 16 του Συντάγματος, δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση μέσω του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και κάτι τέτοιο στη σημερινή οικονομική συγκυρία είναι απαράδεκτο. Να παραμεινουν οι ΕΠΑΣ στη τυπικη εκπαιδευση και να μετατραπούν σε ΕΠΑΛ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:53 | ΒΙΒΗ

  Στη μη τυπική εκπαίδευση να υπάρχουν μόνο οι ειδικότητες πουν δεν έχουν αντίστοιχα τμήματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:36 | ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ12.01-02-03 ΚΑΙ ΠΕ17.01-05-11 ΚΑΙ ΤΕ01.01-05

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  Οι παρακάτω προτάσεις πάνω στο σχέδιο νόμου αφορούν το σύνολο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο και στο Επαγγελματικό Λύκειο στον Τομέα Δομικών Έργων δηλαδή των παρακάτω ειδικοτήτων:

  ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΠΕ12.02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
  ΠΕ 12.03 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
  ΠΕ17.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
  ΠΕ17.05 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
  ΠΕ17.11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ

  καθώς και τους συναδέλφους στα τμήματα των αναθέσεων που τους αφορούν:

  ΤΕ01.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  ΤΕ01.05 ΔΟΜΙΚΟΙ

  Οι προτάσεις που ακολουθούν διατυπώνονται συνολικά με βάση την αποδοχή των:

  Α) του υπομνήματος των Σχολικών Συμβούλων του ενοποιημένου Κλάδου Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
  Β) της Ομάδα εργασίας Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών μελών της ΕΤΕ που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών με τίτλο: Η αναγκαιότητα της διεύρυνσης του τομέα Δομικών Έργων

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Α. ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  Η σχεδιαζόμενη κατάργηση του Σχεδίου στο Γενικό Λύκειο θα στερήσει από τους μαθητές τη δυνατότητα επαφής με ένα βασικό γνωστικό αντικείμενο της Τριτοβάθμιας Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης που επιπλέον αποτελεί μια διεθνή γλώσσα επικοινωνίας.
  1) Προτείνουμε την εισαγωγή του Τεχνικού σχεδίου στα μαθήματα γενικής παιδείας της Β΄ Τάξης του ΓΕΛ.

  Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  Υποστηρίζουμε τη λειτουργία όλων των βασικών Τομέων – πυλώνων της τεχνικής εκπαίδευσης (Δομικών Έργων, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής) στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ).
  Η αναγκαιότητα της διεύρυνσης του Τομέα των Δομικών Κατασκευών συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και τις υποδομές της χώρας και αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον εκσυγχρονισμό και την επίτευξη των στόχων της επιχειρούμενης αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης που προτείνεται με το Νέο Νομοσχέδιο.
  Για αυτό είναι κρίσιμη η εκπαίδευση πρώτου επιπέδου και μεσαίων μορφωμένων και ικανών στελεχών.
  Ο τομέας Δομικών θα πρέπει να εισάγει τη λογική της πρόληψης μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού έργων «στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη».
  Στον τομέα των Δομικών μπορούν να εισαχθούν ειδικότητες σε θέματα μελέτης του τρόπου ένταξης των ανθρωπογενών κατασκευών στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα μελέτη αυτού σε επίπεδο χωροταξίας, πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής.
  Εντός αυτών των ειδικοτήτων θα δοθεί η δυνατότητα για εκπαίδευση σε θέματα: σύνταξης περιβαλλοντικών μελετών, ενεργειακής επιθεώρησης, ψυχολογίας του χώρου, βιοκλιματικού σχεδιασμού (παθητικά συστήματα, οικολογικής μηχανικής και τεχνολογίας, οικολογικών δομικών υλικών).

  1) Προτείνουμε πέραν του «Τεχνικός Σχεδίασης Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» την επιπλέον εισαγωγή μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω ειδικότητες για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών σε μεσαία στελέχη στο χώρο των κατασκευών:

   Τεχνικός επισκευών-ανακαινίσεων και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων

   Τεχνικός βιοκλιματικών κτιριακών έργων

   Τεχνικός Συντήρησης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

   Τεχνικός περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιθεώρησης ανθρωπογενών κατασκευών

   Τεχνικός έργων υποδομής

  2) Προτείνουμε και θεωρούμε απολύτως αναγκαία (και για λόγους ίσων επιλογών των μαθητών) την εισαγωγή μαθήματος με τους ακόλουθους εναλλακτικά τίτλους:
  «Αρχές Δομικών Έργων»
  ή «Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης σύγχρονων δομικών έργων»
  στην ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, διαμορφώνοντας το πρόγραμμα μαθημάτων, ως εξής:

  Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

  1) Αρχές Μηχανολογίας
  2) Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας
  3) Αρχές Δομικών Έργων
  ή Αρχές Σχεδιασμού και Υλοποίησης Σύγχρονων Δομικών Έργων
  4) Τεχνικό Σχέδιο
  5) Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή
  6) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

  3) Είναι σημαντικό για την ουσιαστική κατάρτιση των μαθητών να λειτουργήσει 4ο έτος στο Επαγγελματικό Λύκειο. Θεωρούμε σημαντικό η πρακτική άσκηση να παραμείνει εντός της τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. (Όχι ως μαθητεία του ΟΑΕΔ – δεν νοείται τυπική εκπαίδευση εκτός του Υπ. Παιδείας.).

