Άρθρο 19: Τίτλοι Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικά Δικαιώματα

1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
α. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Γ.Ε.Λ.),
β. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
γ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
ε. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.

2. Για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του ν.δ.187/1973(ΦΕΚ 261 Α`).

3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΕΠ ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης για τους αποφοίτους παλαιού τύπου επαγγελματικών σχολών (κατώτερες τεχνικές σχολές, μέσες σχολές εργοδηγών κ.λπ.) Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία, με τους οποίους πιστοποιείται η επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και η αντιστοίχιση της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματιών με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του παρόντος άρθρου.

5. Οι απόφοιτοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 25, εκτός του Κολλεγίου, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και είναι δυνατό, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται ετήσια, το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί το φορέα, που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για την χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας. Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, συμμετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις, ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό ζήτημα της παρούσας παραγράφου.

7. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010.

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα εφαρμογής αυτού του άρθρου.

 • Άρθρο 19
  Τίτλοι Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικά Δικαιώματα

  1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
  α. Πτυχίο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Γ.Ε.Λ.) ,
  Σε ποιο άρθρο του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι του ΓΕΛ θα λαμβάνουν πτυχίο (τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης);

  ΠΡΟΣΟΧΗ : Το παραπάνω υπάρχει στο σχέδιο νόμου ενώ στη Διαβούλευση υπάρχει το παρακάτω:

  α. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Γ.Ε.Λ.),
  θα πρέπει να προστεθεί και στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:34 | Χατζηιερεμίας Συμεών

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 (ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ)
  – Ο ΝΟΜΟΣ Ν.Δ. 187/1973(ΦΕΚ 261 Α΄) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ, ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΙΟ ΣΑΦΗΣ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:19 | Μ.Κ.

  Στο http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=355854 υπάρχουν 8 επίπεδα. Στο 4 είναι το Πτυχίο ΕΠΑΛ και στο 5 το Δίπλωμα ΙΕΚ. Τώρα με το έτος εξειδίκευσης (2 ημέρες την εβδομάδα μάθημα και τις υπόλοιπες πρακτική) στα ΕΠΑΛ παραμένει στο 4 ενώ τα ΙΕΚ με 2,5 χρόνια (2 χρόνια μάθημα + 6 μήνες πρακτικής) πάνε από το 5 στο 4!!!
  Τα ΙΕΚ πρέπει να εξισώθούν ακαδημαϊκά με τα HND στο ευρωπαικό πλαίσιο προσόντων (ECVET). Ξένοι με ΗΝD στην χώρα μας θα έχουν επίπεδο 5 τότε βάσει της ισότητας των ευρωπαίων πολιτών πρέπει και ο Ελληνας να ενταχθεί στο ίδιο επίπεδο.
  Εδώ λόγω κόμπλεξ διαφόρων εξισώνουν τα ΙΕΚ με τα ΕΠΑΛ!!!
  Οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να μπορούν με μεταφορά πιστωτικών μονάδων να μπορούν να δίνουν εξετάσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ / ΤΕΙ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:34 | Στέλιος Μπουλταδάκης

  Υπάρχει γενικό μπέρδεμα με τους τίτλους σπουδών (Πτυχίο γενικού λυκείου και Δίπλωμα από ΙΕΚ) (Άρθρο 19. Οι Σ.Ε.Κ. θα δίνουν πτυχία επιπέδου 3 ουσιαστικά με δύο έτη φοίτησης; Υπάρχει τρομερή εξειδίκευση γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση την εξασφάλιση στους αποφοίτους βασικής τεχνολογικής γνώσης ώστε πάνω σε αυτή να στηρίξουν την δια βίου μάθηση.

  Δεν ξεκαθαρίζεται η διαφορά μεταξύ Διπλώματος (μη τυπική εκπαίδευση) και πτυχίου (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση)

 • Δεν είναι δυνατόν τα πτυχία των ΕΠΑΛ και των ΣΕΚ να έχουν ίδιο το ίδιο επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων (επίπεδο 3). Δεν μπορεί ο «Τεχνικός» πτυχιούχος των ΕΠΑΛ να έχει ίδια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα με τον «Τεχνίτη» των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης…

  Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), με 2 έτη σπουδών-μαθημάτων και 1 χρόνο μαθητεία θα δίνει Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 ; (30 ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα x 2 έτη)

  Και τα Επαγγελματικά Λύκεια με 3 έτη σπουδών-μαθήματα, με εκατοντάδες ώρες παραπάνω (35 ώρες μαθημάτων x 3 έτη) θα δίνουν και αυτά Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3;

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Το Άρθρο 19 τροποποιείται σε:

  Άρθρο 19: Τίτλοι Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικά Δικαιώματα

  1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

  α. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 2, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
  β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Γ.Ε.Λ.),
  γ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
  δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
  ε. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:36 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ.

