Άρθρο 39: Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Η δημοσιευτέα απόφαση του Συμβουλίου πρέπει, απαραιτήτως, να εμπεριέχει την εγκρινόμενη απόφαση του Πρύτανη, καθ’ όλον της το περιεχόμενο.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα, απόφαση της κοσμητείας και σχετική πράξη που εκδίδεται από τον Πρύτανη, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολής.»
3. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Στα μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.»
4. Μετά την περίπτωση δ της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 προστίθεται περίπτωση ε), ως εξής: «ε) Για τους καθηγητές εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης, που κατέχουν σε τακτική θέση επίκουρου καθηγητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εδ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/01 (Α’ 114’), εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο μέλος ΕΠ για τη μετατροπή της θέσης του έως την 1.7.2011. Πέραν αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας, για τα ως άνω μέλη ΕΠ παύει να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης σε τακτική και η εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/11»
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Ειδικότερα, στην περίπτωση Αναπληρωτών Καθηγητών Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν τη θέση αυτή από μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, η εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή γίνεται υποχρεωτικά με προκήρυξη της θέσης και παύει να ισχύει για αυτούς η εξέλιξη με κλειστή διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (Α’ 114).»
6. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής «7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών και Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το Συμβούλιο της Αρχής, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήσει Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι.».
7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος Τμήματος, για τρίτη συνεχή θητεία.»
8. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας των Τ.Ε.Ι. που προέκυψαν από συγχώνευση δύο Ιδρυμάτων, για το μεταβατικό διάστημα και το αργότερο μέχρι 30/11/2013, συγκροτείται από τα μέλη και των δύο επιτροπών των συγχωνευθέντων Ιδρυμάτων.
9. Από την ημερομηνία δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στη συγχώνευση των Ιδρυμάτων έως και 30/11/2013, οι πάσης φύσεως πράξεις διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης (δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί ή τιμολογηθεί), οι οποίες έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων, που συγχωνεύθηκαν, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί αρμοδίως.
10. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύναται να απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με επιβάρυνση του τακτικού Προϋπολογισμού τους και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών κατά το μέρος που δεν αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στα Ιδρύματα να καθορίζουν και το ποσό της αμοιβής του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α’ 83) στους μέχρι ήδη εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Ειδικότερα στους ήδη εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων που μετονομάζονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης σε αυτά παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.
12. Τα συγχρηματοδοτούμενα Έργα-ΕΣΠΑ- του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος που καταργήθηκε με το ΠΔ99/2013 (Α134) μεταφέρονται αυτοδικαίως και υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως καθολικού διαδόχου.
13. Η επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 18 περίπτωση ιη΄ του νόμου 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4076/2012 (παράγραφο 20 περίπτωση ιζ΄) θεωρείται νομίμως συγκροτημένη, έως την 30-10-2013.
14. Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος που συγκροτήθηκε από την συνένωση των Επιτροπών Ερευνών του ΤΕΙ Πάτρας και του ΤΕΙ Μεσολογγίου Θεωρείται νομίμως συγκροτημένη, έως την 30-10-2013.
15. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και οι νομικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από τις Επιτροπές Ερευνών των συγχωνευμένων Φορέων (ΤΕΙ Μεσολογγίου και ΤΕΙ Πάτρας), από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ 94/2013 (Α 132) μέχρι και τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, θεωρούνται νόμιμες και καλύπτονται με αναδρομική ισχύ.
16. Έδρα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας ορίζεται η Λάρισα.
17. Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής : «β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.».
18. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 4009/2011 προστίθενται τα κάτωθι εδάφια: «Για την διάγνωση και εξαγωγή συμπερασμάτων από τις αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις των ακαδημαϊκών μονάδων, απαιτείται εκτός από επιστημονική επάρκεια και μακρά ακαδημαϊκή εμπειρία. Έως το 1/3 των μελών του Συμβουλίου της Αρχής, Καθηγητές Α.Ε.Ι., μπορεί με πρόταση του Προέδρου της Α.ΔΙ.Π. και Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, να είναι πλήρους απασχόλησης στην Α.ΔΙ.Π. με αντίστοιχη απαλλαγή των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους από τα Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν.».
19. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «δ) Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος, οι μόνιμα υπηρετούντες στο Ίδρυμα, καθώς και οι υπηρετούντες με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξη τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
20. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν.4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όταν δεν έχει εκλεγεί Συμβούλιο, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεων του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο ίδρυμα, είναι η Σύγκλητος.».
21. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 ( Α’156), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος, είναι δυνατή η εισαγωγή μετά από ειδικές εξετάσεις των υποψηφίων της παρ. 1 καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων για την εισαγωγή των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής».
22. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156’ τροποποιείται ως εξής): «1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ` υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση – αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης< ή =35%), τεκμηριωμένο από εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωμένο σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς), από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδρομο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, απόπυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, πάσχοντες από ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο εντέρου (νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα) με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρι-νωμάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υμένων ή/και αίματος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά την βιολογική θεραπεία, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, από ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία καθώς και οι πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα – νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία >85% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.».
23. Όπου με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 ( Α 121) και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, απαιτείται ως προσόν για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, την πρόσληψη, το διορισμό ή την επιλογή σε ορισμένη θέση, η κατοχή πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με κύρια ή πρώτη ειδικότητα σε συγκεκριμένο άθλημα ή δίπλωμα ειδικότητας συγκεκριμένου αθλήματος Τ.Ε.Φ.Α.Α., η έννοια των όρων αυτών είναι ότι ο τίτλος περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που, με βάση το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε ο πτυχιούχος, (υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής), καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω αθλήματος. Την περί τούτου βεβαίωση χορηγεί το Τμήμα που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο σπουδών. Η κατά τα ανωτέρω αναφορά ειδικότητας συγκεκριμένου αθλήματος σε τίτλο σπουδών που είχε χορηγηθεί από τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επέχει θέση της ανωτέρω βεβαίωσης.
24. Μετά το 3ο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005 (Α’80), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών ομοταγών πανεπιστημίων, που είχαν ληφθεί από χώρες του εξωτερικού πριν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια εφαρμόζονται ως προς τους τίτλους αυτούς οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4.».
25. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής : «3Α. Με απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναμο διδακτικό έργο.».
26. Οι αποφάσεις μεταφοράς θέσεων επιτυχόντων, κατά την παράγραφο 19 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, οι οποίες εκδόθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντιστοιχίες των Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β` 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/7.7.2006 «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι.» (Β` 998) απόφασης του ίδιου Υπουργού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά τον χρόνο της έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου, είναι νόμιμες, ανεξαρτήτως πλημμελειών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων αντιστοιχιών και η μεταφορά θέσεων ολοκληρώνεται κανονικά.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:26 | Βασίλης Β.

  Για τη μετατροπή ΙΔΑΧ σε ΕΔΙΠ,

  είναι φανερό ότι η διάταξη επιχειρεί να ευνοήσει κάποιους και ταυτόχρονα αδικεί κατάφωρα άλλους.

  Να θυμίσω ότι πολύ πρόσφατα, επειδή δεν καλυπτόταν ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών από ειδικότητες σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με διάταξη καταργήθηκε το προσόν του μεταπτυχιακού-διδακτορικού διπλώματος που τους επέτρεπε να παραμείνουν στο Δημόσιο. Αυτοί δηλαδή δεν είχαν διδακτικά καθήκοντα; Και να θυμίσω ότι ήταν διορισμένοι και με διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

  Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί αυτή η διάταξη, προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι ευνοούνται συγγενείς και οικείοι των καθηγητών Πανεπιστημίων.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:24 | ΜΕΛΟΣ Ε.Π. Τ.Ε.Ι.

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΛΗ Ε.Π. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΥΧΕΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΝΑ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΕΙΧΕ ΛΟΓΟ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΑΛΑΙΑ Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙ ΚΑΠΩΣ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΩΝ ΚΑΘΗΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΗΤΑΝ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
  ΟΠΟΤΕ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ :

  5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Ειδικότερα, στην περίπτωση Αναπληρωτών Καθηγητών Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν τη θέση αυτή από μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, η εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή γίνεται με κλειστή διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (Α’ 114).»

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:03 | ΜΕΛΟΣ Ε.Π. Τ.Ε.Ι.

  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟΥ 5:

  5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Ειδικότερα, στην περίπτωση Αναπληρωτών Καθηγητών Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν τη θέση αυτή από μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, η εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή γίνεται υποχρεωτικά με προκήρυξη της θέσης και παύει να ισχύει για αυτούς η εξέλιξη με κλειστή διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (Α’ 114).»