  4) Θεωρούμε προφανή αναγκαιότητα την μετατροπή των υφισταμένων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), με τις ήδη λειτουργούσες ή παρεμφερείς ειδικότητες, με όφελος την αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος εργαστηριακού εξοπλισμού και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Οι ΣΕΚ, εφόσον περιλαμβάνουν και μαθήματα Γενικής Παιδείας, θα πρέπει να ενταχθούν στην τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  5) Η διοίκηση των ΣΕΚ αλλά και των ΙΕΚ πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς ανάλογων ειδικοτήτων (τεχνικών – επαγγελματικών).

  6) Στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής όλοι οι εργαζόμενοι μαθητές, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, και όχι μόνο οι άνω των 20 ετών.

  Γ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  Η σχεδιαζόμενη κατάργηση του μαθήματος της Τεχνολογίας από το Γυμνάσιο θα στερήσει από τους έλληνες μαθητές τη δυνατότητα ανάπτυξης της σκέψης τους στον τομέα της επίλυσης τεχνολογικών (και όχι μόνο) προβλημάτων, θέτοντάς τους σε μειονεκτική σχέση, συγκρινόμενους με αυτούς που προέρχονται από την πλειοψηφία των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών στους οποίους παρέχονται τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες σαν αναπόσπαστο μέρος της γενικής εκπαίδευσης.
  1) Προτείνουμε να παραμείνει το μάθημα της Τεχνολογίας στις Α και Β τάξεις του Γυμνασίου

  Οι εκπαιδευτικοί

  1. ΤΣΙΟΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ17.05 του ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ
  2. ΡΕΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ12.02 της ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  3. ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ12.01 του1ου ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  4. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  5. ΚΑΡΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ
  6. ΚΟΥΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ
  7. ΠΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ17.01 του 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ17.05 του ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ
  9. ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.01 του ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ
  10. ΧΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ17.01 του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
  11. ΠΛΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ12.01 του ΓΕΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
  12. ΣΙΑΦΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΟΣΙΝΑΣ
  13. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ17.01 του ΓΕΛ ΠΟΡΟΥ
  14. ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ12.02 του ΕΠΑΛ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
  15. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ
  16. ΔΑΝΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ12.01 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  17. ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.01 MSc του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
  18. ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ
  19. ΔΗΜΙΖΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ
  20. ΤΣΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
  21. ΘΑΝΑΣΗ ΦΡΟΣΩ ΠΕ17.01 του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  22. ΚΟΡΡΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ17.01 του 3ου ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
  23. ΜΥΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
  24. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.01 του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
  25. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.03 του 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
  26. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.03 του 3ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ
  27. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΑ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
  28. ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΚΑΛΗ ΠΕ17.01 του 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  29. ΚΑΤΟΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
  30. ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΛΟΥΙΖΑ ΠΕ17.01 του 2ου ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  31. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ17.01του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
  32. ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
  33. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
  34. ΓΙΑΜΑΛΗ ΚΥΡΑΝΑ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
  35. ΠΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ12.02 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΙΠΑΡΙΟΥ-ΚΩ
  36. ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  37. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  38. ΔΙΠΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ
  39. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕ01.01 του 2ου ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  40. ΓΙΑΒΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕ01.01 της ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  41. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ
  42. ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΕ17.05 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΝΟΥ
  43. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ12.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΚΩ
  44. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.01 της ΕΠΑΣ ΘΗΡΑΣ
  45. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ
  46. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ17.01 του ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ
  47. ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ12.02 του ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ
  48. ΜΠΛΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  49. ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  50. ΚΡΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
  51. ΚΟΥΤΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ17.01 του 4ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  52. ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
  53. ΝΤΡΕΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΟΥ
  54. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΠΕ12.02 του 1ου ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
  55. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ17.01 του 1 ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
  56. ΒΟΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
  57. ΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ17.01 του ΓΕΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
  58. ΜΑΝΤΖΑΡΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ17.01 της ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
  59. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕ17.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
  60. ΖΙΟΥΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ17.01 της ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
  61. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.01 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
  62. ΜΠΑΚΟΛΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΕ12.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ
  63. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ12.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΕΖΑΣ AΡΤΑΣ
  64. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ12.01 του ΕΠΑΛ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
  65. ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ 12.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  66. ΒΛΑΣΣΗ ΝΑΥΣΙΚΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ 17.01 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ
  67. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 12.02 Δ/ΝΤΗΣ του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  68. MΩΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ 12.02 του 2ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  69. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ17.05 του 2ου ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:19 | Νικολαου δημητριος

  Με λίγα λόγια και απλά,

  ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΓΡΑΣΊΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΣΠΟΥΔΏΝ Η ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.

  ΟΧΙ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ ΤΕΙ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ 30 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΚΑΣΤΟ.

  ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΉ.ΠΕΡΑΣΕ Η ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΤΑΝ Ο ΜΟΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ./

  Η ΑΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΒΙΟΥ.

  ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΑΝΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ

 • 19 Αυγούστου 2013, 20:49 | ΤΣΟΛΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΕΚ ΟΠΩΣ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΚΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟΙ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
  ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΠΛΑ ΣΑΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 17:01 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 17 παραγραφος 2
  Να προστεθεί παραγρ. η οποία να λέει
  «Οι πρώην σχολές ΕΠΑΣ που λειτουργούν σε Δημόσιες εγκ/σεις(κτήρια,εργαστηριακός εξοπλισμός)
  από το Σχ.έτος 2013-14 λειτουργούν ως Σ.Ε.Κ. με το υπα΄ρχον μόνιμο προσωπικό και υπο την Δ/νση
  της προηγούμενης σχ.μονάδας μέχρι λήξη της θητείας αυτών.Οι ενγεγραμμένοι μαθητές την περίοδο
  Ιουνίου στηνΑ τάξη των ΕΠΑΣ έχουν το δικαίωμα μεταγραφής στις νέες ειδικότητες των Σ.Ε.Κ για το
  νέο σχ.έτος 2013-14.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Οι 109 ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ είναι διασπαρτες σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ και το 95% αυτών είναι σε Δημόσιες
  εγκαταστάσεις.
  Αντίθετα οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ είναι ελάχιστες (1προς 9) και αυτές στα μεγάλα αστικά κέντρα που
  γρήγορα καλύπτονται οι θέσεις τους απο ανέργους και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ζήτηση
  της σημερινής εποχής που έχει προσλάβει μεγαλες διαστάσεις ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΑ.
  Το μόνιμο προσωπικό που έχουν εκτός του ωραρίου της Β ΕΠΑΣ επαρκεί να υποδεχτεί την Α τάξη
  ΣΕΚ χωρίς προσλήψεις ,διαφορετικά θα έχουμε νέους πλεονάζοντες.
  Τέλος οι Δ/ντές των πρώην ΕΠΑΣ έχουν θητεία ΄αλλα 2 χρόνια και γνωρίζουν απο διοίκηση Επαγγελμα
  τικών Σχολών οπότε δεν χρειάζεται προκήρυξη θέσεων για το 2 προσεχή χρόνια.
  Το δικαίωμα της μεταγραφής επιβάλλεται επειδή έχουν γίνει πολλές ενγραφές τον ΙΟΥΝΙΟ φέτος απο μεγάλης
  ηλικίας ανέργους.Μιά ματιά στα στοιχεία των ΕΠΑΣ που υπάρχουν στο Υπουργείο θα σας πείσει.

 • 19 Αυγούστου 2013, 15:50 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

  Εφόσον συνεχίζεται η αναφορά στις ΣΕΚ ( Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ) και στα ΣΕΚ ( Σχολικά
  Εργαστηριακά Κέντρα ), εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση για το πού αναφέρεται το σχέδιο νόμου.
  Μάλλον στο σχέδιο νόμου εννοείται πως ο Διευθυντής του ΣΕΚ( Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο ) θα είναι ταυτόχρονα και Διευθυντής του ΙΕΚ, γεγονός που σημαίνει ότι τα ΣΕΚ ( Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα ) θα ανήκουν πλέον στην μη τυπική εκπαίδευση(;)

  Δεν διευκρινίζεται από το σχέδιο νόμου ότι είναι σαφής η προτεραιότητα που πρέπει να δίδεται στην διάθεση των εργαστηρίων πρώτα στα τμήματα της τυπικής εκπαίδευσης ( ΕΠΑΛ ) και στην συνέχεια στα τμήματα της μη τυπικής εκπαίδευσης ΣΕΚ ( Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ) και ΙΕΚ.

  Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα διαθέτουν εξοπλισμό εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτούνται από τους οικείους Δήμους. Ως δομές μη τυπικής εκπαίδευσης θα εξακολουθήσει η χρηματοδότηση τους από τους Δήμους, σε ό,τι αφορά στην αγορά αναλωσίμων και υλικών βραχείας διάρκειας;

  Τι θα συμβεί με το Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο αν το ΙΕΚ. μιας περιοχής κλείσει ή συγχωνευτεί με ΙΕΚ άλλου Δήμου;

  Στο νομοσχέδιο δεν διευκρινίζεται τι θα γίνει με τις ΕΠΑΣ, θα μετατραπούν σε ΣΕΚ;
  Αν ναι, οι ΣΕΚ ( Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ), ως φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, δεν είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και μπορούν να λειτουργούν με ωρομισθίους. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει πως, όλοι οι καθηγητές των ΕΠΑΣ θα βγουν σε κινητικότητα;

 • 19 Αυγούστου 2013, 15:27 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Η ύπαρξη μη τυπικής εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει ως θεσμός αλλά θα πρέπει να παρέχεται σε μεταλυκειακό επίπεδο και μόνα από ΙΕΚ
  Οι μεταγυμνασιακές σχολές θα πρέπει να ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

  Και κάτι τελευταίο γιατί υπάρχει η ίδια ονομασία στις ΣΕΚ με τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα .Είναι τυχαίο;

 • 19 Αυγούστου 2013, 13:31 | Χατζηιερεμίας Συμεών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Άρθρο 17
  Φορείς Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
  …………………………………………………………………………………………
  6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να
  ιδρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) , σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων αυτών ανήκει στο Υπουργείο ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τα συστήνει και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 1 : Τι θα γίνουν οι υπάρχουσες ΕΠΑΣ – σε τι θα μετασχηματισθούν;

  7. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης
  είναι δυνατό να παρέχουν προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως
  κατάρτισης………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 2 : Πολύ Καλή σκέψη

  Άρθρο 19
  Τίτλοι Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικά
  Δικαιώματα
  …………………………………………………………………………………………
  1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και
  κατάρτισης:
  α. Πτυχίο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους
  αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Γ.Ε.Λ.) ,
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 3 : Τι τίτλος είναι – θέλει εξηγήσεις

  2. Για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων
  τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ.187/1973(ΦΕΚ 261 Α`).
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 4 : ο νόμος είναι της χούντας και δεν παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινήσεις – πρέπει να δοθούν εξηγήσεις