  Να θεσμοθετηθούν άδειες άσκησης επαγγέλματος σε όλες τις ειδικότητες

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:15 | Νικολαου δημητριος

  Καλησπέρα,

  μπορούμε να προσφύγουμε δικαστικά στην ευρωπαική ενωση για αθεμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των επιμελητηρίων, υπάρχει θέληση?.

  Η μοίρα των διπλωμάτων μας ειναι προδιαγεγραμμένη, ευχαριστώ

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:13 | Νικολαου δημητριος

  Επανακαθορισμος των επαγγελματικών δικαιωμάτων θα προσέθετα.

  Επαγγελματικές σχολές τύπου ΙΕΚ να λαμβάνονται ως μοναδικό προσόν ασκησης επαγγέλματος.

  Πρόσβαση στην αγορά εργασίας με την απόκτηση διπλώματος,

  Αποκοπή του καθορισμού των επαγγελματικών αδειων απο τα επιμελητήρια.
  Τα επιμελητήρια ειναι οι συντεχνίες που προβάλουν τα μέλη τους αποφοίτους ΑΕΙ εις βάρος των ΙΕΚ που αν ηταν στο θα τα είχαν κλείσει. Απο αυτό ζόυνε, να βάζουν φραγμούς στα ΙΕΚ να ασκήσπυν επάγγελμα.

  Να δώ τον υπουργό με ποιά ιδιότητα κυβερνά, του πανεπιστημιακού που φροντίζει για τα ΑΕΙ ή του υπουργού ψηφισμένου απο τον ελληνικό λαό να δώσει εργασία σε ικανά στελέχη που τις περισσότερες φορές είναι πιο καρτητισμένα απο την τριτοβάθμια.

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:09 | Βασιλική

  Τι σημαίνει ο τιτλος που γράφετε στο

  1α. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Γ.Ε.Λ.),;

  τι είδους επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν οι μαθητές των γενικών λυκείων;
  θα μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά;
  Μήπως εννοείτε κάτι άλλο και δεν είναι σαφής η έκφραση;
  Χρειάζεται να δώσετε εξηγήσεις.

 • 19 Αυγούστου 2013, 00:42 | Βασιλεία Νατσιού

  α.Απαιτείται να καθοριστούν άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων.Να σταματήσει η αναντιστοιχία των πτυχίων Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών κρατών
  β.Για ποιο λόγο απόφοιτος λυκείου να φοιτήσει σε ΙΕΚ (3 χρόνια λύκειο και 2,5 χρόνια ΙΕΚ),όταν το πτυχίο του θα είναι ίδιου επιπέδου με όσων πραγματοποίησαν τάξη μαθητείας (4 χρόνια)