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:58 | MILTOS

  Ο Νόμος 4009/2011 δίνει την δυνατότητα στους ΕΤΕΠ με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό να ενταχθούν στον κλάδο ΕΔΙΠ. Τώρα δίνεται η δυνατότητα και στους υπόλοιπους ΕΤΕΠ να τους ανατίθεται αυτοδύναμη διδασκαλία. Ποιους θέλετε να προστατεύσετε, όταν 2 χρόνια τώρα κοροϊδεύετε τους διδάκτορες ΙΔΑΧ,τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΤΕΙ φίλους σας;

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:58 | ΜΕΛΟΣ Ε.Π. Τ.Ε.Ι.

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:52 | ΜΕΛΟΣ Ε.Π. Τ.Ε.Ι.

  Εισηγούμαι το άρθρο 25 να τροποποιηθεί ως εξής:

  25. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής : «3Α. Με απόφαση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) διδακτικό έργο για την διδασκαλία της Θεωρίας και των Εργαστηρίων μαθημάτων και στα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)διδακτικό έργο για την διδασκαλία Εργαστηρίων μαθημάτων.».

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:47 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικου

  Ο φορέας του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) ιδρύθηκε το 2000 και προσφέρει διδακτικό έργο στα Πανεπιστήμια, είτε στα Ειδικά Μαθήματα, όπως Ξένες γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Σχέδιο κ.λ.π., είτε στα Εργαστηριακά μαθήματα και στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στα μαθήματα κορμού των πανεπιστημίων.
  Με το νόμο 4009/2011, οι θέσεις των δύο κλάδων, του Κλάδου Ι των Ειδικών Μαθημάτων και του Κλάδου ΙΙ των Εργαστηριακών, μετατρέπονται σε θέσεις των νέων κατηγοριών προσωπικού που ιδρύονται με τον νόμο αυτό, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) αντίστοιχα, με προσφερόμενο έργο ταυτόσημο με το έργο των κλάδων Ι και ΙΙ του ΕΕΔΙΠ.
  1) Ενώ όμως το προσφερόμενο έργο δεν μεταβάλλεται, τα προσόντα πρόσληψης στις νέες κατηγορίες προσωπικού διαφοροποιούνται. Έτσι στη θέση του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υποχρεωτικής τριετούς επαγγελματικής ή διδακτικής προϋπηρεσίας ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή μονογραφιών, ως υποχρεωτικά τυπικά προσόντα για το ΕΕΔΙΠ, απαιτείται πλέον κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ αντίστοιχα.
  Αν και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4009/2011 (άρθρο 79) είναι μάλλον προφανές ότι τα υπηρετούντα μέλη ΕΕΔΙΠ εντάσσονται στις νέες κατηγορίες προσωπικού με την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που πρόκειται να εκδοθούν, εν τούτοις, επειδή ο νόμος αναφέρει ότι οι θέσεις ΕΕΔΙΠ Κλάδου Ι και ΙΙ μετατρέπονται σε θέσεις των νέων κατηγοριών προσωπικού ΕΕΠ και ΕΔΙΠ αντίστοιχα, χωρίς να αναφέρει ρητώς ότι τις θέσεις που μετατρέπονται τις καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τα ήδη υπηρετούντα μέλη, θεωρούμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας παρερμηνειών για το κατά πόσο τα υπηρετούντα μέλη ΕΕΔΙΠ, που δεν πληρούν τα διαφοροποιημένα προσόντα, εντάσσονται αυτοδίκαια στις νέες κατηγορίες προσωπικού που ιδρύονται.
  Αντίθετα, για άλλες κατηγορίες προσωπικού, όπως π.χ. για τους καθηγητές εφαρμογών των ΤΕΙ, κατηγορία προσωπικού με παρόμοια με τα δικά μας προσόντα, ο νόμος είναι αρκετά σαφέστερος και δικαιότερος, αφού όχι μόνο αναφέρει ότι τα μέλη που υπηρετούν εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδα που καταργείται, αλλά δίνει και τη δυνατότητα εξέλιξης σε περίπτωση απόκτησης των τυπικών προσόντων και προβλέπει μάλιστα διευκολύνσεις και χρονοδιάγραμμα για την απόκτηση των προσόντων αυτών.
  Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του φορέα ΕΕΔΙΠ, με την ίδρυσή του, εντάχθηκαν σε αυτόν, μέσω κρίσης μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και μέλη μόνιμου προσωπικού και υπαλλήλων ΙΔΑΧ, που είχαν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Έτσι, είναι τουλάχιστον παράλογο το γεγονός της ενδεχόμενης μη αυτοδίκαιης ένταξής τους σήμερα στις νέες κατηγορίες προσωπικού, αφού αν δεν είχαν ενταχθεί τότε στο ΕΕΔΙΠ τότε, δε θα κινδύνευαν σήμερα, μετά από ένα 10ετή κύκλο ένταξης και εξέλιξης μέσω αυστηρών κρίσεων, να βρεθούν αιωρούμενοι, επειδή ξαφνικά αποφασίστηκε να αλλάξουν τα τυπικά προσόντα. Τέλος, θα ήταν παράλογο, να μην ενταχθούν τα υπηρετούντα μέλη στις νέες κατρηγορίες προσωπικού, αφού κάθε τροποποίηση προσόντων δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.
  Η επισήμανση αυτής της ασάφειας του ν.4009/2011, τέθηκε υπόψη του σημερινού Υπουργού τον Μάιο του 2012, όταν ήταν Αναπληρωτής Υπουργός (κυβέρνηση Παπαδήμου) και η σχετική του υπόδειξη για διευθέτηση του θέματος προς τον τότε συνεργάτη του και νυν Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Αθ. Κυριαζή, οδήγησε στην έκδοση του εγγράφου με αριθ. πρωτ. 58602/25-5-2012, το οποίο καταθέτουμε ως συνημμένο στα πρακτικά της Επιτροπής. Στο συγκεκριμένο έγγραφο προς τις υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, ο τότε Ε.Γ. του Υπουργείου κ. Β. Παπάζογλου, δηλ. ένας από τους συντάκτες του ν.4009/2011, διατυπώνει τη βούλησή του για αυτοδίκαιη ένταξη των, κατά τη δημοσίευση του νόμου, υπηρετούντων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου Ι και ΙΙ, σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα και προτρέπει την προσθήκη σχετικής διάταξης στο Π.Δ., που προβλέπεται να εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 6 του ιδίου νόμου.
  Επομένως, το θέμα που θέτουμε υπόψη σας δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα, αλλά υπενθύμιση ότι στο παρόν νομοσχέδιο πρέπει να διευθετηθεί η ασάφεια του νόμου. Ζητάμε δηλ. αυτό που έχει εκδώσει ήδη το Υπουργείο σε εσωτερικό του έγγραφό, όπως αναφέρθηκε, να διατυπωθεί με σαφήνεια στον παρόντα νόμο προς αποφυγή πάσης φύσεως παρερμηνειών.

  2) Επιπλέον, στον νόμο 4115/30-1-2013 περιλαμβάνεται διάταξη που υποβαθμίζει το ρόλο των ξένων γλωσσών στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων. Ειδικότερα, στην παράγραφο 8 του άρθρου 34: «Θέματα ΑΕΙ» αναφέρεται ότι: Η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011 σ.σ. όπου ορίζεται ως υποχρεωτική η εκμάθηση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.».
  Η συγκεκριμένη ρύθμιση εγείρει εύλογα ερωτηματικά σχετικά με τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι το σαφώς διακηρυγμένο εθνικό διακύβευμα (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν. 4009/2011) «… για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, για την Ελλάδα της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, των ευκαιριών, της ποιότητας και της αριστείας…» είναι να «…εξασφαλίσουμε μια πρωτοπόρα θέση ανάμεσα στις κοινωνίες και οικονομίες εντάσεως γνώσης». Επιπλέον, είναι νωπές ακόμη οι επίμονες προτροπές της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της κινητικότητας και της ερευνητικής προσπάθειας στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
  Ζητάμε την αφαίρεση της συγκεκριμένης διάταξης από το σχέδιο νόμου.

  3) Επίσης, στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνεται διάταξη που χρήζει διευκρίνησης για την αποφυγή παρερμηνειών. Συγκεκριμένα η διάταξη 19 του άρθρου 39 δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο ΕΔΙΠ και διδακτόρων μονίμων υπαλλήλων, εκτός πλέον των διδακτόρων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που όριζε ο νόμος 4009/2001. Η γενική φράση όμως «…οι μόνιμα υπηρετούντες στο Ίδρυμα…» μπορεί να δημιουργήσει παρερμηνείες ως προς το ποιους εννοεί, συνεπώς προτείνουμε την αντικατάστασή της με τη φράση «…οι μόνιμα υπηρετούντες στο Ίδρυμα Διοικητικοί υπάλληλοι…».
  Γενικότερα, σχετικά με το ζήτημα της ένταξης άλλων κατηγοριών προσωπικού στο ΕΔΙΠ, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μετά από κρίση στις περιπτώσεις που υπάρχει πραγματική εκπαιδευτική ανάγκη, να καλύψει δηλ. τις κενές θέσεις ΕΕΔΙΠ.

  4) Τέλος, στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 39, παρ. 25), σύμφωνα με την οποία στα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ δύναται, με απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Θεωρούμε άστοχη τη διάταξη αυτή, τόσο ως προς την εμπλοκή ενός διοικητικού οργάνου, όπως είναι το Συμβούλιο σε ακαδημαϊκά ζητήματα, όσο και ως προς την ανάθεση διδακτικού έργου σε φορέα επιφορτισμένο με το τεχνικό έργο στα πανεπιστήμια (ΕΤΕΠ – Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό). Προτείνουμε, η απόφαση να αφορά μόνο στο ΕΔΙΠ και να λαμβάνεται από την Κοσμητεία της σχολής, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του τμήματος.

  5) Εκτός των ανωτέρων, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκονται υπό καθεστώς αναμονής τοποθέτησης 17-20 μέλη ΕΕΔΙΠ, από τα οποία το αρχαιότερο μέλος έχει εκλεγεί από το Δεκέμβριο του 2009. Επειδή οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό εντείνονται σταδιακά, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα λόγω συνταξιοδότησης των μελών ΕΕΔΙΠ, αλλά και για την αναλογική ισόρροπη μεταχείριση με άλλες κατηγορίες προσωπικού, παρακαλούμε να συμπεριληφθεί σχετική διάταξη για τον άμεσο διορισμό των μελών ΕΕΔΙΠ, εντός του 2013, δεδομένου και του μικρού κόστους που προκύπτει από το χαμηλό μισθολόγιο του ΕΕΔΙΠ. Επίσης, επειδή τα μέλη αυτά έχουν εκλεγεί στο ΕΕΔΙΠ, πρέπει να ληφθεί πρόνοια τοποθέτησής τους στο ΕΕΠ ή στο ΕΔΙΠ, αν η τοποθέτηση αυτή γίνει μετά την έκδοση των ΠΔ που προβλέπονται στο άρθρο 29, παρ. 6 του ν.4009/11, με τα οποία ουσιαστικά ο φορέας ΕΕΔΙΠ δίνει τη θέση του στις κατηγορίες προσωπικού ΕΕΠ και ΕΔΙΠ. Τέλος, αν εν τω μεταξύ έχει καταργηθεί το Τμήμα στο οποίο έχουν εκλεγεί, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθούν σε παρεμφερές Τμήμα του ίδιου πανεπιστημίου, το οποίο θα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο έχουν εκλεγεί.

  Στο επόμενο μέρος του κειμένου κατατίθενται τα παραπάνω υπό μορφή τροπολογιών και σύντομης αιτιολόγησης τους και επισυνάπτεται το με αριθ. πρωτ. 58602/25-5-2012 που αφορά στην αυτοδίκαιη ένταξη.

  Ευχαριστούμε πολύ

  Η Ε.Γ. της ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:31 | Δημήτρης Σ.

  Είμαι απόλυτα σύμφωνος με την παρ. 17 του άρθρου 39.
  Είναι Σωστή γιατί δίνει την ευκαιρία σε ικανούς τελειόφοιτους που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τα πτυχία τους να μπούν στον εργασιακό χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:15 | polyto

  Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων στα τμήματα των κεντρικών ΑΕΙ και να εξισωθεί με αυτά των περιφερειακών. Η διαφορά που υπάρχει δεν είναι λογική, διότι τα κεντρικά Ιδρύματα (Αττική, Θεσσαλονίκη) έχουν καλύτερες υποδομές, περισσότερο Εκπαιδευτικό προσωπικό και οι υποψήφιοι γι αυτά είναι περισσότεροι. Η αύξηση αυτή διευκολύνεται και από την διαγραφή των «αιωνίων φοιτητών» στο τέλος του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.

 • Με το άρθρο 39 του Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει στην ομαλή λειτουργία των Ιδρυμάτων, μετά την εφαρμογή των Ν.4009/2011 και Ν.4076/2012. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (Ο.Σ.Ε.Τ.Π. Τ.Ε.Ι.) κρίνει ότι είναι άκρως απαραίτητη η προσθήκη των δυο προτεινόμενων παραγράφων στο άρθρο 39 του νέου Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα των Τ.Ε.Ι. μέχρι την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011.
  Ειδικότερα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011 καθορίζονται οι ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. Επίσης σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 79 του ίδιου νόμου, οι υφιστάμενες θέσεις των μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. με την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011, μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29.
  Σε όλα τα άρθρα του Ν.4009/2011 στα σημεία που αφορούσε θέματα του Ε.Τ.Ε.Π. υπήρχε σαφής αναφορά ότι αφορούσε και τα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. καθώς και τα μέλη των Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων πριν την μετατροπή των συγκεκριμένων θέσεων σύμφωνα με τα παραπάνω.
  Στις μεταγενέστερες νομοθετικές διατάξεις του Ν.4009/2011, οι οποίες τροποποιούν ή συμπληρώνουν διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου (π.χ. Ν.4076/2012 ή το παρόν σχέδιο νόμου), έχει παραλειφθεί η συγκεκριμένη αναφορά, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ύπαρξης προβλημάτων εφαρμογής των νέων νομοθετικών διατάξεων, ιδιαίτερα στα Τ.Ε.Ι. όπου υπάρχει διαφορά στο ακρωνύμιο της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού.
  Με δεδομένο ότι η έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 έχει καθυστερήσει αφού δεν μας έχει δοθεί ακόμα ούτε προσχέδιο του Π.Δ. για διαβούλευση, παρόλο που έχουμε καταθέσει επανειλημμένα τις προτάσεις μας, η προσθήκη της προτεινόμενης παραγράφου 27 στο σχέδιο νόμου είναι άκρως επιτακτική, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα, τόσο με την λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Σχολών και των Τμημάτων των Ιδρυμάτων, όσο και γενικότερα με την ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία των Ιδρυμάτων.
  Η προαναφερόμενη καθυστέρηση της έκδοσης του Π.Δ. του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, μπορεί να δημιουργήσει επίσης πρόσθετα προβλήματα στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ στην εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 79 του Ν.4009/2011, οπότε είναι επιτακτική και η προσθήκη της προτεινόμενης παραγράφου 28.
  Συνεπώς για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προβλημάτων, κρίνουμε ότι πρέπει να προστεθούν οι παρακάτω δυο (2) παράγραφοι στο άρθρο 39 του νέου Σχεδίου Νόμου:
  27. Όπου στο παρόν νομοσχέδιο καθώς και στο Ν.4076/2011, γίνεται αναφορά στα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), αφορά και τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. , έως την έκδοση του Π.Δ. του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 και την ενεργοποίηση της παραγράφου 3 περ. γ του άρθρου 79 του Ν.4009/2011 που αφορά την μετατροπή των θέσεων των μελών Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.
  28. Η παράγραφος 4 του άρθρου 79 του Ν.4009/2011 εφαρμόζεται και στα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. σε περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του Οργανισμού ενός Ιδρύματος, δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011, που αφορά την μετατροπή των θέσεων τους σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:29 | Σωτήρης

  Διαφωνώ με τον τρόπο που προσδιορίζεται η ανοιχτή διαδικασία στο σχόλιο του Β.Π. Αυτό που περιγράφεται είναι μια κλειστή διαδικασία μεταξύ των ΙΔΑΧ και όχι μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων.

  Προς aman pia
  Νομίζω πως οι υπερβολές και τα «δε ντρεπόσαστε», δεν προσθέτουν κάτι. Νομίζω ότι κανείς πρέπει να γίνεται δημόσιος υπάλληλος μετά από διαγωνισμό. Αν δεν κάνω λάθος, η τοποθέτηση σε θέσεις ΙΔΑΧ δεν προυπέθετε διαγωνισμό. Κατά συνέπεια, η αυτόματη μετατροπή των ΙΔΑΧ σε ΕΔΙΠ, θα οδηγήσει σε διορισμό σε θέση δημοσίου υπαλλήλου χωρίς διαγωνισμό. Πιστεύω πως αυτό είναι λάθος.

 • Με την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 εισάχθηκε ο «πανεπιστημιακός υπότροφος» ως κατηγορία προσωπικού των ΑΕΙ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ενώ στο εν λόγω άρθρο ορίζονται τα αντικείμενα απασχόλησης, προσδιορίζεται η διοικητική διαδικασία πρόσληψης και αποσαφηνίζεται ότι οι αμοιβές προέρχονται από ιδίους πόρους των ιδρυμάτων, δεν προσδιορίζεται το μισθολογικό καθεστώς. Ωστόσο δυνητικά θα μπορούσε να είναι πανεπιστημιακοί υπότροφοι από υπόψηφιοι διδάκτορες έως καταξιωμένοι ερευνητές και καθηγητές. Άρα πρόκειται γενικά για ειδικών προσόντων προσωπικό. Προτείνεται όπως, κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στο παρόν νομοσχέδιο, άρθρο 39, παρ. 10, για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, να δίνεται η δυνατότητα στα Ιδρύματα να καθορίζουν και το ποσό της αμοιβής των πανεπιστημιακών υποτρόφων, πολύ περισσότερο που η αμοιβή θα καλύπτεται από ίδιους πόρους και στις πλείστες των περιπτώσεων θα εξυπηρετούνται εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:10 | Συλλογος ΕΕΔΙΠ Π.Κ.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΕΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Παρατηρήσεις – προτάσεις , στο Άρθρο 39

  Η παρ. 19 του άρθρου 39 του παρόντος σχεδίου νόμου τροποποιείται ως εξής:

  19. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011
  αντικαθίσταται ως εξής : «δ)
  Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος, οι μόνιμα υπηρετούντες στο Ίδρυμα Διοικητικοί Υπάλληλοι, καθώς και οι υπηρετούντες με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξη τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα. Η ένταξη πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που υπάρχουν διδακτικές ανάγκες σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο,όπως αυτό περιγράφεται στο Αρθρο 29, παρ. 2, εδ. α, Ν.4009/2011 ,οι οποίες δεν καλύπτονται από τα ήδη υπηρετούντα μέλη ΕΕΔΙΠ κλάδου ΙΙ τα οποία μετά την έκδοση του προβλεπόμενου από τον ν.4009 Π.Δ. μετονομάζονται σε μέλη ΕΔΙΠ . Οι κενές θέσεις ΕΔΙΠ και οι αντίστοιχες διδακτικές ανάγκες καταγράφονται από τις ΓΣ των τμημάτων ή των σχολών. Η ένταξη γίνεται με απόφαση της κοσμητείας ή των σχολών, ύστερα από εισήγηση-κρίση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και η σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Σε διαφορετική περίπτωση θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της συσσώρευσης μελών ΕΔΙΠ ( υπάρχουν πολλοί τεχνικοί , ΕΤΕΠ και ειδικότερα ΙΔΑΧ κάτοχοι διδακτορικού που θα θελήσουν να ενταχθούν ανεξαρτήτως αναγκών ) χωρίς όμως να υφίσταται διδακτικό αντικείμενο ! Ενδέχεται δηλ. ο κλάδος ΕΔΙΠ να αποτελέσει μια δεξαμενή επιστημονικού προσωπικού για κάθε (διδασκαλία εργαστηρίων , μαθημάτων..,ερευνητές, τεχνικοί εργαστηρίων , δικτύων και ότι άλλο έργο εκτελούσαν με το παρόν καθεστώς )σε αντιδιαστολή με αυτά που προσδιορίζει ως υποχρεώσεις ο ν.4009 ,αρθρο 29 .

  Με εκτίμηση , για το Δ.Σ.
  Γιώργος Κονιδάκης
  πρόεδρος

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:22 | Ιωάννης

  Μια παρατήρηση σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 19 (μετατροπή ΙΔΑΧ με διδακτορικό σε ΕΔΙΠ) και 25 (αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) του παρόντος άρθρου:

  Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4009/2011, που αφορά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής για να γίνουν όλα τα παραπάνω, δηλαδή για να αρχίσουν να υφίστανται οι νέοι κλάδοι προσωπικού ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος: Άρθρο 29 παρ. 6, Ν.4009/2011: «6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με τη μονιμοποίηση και τη χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών.».

  Αντιγράφω από την αρχή του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν.4009/2011:

  «3. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29: α) Οι θέσεις μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων των
  κλάδων Ι και ΙΙ μετατρέπονται σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα. β) Οι θέσεις των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π που προβλέπονται στο άρθρο 29 και γ) Οι θέσεις των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προ-
  βλέπεται στο άρθρο 29.»

  Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω αν δεν εκδοθεί το ΠΔ που αναφέρεται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να μπουν σε ΕΦΑΡΜΟΓΗ οι παρ. 19 και 25 του παρόντος άρθρου, καθώς θα είναι παράνομες.

 • 20 Αυγούστου 2013, 07:19 | Α.Β.

  Είναι απορίας άξιο και συνάμα λυπηρό το πώς και με τί πάθος σχολιάζονται ορισμένες διατάξεις, χωρίς να έχει ανατρέξει ο/η συγγραφέας του σχολίου στις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4009/2011.

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:27 | Νικόλαος

  Ένα σχόλιο προς απάντηση σε όλους αυτούς που τα έχουν βάλει με τους ΙΔΑΧ με διδακτορικό:

  Να ενημερώσω τους αγαπητούς «όψιμους θεματοφύλακες της αξιοκρατίας» ότι η διαδικασία ένταξης των ΙΔΑΧ με διδακτορικό είναι ΗΔΗ ΝΟΜΟΣ του Κράτους και συγκεκριμένα είναι η περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011. Επομένως ας μην κόπτονται κάποιοι περι αδικίας και παρανομίας ή ανοικτών προσλήψεων και άλλα τέτοια χαριτωμένα γιατί μόνο εκ του πονηρού μπορεί να τα εκλάβει ο κόσμος.

  Αλλιώς πως δικαιολογηθεί το όψιμο μένος σας για το συγκεκριμένο προσωπικό, αφού η διαδικασία αυτή προβλέφθηκε στον Ν.4009/2011 δηλαδή 2 χρόνια πρίν, απλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.

  Η μόνη αλλαγή που προτείνεται με το παρόν άρθρο είναι ότι μποροούν και οι μόνιμα υπηρετούντες στο Ίδρυμα κάτοχοι διδακτορικού να μπορούν να ενταχθούν και αυτοί όπως οι ΙΔΑΧ σε θέσεις ΕΔΙΠ. Αλήθεια για αυτούς γιατί δεν υπάρχει κανένα σχόλιο άραγε;;; μόνο οι κακοί ΙΔΑΧ είναι το θέμα μας!;

  Το ότι είναι εκ του πονηρού αυτή η όψιμη αναφορά στους «κακούς ΙΔΑΧ με διδακτορικό» το λένε και τα απλά μαθηματικά:

  Η παράγραφος 19 που αναφέρεται στο επίμαχο ζήτημα έχει ως τώρα σχεδόν μονοπωλήσει τη συζήτηση αφού συγκεντρώνει τα 20 από τα 70 μέχρι στιγμής σχόλια για το άρθρο 39 που αριθμεί 26 παραγράφους!!!

  Τα συμπεράσματα δικά σας!

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:31 | Νικολαου δημητριος

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ .

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Η ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ Η ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΕΙ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ.

  ΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΩΣ ΔΥΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

  ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ ΜΕ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΤΑ 65% ΜΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ.

  ΤΟ ΚΕΝΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΕΚ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΣΗΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:25 | Amaryllis Zeppou

  Έπειτα από πάρα πολλά χρόνια εγκλωβισμένων επιστημόνων στις στρεβλώσεις του ΔΟΑΤΑΠ και της γραφειοκρατίας επιτέλους με την παράγραφο 17 θα λυθεί ένα από τα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τους πτυχιούχους και τις οικογένειές τους.
  Είναι μια πολύ θετική κίνηση του υπουργείου και ελπίζω να μην υπάρξει οπισθοχώρηση.

 • 19 Αυγούστου 2013, 19:07 | Μυρσίνη

  Συμφωνώ και επαυξάνω στα λεγόμενα της Κύριας Καθηγήτριας για τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα (συστηματικό ερυθηματώδη λύκο κ.α).

 • Άρθρο 39 παράγραφο 22 μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι στην ρύθμιση υπάγονται και οι πάσχοντες από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά την βιολογική θεραπεία. Είναι πολύ θετική η ένταξη των ατόμων με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα στην ευεργετική αυτή διάταξη αλλά ατυχής η ένταξη μόνο των ατόμων όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο.
  Η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα είναι ένα σοβαρό αυτοάνοσο ρευματικό νόσημα που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αναπηρία αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Στόχος λοιπόν όλων των διαθεσίμων θεραπευτικών μεθόδων είναι η καταστολή των συμπτωμάτων και η ύφεση. Όταν λοιπόν αυτό επιτυγχάνεται δεν σημαίνει ότι τα παιδιά με ΝΙΑ έχουν θεραπευτεί. Εξακολουθούν να είναι υπό συνεχή θεραπευτική αγωγή και παρακολούθηση και πολλές φορές είναι αναγκασμένα να εισάγονται σε Νοσοκομείο μια φορά τον μήνα(πολλές φορές και συχνότερα) για την αγωγή τους. Μέχρι δε να τεθεί το νόσημα τους σε ύφεση έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργικότητα τους και στην εκπλήρωση των καθημερινών τους υποχρεώσεων στο σχολείο και στις άλλες δραστηριότητες τους. Όλοι οι υποψήφιοι επομένως με ΝΙΑ, άσχετα αν τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκονται σε ύφεση ή όχι, διακαίονται μια ευκαιρία σε ισότιμη εκπαίδευση και μόρφωση. Θα πρέπει επομένως να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη αναφορά και η ευεργετική ρύθμιση να αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα.

 • 19 Αυγούστου 2013, 17:26 | Φωτεινή

  Μετάταξη ΙΔΑΧ σε ΕΔΙΠ: Αλλού είναι οι αδικία

  Αναγκαίες είναι οι παρακάτω διευκρινίσεις:

  Η βαθμίδα των ΕΔΙΠ είναι βαθμίδα εκπαιδευτικού προσωπικού. Επομένως το ερώτημα για τη μετάταξη στον κλάδο ΕΔΙΠ των ΙΔΑΧ με διδακτορικό δεν είναι εάν έχουν διδακτορικό- γιατί το δίπλωμα από μόνο του δε σε καθιστά αυτόματα και άξιο να διδάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση- αλλά εάν έχουν εκείνα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να ασκήσουν εκπαιδευτικό έργο σε ανώτατο επίπεδο.

  Και ΠΡΑΓΜΑΤΙ παρατηρείται το εξής παράδοξο: Διδάκτορες ΙΔΑΧ που υπηρετούν πάνω από μία δεκαετία ως ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ στα ΑΕΙ να έχουν παράλληλα το κουράγιο και το επιστημονικό μεράκι, στον προσωπικό χρόνο που δεν τους περισσεύει από τις οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις, να κάνουν ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ, να κάνουν δηλαδή δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, να γράφουν βιβλία με αποτέλεσμα να διαθέτουν περισσότερα τυπικά-τουλάχιστον- προσόντα όχι πλέον από τους λέκτορες, αλλά από επίκουρους ακόμη και από αναπληρωτές Καθηγητές, οι οποίοι ασκούν πιέσεις ώστε να μην μεταταχθούν αυτοί οι υπάλληλοι σε θέσεις ΕΔΙΠ, για να ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ!!!! Αυτό είναι κοινό μυστικό στο χώρο των ΑΕΙ.

  Αυτή είναι και η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ που διαπράττεται σε βάρος των ΙΔΑΧ Διδακτόρων εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Από τη μία σηκώνουν στην πλάτη τους όλο το βάρος της διοικητικής δουλειάς που τους έχει ανατεθεί καλύπτοντας με τα ιδιαίτερα προσόντα τους πολλές φορές και παραπάνω από μία διοικητικές θέσεις και από την άλλη συνεισφέρουν και στην αξιολόγηση του πανεπιστημίου τους σε παγκόσμια κλίμακα αφού καταθέτουν στο ιδρυματικό καταθετήριο και τη δική τους επιστημονική παραγωγή που ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ στην επιστημονική παραγωγή του ΑΕΙ τους!!!!

  Τι διαφορετικό κάνουν δηλαδή από τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ που είναι επιβαρυμένα και με συγγραφικό και με διοικητικό έργο: Μόνο που δεν διδάσκουν!!!! Ας αποκατασταθεί επιτέλους αυτή η αδικία χρόνων.

  Διδάκτωρ ΙΔΑΧ
  7 Ξένες γλώσσες
  30 Δημοσιεύσεις
  7 τόμοι (επιστημονική επιμέλεια)
  1 μονογραφία
  14 ερευνητικά προγράμματα
  12 χρόνια ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ σε πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη (διοικητική θέση)

 • 19 Αυγούστου 2013, 17:22 | tzavara

  σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας για τα άτομα που πάσχουν από ΙΦΕΝ πρέπει να είναι η διαμόρφωση των όρων εκείνων για ισότιμη συμμετοχή στη μόρφωση και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σήμερα είναι ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, η παιδεία να είναι αγαθό και να είναι για όλα τα παιδιά του λαού. Με την συγκεκριμένη τροποποίηση διακρίνεται η μη κατανόηση των ΙΦΕΝ, ως παθοφυσιολογία και κατ επέκταση ως συμπτώματα στους ασθενείς, και θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση τους από την εκπαιδευτική διαδικασία. Το υπόμνημα του ΣΑΚΕΚΑ στο υπουργείο αναφέρει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται να γίνει η συγκεκριμένη τροποποίηση που αφορά τα παιδιά με ΙΦΕΝ άνω των 14 ετών. Η τροποποίηση είναι απαραίτητη , αρκεί να διασφαλιστεί ουσιαστικά η ισότιμη συμμετοχή των παιδιών με ΙΦΕΝ αλλά και όλων τελικά των παιδιών στη δωρεάν παιδεία.

 • 19 Αυγούστου 2013, 16:39 | Dr Konstantinos Kalligiannis

  το προηγουμενο σχολιο μου αναφερεται στην παραγραφο 17

 • 19 Αυγούστου 2013, 16:18 | Β.Π.

  Μετατροπή ΙΔΑΧ σε ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ

  Όπως γνωρίζουμε στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ υπηρετεί προσωπικό το οποίο εξυπηρετεί ανάγκες διαφορετικές σε σχέση με την ιδιότητα την οποία έχει. Για παράδειγμα ΙΔΑΧ εκτελεί εργαστηριακό έργο, ΕΤΕΠ να εκτελεί διδαχτικό έργο κλπ. Ο υπάλληλος ΙΔΑΧ ναι μεν διορίστηκε ως διοικητικός υπάλληλος στην πραγματικότητα όμως διορίστηκε για να καλύψει ανάγκες στα εργαστήρια, φροντιστήρια κλπ. Η συνεχής μείωση των προσλήψεων ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ (στην πραγματικότητα καθόλου) έχει δημιουργήσει το γεγονός τα Πανεπιστήμια να μην μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την συμβολής τους.
  Για τα παραπάνω θα πρέπει επιτέλους ο κάθε εργαζόμενος να εξυπηρετεί ανάγκες ανάλογα με την ιδιότητά του. Η μετατροπή των ΙΔΑΧ με διδακτορικό σε ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ εν μέρει διορθώνει αυτή την αντίφαση. Υπάρχουν υπάλληλοι ΙΔΑΧ (με πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό) οι οποίοι πολλά χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα εργαστήρια κλπ και οι οποίοι θεωρούνται διοικητικοί υπάλληλοι. Μα πώς να θεωρείσαι διοικητικός υπάλληλος όταν η κύρια εργασία σου είναι μέσα στα εργαστήρια και την εκπαίδευση; Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί στο άρθρο 39 και να ενταχθούν οι ΙΔΑΧ με πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό (για θέση ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ αντίστοιχα).
  Η παραπάνω ένταξη πιστεύω ότι ομαλοποιεί την αντίφαση που υπάρχει μεταξύ ιδιότητας και πραγματικής εργασίας του υπαλλήλου. Η μη εφαρμογή της προτεινόμενης διόρθωσης θα έχει σαν συνέπεια όχι μόνο το εκάστοτε Ίδρυμα να μην γνωρίζει την σχέση προσωπικού-πραγματικής εργασίας εργαζομένου αλλά και το Υπουργείο να μην έχει την πραγματική αίσθηση των καθηκόντων κάθε εργαζομένου.

  Σημείωση

  Οι ΙΔΑΧ από όσο ξέρω δεν αρνήθηκαν ποτέ την ανοιχτή διαδικασία πρόσληψης σε θέση ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ. Εάν θέλει το υπουργείο καταγράφει τις ανάγκες των Ιδρυμάτων και προκηρύσσει με ανοιχτή διαδικασία θέσεις ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ στα αντίστοιχα Τμήματα/Σχολές. Όσοι εκλεγούν υπηρετούν στα εργαστήρια κλπ και όλοι οι υπόλοιποι σε αμιγώς διοικητικές θέσεις.

 • 19 Αυγούστου 2013, 16:09 | Παναγιώτης Νικολαιδης

  Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο 22, άρθρο 39,και ειδικότερα στην εισαγωγή πασχόντων από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα ως υπεραρίθμων και άνευ εξετάσεων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  Είμαι πατέρας παιδιού που πάσχει από Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα (ΝΙΑ) και μέλος του Παιδικού Αντιρευματικού Αγώνα. Γνωρίζω ότι τα
  παιδιά-έφηβοι με ΝΙΑ που χρησιμοποιούν τροποποιητικά της νόσου φάρμακα (μεθοτρεξάτη) ώστε να διατηρούν την νόσο σε ύφεση, πολύ συχνά υποτροπιάζουν και αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν βιολογική θεραπεία. Η επιδείνωση της ασθένειας είναι απρόβλεπτη και μπορεί να συμβεί εξαιτίας
  μιας απλής ίωσης , ενός απλού χτυπήματος στις αρθρώσεις, μιας άσχημης ψυχολογικής κατάστασης ή λόγω έντονου άγχους. Τα παιδιά με ΝΙΑ είναι υποχρεωμένα από μικρή ηλικία να παρακολουθούνται από γιατρούς σε Εξειδικευμένα Κέντρα.
  Ιδιαίτερα σε περιόδους εισαγωγικών εξετάσεων λόγω του έντονου άγχους, έχουμε αναφορές για επιδείνωση της ασθένειας.
  Αντί, λοιπόν της διατύπωσης: “…πάσχοντες από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά την βιολογική θεραπεία…»,
  προτείνεται η διατύπωση: “…πάσχοντες από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα…”

 • 19 Αυγούστου 2013, 16:03 | aman pia me toys IDAX me PhD

  ΕΛΕΟΣ πια με αυτούς τους ΙΔΑΧ με διδακτορικό!

  Ποιοί είναι αυτοί τελοσπάντων;!!!;

  Για μην μακρυγορρούμε, προτείνω την άμεση αντικατάσταση της διάταξης που αφορά την μετατροπή τους σε ΕΙΔΙΠ με την αντίστοιχη:

  «Με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, όσοι υπηρετούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας ως ΙΔΑΧ και έχουν διδακτορικό, θα τεθούν σε αργία, παραδειγματικό μαστίγωμα, ο αριθμός βουρβουλιών να αντιστοιχεί στο h-index τους και στο τέλος να πυρποληθούν ως παράδειγμα αναξιοκρατίας στην Πλαιτεία Συντάγματος προς γνώσιν και συμμόρφωση που είχαν το θράσσος να κλέψουν την δουλεια από τόσους άλλους ικανούς και αποτελεσματικούς συναδέλφους τους που προτίμησαν να δώσουν ΑΣΕΠ….»

  Σαν δεν ντρεπόσαστε λέω γω!!!

 • 19 Αυγούστου 2013, 15:13 | Σωτήρης

  Και ο Γιουσέιν Μπολτ είναι αναντίρρητα ο καλύτερος σπρίντερ του κόσμου, πρέπει όμως να τρέξει για να το αποδείξει.Αν κάποιοι θεωρούν ότι βάσει των προσόντων τους είναι οι επαρκέστεροι για κάποια θέση, τί έχουν να χάσουν αν συγκριθούν με όσους εξίσου επιθυμούν να καταλάβουν τη θέση αυτή;
  Πιστεύω πως οι προσλήψεις σε κάθε θέση στο πανεπιστήμιο πρέπει να γίνονται με εξειδικευμένες, ανοιχτές όμως σε όλους, διαδικασίες. Αυτό συμβαίνει άλλωστε με τις θέσεις ΔΕΠ.
  Διαφωνώ με τα της αυτόματης μετατροπής όλων των διδακτόρων ΙΔΑΧ σε ΕΔΙΠ. Προτείνω την στελέχωση των θέσεων με ανοιχτή διαδικασία.

 • 19 Αυγούστου 2013, 14:50 | Dr Konstantinos Kalligiannis

  Πιστευω οτι ειναι ενα πολυ καλο βημα προς την διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Πρεπει αναγκαστικα να προχωρησουμε προς αυτη την κατευθυνση ωστε τα Ελληνικα Εκπαιδευτικα Ιδρυματα να μην ειναι αποκομμενα απο τον υπολοιπο κοσμο

 • 19 Αυγούστου 2013, 11:58 | Βασιλική Μπατζιάκα

  Το σχόλιο μου αφορά στην παράγραφο 22 του άρθρου 39, και ειδικότερα στην εισαγωγή πασχόντων από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα ως υπεραρίθμων και άνευ εξετάσεων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

  Ως μητέρα παιδιού που πάσχει από Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα και ενεργό μέλος του Παιδικού Αντιρευματικού Αγώνα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ακόμη και παιδιά που που δεν είναι σε αγωγή υπό βιολογικούς παράγοντες (αλλά υπό άλλα τροποποιητικά της νόσου φάρμακα, π.χ. μεθορεξάτη) και πιθανότατα δεν παρουσιάζουν, λόγω της αγωγής, ενεργότητα, είναι υπό συνεχή απειλή νέας ενεργότητας – υποτροπής της νόσου. Η υποτροπή θα μπορούσε να συμβεί εξαιτίας της διακοπής της θεραπείας, μιας απλής ίωσης ή ακόμη και λόγω έντονου στρές.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων είναι μία αγχογόνος περίοδος για τους υποψήφιους, που μπορεί από μόνη της να προκαλέσει υποτροπή της νόσου σε ασθενείς που είναι υπό ύφεση ή επιδείνωση της νόσου, σε ασθενείς που παρουσιάζουν ήδη ενεργότητα.

  Αντί, λοιπόν της διατύπωσης: “…πάσχοντες από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά την βιολογική θεραπεία…»,
  προτείνεται η διατύπωση: “…πάσχοντες από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα…”

 • 19 Αυγούστου 2013, 11:52 | Πέτρος

  Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και της δωρεάν παιδείας θα πρέπει να δοθούν και πάλι όλα τα φοιτητικά προνόμια και στους φοιτητές που εισάγονται στις σχολές με κατακτήτριες εξετάσεις.

 • 19 Αυγούστου 2013, 11:26 | ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.

  Γίνεται πραγματικά μια πολύ καλή προσπάθεια από το υπουργείο παιδείας με την παρ.17.
  Όσοι γνωρίζουν και έχουν ασχοληθεί περισσότερο με τον ν. 3328/2005 ξέρουν ότι αυτό που ανέφερε η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 δεν μπορούσε πρακτικά να εφαρμοστεί σε όλες τις απαραίτητες περιπτώσεις.
  Επομένως έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει διόρθωση.

 • παρακαλώ διορθώστε ένα τυπογραφικό μου λάθος εννοώ antirheumatic drugs έγραψα antirheumatic drigs…
  Ευχαριστώ
  Δρ Πρατσίδου-Γκέρτση

 • Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο 22, άρθρο 39, αναφορικά με την εισαγωγή ειδικών ομάδων εφήβων ως υπεραρίθμων και άνευ εξετάσεων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  Αναφέρομαι στα παιδιά με σοβαρά χρόνια αυτοάνοσα νοσήματα και συγκεκριμένα παιδιά/εφήβους με νόσο του Crohn, και με νεανικά ρευματικά νοσήματα με έναρξη νόσου στην παιδική και εφηβική περίοδο (δηλαδή έναρξη σε ηλικία κάτω των 18ετών που διεθνώς αναφέρονται ως pediatric rheumatic diseases).
  Η διεθνής βιβλιογραφική εμπειρία αλλά και η προσωπική της υποφαινόμενης, (ως ενασχολούμενης επιστημονικά με τα νοσήματα αυτά από το 1995 στο Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, στην Α΄Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ, στο Ιπποκράτειο Γ. Νοσοκομείο θεσσαλονίκης) επιτρέπει το σχολιασμό της παραγράφου.
  Στα παιδιά με νόσο του Crohn και σ΄αυτά με ρευματικά νοσήματα όπως με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (πρώην νεανική χρόνια ή νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα) αλλά και στα παιδιά με άλλα ρευματικά νοσήματα και συγκεκριμένα νεανικό συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, νεανική δερματομυοσίτιδα, συστηματικές αγγειίτιδες, σκληρόδερμα, μικτή νόσο του συνδετικού ιστού) ή χρόνια ραγοειδίτιδα, για την καταστολή της νόσου και την αποτροπή μόνιμων δομικών και λειτουργικών αλλοιώσεων (εγκατάσταση βλαβών) πρέπει έγκαιρα να χρησιμοποιείται ανοσοτροποποιητική θεραπεία με 1 ή περισσότερα τροποποιητικά της νόσου φάρμακα (Disease Modifying Antirheumatic Drigs, DMARDS όπως η μεθοτρεξάτη) και επί αποτυχίας αυτών, βιολογικοί παράγοντες με ή χωρίς DMARDs. Η παραμονή ενεργότητας της νόσου, στου ασθενείς αυτούς, παρά τη χορήγηση των σύγχρονων αυτών θεραπειών υποδηλώνει πολύ χαμηλή έως απελπιστική ποιότητα ζωής, με συνεχείς παρακολουθήσεις σε Εξειδικευμένα Κέντρα. Παράλληλα, δεν έχει ακόμη διεθνώς αποφασιστεί, ποιό είναι το χρονικό διάστημα που επιτρέπει την ασφαλή διακοπή των θεραπειών αυτών μετά την επέλευση της καταστολής της ενεργότητας υπό θεραπεία (ύφεση υπό θεραπεία), προκειμένου να μην υποτροποιάσει η νόσος και επανέλθει με ενεργότητα στο ίδιο ή και χειρότερο επίπεδο.
  Σημειωτέον, ότι η όλη προετοιμασία και η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, μία πολύ αγχογόνος περίοδος για όλους τους υποψήφιους, μπορεί από μόνη της να προκαλέσει υποτροπή της νόσου σε ασθενείς υπό ύφεση ή επιδείνωση της νόσου,εφόσον παρέμενε ενεργός.
  Επομένως, η διορθωτική πρόταση που υποβάλλουμε είναι: Η εισαγωγή των παιδιών αυτών ασχέτως επιπέδου ενεργότητας νόσου στα ΑΕΙ,εφόσον πήραν ή παίρνουν ακόμη κάποιοα από αυτές τις θεραπείες.
  Δρ Πολυξένη Πρατσίδου-Γκέρτση
  Παιδίατρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

 • 19 Αυγούστου 2013, 10:26 | E.P.

  να αφαιρεθεί από την παράγραφο 22 στο άρθρο 39, όσον αφορά τη νόσο Crohn, η πρόταση: «…με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία» και να αντικατασταθεί με την φράση «πάσχοντες από ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (νόσο Crohn και ελκώδη κολιτιδα)» αφού πρόκειται για δύο ασθένειες του εντέρου που ανήκουν στην ίδια ομάδα (ΙΦΝΕ)

 • 19 Αυγούστου 2013, 09:00 | ΜΑΡΙΑ

  ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΑΧ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ. ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΑ ΑΦΗΝΩ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ.
  ΟΙ ΙΔΑΧ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΟΙΤΗΣΑΝ.
  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΛΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΝΕ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΣΑΒ/ΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ.

 • 18 Αυγούστου 2013, 22:59 | Μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
  ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  Οι διδάσκοντες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λαμβάνοντας γνώση των προτάσεων του ΥΠΔΒΜΘ για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Λυκείου, του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο, αλλά και της συνολικής εικόνας των κυβερνητικών πολιτικών τις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με τη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι/ες να καταθέσουμε τα εξής:
  1. Ως προς τη διαδικασία υιοθέτησης των νέων ωρολογίων προγραμμάτων, προκαλεί θλίψη η (προφανώς σκόπιμη) παράλειψη εκ μέρους του ΥΠΔΒΜΘ επίσημης πρόσκλησης προς τα Πανεπιστημιακά Μουσικά Τμήματα να εκφέρουν άποψη. Επιδεικνύοντας το γνωστό φοβικό σύνδρομο αποφυγής τής ειδικής γνώμης των καθ’ ύλην αρμοδίων (βλ. π.χ. σύνθεση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος μουσικών σχολείων) το Υπουργείο καταλήγει στο σκανδαλώδες αποτέλεσμα να καταργεί μαθήματα μουσικής για τα οποία πρόσφατα το ελληνικό Κράτος ενέκρινε (και άρα πλήρωσε) την έκδοση βιβλίων (Β’ και Γ’ Γυμνασίου).
  2. Ο δραστικός περιορισμός και η άνευ διεθνούς προηγουμένου προωθούμενη υποβάθμιση του μαθήματος της μουσικής από τα προγράμματα διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μαθημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι επιστημονικά αβάσιμη και ατεκμηρίωτη, και κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με την εκπαιδευτική πολιτική όλων των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Όλα τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας, όπως αποτυπώνονται σε παγκόσμια συνέδρια, στατιστικές και βιβλιογραφία, και όλα τα πολιτικά ρεύματα από τον άκρατο φιλελευθερισμό έως τον υπαρκτό σοσιαλισμό αναγνωρίζουν τις Τέχνες ως αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης.
  3. Ο περιορισμός των μαθημάτων μουσικής αποτελεί ευθεία υποβάθμιση του κύρους των μουσικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων, των προγραμμάτων σπουδών μας, και του ίδιου το γνωστικού αντικειμένου της Μουσικής. Η παράλειψη π.χ. οιασδήποτε αναφοράς στο νέο νομοσχέδιο για το Λύκειο σε Ομάδα Προσανατολισμού των Τεχνών ούτε ανεξάρτητα, ούτε ενταγμένη σε κάποια από τις άλλες ομάδες προσανατολισμού (π.χ. Ανθρωπιστικές επιστήμες), είναι ενδεικτική της διαχρονικής ανικανότητας του πολιτικού μας συστήματος να αναγνωρίσει όχι απλώς τη σημασία των Τεχνών, αλλά την ίδια την ύπαρξή τους ως ανεξάρτητων γνωστικών πεδίων και άρα την αναγκαιότητα της συστηματικής εκπαίδευσης σε αυτές.
  4. Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΥΠΔΒΜΘ είναι ασυνεπείς σε σχέση με αποφάσεις που έχει λάβει στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, η διδασκαλία της μουσικής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του «Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών» (ΔΕΠΠΣ) που έχει υιοθετηθεί από το ίδιο το ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 13666, τ. Β’, 18/10/2001). Εάν το ΥΠΔΒΜΘ έχει αποφασίσει την αναθεώρηση του πλαισίου αυτού, τότε οφείλει να παρέχει επιστημονική τεκμηρίωση, ανάλογη με αυτήν που είχε προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά την πρωταρχική εισήγηση του ΔΕΠΠΣ.
  5. Η συστηματική καλλιέργεια της μουσικής παιδείας είναι πάγια πολιτική κρατών τα οποία παρουσιάζουν αλματώδη ή σταθερή οικονομική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, Σκανδιναβία, Κίνα, Βραζιλία, Μεξικό, Βενεζουέλα κλπ.). Η διάδοση της μουσικής εκπαίδευσης σε μεγάλα στρώματα του πληθυσμού περιορίζει την εγκληματικότητα, την απομόνωση, τη διάδοση των ναρκωτικών και βοηθά στην κοινωνική συνοχή. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, η Διααμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης διαπιστώνει ότι η εγκληματικότητα και η φυγή των παιδιών από τα σχολεία λόγω της εφαρμογής του El Sistema περιορίστηκαν τόσο, ώστε κάθε δολάριο που επενδύεται στο πρόγραμμα επιστρέφει 1.68 δολάρια σε «κοινωνικά μερίσματα», ενώ η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της χώρας. Όπως είναι πλέον παγκοσμίως αποδεκτό, το πρόβλημα των φτωχών κοινωνιών δεν είναι απλώς η έλλειψη στέγης ή τροφής, αλλά η απελπισία, η ασημαντότητα και η υποβάθμιση της προσωπικότητας.
  6. Η Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική σε σχέση με την μουσική εκπαίδευση, διαχρονικά και ανεξάρτητα από την παρούσα οικονομική κρίση, φανερώνει παντελή έλλειψη σχεδιασμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: α) τα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» στα οποία οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικώς για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν προβλέπεται να διδάσκονται (ούτε και διδάσκονταν ποτέ) στα Γενικά Λύκεια με βάση το προωθούμενο νομοσχέδιο, σε αντίθεση με άλλα ειδικά μαθήματα («Γραμμικό Σχέδιο», «Ισπανικά» κλπ)• β) η Ελλάδα είναι ίσως το μόνο κράτος στον κόσμο (συμπεριλαμβανόμενων των περισσότερων κρατών του Τρίτου Κόσμου) όπου στα εξεταζόμενα μαθήματα εισαγωγής σε Πανεπιστημιακά Μουσικά Τμήματα δεν περιλαμβάνεται η εξέταση στην οργανική ή φωνητική εκτέλεση• γ) το νέο σχέδιο Νόμου για τα Γενικά Λύκεια περιλαμβάνει παλαιότερη εξαίρεση των σχολών Εικαστικών από την υποχρέωση να δέχονται φοιτητές ειδικών κατηγοριών, αλλά όχι και των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών: το αποτέλεσμα είναι να αποκλείονται κωφοί και κωφάλαλοι από σπουδές στη ζωγραφική, αλλά όχι από σπουδές στη μουσική.
  7. Η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας αγνοεί πλήρως τα παγκόσμια ευρήματα στο χώρο της νευροφυσιολογίας σχετικά με τις επιδράσεις της μουσικής στην ανάπτυξη εξαιρετικών δεξιοτήτων σκέψης και αντίληψης κατά την παιδική κι εφηβική ηλικία. Η ανθρώπινη δημιουργικότητα, η οποία καλλιεργείται συστηματικά μόνο με την εκπαίδευση στις Τέχνες, αναγνωρίζεται πλέον ως το sine qua non για την αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων σε όλους τους τομείς της επιστημονικής έρευνας. Η δημιουργική ενασχόληση με τη μουσική βοηθά στην ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία και ενδυναμώνει την ανθρώπινη αυτο-αξία και αξιοπρέπεια. Συνεπώς κάθε περιορισμός της καλλιτεχνικής Παιδείας συντελεί στη μακροχρόνια κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική υποβάθμιση της κοινωνίας.
  8. Η επίκληση οικονομικών λόγων για τον περιορισμό του πολιτισμού και των Τεχνών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δεδομένου ότι το ελληνικό Κράτος ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης έκανε ελάχιστα για την προαγωγή τους. Η Κύπρος, μια χώρα με αντίστοιχες οικονομικές δυσκολίες και μνημονιακές υποχρεώσεις, προσφέρει δύο ώρες μαθήματος μουσικής σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού έως και την Β’ Γυμνασίου.
  Ζητούμε από την κάθε πολιτική ηγεσία:
  1. Διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής σε κάθε τάξη του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, με ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική πράξη
  2. Ενσωμάτωση στο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου των πανελλαδικά εξεταζόμενων ειδικών μαθημάτων «Αρμονία» και «Έλεγχος Ακουστικών Μουσικών Ικανοτήτων»
  3. Σαφή αναφορά στο νέο Νομοσχέδιο για την ένταξη σε ομάδα προσανατολισμού των γνωστικών πεδίων των Τεχνών
  4. Συγκρότηση της ύλης και του ωρολογίου προγράμματος των Μουσικών Σχολείων με βάση τα πορίσματα σύγχρονων ερευνών και τις διεθνείς πρακτικές
  5. Διδασκαλία του μαθήματος μουσικής μόνο από όσους έχουν επαρκή και ειδική κατάρτιση.
  6. Εξέταση στην οργανική/φωνητική εκτέλεση για τους υποψήφιους των μουσικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων
  7. Επίσημη συμμετοχή εκπροσώπων των Πανεπιστημιακών Μουσικών Τμημάτων σε κάθε είδους επιτροπή ή ομάδα εργασίας του ΥΠΔΒΜΘ που σχετίζεται με την μουσική εκπαίδευση
  8. Εναρμόνιση της εκπαιδευτικής πολιτικής με τα όσα εφαρμόζονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
  ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
  Δημήτρης Χανδράκης, καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
  Ηλίας Παπαδόπουλος, καθηγητής
  Ευγενία Τσόπελα, καθηγήτρια
  Δημήτρης Πάτρας, αναπληρωτής καθηγητής
  Λήδα Στάμου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
  Κωστής Χασιώτης, επίκουρος καθηγητής
  Αθανάσιος Ζέρβας, επίκουρος καθηγητής
  Ευγένιος Πολίτης, επίκουρος καθηγητής
  Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη, επίκουρη καθηγήτρια
  Ίγκορ Πέτριν, επίκουρος καθηγητής
  Γιώργος Βράνος, επίκουρος καθηγητής
  Αναστάσιος Βασιλειάδης, επίκουρος καθηγητής
  Γιώργος Κυριακάκης, επίκουρος καθηγητής
  Κατρίν-Αννέτε Τσεντς, επίκουρη καθηγήτρια
  Σωκράτης Σινόπουλος, λέκτορας
  Ευθύμιος Ατζακάς, λέκτορας
  Κώστας Ράπτης, λέκτορας
  Έλενα Παπανδρέου, λέκτορας
  Πέτρος Βούβαρης, λέκτορας
  Ελευθέριος Τσικουρίδης, λέκτορας
  Γερμανός Αχαλινωτόπουλος, λέκτορας
  Ελένη Καλλιμοπούλου, λέκτορας
  Μόνικα Ανδριανοπούλου, μέλος ΕΔΙΠ
  Μιχάλης Νηστικάκης, μέλος ΕΔΙΠ
  Χαρά Σειρά, διδάσκουσα ΠΔ407/80
  Μαρία-Έμμα Μελιγκοπούλου, διδάσκουσα ΠΔ407/80
  Θεόφιλος Σωτηριάδης, διδάσκων ΠΔ407/80
  Στυλιανός Τσακαλίδης, διδάσκων ΠΔ407/80
  Ζαφρανάς Νικόλαος, διδάσκων ΠΔ407/80
  Αγγελική Καθαρίου, διδάσκουσα ΠΔ407/80
  Μιλτιάδης Μουμουλίδης, διδάσκων ΠΔ407/80
  Φεϊζός Παντελής, διδάσκων ΠΔ407/80

 • 18 Αυγούστου 2013, 21:53 | Vaggelis

  Παρ. 17 – Συνήθως στη διαβούλευση σχολιάζουμε τις διατάξεις που θεωρούμε ότι χρήζουν διορθώσεως. Παρά ταύτα δεν είναι κακό να μνημονεύουμε και τις επιτυχείς τροπολογίες που κατατίθενται. Μια από αυτές είναι σίγουρα η τροπολογία στο νόμο 3328/2005, καθώς αίρονται αδικίες του παρελθόντος.

 • 18 Αυγούστου 2013, 21:37 | Γιώργος

  Στο θέμα της αμεροληψίας στη λήψη αποφάσεων που θέτει ο κ. Ανδρέας Καραμάνος, εντάσσονται και πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως :
  1. μέλη ΔΕΠ/ΕΠ που υλοποιούν χρηματοδοτούμενα έργα και εισηγούνται σχετικά θέματα στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, είναι ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής Ερευνών και σε πολλές περιπτώσεις και μέλη της Συνέλευσης/Συγκλήτου του Ιδρύματος.
  2. Σε περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκε η επιλογή και ανάδειξη Πρυτάνεων/Προέδρων με τον νέο νόμο, άτομα τα οποία συμμετείχαν στην διαδικασία (π.χ. μέλη τριμελών επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων) ορίστηκαν από τον επιλεγέντα πρόεδρο, αναπληρωτές Προέδρου, ή μέλη του Συμβουλίου που συμμετείχαν στην επιλογή των 2 ή 3 υποψηφίων είχαν αποδεδειγμένα φιλικές ή εχθρικές σχέσεις με υποψηφίους τους οποίους και δεν επέλεξαν αλλά ούτε και αποχώρησαν από την συνεδρίαση.
  Αυτή η τακτική του «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει» πρέπει να τελειώσει με ξεκάθαρη νομοθετική ρύθμιση που θα αναφέρει ρητά ποιος μπορεί να συμμετέχει και που. Σε διαφορετική περίπτωση, όλοι κάνουν ότι δεν γνωρίζουν Ελληνικά και δεν το γράφει ο νόμος.

 • 18 Αυγούστου 2013, 21:06 | Ευανθία

  προτείνω την προσθήκη στο άρθρο 39:
  «Σε θέσεις E.E.Π ή Ε.ΔΙ.Π να μπορούν να μεταταγούν υπάλληλοι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σε γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα, κατόπιν σχετικής προκήρυξης του ιδρύματος για κάλυψη θέσεων Ε.Ε.Π ή Ε.ΔΙ.Π με μετάταξη. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγηθεί απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.Ε.Π ή Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα, που ορίζονται από τον κοσμήτορα.»

 • 18 Αυγούστου 2013, 14:03 | nikos

  Μετατροπή ΙΔΑΧ σε ΕΔΙΠ

  Επιτρέψτε μου να συνεχίζω να θεωρώ πως το εν λόγω μέτρο είναι άδικο.
  Σε καμμία περίπτωση δεν μπορώ -ούτε και επιθυμώ- να υποτιμήσω τα προσόντα των ΙΔΑΧ με διδακτορικό.
  Θα ήθελα όμως να σχολιάσω το παρακάτω απόσπασμα:

  «Επομένως η σύγκριση των ΙΔΑΧ με διδακτορικό με άλλες κατηγορίες προσωπικού άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης μόνο σύγχυση μπορεί να προκαλέσει, αφού αντικειμενικά ούτε τα ίδια επιστημονικά προσόντα μπορούν να έχουν, αλλά ούτε και το ίδιο έργο μπορούν να προσφέρουν στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

  Υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί της Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, διορισμένοι με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Εχουν και εκείνοι επιστημονικά προσόντα, συνεχίζουν και εκείνοι το ερευνητικό τους έργο, παρά το ότι βρίσκονται διορισμένοι πολύ μακριά από τα πανεπιστήμια λόγω ακριβώς του ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ τρόπου πρόσληψής τους.

  Σεβόμενος κάθε εργαζόμενο θεωρώ πως θα έπρεπε όλες οι θέσεις του δημοσίου να είναι ανοιχτές προς όλους και να καταλαμβάνονται από εκείνους με τα περισσότερα προσόντα.
  Πιστεύω πως αυτό πρέπει να γίνει και με τις θέσεις ΕΔΙΠ.