  4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από
  εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΕΠ ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης για τους αποφοίτους παλαιού τύπου επαγγελματικών σχολών (κατώτερες τεχνικές σχολές, μέσες σχολές εργοδηγών κ.λπ.) Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία, με τους οποίους πιστοποιείται η επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και η αντιστοίχιση της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματιών με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του παρόντος άρθρου.
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 5 : πολύ βασικό

  Άρθρο 25
  Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.
  …………………………………………………………………………………………
  1. Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και με τις
  αντίστοιχες Ειδικότητες του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι οι εξής:
  α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών :
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο 6 : Πρέπει να προστεθούν και οι τομείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας

  Τομέας Ένδυσης & Υπόδησης
  1. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 7 : να προστεθούν και ειδικότητες ανάλογες του ΤΕΙ Κλωστ/γίας

  Τομέας Δομικών Έργων
  1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 8 : είναι ακριβώς ίδια με του ΕΠΑΛ – να μπουν και άλλες

  γ) Ομάδα προσανατολισμού γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων &
  διατροφής :
  Τομέας Γεωπονίας
  δ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων &
  Διατροφής :
  Τομέας Γεωπονίας
  …………………………………………………………………………………………
  Σχόλιο 9 : η Δ΄ ομάδα είναι ίδια με την Γ΄ , πιθανά από λάθος. Θα πρέπει να μπει Τομέας Μηχανολογία και Ηλεκτρολογίας

 • 19 Αυγούστου 2013, 11:36 | ΓΑΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Αθήνα, 18.8.2013

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που αφορά το σχέδιο νόμου για την:
  «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

  Κε Υπουργέ,

  Στο άρθρο 17 του σχετικού σχεδίου Νόμου το οποίο αναφέρεται στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, προτείνω την μετονομασία της συντομογραφίας τους από Σ.Ε.Κ. σε Σ.ΕΠΑ.Κ.

  Και αυτό διότι στη συνείδηση όλων των Καθηγητών των ΕΠΑ.Λ. έχει εγκαθιδρυθεί η συντομογραφία Σ.Ε.Κ. να αφορά τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα.

  Πέραν αυτού στην εκπαιδευτική νομοθεσία σε αρκετές περιπτώσεις θα υπάρξει εμπλοκή. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στην περίπτωση που ένα Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο φιλοξενήσει τα εργαστήρια μιας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης η φράση που θα χρησιμοποιηθεί, εάν κάνουμε χρήση των συντομογραφιών, π.χ. θα είναι: «Οι σπουδαστές της Σ.Ε.Κ. Αχαρνών θα ασκούνται εργαστηριακά στο Σ.Ε.Κ. Αχαρνών» !!!

  Ακόμη και ο συντάκτης του σχεδίου Νόμου πιστεύουμε ότι προβληματίστηκε, όταν στη σελίδα 36 που αφορά το άρθρο 17, σημειώνει:
  … που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σ.Ε. των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή στα ΣΕ των ΕΠΑΛ ή στα Σ.Ε.Κ. ή στα Ι.Ε.Κ. ή στους χώρους εργασίας, …

  Στη μία περίπτωση αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την πλήρη ονομασία (… των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης …), ενώ στην άλλη περίπτωση χρησιμοποίησε τη συντομογραφία (… στα Σ.Ε.Κ. …).

  Επίσης το άρθρο 26, το οποίο αναφέρεται και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώ αρχίζει με τη φράση: 1. Οι δημόσιες ΣΕΚ ……
  αμέσως μετά, όπου χρησιμοποιείται η συντομογραφία για τις Σχολές, αυτή συνδυάζεται με άρθρο αρσενικού γένους, ενώ η λέξη Σχολή είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή και εδώ υπάρχει νέα σύγχυση.

  Με εκτίμηση,
  Γάγγας Αλέξανδρος.
  (Καθηγητής Ηλεκτρονικών, κλάδου ΠΕ17.04, με οργανική θέση στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών).

 • Γίνεται αναφορά στις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και στα Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα), δημιουργώντας σύγχυση με την χρήση του ίδιου ακρώνυμου για δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές. Δεν συμφωνούμε με την ύπαρξη φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, παρά μόνο σε μεταλυκειακό επίπεδο. Το κράτος, βάσει του άρθρου 16 του Συντάγματος, δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση μέσω του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και κάτι τέτοιο στη σημερινή οικονομική συγκυρία είναι ανεπίτρεπτο!

 • 19 Αυγούστου 2013, 07:05 | Βρυσούλη Ν.

  Άστοχη η θεσμοθέτηση μεταγυμνασιακής μη τυπικής εκπαίδευσης.Κάθε φορέας εκπαίδευσης που αναφέρεται σε ανήλικους μαθητές θα πρέπει να ανήκει στη τυπική εκπαίδευση και να εποπτεύεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι όποιες μεταγυμνασιακές τεχνικές σχολές δημιουργηθούν θα πρέπει να δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα δημόσιας εκπαίδευσης με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο θα πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στην εκπαίδευση σύμφωνα με τον Ν.1566/1985.