 • 18 Αυγούστου 2013, 17:03 | ΜΥΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Έχουμε το παράδοξο φαινόμενο για ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα, πανάκριβα έργα με μεγάλες απαιτήσεις ασφαλείας, (νοσοκομεία, δικαστήρια, αεροδρόμια, πολυκατοικίες κλπ), να κατασκευάζονται από εντελώς ανειδίκευτους ανθρώπους, συχνά λαθρομετανάστες με μαύρη εργασία, μιας και στους ανειδίκευτους βασιλεύει ο φτηνότερος.
  Με την γνώση του παράδοξου αυτού είναι εύκολα κατανοητό, το μοναδικό στον κόσμο φαινόμενο τ ης συρρίκνωσης του τομέα των δομικών έργων στην β`/θμια εκπ/ση στην χώρα μας, εν μέσο εκρηκτικής ανάπτυξης της οικοδομικής δραστηριότητας.
  Αν ο απόφοιτος τεχνικού λυκείου, έχει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τον δυστυχή αγράμματο λαθρομετανάστη, ποιος ο λόγος για «χαμένο χρόνο» στην εκπαίδευση;
  Είναι απαραίτητο να εμπλουτιστεί ο τομέας των δομικών έργων, πέραν της προτεινόμενης και με ειδικότητες που να περιλαμβάνουν την ενίσχυση – ανακαίνιση κτιρίων, την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων της κοινοτικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων , και οπωσδήποτε την οργάνωση-καθοδήγηση, (εργοδηγοί), εργοταξίου δομικών κατασκευών .
  Οι απόφοιτοι των παραπάνω ειδικοτήτων, (και οι προϋπάρχοντες αντίστοιχοι απόφοιτοι των ΤΕΕ), πρέπει να κατοχυρωθούν με τη νομοθετική εξασφάλιση δίκαιων επαγγελματικών δικαιωμάτων, η οποία εκτός της δυνατότητας εξασφάλισης προσοδοφόρας εργασίας , θα τους δώσει και την, (δυστυχώς), αναγκαία στην χώρα μας κοινωνική καταξίωση . Η έλλειψη αυτής της καταξίωσης, που είναι απόρροια και της έλλειψης επαγγελματικών δικαιωμάτων, είναι που κρατά το ποσοστό της επαγγελματικής εκπαίδευσης τραγικά και μοναδικά χαμηλό στην χώρα μας.
  Επίσης είναι, (συνδυαστικά με τα παραπάνω), επιτακτική η ανάγκη για υποχρέωση ελάχιστης εκπαίδευσης για τα επαγγέλματα που αντιστοιχούν στον τομέα των δομικών έργων και είναι κρίσιμα για την περιουσία αλλά κυρίως για την ζωή ανθρώπων, (κατασκευαστές σκυροδέματος, σιδηρού οπλισμού, εργολάβους εκσκαφών κλπ). Δεν είναι λογικά αποδεκτό η χώρα μας να απαιτεί, «δικαίως», πτυχίο και προϋπηρεσία από τον κουρέα και τίποτα από τον εργολάβο που θα διαμορφώσει τον οπλισμό ή θα κατασκευάσει τον φέροντα οργανισμό πολυώροφης πολυκατοικίας εκατοντάδων ενοίκων.

 • 18 Αυγούστου 2013, 15:46 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ

  δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
  ε. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ………………………………………………………………………………

  Ακαδημαικά και πρακτικά τα ΕΠΑΛ ειναι δευτεροβάθμια επιεπέδου λυκείου επίπεδο 3
  Το ενα επιπλέον έτος των επαλ χωρίς πιστοποίηση πραγματικά πρέπει να δίνει επίπεδο 4.

  Τα ΙΕΚ απόφοιτοι ήδη λυκείου πιστοποιοιούνται με παννελήνιες εξετάσεις μετα απο τυπικά δύο ετη σπουδών, ποιός καθορίζει οτι το ΕΠΑΛ συν ενα έτος είναι σε επίπεδο το ίδιο με ενα απόφοιτο ΙΕΚ, μήπως η πιστοποίηση τους στις ίδιες εξετάσεις με τα ΙΕΚ?

  Τα ΙΕΚ εξισώνονται ακαδημαικά με τα HND στο ευρωπαικό πλαίσιο προσόντων και μιάς κάποιος με ΗΝD μόλις ερθει ελλάδα έχει επίπεδο 5 τότε βάσει της ισότητας των ευρωπαίων πολιτών πρέπει και ο Ελληνας να ενταχθεί στο ίδιο ή και σε ανώτερο επίπεδο.

  Υπάρχει ενας ιδιότυπος ρατσισμός για τα ΙΕΚ απο το υπουργείο, τουλάχιστον αυτήν την εντύπωση δίνει.

  3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα
  ………………………………………………………………..
  Συνέχεια ακούω για μέλη των επιμελητηρίων που πιάνουν εναν εναν τους βουλευτές και τους πιέζουν να μην δώσουν στα ΙΕΚ επαγγελματικά δικαιώματα που θίγουν τα ΑΕΙ-ΤΕΙ απο δημοσιεύσεις απροκάλυπτα και επώνυμα ώστε να χρεωθούν αυτοί στο ποιός βοήθησε.

  Υπενθυμίζω ότι η παρακώλυση εξέλιξης των αποφοίτων ΙΕΚ ενω έχουν τα προσόντα προς χάριν των συντεχνιών που έχουν μέσο στην βουλή είναι παράβαση καθήκοντος απο μεριά των βουλευτών, μέλων της διοικησης του ΕΟΠΠΕΠ (που έχει αγαστή συνεργασία με τα επιμελητήρια) και οποιουδήποτε διαπρατει ποινικό αδίκημα απο οποιαδήποτε θέση.

