Άρθρο 26: Διοίκηση Δημοσίων Φορέων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.

1. Οι δημόσιες ΣΕΚ και τα δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η διοίκηση κάθε Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. ασκείται:
α) από τον διευθυντή,
β) τον υποδιευθυντή και
γ) τη συνέλευση των διδασκόντων.

3. Υποδιευθυντής τοποθετείται στα Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. που φοιτούν περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές.

4. Σε Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. με περισσότερους από τετρακόσιους (400) σπουδαστές τοποθετείται και δεύτερος υποδιευθυντής.

5. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή των Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.

6. Ο διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., είναι επιστημονικός-παιδαγωγικός και οικονομικός υπεύθυνος του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. και είναι αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική τους λειτουργία. Διευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στη διοίκηση εκπαιδευτικής μονάδας, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, να γνωρίζει πολύ καλά τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες εργασίας της περιοχής του, να διαθέτει σχετική τεχνογνωσία από τη συμμετοχή στην παιδαγωγική – παραγωγική – επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου του.

7. Ειδικότερα, ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.,
β) ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,
γ) ενημερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την Κεντρική και τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ρύθμιση κάθε λειτουργικού θέματος αρμοδιότητάς του,
δ) ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., καθώς και για την ηλεκτρονική ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού τους,
ε) ευθύνεται για την κατάρτιση του προγράμματος δράσης και τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης, την αυτοαξιολόγηση σύμφωνα με το θεσμοθετημένο πλαίσιο για τη διασφάλιση ποιότητας που περιλαμβάνει την αξιολόγηση, τόσο των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαδικασιών, όσο και την αξιολόγηση μετρήσιμων αποτελεσμάτων επίδοσης. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα σχετίζονται με τους δείκτες ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των κύριων δεικτών ποιότητας του πλαισίου, τους οποίους οι Διοικήσεις των δημοσίων ΣΕΚ και Ι.Ε.Κ. πρέπει να στοχοθετούν και να παρακολουθούν συστηματικά, με την εποπτεία της Γ.Γ.∆.Β.Μ. και την υποστήριξη εφαρμογής από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δεικτών ποιότητας πρέπει να καταχωρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ειδική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί, ώστε να δημιουργείται το απαραίτητο υπόβαθρο για τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ Ι.Ε.Κ. και επομένως για την κινητοποίηση της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του ν. 3848/2010, και, με βάση τα σχετικά αποτελέσματα για την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση της δράσης του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.
στ) ευθύνεται για την εφαρμογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σπουδαστές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ζ) αναθέτει στους εκπαιδευτικούς του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. συγκεκριμένες αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως είναι αυτές, που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση και την Πρακτική Άσκηση και την Μαθητεία των σπουδαστών, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής καθώς και τη λειτουργία του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ..

8. Ο διευθυντής είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.. Η πειθαρχική εξουσία του προηγούμενου εδαφίου ασκείται, για μεν τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα τις διατάξεις του π.δ. 47/2006 (Α΄ 48), για δε τους διοικητικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ισχύουν.

9. Ο διευθυντής χορηγεί στο προσωπικό του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. της οποίας προΐσταται κανονικές άδειες καθώς και άδειες απουσίας λόγω:
α) γάμου,
β) θανάτου συζύγου ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού,
γ) γέννησης ή υιοθεσίας τέκνου, μόνο σε πατέρα υπάλληλο και εφόσον το τέκνο που έχει υιοθετηθεί δεν έχει υπερβεί το δεύτερο έτος της ηλικίας του,
δ) άσκησης εκλογικού δικαιώματος,
ε) συμμετοχής σε δίκη ή σε αιμοληψία,
στ) βραχύχρονης ανάρρωσης,
ζ) επίσκεψης στο σχολείο των τέκνων για παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης,
η) συμμετοχής σε εξετάσεις σε όσους εκπαιδευτικούς είναι σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί και
Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ο διευθυντής ενημερώνει, αυθημερόν, την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. .

10. Ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. και του Ι.Ε.Κ., όπου λειτουργεί εργαστήριο, τοποθετεί τους υπεύθυνους των τομέων των εργαστηρίων, καθώς και τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται ως υπεύθυνοι τομέων και εργαστηρίων σε Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα, που προβλέπεται για το εργαστήριο.

11. Ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα.

12. Ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο υποδιευθυντής, τότε ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν στο Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή που ορίζεται με απόφασή του και σε περίπτωση που και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από το δεύτερο υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο δεύτερος υποδιευθυντής ή αν πρόκειται για Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., στο οποίο δεν τοποθετείται υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., ο οποίος ορίζεται με απόφασή του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ..

13. Οι αποφάσεις των παραγράφων 9 και 11 του παρόντος εκδίδονται από το διευθυντή έως την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
14. Ο υποδιευθυντής του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. συνεπικουρεί το διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει. Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, να μπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να συντονίσει τη διαδικασία αξιολόγησής της. Ειδικότερα, ο υποδιευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,
β)εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντή και της συνέλευσης των διδασκόντων που αφορούν σε θέματα φοίτησης των σπουδαστών και
γ) όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει ο διευθυντής.

15. Στα Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. που έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του διευθυντή.

16. Ο υποδιευθυντής ασκεί διδακτικά καθήκοντα, που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού, του ίδιου κλάδου και χρόνου υπηρεσίας.

17. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. λειτουργεί συνέλευση των διδασκόντων, στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

18. Στη συνέλευση των διδασκόντων προεδρεύει ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ.. Η συνέλευση των διδασκόντων συνεδριάζει, τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της. Τακτικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε τριμήνου. Η συνέλευση των διδασκόντων συγκαλείται έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

19. Η συνέλευση των διδασκόντων ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., στην ομαλή λειτουργία του, καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,
β) διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας,
γ) αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και διαγωγής των σπουδαστών και
δ) εισηγείται στο διευθυντή του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. το είδος και τη μορφή της εκπαιδευτικής κατάρτισης και επιμόρφωσης και συμβάλλει στην υλοποίησή της.

20. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήκουν :
α) αποσπασμένοι ή σε διάθεση μόνιμοι και αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί,
β) μόνιμοι εκπαιδευτικοί,
γ) ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και
δ) εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
ε) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18, αντίστοιχα, του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), ως ισχύουν.
στ) Εκπαιδευτές Ενηλίκων

21. Τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας δύνανται να τα διδάσκουν είτε μόνιμοι εκπαιδευτικοί είτε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, με απόσπαση διάρκειας όχι μικρότερης του ενός έτους και όχι μεγαλύτερης των πέντε ετών, με διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, με εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή, είτε εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, είτε εκπαιδευτής ενηλίκων.

22. Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια, για τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της ∆ιά Βίου μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή.

23. Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης. Για το λόγο αυτό τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν σαφείς κατευθύνσεις, αναφορικά με τα προσόντα των εκπαιδευτών ανά Θ.Ε. και με τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά μέσα, μεθοδολογίες και εργαλεία. Οι θέσεις εκπαιδευτών των δημοσίων Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. προκηρύσσονται από την ΓΓΔΒΜ ή άλλον φορέα ΝΠΔΔ ή Ν.Π.Ι.Δ που με απόφαση του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων του έχει αναθέσει. Οι προκηρύξεις αναφέρουν: το εξάμηνο κατάρτισης, τις ειδικότητες που έχει αποφασιστεί να λειτουργήσουν, τις Θ.Ε. ανά ειδικότητα με αναφορά στο είδος τους (θεωρητικές – εργαστηριακές– μικτές) και στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες διδασκαλίας ανά Θ.Ε., τους δικαιούχους συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τη σχέση εργασίας, τον τρόπο και την ανώτατη ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτών, τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης τυχόν ενστάσεων σε όλα τα στάδια επιλογής.

24. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο ∆ημόσιο Τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στα εγκεκριμένα και δημοσιοποιημένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η εγγραφή του υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπο-Μητρώο Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ. Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το ∆ιευθυντή του Σ.Ε.Κ. ή του Ι.Ε.Κ. και ένα μέλος οριζόμενο από τη Γ.Γ.∆.Β.Μ.

25. Για την επιλογή των εκπαιδευτών συνεκτιμώνται τα ακόλουθα σε σχέση με την αντίστοιχη Θ.Ε.: η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης συνεργασίας με το Ι.Ε.Κ. και κοινωνικά κριτήρια.