 • 19 Αυγούστου 2013, 01:27 | Χρήστος Παπανικολάου

  Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κατακερματισμός στην επάγγελματική εκπαίδευση. Η μη τυπική εκπαίδευση αφορά την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων. (http://www.gsae.edu.gr/el/glossari?id=693)

  Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κινείται προς την κατευθυνση της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο μαθητικό δυναμικό προκειμένου να οδηγηθεί η κοινωνία σε ανάπτυξη. Ετσι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ΠΡΙΝ την ολοκλήρωση της τυπικής εκπαίδευσης να οδηγεί το μαθητικό δυναμικό και τους μελλοντικούς τεχνικούς και πολίτες στην κατάρτιση.

  Η αναγκαιότητα για την θεσμοθέτηση – αναγνώρισης της μη τυπικής εκπαίδευσης αναδείχθηκε από την Δια Βιου Μάθηση και την εκπαίδευση Ενηλίκων. Ειναι σωστό να υπάρχει ως Δομή αλλά λάθος να οδηγείτε ένας μαθητής σε αυτές τις δομές όταν δεν έχει ολοκληρώσει την τυπική εκπαίδευση.

  Υπάρχουν ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ μέλετες και paper τοσο στην Ελλάδα οσο και στον υπόλοιπο κόσμο που αποδεικνύουν πως η δυνατότητες για προσαρμοστηκότητα στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ζωή ειναι αυξημένες όταν έχει ολοκληρωθεί η τυπική εκπαίδευση που προσφέρει πολύπλευρη και βαθυτερη γνώση και αντίληψη.

  Η κινηση αυτή μόνο πίσω μας πάει … (πόσο δεν ξέρω)

 • 18 Αυγούστου 2013, 12:29 | Έκτορας

  Οι ΣΕΚ δεν πρέπει να δημιουργηθούν. Θα κατακερματίσουν την επαγγελματική εκπαίδευση, επιτείνοντας την υπάρχουσα σύγχυση στο χώρο. Επιπλέον η μη ένταξή τους στους φορείς τυπικής εκπαίδευσης και η μη εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία του εγχειρήματος.

 • 18 Αυγούστου 2013, 11:00 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Γίνεται αναφορά στις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και στα Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα), δημιουργώντας σύγχυση με την χρήση του ίδιου ακρώνυμου για δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές. Δεν συμφωνώ με την ύπαρξη φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, παρά μόνο σε μεταλυκειακό επίπεδο.

 • 18 Αυγούστου 2013, 08:04 | Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

  Διαφωνώ με τον κατακερματισμό της λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  Η μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται μόνο από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  Δεν συμφωνώ με την ύπαρξη φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, παρά μόνο σε μεταλυκειακό επίπεδο γιατί το κράτος, βάσει του άρθρου 16 του Συντάγματος, δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση μέσω του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και κάτι τέτοιο στη σημερινή οικονομική συγκυρία είναι ανεπίτρεπτο!

  Γίνεται αναφορά στις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και στα Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα), δημιουργώντας σύγχυση με την χρήση του ίδιου ακρώνυμου για δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές.

 • Γίνεται αναφορά στις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και στα Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα), δημιουργώντας σύγχυση με την χρήση του ίδιου ακρώνυμου για δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές. Δεν συμφωνούμε με την ύπαρξη φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, παρά μόνο σε μεταλυκειακό επίπεδο. Το κράτος, βάσει του άρθρου 16 του Συντάγματος, δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση μέσω του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και κάτι τέτοιο στη σημερινή οικονομική συγκυρία είναι ανεπίτρεπτο!

 • 18 Αυγούστου 2013, 00:04 | EVANGELIA MOUTAFI

  Για τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης:
  1) Οι τίτλοι πιστοποίησης γιατί να αναγνωρίζονται μόνο σε εθνικό επίπεδο; Θα μπορούσε κάτω από διαδικασίες-προϋποθέσεις να είχαν τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή αν όχι διεθνή αναγνώριση.
  2) Στα πλαίσια των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές οικογένειες, πιστεύω ότι οι ΣΕΚ πρέπει να είναι μόνο δημόσιες.

 • 17 Αυγούστου 2013, 19:56 | ΒΑΣΩ Π.

  Οι Σ.Ε.Κ. και τα Ι.Ε.Κ θα πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα και να υπηρετεί μόνιμο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό από τις ειδικότητες που καταργήθηκαν, αφού υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες (π.χ. τεχνίτης Γραφικών Τεχνών) και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε διαθεσιμότητα – κινητικότητα

 • 17 Αυγούστου 2013, 12:22 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ

  Το κράτος, βάσει του άρθρου 16 του Συντάγματος, δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση μέσω του μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και κάτι τέτοιο στη σημερινή οικονομική συγκυρία είναι απαράδεκτο. Ο μοναδικός φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι τα ΙΕΚ των διαφόρων υπουργείων (και του παιδείας) στα οποία θα πρέπει να λειτουργούν ειδικότητες όχι ανταγωνιστικές αλλά συμπληρωματικές ή εξειδίκευσης αυτών της τυπικής.
  Άρα δεν πρέπει να ιδρυθούν οι ΣΕΚ, δεν χρειάζονται, δεν εξυπηρετούν, δημιουργούν σύγχυση και πολυδιάσπαση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 • 16 Αυγούστου 2013, 20:58 | nek

  Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)θα πρέπει να ενταχθεί στην τυπική εκπαίδευση να είναι δημόσια και να τελεί υπό την εποπτεία του Υ.ΠΑΙ.Θ με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο θα πρέπει να έχει και παιδαγωγική κατάρτιση και όχι περιστασιακό εκπαιδευτικό προσωπικό και από το ελεύθερο επάγγελμα με αμφίβολες σπουδές και έλλειψη εκπαιδευτικής εμπειρίας. Θα ήταν ακόμα σκόπιμο οι μαθητές να περάσουν πρώτα από την Α τάξη ΕΠΑΛ ώστε να έχουν διδαχθεί τόσο τα μαθήματα Γενικής παιδείας όσο και τα μαθήματα προσανατολισμού και έπειτα να επιλέξουν με ορθότερο τρόπο ειδικότητα και φορέα σπουδών.

 • 16 Αυγούστου 2013, 20:58 | Αργύρης

  Οι ΣΕΚ θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ δημόσιες.

 • 16 Αυγούστου 2013, 19:47 | Χρήστος Κουτουλάκος

  1. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), μετεξέλιξη των εκάστοτε Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, να εντάσσονται όχι στην άτυπη αλλά στην τυπική εκπαίδευση, όπου το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως βιβλία όχι σημειώσεις και εκπαιδευτικούς όχι εκπαιδευτές. Δηλαδή να εφαρμοστεί ότι προβλέπεται από το Σύνταγμα και εφαρμόζεται τα τελευταία 80 χρόνια στην Ελλάδα.

  2. Όσοι απόφοιτοι των Σ.Ε.Κ επιθυμούν, με ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις σε ελληνικά, μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας και αφού έχουν παρακολουθήσει έτος προετοιμασίας για αυτές, να παίρνουν πτυχίο Λυκείου και να έχουν την δυνατότητα να καλύπτουν συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων σε ΤΕΙ. Μια τέτοια ρύθμιση είναι στη λογική της δια βίου μάθησης, δεν βάζει φραγμό στην εξέλιξη των μαθητών και δεν θα επιφέρει καμία παρενέργεια, αν αναλογιστούμε τις εκατοντάδες κενές θέσεις κυρίως των περιφερειακών ΤΕΙ.

  3. Παρότι στις Σ.Ε.Κ αναφέρονται 5 ομάδες προσανατολισμού και πλήθος ειδικοτήτων με κάποιες από αυτές να είναι ιδιαίτερης εξειδίκευσης, δεν αναφέρεται η βοηθός φαρμακείου που λειτούργησε με πολύ μεγάλη ζήτηση στις ΕΠΑ.Σ. Προτείνω να λειτουργήσει εκ νέου στους επιμέρους τομείς και επαγγέλματα και να μετονομαστεί σε βοηθός Φαρμακοποιού.

 • 15 Αυγούστου 2013, 13:46 | Βασιλική

  στο αρθρο 17 στην εισαγωγή λέτε:
  η φοιτηση σ αυτά «μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο,φορείς παροχής υπηρεσιών είναι:»
  Δηλαδή πουθενά στον κόσμο δεν αναγνωρίζονται αυτοί οι τίτλοι, παρά μόνο σε εθνικό επίπεδο.

 • 15 Αυγούστου 2013, 09:51 | Αλέξιος Λ.

  Οι ΣΕΚ θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ δημόσιες, να μην υπάρχουν ιδιωτικές ΣΕΚ . Δεν μπορεί η ελληνική οικογένεια, αμέσως μετά το Γυμνάσιο, να υποβάλλεται και σε άλλα οικονομικά βάρη, στις σημερινές συνθήκες.

 • 14 Αυγούστου 2013, 16:47 | Μιχαηλιδης δημήτριος

  Συνέχεια μια προηγούμενης εκδοσης προτείνω..

  να υπάρχει ανταγωνισμός σχολών εκπαιδευσης- κατάρτισης και θα επιτεχθεί με αδιάβλητες εξετάσεις για όλους ΑΕΙ-ΙΕΚ-ΤΕΙ για αδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

  Αυτό συμβάλει στην πρόοδο οχι μόνο των επιχειρήσεων αλλα και της εκπαίδευσης.

  Γιατί ο ανταγωνισμός συμβάλει στην πρόοδο της κοινωνίας αλλα οχι στην παιδεία, λογω των συντεχνιών???

  Μονο ετσι μπορεί να μετρηθεί το επίπδο των πτυχίων όλων των σχολών και οχι με ΠΔ .

  Μεσω εξετάσεων αποδείξης γνώσεων!!!! μόνο.

 • 14 Αυγούστου 2013, 08:01 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!

 • 14 Αυγούστου 2013, 04:54 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Tα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) θα πρέπει επιτέλους να αναβαθμιστούν ουσιαστικά και τυπικά γιατί το αξίζουν ως ευέλικτος εκπαιδευτικός θεσμός και επιπλέον διαθέτουν στρατηγική ενόραση και κάλυψη των αναγκών για στελέχωση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας.
  Έχουν ένα πλούσιο πρόγραμμα κατάρτισης για 14 εβδομάδες / εξάμηνο και οι διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται όλες.
  Θα πρέπει να έχουν μια διαβάθμιση στο επίπεδο κατάρτισης που παρέχουν και να αναβαθμιστούν ουσιαστικά σε Ινστιτούτα Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Α.Ε.Κ.)
  Επίσης θα πρέπει τώρα, που έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να νομοθετηθεί η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για τους Πιστοποιημένους Διπλωματούχους των Ι.Ε.Κ. στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια αντίστοιχου τομέα σε ποσοστό θέσεων ανά έτος που θα αποφασίζει το κάθε Α.Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστήμιο.
  Η Ευρώπη ουσιαστικά αναγνωρίζει τα Ι.Ε.Κ. και παρέχει στους αποφοίτους αυτών τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτατο επίπεδο.
  Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να αναβαθμιστεί με διάφορους τρόπους, όπως:
  • Ουσιαστική ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του Διευθυντή Ι.Ε.Κ.
  • Επαναφορά του θεσμού του Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης
  • Σύσταση του θεσμού του Μέντορα Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας σε κάθε Ι.Ε.Κ. που μπορεί να εκπροσωπεί και ο Διευθυντής ή άλλος ειδικός επιστήμονας.