  Οι βουλευτες αυτοί που παίζουν το παιχνίδι των επιμελητηρίων (ΟΕΕ)θα πρέπει να θυμώνται οτι δεν τους ψήφισαν τα επιμελητήρια και να κρατούν πιό αντικειμενική στάση παρα τις άνωθεν πιέσεις!

  6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις, ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό ζήτημα της παρούσας παραγράφου.
  …………………………………………………………………
  σε προσωπική μου επικοινωνία με εκπρόσωπους του εοππεπ τους εξήγησα οτι τα επιμελητήρια έχουν ως εγγεγραμένα μέλη αποφοίτους ΑΕΙ και βάσει του καταστατικού τους έχουν ώς υποχρέωση να διαφυλάτουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών τους έναντι των άλλων.

  Απο ότι κατάλαβα ο ΕΟΠΠΕΠ μας βάζει τον λύκο (τα επιμελητήρια) να φυλλάει τα πρόβατα(ΙΕΚ)ενω παραβάινει την έννοια της αποστολής του που
  βασει του καταστατικού ίδρυσης και σύστασης του και ιδιαίτερα του
  άρθρου 13 παράγραφος 2 έχει ως σκοπό της δημιουργία εθνικού πλαισίου προσόντων και αντιστοίχηση του με το ευρωπαικό όπως επίσης και αναβάθμισης των ΙΕΚ και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των διπλωματούχων.

  Η διοίκηση του ΕΟΠΠΕΠ διαπράτει ποινικό αδίκημα αυτό της παράβασης καθήκοντος γιατί αντιστοιχεί τα ΙΕΚ σε μονοετή μεταλυκειακές σπουδές ενω τα ΙΕΚ ειναι διετή χωρίς να λάβουμε υπόψιν την πιστοποίηση όπως και το εξάμηνο της πρακτικής.

  Για τα παραπάνω και με γνώμονα την αντικειμενικότητα του υπουργείου απέναντι σε Ελληνες πολίτες προτείνω τα ΙΕΚ να μην αφεθούν στα χέρια του ΕΟΠΠΕΠ που κάνει απλή δουλειά διαχειριστή με καταστροφικές συνέπειες για χιλιάδες αποφοίτους ΙΕΚ, όπως και πραγματική αντιστοίχηση στο επίπεδο 5 διετών σπουδών χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η πιστοποίηση .

  Η καλή επίδοση στην πιστοποίηση θα πρέπει να οδηγεί στο επίπεδο 6.

  μετα τιμής
  καθηγητής ΙΕΚ Μ.Α.

 • 18 Αυγούστου 2013, 08:09 | Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

  Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 2, δεν θα χορηγείται στην Ελλάδα;

 • 16 Αυγούστου 2013, 21:03 | nek

  Θα πρέπει να προβλεφθεί όσοι απασχολούνται ώς τεχνικοί στα τεχνικά έργα και ιδιαίτερα στην οικοδομή να έχουν περάσει απαραίτητα απο ΕΠΑΛ – ΣΕΚ και να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για την επιμόρφωση τους τόσο σε σύχγρονα μέσα και μεθόδους κατασκευής και στις βασικές τους αρχές όσο και σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στον χώρο εργασίας.

 • 16 Αυγούστου 2013, 19:14 | εοππεπ-παλιος οεεκ

  Τα επιμελητήρια ειναι εχθροι των αποφοιτων ΙΕΚ διοτι τα μελη τους ειναι αποφοιτοι αει και εχουν βασει καταστατικου υποχρεωση να διαφυλλασουν τα επαγγελματικα δικαιωματα των αποφοιτων ΑΕΙ.
  Οπως και ο εοππεπ που μονο να διαφυλαξει τα ΙΕΚ δεν εχει προθεση.