26. Στα Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού δύνανται να καλύπτονται από μετατασσόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

27. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., για την υποστήριξη του έργου αυτού, λειτουργούν οι παρακάτω μονάδες:
α) Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων: Στο τμήμα αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικό του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. και της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας αυτού όπως: εγγραφές, μεταγραφές, κατατάξεις, καταχωρήσεις απουσιών, βαθμολογίας, χαρακτηρισμοί φοίτησης, έκδοση αποτελεσμάτων, έκδοση τίτλων, βεβαιώσεων η πιστοποιητικών σπουδών και τήρηση σχετικών αρχείων. Επίσης, στο τμήμα αυτό υπάγονται όλα τα θέματα, που έχουν σχέση με τις οικονομικές και λοιπές παροχές του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. προς τους εκπαιδευομένους και αντίστοιχα τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών, καθώς και την εν γένει υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης του Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. σε συνεργασία με τις Οικονομικές Διευθύνσεις των Περιφερειών και στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών. Τέλος στο Τμήμα αυτό υπάγονται και θέματα τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και προμηθειών, για τα οποία συνεργάζεται με τις αντίστοιχες μονάδες της Περιφέρειας.
β) Γραφείο Γραμματείας: Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση των εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:58 | j.stellas

  Παρ.2:
  Στις Εσπερινές ΣΕΚ και ΙΕΚ (ενήλικες σπουδαστές) δεν είναι αναγκαίος ο σύλλογος. Οι λόγοι εξηγούνται στη παρ. 19

  Παρ.5
  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το «..λογίζεται..». Ή «λογίζεται» ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (οπότε θα πρέπει να απαλειφθεί η παρ.16 για τους Υποδ/τές) , ή ΔΕΝ «λογίζεται»

  Παρ.14:
  Ήδη τα καθήκοντα του Υποδ/τη περιγράφονται σε ΦΕΚ του 2010. Γιατί πρέπει να επανακαθοριστούν;

  Παρ.19
  Δεν είναι αναγκαία η συνέλευση διδασκόντων διότι:
  Όλες ο αυτές οι αρμοδιότητες ανάγονται άμεσα ή έμμεσα στα καθήκοντα του Διευθυντή του ΙΕΚ (παρ. 6)
  Ειδικά για την (γ) περίπτωση και προκειμένου περί ενηλίκων σπουδαστών, είναι δεδομένα του ισχύοντος Κανονισμού Κατάρτισης (ώρες φοίτησης, όρια απουσιών, επίδοση) και η παρέκκλιση από ενήλικες σπουδαστές, έχει αυτόματα αποτελέσματα.

  Παρ.21 και 22.
  Η αναφορά σε «Εκπαιδευτές Ενηλίκων» παραπέμπει άμεσα στο Μητρώο Εκπαιδευτών του τέως ΕΚΕΠΙΣ (σήμερα Τμήμα-Δ/ση του ΕΟΠΠΕΠ). Γιατί δεν κατονομάζεται άμεσα εδώ ώστε να είναι σαφής η «πηγή» των Εκπαιδευτών Ενηλίκων;

  Παρ.24 και 25
  Θα πρέπει να αποφασιστεί και να περιγραφεί σαφώς στα Άρθρα αυτά ξεκάθαρα είτε ο τρόπος άντλησης Εκπαιδευτών από Μητρώο (που προφανώς θα πρέπει σταδιακά να είναι του τέως ΕΚΕΠΙΣ, με κωδικούς πεδίων-αντικειμένων) είτε από «συνεκτίμηση»

  Παρ.27α.
  Με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να διορθωθεί η λέξη «Περιφέρεια», στο σημερινό ισχύοντα Φορέα.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:32 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ

  Στο εδάφιο 16 του άρθρου 26 αναφέρεται ότι:
  Ο υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ασκεί διδακτικά καθήκοντα, που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού, του ίδιου κλάδου και χρόνου υπηρεσίας.

  Κατά τη γνώμη μου η παραπάνω πρόταση δεν είναι εφικτή διότι ο υποδιευθυντής είναι ήδη επιφορτισμένος με πολλά διοικητικά καθήκοντα και δεν θα μπορεί ταυτόχρονα να ανταποκριθεί στο διδακτικό έργο που θα κληθεί να αναλάβει.
  Επιπλέον, πώς θα ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ένας υποδιευθυντής κλάδου π.χ. φιλολόγων, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχα μαθήματα σύμφωνα με τους υπάρχοντες τουλάχιστον κανονισμούς ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. που να μπορεί να διδάξει; Υπάρχει σχετική πρόβλεψη;

  Στο εδάφιο 3 του άρθρου 26 αναφέρεται ότι:
  Υποδιευθυντής τοποθετείται στα Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. που φοιτούν περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές.

  Θα πρότεινα η παραπάνω πρόταση να επανεξεταστεί και να ορίζεται υποδιευθυντής ανεξαρτήτως αριθμού σπουδαστών.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:31 | Φωτεινή

  Με τις νέες ρυθμίσεις τα ΙΕΚ αναβαθμίζονται και τομείς, όπως ο Υγείας και Πρόνοιας, ανατίθενται αποκλειστικά σ’ αυτά. Για την αρτιότερη κατάρτιση των σπουδαστών, η διδασκαλία θα πρέπει να διενεργείται από μόνιμο προσωπικό και όχι από προσωπικό που αλλάζει κάθε εξάμηνο. Επιπλέον οι διεξάγοντες τη διδασκαλία πρέπει να διαθέτουν ειδική κατάρτιση και αυξημένα προσόντα δεδομένου ότι πρόκειται για μεταλυκειακή εκπαίδευση.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:27 | ΙΩΑΝΝΑ Φ.

  Επίσης στην παράγραφο 10 γίνεται αναφορά σε Υπευθύνους Τομέων και Εργαστηρίων του Σ.Ε.Κ και του Ι.Ε.Κ. χωρίς να είναι κατανοητό εάν δημιουργείται νέα εκπαιδευτική δομή με την ενοποίηση των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) και των Ι.Ε.Κ., εάν εκ παραδρομής αναφέρονται στο Σ.Ε.Κ αντί στις Σ.Ε.Κ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή εάν καταργούνται τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, που είχαν ιδρυθεί με το νόμο 1566/1985 .Τέλος στις παραγράφους 20-26 γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ποια η εργασιακή του σχέση; Με διαδικασία κινητικότητας – διαθεσιμότητας – απόλυσης – μετάταξης (παράγραφος 26);
  Τι θα γίνει με τις ΕΠΑΣ και το εκπαιδευτικό τους προσωπικό ;;

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Ως πρώτη παρατήρηση, στον σύντομο σχολιασμό μας επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, επισημαίνουμε το σύντομο χρονικό διάστημα διαβούλευσης και μάλιστα σε περίοδο θερινών διακοπών, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που επηρεάζει πέρα από τον εκπαιδευτικό κόσμο, σχεδόν κάθε Ελληνική οικογένεια, επηρεάζει την ανάπτυξη της χώρας.
  Άραγε έχει γίνει κατανοητό από την Ελληνική κοινωνία, από τον εκπαιδευτικό κόσμο και από τις παραγωγικές τάξεις η σημαντικότητα αυτού του Νομοσχεδίου;
  Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δεδομένου ότι διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στους διάφορους παραγωγικούς τομείς των οποίων σημειωτέον, η αναπτυξιακή πολιτική καθορίζεται από τα αρμόδια παραγωγικά Υπουργεία, τα οποία έχουν την ευθύνη καθορισμού των ρυθμίσεων απασχόλησης και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά και τον έλεγχο της λειτουργίας και εποπτείας της επιχειρηματικότητας και του ανθρώπινου δυναμικού που εντάσσονται στους αντίστοιχους παραγωγικούς τομείς.
  Επί της ουσίας του νομοσχεδίου επισημαίνουμε τα παρακάτω:
  1) Αποτελεί έκπληξη, ότι το Υπουργείο Παιδείας, αντίθετα με τις διαχρονικές και ερευνητικά αποδεδειγμένες παιδαγωγικές και κοινωνικές θεωρίες και αρχές, μεταφέρει παιδιά ανήλικα σχολικής ηλικίας από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα στο σύστημα κατάρτισης -το οποίο κατά βάση αφορά ενήλικα άτομα- με όλες τις αρνητικές παρενέργειες που έχει η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα παιδιά αυτά, δεν θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις γενικές και οριζόντιες εκείνες δεξιότητες, όπως ορίζονται από τις ευρωπαϊκές συστάσεις και οδηγίες, και τις εκπαιδευτικές εμπειρίες για να συνεχίσουν την επαγγελματική και εργασιακή τους πορεία αξιοποιώντας τις δυνατότητες της δια βίου μάθησης, αλλά και την δυνατότητα προσαρμογής στις νέες εξελίξεις του επαγγέλματός τους.
  2) Έπρεπε να γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, ότι εκτός από την μαθητεία που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ, υπάρχει και η Πρακτική Άσκηση που εφαρμόζεται από τα άλλα Υπουργεία που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Η πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Τουρισμού αποτελεί το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχει, πέραν της άρτιας οργάνωσης της εργαστηριακής άσκησης κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Εφαρμόζεται στην χώρα μας πολύ πριν εφαρμοστεί η μαθητεία από τον ΟΑΕΔ, και είναι δεμένη οργανωτικά, λειτουργικά, και εκπαιδευτικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τις τουριστικές περιόδους, με νομοθετικά κατοχυρωμένη παρουσία των μαθητών στις Ξενοδοχειακές, Τουριστικές και Επισιτιστικές επιχειρήσεις και φυσικά με συμβασιοποιημένη συνεργασία εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων και με ένα σύστημα συνεχούς εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του κάθε μαθητή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο). Έχει διαφορετική οργάνωση και διαχείριση από αυτή που εφαρμόζεται στον ΟΑΕΔ αλλά με πολύ σημαντικά αποτελέσματα ως προς την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που αποκτούν οι μαθητές και οι καταρτιζόμενοι στις μονάδες μας. Η οργάνωση τοποθέτησης των μαθητών στις επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσα από ένα σύστημα ζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης από τις επιχειρήσεις και προτιμήσεων των μαθητών με συγκεκριμένα κριτήρια και για τα δυο μέρη. Η γνώση και η εμπειρία του Υπουργείου Τουρισμού στον τομέα αυτό είναι μακροχρόνια, μεγάλη και σημαντική. Είναι σκόπιμο λειτουργικά, εκπαιδευτικά και οργανωτικά, και προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και καλές πρακτικές που διαθέτει η χώρα μας, στη σχετική διάταξη που αναφέρεται η πραγματοποίηση της μαθητείας (είτε για το έτος Μαθητείας είτε για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση), να προστεθεί και η πρακτική άσκηση. Έτσι ο ΟΑΕΔ θα μπορεί να διαχειρίζεται το σύστημα μαθητείας στο οποίο έχει εμπειρία και για όσες ειδικότητες μπορούν να ακολουθήσουν το σύστημα αυτό, ενώ η πρακτική άσκηση που διαφέρει από την μαθητεία, να ανατεθεί στα Υπουργεία που έχουν την εμπειρία και το κατάλληλα οργανωμένο σύστημα για συγκεκριμένους τομείς και ειδικότητες. Το Υπουργείο Τουρισμού, θα μπορεί να αναλάβει την πρακτική άσκηση της «Τάξης Μαθητείας & Πρακτικής Άσκησης» των ΤΕΛ αλλά και άλλων μονάδων κατάρτισης που έχουν τουριστικές και επισιτιστικές ειδικότητες. Εννοείται ότι η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται ήδη στις δικές μας μονάδες θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.
  3) Πρωτοφανής είναι και ο καθορισμός των ειδικοτήτων με νόμο. Όλοι γνωρίζουν ότι οι ειδικότητες αποτελούν μια δυναμική κατάσταση, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες των παραγωγικών κλάδων και ανάλογα με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην τεχνολογία και στο σύστημα παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα κάποια επαγγέλματα ή ειδικότητες να φθίνουν και άλλες να αναδεικνύονται. Ακραία περίπτωση αποτελεί ο καθορισμός ειδικοτήτων με νόμο για την κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση εξ’ ορισμού χαρακτηρίζεται από ευελιξία τόσο ως προς τις ειδικότητες όσο και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα, δεν μπόρεσε κανείς από τους ειδικούς που ερωτήθηκαν, να αιτιολογήσει την σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης, εκτός αν η πρόθεση είναι να γίνει κάτι άλλο η ένα παράγωγο αποτέλεσμα που ακόμα δεν είναι εμφανές. Πέραν των ανωτέρω είναι απορίας άξιο, πως επιλέχθηκαν αυτές οι ειδικότητες, χωρίς να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή τα παραγωγικά Υπουργεία που καθορίζουν τις πολιτικές στο τομέα ευθύνης τους, αλλά και τις ειδικότητες του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους.
  Στο Τουριστικό κλάδο, η ειδικότητα της ΕΠΑΣ «Ξενοδοχειακών και επισιτιστικών υπηρεσιών», χωρίστηκε σε τρείς ειδικότητες στα ΣΕΚ. Στην ειδικότητα «Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας» στην ειδικότητα «Τεχνίτης ποτών και οινολογίας», και στην ειδικότητα «Τεχνίτης εστιατορίου-επισιτισμού (σερβιτόρος)» περιορίζοντας έτσι γνωστικά αντικείμενα και το πεδίο απασχόλησης. Ο διαχωρισμός των ειδικοτήτων περιορίζει την επαγγελματική κινητικότητα και απασχόληση των αποφοίτων και φυσικά αυξάνει την ανεργία αυτών που έχουν περιορισμένο γνωστικό και άρα επαγγελματικό αντικείμενο. Επί πλέον αυτοί που αποφάσισαν ο διαχωρισμός της αρχικής ειδικότητας δεν γνωρίζουν ότι τα γνωστικά αντικείμενα έχουν αλληλουχία και επικάλυψη θεωρητικών γνώσεων και επαγγελματικών εργασιών και δεν μπορούν να χωριστούν κατά τον τρόπο που προτείνουν. Είναι άλλο πράγμα η ειδικότητα που εκπαιδεύεται ένα άτομο και άλλο πράγμα η θέση εργασίας μέσα σε μια επιχείρηση. Κατά συνέπεια πρέπει να παραμείνει η αρχική και ενιαία ειδικότητα « Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» και φυσικά αν θέλουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και της τάσεις της τουριστικής πολιτικής, θα μπορούσε για παράδειγμα να προστεθεί η ειδικότητα «Υπαλλήλων διαχείρισης εναλλακτικών μορφών Τουρισμού».
  Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για το θέμα των ειδικοτήτων, δεν είναι μόνο απαραίτητη αλλά και αναγκαία προϋπόθεση, δεδομένου ότι, το είδος και το περιεχόμενο απασχόλησης των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που χρειάζονται για να εξυπηρετηθεί η τουριστική πολιτική και ανάπτυξη, κατά τεκμήριο αλλά και ουσία γνωρίζει καλύτερα το Υπουργείο Τουρισμού από το Υπουργείο Παιδείας.
  Τέλος ο όρος «τεχνίτης» στις ειδικότητες του Τουριστικού τομέα είναι τελείως ακατάλληλος, μια και δεν έχουν καμία σχέση οι υπηρεσίες που παρέχονται στον Τουρισμό με τον ορισμό της έννοιας του τεχνίτη. Πιθανοί και καταλληλότεροι όροι μπορεί να είναι «Υπάλληλος» ή «Ειδικός» ή και χωρίς προσδιορισμό.
  4) Φαίνεται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου παιδείας, παραμένει στους κλάδους που καθορίζονται από τον νόμο 1566, εφόσον μπορούν να αποσπώνται ή να διατίθενται στα ΣΕΚ.
  Θα πρέπει και για το εκπαιδευτικό προσωπικό των άλλων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. που μετατρέπονται σε ΣΕΚ, να ισχύσουν παρόμοιες διατάξεις και να μπορούν να διατίθενται, στην περίπτωσή μας, με απόφαση του προϊσταμένου της Περιφερειακής εκπαιδευτικής υπηρεσίας, σε όποια μονάδα έχει ανάγκη είτε είναι ΣΕΚ είτε ΙΕΚ. Εξάλλου αυτό εφαρμόζεται ήδη σε μας χωρίς πρόβλημα.
  Σε κάθε περίπτωση η ισχύς του νόμου 1566 για το εκπαιδευτικό προσωπικό, αποτελεί εξαιρετικής σημασίας ζήτημα και αδιαπραγμάτευτο αίτημα, εκτιμούμε, για όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο είτε ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας είτε σε άλλα Υπουργεία ή ΝΠΔΔ.

  Οι παραπάνω παρατηρήσεις, αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Περιμένουμε το τελικό νομοσχέδιο με τις όποιες τροποποιήσεις γίνουν μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, για να δούμε τις τελικές πολιτικές επιλογές που θα αποτυπωθούν, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε με περισσότερη ακρίβεια, μια και θα έχουν αποσαφηνιστεί, πιστεύουμε, αρκετά σημεία που τώρα δημιουργούν ερωτήματα και προβληματισμό.

  Με εκτίμηση
  Για τον Σύλλογο Καθηγητών του Υπουργείου Τουρισμού
  Η πρόεδρος
  Χαρά Κακλέα