  Οι ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να παραμείνουν σαν τίτλοι ως έχουν (κατάλογος ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης) διότι είναι μεγάλου φάσματος, πολύ σωστά δομημένες αλλά, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών τους σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες της αγοράς , της γνώσης και της κατάρτισης.
  Θα πρέπει επίσης να εμπλουτιστεί το σημερινό εύρος ειδικοτήτων με νέες σύγχρονες ειδικότητες και σύμφωνα με διάφορες επιστημονικές μελέτες.
  Μια τέτοια μελέτη είναι η Λίστα με 87 επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας την επόμενη επταετία (ως το 2020) που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΕΒ, παρουσιάζοντας το «Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες» που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

  Επίσης θα πρέπει να υπάρξει άμεση νομοθετική πρόβλεψη για ένα πολυδύναμο Ινστιτούτο Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας σε κάθε Πρωτεύουσα Νομού που θα χρησιμοποιεί τις εργαστηριακές υποδομές των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), των Α.Τ.Ε.Ι. και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  Έτσι θα επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας και βέλτιστη χρήση πόρων και υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής.
  Σε μεγάλους Νομούς της χώρας μπορεί να υπάρχουν και άλλα Ι.Α.Ε.Κ. στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα αν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν.
  Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης μπορεί να συνυπάρχουν με τα Ι.Α.Ε.Κ. και να χρησιμοποιούν επίσης τα εργαστήρια των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων επιτυγχάνοντας έτσι τη βέλτιστη χρήση των πόρων .
  Έτσι έχουμε έναν πολυδύναμο φορέα κατάρτισης σε κάθε Πρωτεύουσα Νομού τουλάχιστον.
  Σε κάθε ειδικότητα των Ι.Α.Ε.Κ. θα πρέπει να ενισχυθεί το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας του διεθνούς περιβάλλοντος γνώσης και εργασίας.
  Επίσης όλες οι ειδικότητες των Ι.Α.Ε.Κ. θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα σπουδών τους το μάθημα της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.
  Τα Ι.Α.Ε.Κ. θα πρέπει να προσφέρουν και ταχύρυθμα κρατικά Προγράμματα πιστοποιημένων γνώσεων Πληροφορικής.
  Οι ειδικότητες των Ι.Α.Ε.Κ. θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης νωρίς την άνοιξη, κάθε έτους και να συμπεριλαμβάνονται σε ένα Παράρτημα του μηχανογραφικού με τα Πανεπιστήμια και τα Α.Τ.Ε.Ι.
  Ακόμη θα πρέπει να θεσμοθετηθεί μια ηλεκτρονική βάση με το ηλεκτρονικό πολλαπλό σύγγραμμα για κάθε μάθημα και κάθε ειδικότητα των Ι.Α.Ε.Κ.
  Αν τα παραπάνω θεσμοθετηθούν θα είναι η πρώτη σύγχρονη, ουσιαστική και τελευταία ευκαιρία για την δυναμική αναβάθμιση των Ι.Ε.Κ. της Ελλάδας .
  Επίσης πολύ θετικό είναι, ότι στο Σχέδιο Νόμου υπάρχει και ο θεσμός του Κολεγίου .
  Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη λειτουργία ενός Δημοσίου Κολεγίου τουλάχιστον σε κάθε μεγάλη Περιφέρεια ή μεγάλο Νομό με τις υπάρχουσες υποδομές αρχικά .
  Εύχομαι και ελπίζω ο επιτυχημένος και ευέλικτος θεσμός της επαγγελματικής κατάρτισης να αναβαθμιστεί ουσιαστικά και τυπικά και όντως να καινοτομήσει σε γνώσεις, δεξιότητες, τύπους και ουσία και να αρθεί η παραγωγική τελμάτωση μέσα από την κατάρτιση , τη γνώση, τα όνειρα, τη δράση και τις φιλοδοξίες της νέας γενιάς .

 • Σχετικά με τις Σ.Ε.Κ.
  1. Θα πρέπει να διευκρινιστεί στον νόμο αν είναι μεταξέλιξη των ΕΠΑ.Σ. Αν ναι, σε τι χρησιμεύει αυτή η μετονομασία και η σχετική πιθανή αναστάτωση;
  2. Θα πρέπει να διευκρινιστεί επίσης τι θα συμβεί με τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ. σε περίπτωση που καταργούνται. Μετακινούνται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες Σ.Ε.Κ. ή στα ΕΠΑ.Λ. που διαθέτουν σχετικές με την δική τους ειδικότητες;

  3. Είναι πολύ μεγάλη η κατάτμηση των ειδικοτήτων της Ο.Π. Τεχνολογικών Εφαρμογών του χώρου των Δομικών Έργων (Τεχνίτης Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Κτίστης κατασκευών -γύψου-σοβά – μόνωσης), Ελαιοχρωματιστής, Τοποθέτησης Υαλοπινάκων, Λιθοξόος – Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης, Αλουμινίου και Σιδήρου (Μεταλλικών Κατασκευών), Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων).
  Κατά τη γνώμη μου,
  α) θα είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη δημιουργία λειτουργικών τμημάτων στα (Δημόσια) Σ.Ε.Κ. -αν ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί στον αριθμό των απαιτούμενων μαθητών και
  β) είναι ενδεχομένως υπερβολική η φοίτηση 2+1 έτη για τις επιμέρους εξειδικεύσεις.
  Προτείνω οι ειδικότητες να συγχωνευθούν σε Τεχνίτης Δομικών Έργων.