 • 16 Αυγούστου 2013, 15:11 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  ξανατοποθέτηση δημοσιευσης..
  Το στραβό αγαπητέ δημήτρη ειναι ο δάκτυλος των ΤΕΙ που βλέπει απειλητικά τα ΙΕΚ, μία ζωή το θέμα του ΟΕΕΚ ήταν οτι τα ΤΕΙ φωνάζουν τα ΙΕΚ να μην εχουν επαγγελματικά δικαιώματα πέραν του λυκείου.
  Και όλως τυχαίως τα ΙΕΚ απο το 1997 εως σήμερα βγάζουν ΠΔ με επαγγελματικά δικαιώματα λυκείου.
  Ο δάκτυλος των ΤΕΙ κανονίζει την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των ΙΕΚ.
  εχουν συλλόγους βλέπεις ενω εμέις έχουμε σιωπηλές χιλιάδες ψήφους. ας το λάβουν υπόψιν πριν είναι αργά.
  προτεινόμενο σύστημα και εναρμονισμένο με το ευρωπαικο πλαισιο προσόντων ειναι η ενταξη της μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης στο επίπεδο 5 με δυνατότητα ενός επιπλέον ετους για απόκτηση διπλώματος επιπέδου 6.
  ευχαριστώ

 • 16 Αυγούστου 2013, 15:06 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Το στραβό αγαπητέ δημήτρη ειναι ο δάκτυλος των ΤΕΙ που βλέπει απειλητικά τα ΙΕΚ, μία ζωή το θέμα του ΟΕΕΚ ήταν οτι τα ΤΕΙ φωνάζουν τα ΙΕΚ να μην εχουν επαγγελματικά δικαιώματα πέραν του λυκείου.
  Και όλως τυχαίως τα ΙΕΚ απο το 1997 εως σήμερα βγάζουν ΠΔ με επαγγελματικά δικαιώματα λυκείου.
  Ο δάκτυλος των ΤΕΙ κανονίζει την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των ΙΕΚ.
  εχουν συλλόγυος βλέπεις ενω εμέις έχουμν σιωπηλές χιλιάδες ψήφους. ας το λάβουν υπόψιν πριν είναι αργά.

 • 14 Αυγούστου 2013, 16:16 | Μιχαηλιδης δημήτριος

  Βαθμίδες εκπαίδευσης

  Γενικό λύκειου-ΣΕΚ-ΤΕΛ επίπεδο 3

  Ενα μεταλυκειακό ετος επίπεδο 4

  Δυο μεταλυκειακά ετη χωρίς πιστοποίηση επίπεδο 5

  Με πιστοποίηση και ειδικές εξετάσεις απόκτησης άδειας επαγγέλματος ανάλογα του επιπέδου των γνώσεων των διπλωματούχων επίπεδο 6

  Απόσχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων απο πτυχία τριτοβάθμιας ασχετου αντικειμένου. εκλογικευση των κριτηρίων απόκτησης άδειας εξασκήσεως.

  Κατάργηση της προίκας των πτυχίων των ΑΕΙ-ΤΕΙ με τα επαγγελματικά δικαιώματα.

  Εξετάσεις για όλους, ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ με ίσους όρους για αδεια απόκτησης επαγγέλματος

 • 14 Αυγούστου 2013, 08:18 | Νικηταράς

  α. Πτυχίο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, [ Λάθος] Απολυτήριο και μόνο τους είναι αρκετό, χρόνια τώρα. Δεν έχουν πάρει κάποια ειδικότητα, γιατί πτυχίο;
  ε. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. [Λάθος] πτυχίο είναι το σωστό, δίπλωμα είναι μόνο ένα, από το πολυτεχνείο π.χ. διπλωματούχος ηλεκτρολόγος. Αυτό έλλειπε τώρα, οι απόφοιτοι των ΙΕΚ να αυτοαποκαλούνται, π.χ. διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι…

 • 14 Αυγούστου 2013, 08:04 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!

 • 13 Αυγούστου 2013, 22:12 | Φωτίου Νικόλαος

  Τα Γενικά Λύκεια δίνουν Απολυτήριο και όχι πτυχίο (όπως κακώς αναφέρετε στη παράγραφο 1.α του άρθρου 19).

 • 13 Αυγούστου 2013, 14:17 | Μισιρλής Ευάγγελος

  Παράγραφος 1.
  α. Πτυχίο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Γ.Ε.Λ.),
  Απόφοιτος Γ.Ε.Λ. και πτυχίο (τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) δεν πάνε μαζί. Απόφοιτος Γ.Ε.Λ. και απολυτήριο πάνε μαζί.

  Γίνεται καθορισμός τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3 και επιπέδου 4, χωρίς να αναφέρονται ποιά είναι και πού αντιστοιχούν τα υπόλοιπα επίπεδα, αλλά και χωρίς να αποσαφηνίζεται αν τα δύο αυτά επίπεδα ανήκουν στο ακόμα μη θεσμοθετημένο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ενώ αγνοείται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (ν. 2009/1992), βάσει του οποίου ορίζονται τίτλοι σπουδών για τα δύο προαναφερόμενα επίπεδα.