  – Αν οι ειδικότητες παραμείνουν κατατμημένες, θα πρέπει να προστεθούν οι (εξαιρετικής χρησιμότητας και σημασίας) ειδικότητες:
  > Τεχνίτης Καλουπιών Σκυροδέματος
  > Τεχνίτης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος (εκτός αν ταυτίζεται ή περιλαμβάνεται στο Τεχνίτης Αλουμινίου και Σιδήρου, που δεν το νομίζω)

 • 13 Αυγούστου 2013, 13:15 | ΒΑΣΩ Π.

  Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) θα πρέπει να έχουν μόνο ΔΗΜΟΣΙΟ χαρακτήρα,θα είναι μεγάλο το οικονομικό βάρος για την κάθε οικογένεια, να αναγκάζεται να στέλνει τα παιδιά της σε ιδιωτικές σχολές,ήδη,αμέσως μετά το Γυμνάσιο.

 • 13 Αυγούστου 2013, 12:31 | Τούσκα Αικατερίνη

  Θα πρέπει να καθοριστούν οι αντιστοιχίες των προηγούμενων πτυχίων ΕΠΑΣ, ΤΕΣ κλπ. με την νέες σχολές,μ καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων αυτών των αποφοίτων και με ποιο τρόπο μπορούν να αποκτήσουν άλλα επιπλέον προσόντα με μετακίνησή τους σε ανώτερου επιπέδου εκπαίδευση, μετά από πιστοποίηση ή παρακολούθηση άλλου τύπου εκπαίδευσης, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σε ΕΠΑΛ; Δε φαίνεται αυτή η δυνατότητα στο διάγραμμα του εκπαιδευτικού συστήματος. Για ποιο λόγο πρέπει να αποκλειστούν; Στην πράξη παρατηρείται ότι αρκετοί απόφοιτοι ΕΠΑΣ, ΤΕΣ θέλησαν να συνεχίσουν σε ΕΠΑΛ, ΤΕΕ και κατάφεραν να συνεχίσουν και να τελειώσουν και ΤΕΙ.

 • 12 Αυγούστου 2013, 19:36 | ΑΝΕΣΤΗΣ Λ.

  Θεωρώ ότι οι ΣΕΚ θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ δημόσιες,να μην υπάρχουν ιδιωτικές ΣΕΚ,άλλωστε τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.,με την κατάργηση των τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών στα ΕΠΑΛ, θα αυξήσουν ήδη κατά πολύ τον αριθμό των σπουδαστών που φοιτούν σ’ αυτά.Δεν μπορεί η ελληνική οικογένεια,αμέσως μετά το Γυμνάσιο,στις παρούσες συνθήκες,να αναγκάζεται να στέλνει τα παιδιά της σε ιδιωτικές σχολές από την ηλικία των 15 ετών.

 • 12 Αυγούστου 2013, 17:02 | νικος αβραμιδης

  Τι ακριβώς σημαίνει μη τυπική εκπαίδευση τα ΙΕΚ?
  Δεν παρέχεται απο δημόσια ιδρύματα με θεωρητικά εξειδικευμένους εκπαιδευτές?

  δεν δίνουν εξετάσεις τύπου ασεπ ακόμα και σε ύλη που δνε εχουν διδαχτεί?

  Αν μπορεί να μου αποδείξει κάποιος οτι την εχουν διδαχτεί μπορεί να μου αναφέρει βιβλιογραφία συγκεκριμένη που δίνεται και απο αυτην δίνεται η απάντηση στην υλη της πιστοποποισης, ειδάλως η αμφιβολία μετράει υπερ του κατηγορούμενου πάντα.

  Γιατι ετσι εχω αρχίσει να νιώθω οταν προσπαθώ να αποδείξω οτι ειμαι εξειδικευμένος με ενα χαρτί απο δημόσιο φορέα, εξειδίκευσης και δεν εχω επαγγελματικά δικαιώματα.

  Μάλλον μη τυπική με κάνει οτι το πληρώνω το ΙΕΚ ενω σε ενα πανεπιστήμιο σε πληρώνουν όλοι οι άλλοι κάτι εκατομμύρια για να γίνεις λογιστής με προεδρικό διάταγμα

 • τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης να υφίστανται υπό την εποπτεία του ΥΠΑΙΘ να να έχουν συνεχή, τυπική λειτουργία 10-11 μηνών το εκπαιδευτικό έτος.

 • 12 Αυγούστου 2013, 14:25 | Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο Σχέδιο αυτό υπονοείται ότι οι ΕΠΑΣ συγχωνεύονται-μετονομάζονται σε ΣΕΚ.
  ΟΚ, αλλά με ποια διαδικασία και με ποια μεταβατική περίοδο; Τι θα κάνουν οι μόνιμοι εκεί εκπαιδευτικοί και τι οι μαθητές;
  Μήπως χρειάζεται και κατάργηση παλαιών σχετικών διατάξεων;