 • 13 Αυγούστου 2013, 11:11 | Τούσκα Αικατερίνη

  Οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα αντιστοιχίας, καθώς και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και η ύλη που θα διδαχθούν οι μαθητές να είναι αντίστοιχα με τα δεδομένα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και όχι ξεπερασμένα.

 • Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, να χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. χωρίς εξετάσεις πιστοποίησης ή αν αυτό είναι αδύνατον, οι εξετάσεις πιστοποίησης να πραγματοποιούνται απαραιτήτως τουλάχιστον μία φορά κάθε εκπαιδευτικό έτος (είναι γνωστή η σημερινή κατάσταση με την ανώμαλη πραγματοποίηση αυτών των εξετάσεων ανά ειδικότητα!!!).

 • 12 Αυγούστου 2013, 16:48 | νικος αβραμιδης

  Ας παίξω το παιχνίδι του συγγραφέα που το εβαλε σαν προσχέδιο τα ΙΕΚ να ειναι επιπεδου 4.

  Στο επίπεδο 5 ποιος ειναι? υπάρχουν σχολές για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή και για το επίπεδο 6 και ποιές?

  Πόσα λογιστικά μαθήματα κάνουν σε σχέση με εναν ειδκό φοροτεχνικού γραφείου.

  Καλό είναι η κάθε σχολή που δίνει τίτλο για ξεχωριστό επάγγελμα να λογίζεται και μελετάτε ξεχωριστά, όχι το χύμα του ελληνικού δημοσίου , όλα ενα τσούρμο, επιτέλους πληρώνονται κάποιοι για να βρούμε το δίκιο μας, όχι να μας τυραννάνε με τον μανδυα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

  Δεν ξέρω πόσο υβριστικό μπορεί να θεωρηθεί αυτό αλλά εγω θεωρω υβριστική την δήλωση του να με θεωρεί λύκειο…Το 4 ειναι λύκειο ή ενας χρόνος σπουδών.

  Μια παράλειψη της προηγούμενης ανακοίνωσης, τα ΙΕΚ ειναι δύο χρόνια στα χαρτιά, στους φοροτεχνικούς δεν εχουν απαντήσει οι εκπαιδευτες ουτε το 50%.

  Απόδειξη τα στατιστικά στοιχεία πόσοι περνανε τις εξετάσεις απο τον πρώτο χρόνο, και με τι βαθμό.

  Μόνο με δικά σου μέσα και βιβλία μπορείς να πάρεις ενα αξιόλογο βαθμό στην πιστοποίηση. Αυτα θέλουν το λιγότερο ενα χρόνο και συστηματική καθημερινή μελέτη

 • 12 Αυγούστου 2013, 16:46 | Δημήτρης

  Δείτε οτι ο ΕΟΠΠΕΠ http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=355854 είχε βγάλει τα 8 επίπεδα. Στο 4 φαίνετε ξεκάθαρα οτι είναι το Πτυχίο ΕΠΑΛ και στο 5 το Δίπλωμα ΙΕΚ. Τώρα με το έτος εξειδίκευσης (2 ημέρες την εβδομάδα μάθημα και τις υπόλοιπες πρακτική) στα ΕΠΑΛ παραμένει στο 4 ενώ τα ΙΕΚ με 2,5 χρόνια (2 χρόνια μάθημα + 6 μήνες πρακτικής) πάνε από το 5 στο 4!!!
  Κατι στραβό γίνεται …

 • 12 Αυγούστου 2013, 13:08 | Δημήτρης

  Το ε. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. είναι λάθος. Στο σχέδιο του ΕΟΠΠΕΠ τα επαγγελματικό επίπεδο των σπουδαστών ΙΕΚ είναι το 5 και όχι το 4. Δεν μπορεί οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ με 1 χρόνο πρακτικής άσκησης (με 2 ημέρες την εβδομάδα μάθημα) να είναι ίδιο επίπεδο με τους απόφοίτους ΙΕΚ με 2,5 χρόνια (2χρόνια μάθήματα και 6 μήνες πρακτική)!!! Υποτίθεται αναβαθμίζονται τα ΙΕΚ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και στους αποφοίτους ΙΕΚ σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ.