Άρθρο 37: Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266) αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής : «1. α) Βασική λειτουργική μονάδα του Ε.Α.Π. είναι i) η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) και ii) η εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.), καθεμία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. β) i) Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ΑΕΙ. ii) Κάθε ΕΘΕ περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ΕΘΕ αντιστοιχεί σε τρία συμβατικά εξαμηνιαία μαθήματα. γ) i) Η διδασκαλία κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, διαρκεί δέκα (10) μήνες. ii) Η Ε.Θ.Ε. δομείται σε ένα, δύο ή το μέγιστο τρεις κύκλους σπουδών. Οι σπουδές σε κάθε εργαστηριακό κύκλο διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος αλλά η εκτέλεση των πειραμάτων και η εκτέλεση εργαστηριακών δραστηριοτήτων μπορεί να προγραμματίζεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους. iii) Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται κατά έτος οι παρεχόμενες θεματικές ενότητες και εργαστηριακές θεματικές Ενότητες, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Οι ημερομηνίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν για όλες τις Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. Με απόφαση της Κοσμητείας καθορίζεται ο αριθμός των υποενοτήτων και εργαστηριακών κύκλων κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. αντίστοιχα. 2. α) Το ΕΑΠ αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές: (α) Κοινωνικών Επιστημών, (β) Ανθρωπιστικών Σπουδών, (γ) Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, (δ) Εφαρμοσμένων Τεχνών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του ΕΑΠ, μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Σχολές του Ε.Α.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.. β) Οι Σχολές παρέχουν προγράμματα σπουδών. Κάθε πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται από συνδυασμούς Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του ΕΑΠ, μπορούν να δημιουργούνται, να καταργούνται, να μετονομάζονται ή και να συγχωνεύονται Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. των Σχολών. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία μίας Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο σε περισσότερες από μία Σχολές. Το περιεχόμενο και η δόμηση σε εργαστηριακούς κύκλους της Ε.Θ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων . γ) Τα Προγράμματα Σπουδών καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων . Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Κοσμητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων και εντάσσονται οι σχετικές Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών. δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων Κοσμητειών και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων , είναι δυνατή η κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών από δύο ή περισσότερες Σχολές του Ε.Α.Π. με το συνδυασμό Θ.Ε. που ανήκουν σε αυτές. ε) Ως Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται από τον Κοσμήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο (2) ετών και κατά σειρά αρχαιότητας, ένας εκ των Καθηγητών του Ε.Α.Π. που είναι συντονιστής μιας από τις Θ.Ε. του προγράμματος αυτού. Σε περίπτωση που υπηρετεί μόνο ένας Καθηγητής της ως άνω κατηγορίας, η θητεία του ως Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ανανεώνεται. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί κανένας Καθηγητής της ανωτέρω κατηγορίας, η διάταξη επεκτείνεται κατά σειρά στους Αναπληρωτές Καθηγητές του Ε.Α.Π., στους Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές που είναι μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. Τα καθήκοντα του Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Α.Π. 3. α) Η διδασκαλία της Θ.Ε. και της Ε.Θ.Ε. γίνεται από την αντίστοιχη Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού (ΟΔΠ) η οποία περιλαμβάνει μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π., και αριθμό μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του ΕΑΠ, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. Με απόφαση της Κοσμητείας ορίζεται το μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που έχει εκλεγεί στη Θ.Ε. και ανήκει στην Ο.Δ.Π. ως συντονιστής της Ο.Δ.Π.. β) Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η προσφορά μιας Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. και από Ο.Δ.Π., που περιλαμβάνει μόνο μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. Στην περίπτωση αυτή χρέη Συντονιστή ασκεί ο Κοσμήτορας της αντίστοιχης Σχολής ή μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που εντάσσεται σε άλλη Θ.Ε. ή μέλος Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. το οποίο είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο Συντονιστής ορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας με την προϋπόθεση ότι το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές ή συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε. 4. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση των Κοσμητειών του Ε.Α.Π., καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του Ε.Α.Π. και υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων . Με τον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα του άρθρου 5 παρ.3 του ν. 2083/1992 και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.».
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν.2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής : «5. α) Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον Κοσμήτορα και όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. της Σχολής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Κοσμήτορα. β) Η Κοσμητεία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών και των Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. που εντάσσονται σε αυτήν, κατανέμει τις Θ.Ε. και τις Ε.Θ.Ε., στα Προγράμματα Σπουδών, τις πιστώσεις που της παρέχει η Σύγκλητος, εισηγείται στη Σύγκλητο τη λειτουργία νέων Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Προγραμμάτων Σπουδών ή την κατάργηση παλαιών και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα νόμο.».
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν.2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής : «10. Τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθμός των συμβάσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου κάθε τρία έτη. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά θεματική ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.). Η επιτροπή εισηγείται στην Κοσμητεία υποβάλλοντας δύο πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όσα από τα μέλη Σ.Ε.Π. ήταν ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και στον πίνακα Β όσα μέλη Σ.Ε.Π. δεν ήταν ενεργά ή αξιολογούνται για πρώτη φορά. Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα στους πίνακες Α + Β μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Η Κοσμητεία επιλέγει και η πράξη αξιολόγησης επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Η μισθοδοσία των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού. Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.».
4. Οι παράγραφοι 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 και 18 του άρθρου 5 του ν.2552/1997 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής : «1. Το ΕΑΠ παρέχει : α) Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. β) Πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης γ) Πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης δ) Πτυχία ε) Μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης στ) Διδακτορικά Διπλώματα. 6. α) Οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται µε την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. β) Το ύψος της συμμετοχής αυτής, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ε.Α.Π. μερικής ή ολικής απαλλαγής από τις ανωτέρω διατάξεις, ορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο οικονομική συμμετοχή, δύναται να αποτελεί και πόρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. Με απόφαση της Συγκλήτου ποσοστό έως 15% επί του ύψους της συμμετοχής των φοιτητών χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη, την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών και την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και της εφαρμογής του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 7. Οι σπουδές στο Ε.Α.Π. γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, μετά από συζήτηση των Κοσμητειών, το Ε.Α.Π. μπορεί να προσφέρει Πρόγραμμα Σπουδών ή Θεματικές Ενότητες σε ξένη γλώσσα. 8. Οι φοιτητές κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους μπορούν να παρακολουθούν κατά ανώτατο όριο έως και τρεις (3) Θ.Ε. και, επιπλέον, στα προγράμματα σπουδών που προβλέπονται Ε.Θ.Ε. οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν κατά ανώτατο όριο τρεις εργαστηριακούς κύκλους ανεξάρτητα από τον αριθμό Θ.Ε. που παρακολουθούν το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. 9. i) Κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία μιας Θ.Ε., το Ε.Α.Π., ύστερα από απόφαση της Κοσμητείας, οργανώνει ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις στην έδρα του, καθώς και σε άλλες πόλεις. Ο αριθμός των συναντήσεων αυτών, που διεξάγονται κυρίως σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποενοτήτων μιας Θ.Ε. Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν ένα μέλος της Ο.Δ.Π. και οι φοιτητές τους οποίους παρακολουθεί. Η οργάνωση των Ο.Σ.Σ. μπορεί να αντικατασταθεί με την δημιουργία εικονικών τάξεων που θα στηρίζονται στις υπηρεσίες τεχνολογίας, επικοινωνίας και πληροφοριών. ii) Για τη διδασκαλία του θεωρητικού περιεχομένου των Ε.Θ.Ε., ακολουθείται η μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με ή χωρίς τη διεξαγωγή Ο.Σ.Σ μετά από απόφαση της Κοσμητείας για κάθε πρόγραμμα σπουδών. Η ολοκλήρωση των πειραμάτων και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων διεξάγεται είτε εξ αποστάσεως, είτε σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π. 10. α) Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης καθορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας, ύστερα από συνεννόηση με το Συντονιστή της αντίστοιχης Ο.Δ.Π. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποενοτήτων μιας Θ.Ε. Η συμμετοχή του φοιτητή στην διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική. β) Οι τελικές εξετάσεις γίνονται μετά το τέλος της διδασκαλίας μιας Θ.Ε. και επαναλαμβάνονται για μία ακόμη φορά. Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των τελικών εξετάσεων καθορίζει η Σύγκλητος. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται στην έδρα του Ε.Α.Π. καθώς και σε άλλες πόλεις. Τον τρόπο και την μορφή της τελικής εξέτασης για μια Θ.Ε. και ΕΘΕ καθορίζει ο Συντονιστής, ύστερα από συνεννόηση με τα μέλη της αντίστοιχης Ο.Δ.Π. 11. Για την απόκτηση πτυχίου από τους φοιτητές του Ε.Α.Π. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση δώδεκα (12) τουλάχιστον ΘΕ. Για την απόκτηση πτυχίου στα Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνονται μία ή περισσότερες Ε.Θ.Ε. απαιτείται και η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση των Ε.Θ.Ε. επιπλέον των 12 Θ.Ε. Ένας μικρός αριθμός Θ.Ε. επιλογής των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών μπορεί να καλύπτεται προαιρετικά από πτυχιακή εργασία που εκπονείται στη γνωστική περιοχή μιας Θ.Ε. Η λειτουργία της πτυχιακής εργασίας είναι όμοια με αυτή της Θ.Ε. και εξειδικεύεται από τον Κανονισμό Σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν, με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, να κατοχυρώνουν μαθήματα ή/και εργαστήρια του Ιδρύματος προέλευσης ως μέρη Θ.Ε. ή/και ως κύκλους Ε.Θ.Ε. αντίστοιχα. 12. α) Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θ.Ε. πλέον των Ε.Θ.Ε., όπου προβλέπονται και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας. Η Σύγκλητος, µε την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων και μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών. 16. Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε. παρέχονται σε φοιτητές του Ε.Α.Π. ύστερα από αίτησή τους και με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία ή περισσότερες Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε. Για την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α΄ πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά. 17. Οι κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. που αφορούν τις μετεγγραφές εσωτερικού ή εξωτερικού και την εισαγωγή, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ε.Α.Π. εφαρμόζονται αναλόγως. Στις περιπτώσεις μετεγγραφών εσωτερικού και κατατακτήριων εξετάσεων, µε απόφαση της Κοσμητείας της αντίστοιχης Σχολής του Ε.Α.Π., κατοχυρώνονται ως μέρη Θ.Ε. ή/και ως κύκλοι Ε.Θ.Ε. μαθήματα ή/και εργαστήρια αντίστοιχα από το Ίδρυμα προέλευσης. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαδικασία, τα κριτήρια και το ποσοστό μετεγγραφών εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και την εισαγωγή, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ε.Α.Π. 5. Ένας φοιτητής μπορεί να διακόψει τις σπουδές του μετά την επιτυχή παρακολούθηση μιας ή περισσότερων Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε., όπου προβλέπεται και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) χρόνια, παρακολουθώντας την επόμενη Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε.».
Η παράγραφος 14 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195) παραμένει σε ισχύ.
6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 10 του ν.2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής : «12. Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα µέλη Σ.Ε.Π. διορίζονται µε απόφαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι όροι της σύβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται µε απόφαση της Δ.Ε. αρμόδιο όργανο για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που ορίζεται µε απόφαση της Δ.Ε., στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., ως πρόεδρος, µε µέλη, μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή αν δεν υπάρχουν με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της αντίστοιχης Θ.Ε. Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π., που ορίζονται ταυτόχρονα και Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών ή Συντονιστές Θ.Ε. στις οποίες δεν έχει εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. Συνιστώνται στο Ε.Α.Π. είκοσι (20) θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται µε απόφαση της Δ.Ε. στις σχολές του Πανεπιστημίου.».
7. Ο παρεχόμενος από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» εντάσσεται στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες της αγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 71).

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:12 | Νίκος Κριτσινέλης

  Σύμφωνα με την Πολιτική Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία (1) μονάδα ECTS αφορά σε εικοσιπέντε (25) ώρες φόρτου εργασίας (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/key_el.pdf). Η κάθε ΘΕ στο ΕΑΠ ισοδυναμεί με είκοσι (20) μονάδες ECTS και, κατά συνέπεια, αντιστοιχεί με πεντακόσιες (500) ώρες φόρτου εργασίας. Αντίστοιχα, σε ένα συμβατικό ΑΕΙ, το κάθε μάθημα 3ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας ισοδυναμεί με τέσσερις (4) μονάδες ECTS, δηλαδή αντιστοιχεί με εκατό (100) ώρες φόρτου εργασίας.

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κάθε ΘΕ στο ΕΑΠ περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα εξαμήνου, 3ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

  Θεωρώ, λοιπόν, ότι η παράγραφος 1, του παρόντος άρθρου, που αναφέρει :
  1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266) αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής : «1. α) Βασική λειτουργική μονάδα του Ε.Α.Π. είναι i) η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) και ii) η εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.), καθεμία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. β) i) Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ΑΕΙ.

  Θα πρέπει να αλλάξει σε :
  1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266) αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής : «1. α) Βασική λειτουργική μονάδα του Ε.Α.Π. είναι i) η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) και ii) η εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.), καθεμία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. β) i) Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει πέντε εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ΑΕΙ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:11 | Ματίνα K.

  1. Δημιουργία κωδικού ΠΕ Ευρωπαϊκού Πολιτισμού(ΕΠΟ)προκειμένου να ισχύσουν στην πράξη τα αρ.1 και αρ.2 του ΠΔ66/2009 όσον αφορά την αναγνώριση και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
  2. Σαφής,ονομαστική και ρητή αναφορά του ΕΠΟ στη λίστα προγραμμάτων σπουδών του αρ. 4, παρ 1β του ΠΔ 50/01, ώστε να περιλαμβάνεται ειδικότητα ομώνυμη με το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.
  3. Αναγνώριση της αντιστοίχισης 1ΘΕ σε 5 μαθήματα εξαμήνου ενός συμβατικού πανεπιστημίου.
  4. Χορήγηση φοιτητικής ταυτότητας ισόνομης με αυτήν που χορηγείται στους φοιτητές των συμβατικών πανεπιστημίων.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:09 | Κατερίνα Πανταζή

  Όντας τελειόφοιτη του τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και έχοντας πλέον μία ολοκληρωμένη εικόνα των σπουδών και διαδικασιών που διέπουν το ΕΑΠ, θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής:

  1. Παρότι εντός του κύκλου σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος περιλαμβάνεται μία ευρεία γκάμα μαθημάτων που αφορά όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και μάλιστα σφαιρικά και με μεγάλης έκτασης ύλη που καλύπτει όλες τις περιόδους από την αρχαία έως και τη σύγχρονη εποχή, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλα πανεπιστημιακά προγράμματα, δεν έχει αναγνωρισθεί η δυνατότητα να διδάξουν οι απόφοιτοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρά μόνον σε επίπεδο ΙΕΚ ή προγραμμάτων κατάρτισης.

  2. Οι φοιτητές του ΕΑΠ έχουν ελάχιστη πλέον συμμετοχή στην αξιολόγηση των καθηγητών παρόλο που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στη διαδικασία διδασκαλίας που παρέχεται από τους διδάσκοντες. Έτσι παρατηρούνται φαινόμενα όπου κάποιοι καθηγητές που δεν έχουν διάθεση πραγματικής προσφοράς να συνεχίζουν να υπάρχουν στο διδακτικό προσωπικό ενώ άλλοι άξιοι συνάδελφοί τους να μένουν έξω από τις λίστες.

  3. Οι φοιτητικές ταυτότητες που χορηγούνται δυστυχώς δε χαίρουν ίσων δικαιωμάτων με των υπολοίπων φοιτητών. Έτσι δικαιώνονται όσοι έχουν την εντύπωση ότι το ΕΑΠ μειονεκτεί έναντι άλλων πανεπιστημίων.

  4. Εφόσον οι ΟΣΣ διεξάγονται σε πολλαπλά σημεία ανά την Ελλάδα, έτσι θα πρέπει να καθορίζονταν και οι αποφοιτήσεις, καθώς είναι εξαιρετικά δαπανηρό να μεταβεί κάποιος από τη Βόρεια Ελλάδα π.χ. στην Πάτρα για τη διαδικασία αποφοίτησης.

  5. Θα πρέπει να προστεθούν περισσότερα μαθήματα επιλογής, ιδιαίτερα στα τελευταία έτη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η στασιμότητα στο πρόγραμμα σπουδών αλλά και η κατάληψή του από τους ίδιους διδάσκοντες.

  6. Όσον αφορά τα δίδακτρα, επιβάλλεται η μείωσή τους δεδομένων των υπαρχουσών συνθηκών.

  7. Θα πρέπει η διαδικασία διαδανεισμού βιβλίων από τις υπάρχουσες ανά την Ελλάδα βιβλιοθήκες να απλοποιηθεί ιδιαίτερα για τους φοιτητές που δε μένουν σε μεγάλες πόλεις.

  8. Τέλος θα ήθελα να τονίσω, ότι οι φοιτητές, τόσο του ΕΛΠ, όσο και του ΕΠΟ βρίσκονται στη μοναδική θέση να αποκτούν γνώσεις για τον μόνο ίσως τομέα που μπορεί να αναδείξει τη χώρα μας στις δύσκολες συγκυρίες που ζούμε. Επιβάλλεται, λοιπόν, κατά την προσωπική μου άποψη να τους δοθούν επαγγελματικές ευκαιρίες σε παρεμφερείς τομείς, ώστε να αξιοποιήσουν αυτά για τα οποία μόχθησαν να μάθουν, όντας ενήλικοι και έχοντας εμπειρία ζωής και μπορώντας να προσφέρουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες τους.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:00 | Αναστασία Κωνσταντινίδου

  1) Ένταξη σε υφιστάμενο ή/και δημιουργία νέου κωδικού ΠΕ, προκειμένου να ισχύσουν και στην πράξη τα αρ. 1 και. 2 του ΠΔ66/2009, δηλαδή η αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγελματικού δικαιώματος των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» (ΕΠΟ).

  2) Ρητή και σαφής αναφορά του προγράμματος σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» στη λίστα ειδικοτήτων του άρθρου 4, παρ 1β του ΠΔ 50/01 (κλάδος ΠΕ Διοικητικός). Εκεί δεν περιλαμβάνεται ειδικότητα ομώνυμη με το πρόγραμμα σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Στα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, όμως, ανατρέχει η εκάστοτε υπηρεσία για να εγκρίνει ή να απορρίψει τις συμμετοχές σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Δεδομένου, λοιπόν, «…ότι προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο, κατ’ ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ…», αν δε γίνει κάποια διόρθωση στο παραπάνω και για όσο δεν υπάρχει ονομαστική αναφορά, στον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», οι απόφοιτοι του ΕΠΟ θα είναι, στην ουσία, εκτός ΑΣΕΠ. Γιατί? Είναι το ΕΑΠ, το 19ο ελληνικό ΑΕΙ, ισότιμο με τα υπόλοιπα ή όχι?
  Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προλάβω οποιοδήποτε επιχείρημα περί «ιδιαιτεροτήτων» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα ότι η εξ αποστάσεως δεν είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Αυτή η συλλογιστική δεν οδηγεί κάπου, καθώς άλλες σχολές του ΕΑΠ έχουν σαφώς αναγνωρισμένα και ισχυρά επαγγελματικά δικαιώματα αλλά και δρομολογημένη παιδαγωγική επάρκεια. Οπότε, θα πρέπει, είτε να αναιρεθεί εν συνόλω το επαγγελματικό δικαίωμα των αποφοίτων του ΕΑΠ είτε να ρυθμιστεί με δίκαιο και ορθολογικό τρόπο.

  3) Αντιστοίχηση μίας (1) ΘΕ σε πέντε (5) μαθήματα εξαμήνου.

  4) Να προτείνει η κοσμητεία ΣΑΣ (Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών) τη δημιουργία επιπλέον ΘΕ, εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αυτών, σύμφωνα με το ν. 3848/19-5-2010.

  5) Αναβάθμιση του εξ αποστάσεως χαρακτήρα του ΕΑΠ. Ενδυνάμωση των On line υπηρεσιών, πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες , δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων και εναλλακτικού διδακτικού υλικού για κάθε ΘΕ, ανάρτηση MOOCs (Massive Open Online Courses) και χώρων τηλεδιασκέψεων με οργανωμένο υλικό, το οποίο θα υποστηρίζει, εποπτικά, τουλάχιστον τις πέντε (5) ΟΣΣ ανά ΘΕ, ανά έτος.

  6) Δεδομένου ότι ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης ενός προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι τα τέσσερα (4) έτη, ίσως, θα έπρεπε να ρυθμιστεί, αντίστοιχα, ο ελάχιστος χρόνος απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα δύο (2) έτη.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:57 | Zina

  1) Ένταξη σε υφιστάμενο ή/και δημιουργία νέου κωδικού ΠΕ, προκειμένου να ισχύσουν και στην πράξη τα αρ. 1 και. 2 του ΠΔ66/2009, δηλαδή η αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγελματικού δικαιώματος των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» (ΕΠΟ).

  2) Ρητή και σαφής αναφορά του προγράμματος σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» στη λίστα ειδικοτήτων του άρθρου 4, παρ 1β του ΠΔ 50/01 (κλάδος ΠΕ Διοικητικός). Εκεί δεν περιλαμβάνεται ειδικότητα ομώνυμη με το πρόγραμμα σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Στα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, όμως, ανατρέχει η εκάστοτε υπηρεσία για να εγκρίνει ή να απορρίψει τις συμμετοχές σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Δεδομένου, λοιπόν, «…ότι προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο, κατ’ ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ…», αν δε γίνει κάποια διόρθωση στο παραπάνω και για όσο δεν υπάρχει ονομαστική αναφορά, στον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», οι απόφοιτοι του ΕΠΟ θα είναι, στην ουσία, εκτός ΑΣΕΠ. Γιατί? Είναι το ΕΑΠ, το 19ο ελληνικό ΑΕΙ, ισότιμο με τα υπόλοιπα ή όχι?
  Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προλάβω οποιοδήποτε επιχείρημα περί «ιδιαιτεροτήτων» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα ότι η εξ αποστάσεως δεν είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Αυτή η συλλογιστική δεν οδηγεί κάπου, καθώς άλλες σχολές του ΕΑΠ έχουν σαφώς αναγνωρισμένα και ισχυρά επαγγελματικά δικαιώματα αλλά και δρομολογημένη παιδαγωγική επάρκεια. Οπότε, θα πρέπει, είτε να αναιρεθεί εν συνόλω το επαγγελματικό δικαίωμα των αποφοίτων του ΕΑΠ είτε να ρυθμιστεί με δίκαιο και ορθολογικό τρόπο.

  3) Αντιστοίχηση μίας (1) ΘΕ σε πέντε (5) μαθήματα εξαμήνου.

  4) Να προτείνει η κοσμητεία ΣΑΣ (Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών) τη δημιουργία επιπλέον ΘΕ, εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αυτών, σύμφωνα με το ν. 3848/19-5-2010.

  5) Αναβάθμιση του εξ αποστάσεως χαρακτήρα του ΕΑΠ. Ενδυνάμωση των On line υπηρεσιών, πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες , δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων και εναλλακτικού διδακτικού υλικού για κάθε ΘΕ, ανάρτηση MOOCs (Massive Open Online Courses) και χώρων τηλεδιασκέψεων με οργανωμένο υλικό, το οποίο θα υποστηρίζει, εποπτικά, τουλάχιστον τις πέντε (5) ΟΣΣ ανά ΘΕ, ανά έτος.

  6)Χορήγηση φοιτητικής ταυτότητας ίδιας και ισόνομης με αυτήν που χορηγείται στους φοιτητές των συμβατικών πανεπιστημίων.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:35 | ΛΥΜΠΕΡΗ Θεοδωρα

  Συμφωνώ και προσυπογραφω τα παραπάνω και θα ήθελα να προσθέσω το αίτημα όσων εχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία τη ΘΕ «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων» για αναγνώριση του τίτλου σπουδών μας και κατοχύρωση του επαγγελματικα.Προκειται για ένα νέο αντικείμενο σπουδών,εξαιρετικά απαιτητικό και διαρκώς εξελισσομενο και ειναι αναγκαία η άμεση αναγνώριση του,προκειμένου οι έχοντες σπουδάσει το αντικείμενο να μπορούν να αξιοποιηθούν στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων,καθώς διαθέτουν αυξημένα προσόντα.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:43 | Γεώργιος Κουρέτας

  Εκλογή Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π

  Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου και ειδικότερα στο άρθρο 37 που αφορά ζητήματα του Ε.Α.Π. προτείνεται μία νέα διαδικασία για την αξιολόγηση και στη συνέχεια επιλογή των μελών Σ.Ε.Π. Συγκεκριμένα προτεινεται η δημιουργία δύο πινάκων Α και Β. Στη συνέχεια προτείνεται η επιλογή να γίνεται με ποσοστό 85% απο τον Πίνακα Α και 15% απο τον Πίνακα Β. Η πρόταση αυτή δημιουργεί ζητήματα αξιοκρατίας και ποιότητας στην επιλογή των Σ.Ε.Π. Για παράδειγμα: Εστω ότι σε μία Θ.Ε. εχουν δημιουργηθεί 10 τμήματα και θα πρέπει να προσληφθούν 10 μέλη Σ.Ε.Π. Με βάση την πρόταση του σχεδίου νόμου θα πρέπει να προσληφθούν οι 8 πρώτοι απο τον Πίνακα Α και οι 2 πρώτοι απο τον Πίνακα Β. Ομως αυτό δεν σημαίνει ότι οι 2 του Πίνακα Β είναι υποχρεωτικά καλύτεροι υποψήφιοι απο τους υποψήφιους του Πίνακα Α απο τις θέσεις 9 και κάτω. Συνεπώς στην προσπάθεια να υπάρξει ανανέωση των Σ.Ε.Π. που διδάσκουν στο Ε.Α.Π. δημιουργείται ένα πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος Πίνακας και οι τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης οι οποίες θα πρέπει να αποτελούνται απο μέλη Δ.Ε.Π του Ε.Α.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι να διασφαλίζουν την αξιοκρατική κατάταξη όλων των υποψηφίων με βάση το ερευνητικό έργο και τη διδακτική εμπειρία του κάθε υποψηφίου. Επίσης θα πρέπει η προκήρυξη να γίνεται σε ετήσια βάση και όχι ανά τριετία.

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:00 | Βασίλης Τραπεζανλίδης

  1) Θα πρέπει άμεσα να διευθετηθεί το κώλυμα, λόγω των αρνητικών γνωμοδοτήσεων του παιδαγωγικού ινστιτούτου, της εφαρμογής του ΠΔ66/2009 και να αποδοθεί ΠΕ στους απόφοιτους των σπουδών στον ευρωπαϊκό πολιτισμό (ΕΠΟ). Επίσης θα πρέπει προστεθεί ο ΕΠΟ στη λίστα ειδικοτήτων του άρθρου 4, παρ 1β του ΠΔ 50/01

  Το γεγονός πως οι γνωμοδοτήσεις του παιδαγωγικού ινστιτούτου αποτελούν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τροχοπέδη στην εφαρμογή του ΠΔ66/2009 είναι ανεπίτρεπτο. Είναι φυσικά κατανοητό (και επιθυμητό) η πολιτική εξουσία να στηρίζεται σε γνώμες ειδημόνων. Δεν είναι όμως καθόλου κατανοητό, γιατί τέτοιες γνώμες αφήνουν μετέωρες τις αποφάσεις της πολιτείας. Πρέπει επιτέλους να ληφθούν πρωτοβουλίες για την άμεση εφαρμογή του εν λόγω ΠΔ.

  Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των σπουδών ΕΠΟ αλλά και ΕΛΠ (ελληνικός πολιτισμός) αίρει τους περιορισμούς των εκάστοτε γνωστικών πεδίων και προάγει τον κριτικό και συνθετικό στοχασμό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία, μέσω της εκπόνησης τουλάχιστον 36 γραπτών εργασιών, καθιστά τους απόφοιτους ΕΠΟ και ΕΛΠ κατάλληλους παράγοντες της προαγωγής της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  2) Η αναλογία θεματικών ενοτήτων του Ε.Α.Π. προς μαθήματα των πανεπιστημίων φυσικής παρουσίας θα πρέπει να αναθεωρηθεί από 1 προς 3 σε 1 προς 5, με παράλληλο διαχωρισμό υποενοτήτων, για να γίνει κατανοητό πως οι μονάδες ECTS αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας και όχι τις ώρες διδασκαλίας. Θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα αντιστοιχίας.

  3) Χορήγηση φοιτητικής ταυτότητας σε φοιτήτριες/φοιτητές του Ε.Α.Π. ανάλογης αυτής που χορηγείται στις φοιτήτριες/φοιτητές των πανεπιστημίων φυσικής παρουσίας.

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:57 | Βασίλης Κ

  1) Ένταξη των αποφοίτων των προγραμμάτων του Ευρωπαικού και Ελληνικού Πολιτισμού σε ειδική ΠΕ (είτε με τους φιλόλογους είτε δική μας ξεχωριστή).

  2) Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως η εργασία των αποφοίτων του Ευρωπαικού πολιτισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το ΠΔ66/2009.

  3) Ρητή αναφορά στους διαγωνισμούς του Δημοσίου για τους απόφοιτους των σχολών του Ευρωπαικού και Ελληνικού Πολιτισμού. Θεωρώ άκομψο το γεγονός οτι δεν μπορούμε να κάνουμε καν σεμινάρια ώστε να γίνουμε ξεναγοί. Αυτή είναι η αξιοκρατία; Ας μην μιλήσουμε για τους διαγωνισμούς που αναφέρονται σε θέσεις σε μουσεία της Ελλάδας και δεν μπορουμε να συμμετέχουμε εμείς που το πτυχίο μας έχει αναφορά ακόμα και στον τίτλο του την λέξη Πολιτισμός…

  4) Μια θεμετική ενότητα να αντιστοιχεί σε 5 εξαμηνιαία μαθήματα.

  5) Μεταπτυχιακά πάνω στον πολιτισμό.

  Έως τώρα έχουμε παρακολουθήσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οτι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία προς τη σωστή κατεύθυνση από την πλευρά σας.
  Με σεβασμό.
  Β.

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:30 | Ιωάννης Κ.

  Οι παρατηρήσεις μου αφορούν στο παρακάτω απόσπασμα της παραγράφου 3:

  Η επιτροπή εισηγείται στην Κοσμητεία υποβάλλοντας δύο πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όσα από τα μέλη Σ.Ε.Π. ήταν ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και στον πίνακα Β όσα μέλη Σ.Ε.Π. δεν ήταν ενεργά ή αξιολογούνται για πρώτη φορά. Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα στους πίνακες Α + Β μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

  Το σύστημα αυτό είναι μη λειτουργικό και θα οδηγήσει και στο παράδοξο φαινόμενο υποψήφιοι με συνάφεια σε ένα αντικείμενο να υποσκελίζονται από υποψηφίους με πολύ λιγότερα προσόντα.

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:25 | Νικολαου δημητριος

  ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ ΙΕΚ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΑΠ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ.

  ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ

  ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 6-7 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:16 | ΔΣ Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

  ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Προς κ. Αρβανιτόπουλο
  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Κοινοποίηση:
  Υφυπουργό κ. Παπαθεοδώρου
  Γενικό Γραμματέα κ. Κυριαζή

  Αρ. Πρ. 2013-05
  Πάτρα 14/05/2013

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Ο ΕΦΜΔΕΠ ΕΑΠ επιθυμεί με την παρούσα επιστολή να σας απευθύνει τις ευχαριστίες του για το ενδιαφέρον που επιδείξατε σχετικά με την αυτονόμηση του ΕΑΠ και τη σχετική απάντηση που δώσατε στην ερώτηση του κ. Απόστολου Κακλαμάνη κατά τη συζήτηση της 16/04/2013.

  Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ του Συλλόγου σας αποστέλλει την πρότασή του για την αυτονόμηση του ΕΑΠ, η οποία συνοψίζεται ως εξής:

  Αρχικά, δηλαδή με τον ιδρυτικό νόμο του ΕΑΠ το 1997, ίσχυε το εξής:
  Νόμος 2552/1997 άρθρο 10 παρ. 3
  3. Η Σύγκλητος του ΕΑΠ και η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με τις εξής προϋποθέσεις: (i) όταν είναι αυτοδύναμες δύο τουλάχιστον Σχολές του, (ii) όταν έχουν διορισθεί τρία τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, (iii) όταν έχει διορισθεί ο Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ, (iv) όταν λειτουργεί αυτοδύναμα το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.

  Στην συνέχεια έγινε η παρακάτω αλλαγή το 2002:
  Νόμος 3027/2002 άρθρο 3 παρ. 7 εδ. ιδ)
  ιδ) Η περίπτωση iv στην παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «iv) όταν έχει διορισθεί ένα τουλάχιστο μέλος ΔΕΠ για κάθε πρόγραμμα σπουδών που λειτουργεί σε, αυτοδύναμη ή μη, Σχολή του Ιδρύματος και οδηγεί σε Πτυχίο ή σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.»

  Είναι προφανές ότι με την τρέχουσα συγκυρία, δηλαδή τον ρυθμό διορισμού των μελών ΔΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήμια, η αυτονόμηση του ΕΑΠ δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, αφού χρειάζονται ακόμα περίπου 15 μέλη ΔΕΠ ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις του νόμου 3027/2002. Προτείνουμε λοιπόν την ενσωμάτωση του παρακάτω άρθρου σε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας:
  Καταργείται η περίπτωση (iv) της παρ. 3 του άρθρου 10 του Νόμου 3027/2002, .ώστε να ισχύσει το άρθρο 10, παρ 3 του νόμου 2552/1997.

  Το ΔΣ του συλλόγου μας ζητά την υποστήριξή σας και θα ήθελε να έχει μία συνάντηση μαζί σας όπου θα σας παρουσιαστούν οι απόψεις μας και θα διερευνηθούν από κοινού οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της αυτονομίας του ΕΑΠ.

  Με Τιμή

  Το ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:15 | ΔΣ Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

  From: Dimitris Kalles [kalles@eap.gr]
  Sent: Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013 13:27
  To: minister@minedu.gov.gr
  Subject: Πρόταση μελών ΔΕΠ της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ για δρομολόγηση της αυτοδυναμίας του ΕΑΠ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Με το παρόν μήνυμα σας γνωστοποιώ πρόταση της πλειοψηφίας των μελών ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ για δρομολόγηση της αυτοδυναμίας του ΕΑΠ, την οποία παρακαλούμε να εξετάσετε.

  Η πρόταση, την οποία παραθέτω στη συνέχεια, έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ.

  Με τιμή,
  Δημήτρης Καλλές, Επίκουρος Καθηγητής
  Αναπληρωτής Κοσμήτορας ΣΘΕΤ, ΕΑΠ

  ——– Original Message ——–

  Subject:
  Πρόταση μελών ΔΕΠ της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ

  Date:
  Thu, 06 Jun 2013 09:32:59 +0300

  From:
  Dimitris Kalles

  To:
  president@eap.gr, «Μιχάλης Ξένος (xenos@eap.gr)» , «ΚΑΜΕΑΣ (ΕΑΠ) ΑΧΙΛΛΕΑΣ» , «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ» , Tasos Dagiuklas , Nectaria , Antonis Leisos , Καριώτου Φωτεινή , Μπουρίκας Κυριάκος , Efthimios Zervas , Hadjinicolaou Maria

  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της ΔΕ του ΕΑΠ,

  με αφορμή την πρόσφατη πρόταση των μελών ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών περί δρομολόγησης διαδικασιών για την αυτονομία του ΕΑΠ, σας ενημερώνω πως στην πρόσφατη συνεδρίαση της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στην οποία συμμετείχαν 11 από τα 12 μέλη της Σχολής, συζητήθηκε το ίδιο θέμα και, ομόφωνα, τα παρόντα μέλη της Σχολής κατέληξαν στο κείμενο που ακολουθεί, με βάση το οποίο σας παρακαλώ και εγώ να αναλάβετε σχετικές πρωτοβουλίες ώστε να συζητηθεί το θέμα, τόσο στη ΔΕ του ΕΑΠ όσο και στο Υπουργείο.

  Με τιμή,
  Δημήτρης Καλλές
  Επίκουρος Καθηγητής ΕΑΠ
  Αναπληρωτής Κοσμήτορας ΣΘΕΤ

  Η Κοσμητεία ΣΘΕΤ μετά από διεξοδικό διάλογο αποφάσισε ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για την αυτοδυναμία του Ιδρύματος.

  Να σημειωθεί ότι το ΕΑΠ ιδρύθηκε το 1992 (άρθρο 27 του Ν. 2083/92), ενώ το 1996 τοποθετήθηκε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή και το 1997 ψηφίστηκε ο Ιδρυτικός Νόμος της λειτουργίας του (Ν. 2552/97). Το 1998 έγινε η έναρξη παροχής των δύο πρώτων προγραμμάτων σπουδών του. Δηλαδή έχουν περάσει 20 έτη από την ίδρυση του και 15 έτη από την έναρξη παροχής των πρώτων προγραμμάτων σπουδών του και το ΕΑΠ εξακολουθεί να μην είναι αυτοδύναμο σήμερα.

  Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του 1997 οι προϋποθέσεις για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ ήταν: η ύπαρξη 2 τουλάχιστον ανεξάρτητων Σχολών (δηλ. 6 μέλη ΔΕΠ ανά Σχολή), 3 Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και ο διορισμός Γραμματέα ΕΑΠ. Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2002-2003 το ΕΑΠ ήταν σε θέση να αυτονομηθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα και μόλις ολοκληρωνόταν ο διορισμός των νέων οργάνων σε δύο Κοσμητείες που θα γινόταν αυτόνομες. Τον Αύγουστο του 2002 όμως, με εισήγηση της τότε ΔΕ του ΕΑΠ και κατάθεση τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας (Ν. 3027/2002), άλλαξαν οι προϋποθέσεις για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ. ‘Έτσι, μέχρι και σήμερα, για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον ενός εκλεγμένου μέλους ΔΕΠ σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών. ‘Όμως, οι σημερινές συνθήκες δημοσιονομικής πολιτικής και, κατά συνέπεια, ρυθμού διορισμού νέων μελών ΔΕΠ, οδηγούν στην επ’ αόριστον αναβολή της αυτοδυναμίας του ΕΑΠ.

  Η Κοσμητεία καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει την πρωτοβουλία για την κατάθεση άρθρου με το οποίο να αυτονομεί το ΕΑΠ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:11 | ΔΣ Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΚΕ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΠ
  30/11/2012
  Τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ της ΣΚΕ του ΕΑΠ στα πλαίσια εσωτερικής διαβούλευσης για την πορεία εξέλιξης του ΕΑΠ μέχρι σήμερα, την εσωτερική οργανωτική λειτουργία του ιδρύματος στην παρούσα
  φάση που διανύουμε και τις προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξης και ανάπτυξης αυτού, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι πλέον απαραίτητη η άμεση δρομολόγηση της αυτοδυναμίας του ιδρύματος και
  καλούν:
  Τη ΔΕ του ΕΑΠ και το Υπουργείο Παιδείας:
  (i) να λάβουν όλες τις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες ώστε στα πλαίσια του επιχειρούμενου εξορθολογισμού της λειτουργίας των ελληνικών ΑΕΙ, να δρομολογηθεί άμεσα η διαδικασία αυτοδυναμίας του ΕΑΠ με συμμετοχή των εκλεγμένων ακαδημαϊκών οργάνων
  του ΕΑΠ στο ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων, το οποίο θα αναλάβει τη διαδικασία αυτή
  και,
  (ii) να προσδιορίσουν σαφές χρονοδιαγράμματος ενεργειών στη βάση συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας. Οι υπογράφοντες προτείνουν τα ανωτέρω στηριζόμενοι, πέραν από προσωπικές εκτιμήσεις, και στα παρακάτω αδιαμφισβήτητα ιστορικά δεδομένα και γεγονότα:
  1. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 24 ΑΕΙ και 16 ΤΕΙ. Το ΕΑΠ είναι το 19 ελληνικό ΑΕΙ, εάν η κατάταξη των ΑΕΙ γίνει με βάση την χρονολογική σειρά ιδρύσεως και λειτουργίας τους. Το ΕΑΠ ιδρύθηκε το 1992 (άρθρο 27 του Ν. 2083/92), ενώ το 1996 τοποθετήθηκε η πρώτη Διοικούσα
  Επιτροπή και το 1997 ψηφίστηκε ο Ιδρυτικός Νόμος της λειτουργίας του (Ν. 2552/97). Το 1998 έγινε η έναρξη παροχής των δύο πρώτων προγραμμάτων σπουδών του. Δηλαδή έχουν περάσει 20 έτη από την ίδρυση του και 15 έτη από την έναρξη παροχής των πρώτων προγραμμάτων σπουδών
  του.
  2. Το ΕΑΠ καίτοι έχουν περάσει 20 έτη από την ίδρυσή του δεν είναι σήμερα αυτοδύναμο, σε αντίθεση με άλλα ΑΕΙ, που, αν και ιδρύθηκαν μετά από αυτό, απέκτησαν αυτοδυναμία και εκλεγμένες πρυτανικές αρχές σε λιγότερο από 10 χρόνια από την ίδρυσή τους.
  3. Σήμερα το ΕΑΠ έχει 42 μέλη ΔΕΠ (10 εκ των οποίων είναι Καθηγητές Α’ Βαθμίδας), 1.317 μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 213 άτομα διοικητικό προσωπικό. Το ΕΑΠ προσφέρει 31 προγράμματα σπουδών ενώ οι ενεργοί φοιτητές του ανέρχονται σε 26.316 (οι εγγεγραμμένοι είναι 30.886), αριθμός φοιτητών που το κατατάσσει ως 3 σε μέγεθος ελληνικό ΑΕΙ (πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών και δεύτερο ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
  4. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του 1997 οι προϋποθέσεις για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ ήταν: η ύπαρξη 2 τουλάχιστον ανεξάρτητων Σχολών (δηλ. 6 μέλη ΔΕΠ ανά Σχολή), 3 Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και ο διορισμός Γραμματέα ΕΑΠ. Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2002-2003 το ΕΑΠ ήταν σε θέση να αυτονομηθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα και μόλις ολοκληρωνόταν ο διορισμός των νέων οργάνων σε δύο Κοσμητείες που θα γινόταν αυτόνομες. Τον Αύγουστο του 2002 όμως, με εισήγηση της τότε ΔΕ του ΕΑΠ και κατάθεση τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας (Ν. 3027/2002), άλλαξαν οι προϋποθέσεις για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ. Έτσι μέχρι και σήμερα, για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον ενός εκλεγμένου μέλους ΔΕΠ σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών.
  5. Το ΕΑΠ σήμερα έχει πολλαπλασίως καλύψει τις προϋποθέσεις αυτονομίας του σύμφωνα με τον αρχικό ιδρυτικό του Νόμο. Οι προϋποθέσεις όμως που έθεσε η τροποποίηση του Ν. 3027/2002
  αποδείχθηκαν μετά από μία δεκαετία εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν. Σήμερα το ΕΑΠ εξακολουθεί (20 έτη από την ίδρυσή του) να είναι μη αυτοδιοικούμενο, παρά τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα και τον (αρχικό) ιδρυτικό του νόμο, και αυτό σε συνδυασμό με τις παρούσες
  δημοσιονομικές συνθήκες, τον αναγγελθέντα ρυθμό εισαγωγής νέων προγραμμάτων σπουδών κτλ, σημαίνει πρακτικά ότι αναβάλλεται πλέον επ’ αόριστον η διαδικασία αυτοδυναμίας του ΕΑΠ.
  6. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο επιστημονικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του, τουλάχιστον όπως προκύπτει από διεθνείς δείκτες δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών ανά μέλος ΔΕΠ με βάση στοιχεία του 2010, το ΕΑΠ είναι ισοδύναμο ή και καλύτερο από άλλα ελληνικά ΑΕΙ με πολύ μεγαλύτερη χρονικά παρουσία αλλά και με πολύ περισσότερα μέλη ΔΕΠ, ενώ παρά το νεαρό της ηλικίας του, το ΕΑΠ κατακτά μια ικανοποιητική θέση ανάμεσα στα ελληνικά ΑΕΙ σε όρους επιστημονικής επάρκειας.
  7. Το ΕΑΠ είναι το πρώτο δημόσιο ελληνικό ΑΕΙ που έχει εφαρμόσει από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, μέσω ειδικής ανεξάρτητης μονάδας (ΜΕΑΕ) που προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο, την ετήσια αξιολόγηση όλων των διδασκόντων και της λειτουργίας του και έχει αποδείξει την
  ικανότητά του μέσα από αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης και αξιόπιστες δημοκρατικές ακαδημαϊκές πρακτικές να βελτιώνει σταδιακά το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο προς όφελος των φοιτητών του
  και της κοινωνίας. Η οργάνωση του Ιδρύματος σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας κλπ έχει ανέλθει σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι αξιοζήλευτη από πολλά ΑΕΙ της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
  8. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ΕΑΠ και ο προσανατολισμός του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η τεράστια επένδυση που έχει γίνει σε αυτό από την Πολιτεία και την ΕΕ, η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει το ίδρυμα η ελληνική κοινωνία και η ακαδημαϊκή κοινότητα, το μέγεθός του αλλά και η συνεισφορά των φοιτητών του στις δαπάνες λειτουργίας του, γεγονός που επιφέρει σχεδόν μηδαμινή οικονομική επιβάρυνση της πολιτείας, συνηγορούν θετικά στην δρομολόγηση της διαδικασίας
  αυτονόμησής του, καθώς το ΕΑΠ διαθέτει τα μέσα, την τεχνογνωσία, την καινοτομία και τις υποδομές για να κατοχυρώσει τη διακριτή του παρουσία στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πανεπιστημιακό περιβάλλον και να επιτελέσει συγχρόνως την κοινωνική του αποστολή.
  Τα μέλη ΔΕΠ της ΣΚΕ του ΕΑΠ
  1. Γεώργιος Αγιομυργιανάκης, Καθηγητής
  2. Δημήτριος Βασιλείου, Καθηγητής & Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής
  3. Δημήτριος Γιαννιάς, Καθηγητής & Κοσμήτορας Σχολής
  4. Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  5. Δημήτριος Αστερίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
  6. Απόστολος Γέροντας, Αναπληρωτής Καθηγητής
  7. Ιωάννης Κεχαγιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
  8. Αθανάσιος Μιχιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής
  9. Δημήτριος Νιάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
  10. Αυγουστίνος Δημητράς, Επίκουρος Καθηγητής
  11. Ελένη Σφακιανάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια
  12. Μαρία Κοντοχρήστου, Λέκτορας

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:08 | ΔΣ Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

  Αυτονόμηση του ΕΑΠ

  Το ΕΑΠ είναι σήμερα το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο με Διοικούσα Επιτροπή. Δύο Κοσμητείες του ΕΑΠ καθώς και ο Ενιαίος Φορέας μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ έχουν ζητήσει την αυτονόμησή του. Ο ίδιος ο Υπουργός έχει υποσχεθεί με την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση του κ. Απόστολου Κακλαμάνη κατά τη συζήτηση στην Βουλή της 16/04/2013 ότι από το νέο ακαδημαϊκό έτος θα εξεταστεί η αυτοδυναμία του ΕΑΠ. Καταθέτουμε εδώ τα αιτήματα των δύο σχολών του ΕΑΠ και του ΕΦΜΔΕΠ του ΕΑΠ σχετικά με την αυτονομία του ιδρύματος και ζητάμε την άμεση αυτονόμησή του ή έστω την ρητή πρόβλεψή της για το άμεσο μέλλον.

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:07 | ΔΣ Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

  Διαδικασία αξιολόγησης των μελών ΣΕΠ

  Η διαδικασία επιλογής ΣΕΠ πρέπει να διευκολύνει την διαρκή αξιολόγηση και την επιλογή των αρίστων. Ταυτόχρονα όμως, στην τρέχουσα συγκυρία, οφείλει να παρέχει ευκαιρίες στους νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος οι οποίοι μην μπορώντας να απασχοληθούν στην χώρα μας αναζητούν απασχόλησης στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τη διαρροή πολύτιμου διανοητικού κεφαλαίου. Η διαδικασία επιλογής μελών ΣΕΠ είναι σήμερα σε πολλά σημεία προβληματική και το παρόν νομοσχέδιο δεν δίνει λύσεις. Συγκεκριμένα, τα κυριότερα προβλήματα που υπάρχουν με το σημερινό σύστημα είναι:
  – Μόνιμη επιβράβευση των υψηλόβαθμων καθηγητών
  – Μη αξιόπιστα κριτήρια αξιολόγησης (για παράδειγμα η εκπαιδευτική εμπειρία βαθμολογείται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας. Αυτό επιβραβεύει τους αρχαιότερους, αλλά και δεν διασφαλίζει ότι κάποιος καθηγητής με 20 ή 25 χρόνια διδασκαλίας είναι κατ’ ανάγκη και καλός διδάσκοντας)
  – Περιορισμένη εναλλαγή διδασκόντων

  Αυτά οδηγούν σε έναν μόνιμο αποκλεισμό των νέων επιστημόνων που τόσο έχει ανάγκη και το ΕΑΠ αλλά και η χώρα μας.

  Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η εξής διαδικασία επιλογής μελών ΣΕΠ:

  1.Η αξιολόγηση των μελών ΣΕΠ πραγματοποιείται σε ετήσια βάση ώστε να μην αποκλείονται οι νέοι επιστήμονες που πρέπει να περιμένουν τρία χρόνια από την λήψη του διδακτορικού τους για να υποβάλουν αίτηση.
  2. Κάθε μέλος ΣΕΠ να μπορεί να προσλαμβάνεται κατ’ ανώτατο για τρία συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη τα οποία θα μπορούν να ανανεώνονται με διάλειμμα τουλάχιστον ενός έτους.
  3. Θέσπιση δύο κατηγοριών υποψηφίων, η Α με υποψήφιους που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους πριν από περισσότερο από 8 έτη και η Β με υποψήφιους που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους πριν από λιγότερο από 8 έτη.
  4. Σε κάθε ΘΕ ή ΕΘΕ κάθε έτος, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών ΣΕΠ θα πρέπει να προέρχεται από υποψήφιους οι οποίοι κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος δεν δίδασκαν σε οποιαδήποτε ΘΕ ή ΕΘΕ του ΕΑΠ. Η απόσυρση του 1/3 θα γίνεται με κριτήρια αρχαιότητας στο ΕΑΠ.
  4. Σε κάθε ΘΕ ή ΕΘΕ κάθε έτος, τουλάχιστον το 1/3 των μελών ΣΕΠ θα πρέπει να αποτελείται από υποψηφίους της κατηγορίας Β, δηλαδή υποψήφιοι που δεν έχουν συμπληρώσει οκταετία από τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει εισροή και συνεπώς απασχόληση νέων επιστημόνων στο ΕΑΠ.
  5. Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι γνωστά κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα.

  Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η αντικατάσταση των ακόλουθων φράσεων:
  Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου κάθε τρία έτη. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά θεματική ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.). Εξαιρούνται από τις τριμελείς επιτροπές μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ τα οποία είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι ΣΕΠ σε οποιαδήποτε ΘΕ. Η επιτροπή εισηγείται στην Κοσμητεία υποβάλλοντας δύο πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όσα από τα μέλη Σ.Ε.Π. ήταν ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και στον πίνακα Β όσα μέλη Σ.Ε.Π. δεν ήταν ενεργά ή αξιολογούνται για πρώτη φορά. Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα στους πίνακες Α + Β μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Η Κοσμητεία επιλέγει και η πράξη αξιολόγησης επικυρώνεται από τη Σύγκλητο.

  Από τις φράσεις:
  Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για όλες τις θεματικές ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου (ή μέχρι της αυτονόμηση του ΕΑΠ από την ΔΕ) κάθε έτος.
  (Άλλο σχόλιο του συλλόγου μας, το οποίο πρέπει να μπει εδώ, περιγράφει την συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης). Η τριμελής επιτροπή εισηγείται στην Κοσμητεία υποβάλλοντας δύο πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π.. Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όσα από τα μέλη Σ.Ε.Π. έχουν αποκτήσει το διδακτορικό δίπλωμα τους πριν από περισσότερο από 8 έτη και ο πίνακας Β με υποψήφιους που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα πριν από λιγότερο από 8 έτη. Σε κάθε ΘΕ ή ΕΘΕ κάθε έτος, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών ΣΕΠ θα πρέπει να προέρχεται από υποψήφιους οι οποίοι κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος δεν δίδασκαν σε οποιαδήποτε ΘΕ ή ΕΘΕ του ΕΑΠ. Η απόσυρση θα γίνεται με κριτήρια αρχαιότητας στο ΕΑΠ. Σε κάθε ΘΕ ή ΕΘΕ κάθε έτος, το 1/3 των μελών ΣΕΠ θα πρέπει να αποτελείται από υποψηφίους του πίνακα Β. Η Κοσμητεία επιλέγει και η πράξη αξιολόγησης επικυρώνεται από τη Σύγκλητο ή την ΔΕ μέχρι την αυτονόμηση του ΕΑΠ. Τα κριτήρια επιλογής των μελών ΣΕΠ πρέπει να δημοσιοποιούνται μαζί με την προκήρυξη της πρόκλησης υποψηφιοτήτων.

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:04 | ΔΣ Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

  Εμπλοκή της ΔΕ του ΕΑΠ σε ακαδημαϊκά θέματα

  Η σημερινή ΔΕ έχει επανειλημμένα εμπλακεί σε ακαδημαϊκά θέματα, ενώ αυτός είναι ο ρόλος των Κοσμητειών, σαν ανώτατες ακαδημαϊκές αρχές όπως περιγράφεται και από τον νόμο. Για να λυθεί αυτή η διαμάχη, προτείνουμε την εξής προσθήκη:
  Μέχρι την αυτονόμηση του ΕΑΠ, η ΔΕ έχει καθαρά διοικητικό ρόλο, ενώ κάθε φύσεως ακαδημαϊκό και ερευνητικό θέμα είναι αρμοδιότητα των Κοσμητειών. Η ΔΕ αντικαθιστά την Κοσμητεία στην περίπτωση μόνο μη αυτόνομων Σχολών του ΕΑΠ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:03 | ΔΣ Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

  Τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ

  Με την υπάρχουσα νομοθεσία, στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης των μελών ΣΕΠ για κάθε ΘΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος ή ένα μέλος της ΔΕ του ΕΑΠ, ο Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών και ο Συντονιστής της κάθε ΘΕ. Το τωρινό σχέδιο νόμου προτείνει ριζική αλλαγή, χωρίς αιτιολόγηση. Η αλλαγή αυτή ανταποκρίνεται στο από καιρό διατυπωμένο αίτημα του ΕΦΜΔΕΠ ΕΑΠ καθώς με την υπάρχουσα σύνθεση υπήρχε ζήτημα νομιμότητας. Τα σχόλια μας είναι τα ακόλουθα:

  1. Αρχικά παρατηρείται, χωρίς να υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για αυτό, μία σημαντική διαφοροποίηση στην προβλεπόμενη σύνθεση των τριμελών επιτροπών στην περίπτωση της ‘κανονικής’ λειτουργίας του του ΕΑΠ ως αυτοδύναμου ΑΕΙ και στην περίπτωση της διοίκησής του από Διοικούσα Επιτροπή. Τα δύο κείμενα του σχεδίου νόμου είναι τα παρακάτω:
  Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά θεματική ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.).
  (μέχρι την απόκτηση αυτοδυναμίας) Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που ορίζεται µε απόφαση της Δ.Ε., στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., ως πρόεδρος, µε µέλη, δυο μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή αν δεν υπάρχουν με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της αντίστοιχης Θ.Ε

  Προτείνεται να θεσπιστεί η ίδια πρόβλεψη, η οποία αναλύεται παρακάτω, και στις δύο περιπτώσεις, αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος διαφοροποίησης.

  2. Σχετικά με την επιλογή των μελών των τριμελών επιτροπών από τον Πρύτανη ή την ΔΕ, αναφέρουμε τα εξής:
  – Στο ΕΑΠ λειτουργούν σήμερα 203 ΘΕ, άρα η επιλογή περισσότερων από 1200 (203x3x2, στην πρώτη περίπτωση) ή από 600 (200x2x2 στην δεύτερη περίπτωση) μελών ΔΕΠ για τις τριμελείς επιτροπές είναι πρακτικά αδύνατη από ένα και μόνο επταμελές διοικητικό όργανο.
  – Η επιλογή μελών ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ με συγγενές αντικείμενο, και συνεπώς η κρίση περί της συγγένειας του αντικειμένου, είναι καθαρά ακαδημαϊκό θέμα και πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ακαδημαϊκό όργανο, όπως η Κοσμητεία, και όχι από όργανο διοίκησης (Πρύτανης ή Διοικούσα Επιτροπή), του οποίου ο ρόλος είναι η διοίκηση του ιδρύματος και όχι η εμπλοκή του σε ακαδημαϊκά θέματα. Να σημειωθεί επίσης ότι επί του πρακτέου, τα επτά μέλη της ΔΕ δεν μπορούν ποτέ να έχουν την επιστημονική επάρκεια να κρίνουν περισσότερα από 200 γνωστικά αντικείμενα τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της επιστήμης.
  – Η διαδικασία επιλογής των μελών ΣΕΠ από την Κοσμητεία ακολουθεί τον λογική της επιλογής των συνεργαζόμενων με καθεστώς «407» στα άλλα ελληνικά ΑΕΙ όπου η επιλογή γίνεται από το τμήμα και όχι από την Πρυτανεία. Δεν βλέπουμε γιατί το ΕΑΠ πρέπει να διαφοροποιηθεί σε αυτόν τον τομέα.

  3. Θεωρούμε ότι τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης, όπως προτείνεται έμμεσα από το Σ/Ν να ισχύει στην περίπτωση της αυτοδυναμίας του ΕΑΠ. Ο περιορισμός της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στις Τριμελείς Επιτροπές στην περίπτωση της ύπαρξης Διοικούσας Επιτροπής δεν δικαιολογείται. Αντίθετα, θεωρούμε ότι η άμεση ευρεία εμπλοκή των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στην επιλογή μελών ΣΕΠ, μέσω των Τριμελών Επιτροπών, μόνο ευεργετικά θα λειτουργήσει για το ίδρυμα

  4. Για την αποτροπή φαινομένων διαπλοκής τα οποία κατά καιρούς έχουν καταγγελθεί, προτείνουμε την εξαίρεση από τη συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές όλων όσοι είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι ΣΕΠ σε οποιαδήποτε ΘΕ ή ΕΘΕ.

  Προτείνουμε την αντικατάσταση των παρακάτω παραγράφων:
  Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά θεματική ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.).
  (μέχρι την απόκτηση αυτοδυναμίας) Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που ορίζεται µε απόφαση της Δ.Ε., στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., ως πρόεδρος, µε µέλη, δυο μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή αν δεν υπάρχουν με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της αντίστοιχης Θ.Ε

  Με την ακόλουθη:

  Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά ΘΕ τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ με πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής και απαρτίζονται από τον Κοσμήτορα της Σχολής (ή τον Πρόεδρο της ΔΕ ή τον Πρύτανη σε περίπτωση μη αυτοδύναμης σχολής) και δύο μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ με το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Αν υπάρχει μόνο ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ με το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο τότε το τρίτο μέλος είναι μέλος ΔΕΠ άλλου ελληνικού ΑΕΙ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχει, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Αν δεν υπάρχει κανένα μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ με το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο τότε το δεύτερο μέλος είναι μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ με το συγγενέστερο γνωστικό αντικείμενο και το τρίτο μέλος είναι μέλος ΔΕΠ άλλου ελληνικού ΑΕΙ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχει, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Η Κοσμητεία ορίζει και τα αντίστοιχα συμπληρωματικά μέλη με την ίδια διαδικασία. Τα μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ που είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι ΣΕΠ σε οποιαδήποτε ΘΕ ή ΕΘΕ δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης.
  Αυτή η διάταξη πρέπει να ισχύσει και μέχρι την αυτονόμηση του ΕΑΠ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:02 | ΔΣ Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

  Τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ

  Με την υπάρχουσα νομοθεσία, στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης των μελών ΣΕΠ για κάθε ΘΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος ή ένα μέλος της ΔΕ του ΕΑΠ, ο Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών και ο Συντονιστής της κάθε ΘΕ. Το τωρινό σχέδιο νόμου προτείνει ριζική αλλαγή, χωρίς αιτιολόγηση. Η αλλαγή αυτή ανταποκρίνεται στο από καιρό διατυπωμένο αίτημα του ΕΦΜΔΕΠ ΕΑΠ καθώς με την υπάρχουσα σύνθεση υπήρχε ζήτημα νομιμότητας. Τα σχόλια μας είναι τα ακόλουθα:

  1. Αρχικά παρατηρείται, χωρίς να υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για αυτό, μία σημαντική διαφοροποίηση στην προβλεπόμενη σύνθεση των τριμελών επιτροπών στην περίπτωση της ‘κανονικής’ λειτουργίας του του ΕΑΠ ως αυτοδύναμου ΑΕΙ και στην περίπτωση της διοίκησής του από Διοικούσα Επιτροπή. Τα δύο κείμενα του σχεδίου νόμου είναι τα παρακάτω:
  Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά θεματική ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.).
  (μέχρι την απόκτηση αυτοδυναμίας) Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που ορίζεται µε απόφαση της Δ.Ε., στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., ως πρόεδρος, µε µέλη, δυο μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή αν δεν υπάρχουν με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της αντίστοιχης Θ.Ε

  Προτείνεται να θεσπιστεί η ίδια πρόβλεψη, η οποία αναλύεται παρακάτω, και στις δύο περιπτώσεις, αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος διαφοροποίησης.

  2. Σχετικά με την επιλογή των μελών των τριμελών επιτροπών από τον Πρύτανη ή την ΔΕ, αναφέρουμε τα εξής:
  – Στο ΕΑΠ λειτουργούν σήμερα 203 ΘΕ, άρα η επιλογή περισσότερων από 1200 (203x3x2, στην πρώτη περίπτωση) ή από 600 (200x2x2 στην δεύτερη περίπτωση) μελών ΔΕΠ για τις τριμελείς επιτροπές είναι πρακτικά αδύνατη από ένα και μόνο επταμελές διοικητικό όργανο.
  – Η επιλογή μελών ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ με συγγενές αντικείμενο, και συνεπώς η κρίση περί της συγγένειας του αντικειμένου, είναι καθαρά ακαδημαϊκό θέμα και πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ακαδημαϊκό όργανο, όπως η Κοσμητεία, και όχι από όργανο διοίκησης (Πρύτανης ή Διοικούσα Επιτροπή), του οποίου ο ρόλος είναι η διοίκηση του ιδρύματος και όχι η εμπλοκή του σε ακαδημαϊκά θέματα. Να σημειωθεί επίσης ότι επί του πρακτέου, τα επτά μέλη της ΔΕ δεν μπορούν ποτέ να έχουν την επιστημονική επάρκεια να κρίνουν περισσότερα από 200 γνωστικά αντικείμενα τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της επιστήμης.
  – Η διαδικασία επιλογής των μελών ΣΕΠ από την Κοσμητεία ακολουθεί τον λογική της επιλογής των συνεργαζόμενων με καθεστώς «407» στα άλλα ελληνικά ΑΕΙ όπου η επιλογή γίνεται από το τμήμα και όχι από την Πρυτανεία. Δεν βλέπουμε γιατί το ΕΑΠ πρέπει να διαφοροποιηθεί σε αυτόν τον τομέα.

  3. Θεωρούμε ότι τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης, όπως προτείνεται έμμεσα από το Σ/Ν να ισχύει στην περίπτωση της αυτοδυναμίας του ΕΑΠ. Ο περιορισμός της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στις Τριμελείς Επιτροπές στην περίπτωση της ύπαρξης Διοικούσας Επιτροπής δεν δικαιολογείται. Αντίθετα, θεωρούμε ότι η άμεση ευρεία εμπλοκή των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στην επιλογή μελών ΣΕΠ, μέσω των Τριμελών Επιτροπών, μόνο ευεργετικά θα λειτουργήσει για το ίδρυμα

  4. Για την αποτροπή φαινομένων διαπλοκής τα οποία κατά καιρούς έχουν καταγγελθεί, προτείνουμε την εξαίρεση από τη συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές όλων όσοι είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι ΣΕΠ σε οποιαδήποτε ΘΕ ή ΕΘΕ.

  Προτείνουμε την αντικατάσταση των παρακάτω παραγράφων:
  Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά θεματική ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.).
  (μέχρι την απόκτηση αυτοδυναμίας) Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που ορίζεται µε απόφαση της Δ.Ε., στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., ως πρόεδρος, µε µέλη, δυο μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή αν δεν υπάρχουν με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της αντίστοιχης Θ.Ε

  Με την ακόλουθη:

  Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά ΘΕ τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ με πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής και απαρτίζονται από τον Κοσμήτορα της Σχολής (ή τον Πρόεδρο της ΔΕ ή τον Πρύτανη σε περίπτωση μη αυτοδύναμης σχολής) και δύο μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ με το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Αν υπάρχει μόνο ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ με το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο τότε το τρίτο μέλος είναι μέλος ΔΕΠ άλλου ελληνικού ΑΕΙ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχει, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Αν δεν υπάρχει κανένα μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ με το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο τότε το δεύτερο μέλος είναι μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ με το συγγενέστερο γνωστικό αντικείμενο και το τρίτο μέλος είναι μέλος ΔΕΠ άλλου ελληνικού ΑΕΙ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχει, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Η Κοσμητεία ορίζει και τα αντίστοιχα συμπληρωματικά μέλη με την ίδια διαδικασία. Τα μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ που είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι ΣΕΠ σε οποιαδήποτε ΘΕ ή ΕΘΕ δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης.
  Αυτή η διάταξη πρέπει να ισχύσει και μέχρι την αυτονόμηση του ΕΑΠ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:54 | ΔΣ Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

  Ορισμός Συντονιστών και Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών

  Η υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά και το παρόν σχέδιο νόμου αφήνουν στην πλήρη δικαιοδοσία της ΔΕ τον ορισμό των Συντονιστών και Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών όπου δεν έχει οριστεί μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ. Σύμφωνα με τα σχόλια που έχουμε καταθέσει περί ακαδημαϊκής κρίσης σχετικά με την συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου, και επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη για επιβράβευση των καλύτερων, η οποία δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν νομοσχέδιο, προτείνουμε την διαγραφή της επόμενης φράσης:

  Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα µέλη Σ.Ε.Π. διορίζονται µε απόφαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. ….Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π., που ορίζονται ταυτόχρονα και Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών ή Συντονιστές Θ.Ε. στις οποίες δεν έχει εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.

  Και την αντικατάστασή της με την φράση
  Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα µέλη Σ.Ε.Π. διορίζονται µε απόφαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. …. Σαν Συντονιστής κάθε ΘΕ ή ΕΘΕ ορίζεται το μέλος ΣΕΠ με την υψηλότερη βαθμολογία από την κατάταξη των υποψηφίων και σαν Διευθυντής Προγραμμάτων Σπουδών ο Συντονιστής με την υψηλότερη βαθμολογία.

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:52 | Αγγέλα Βαγενά

  Οι απόφοιτοι του ΕΠΟ μπορούν να απασχοληθούν στη δημόσια εκπαίδευση αλλά δεν έχει ακόμη καθορισθεί από το ΥΠΕΠΘ σε ποιον κλάδο ΠΕ. Είναι λοιπόν απαίτηση μετά από τόσα χρόνια να ορισθεί ο κλάδος και να αποσαφηνισθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των εν λόγω αποφοίτων ώστε να πάψει να παραμένει ανενεργό το ΠΔ 66 (ΦΕΚ 89 Α’ 11-6-2009).

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:26 | Δημήτρης

  Θα πρέπει κατά την γνώμη να γίνουν τα εξής :
  1. Πραγματική και ρεαλιστική αντιστοίχιση του ΕΑΠ με τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας καθότι μέχρι στιγμής αυτό είναι μόνο στα χαρτιά. Σχεδόν κανείς φορέας στον ιδιωτικό φορέα δεν αναγνωρίζει το ΕΑΠ σαν ΑΕΙ.Χορήγηση ακαδημαικής – ισότιμης φοιτητικής ταυτότητας χωρίς ηλικιακό περιορισμό για όλη την διάρκεια σπουδών.
  2. θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή προς τα κάτω στα πληρωτέο ποσό (τώρα 550 ευρώ) μιας και οι μισθοί των εργαζομένων έχουν μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό και οι φόροι που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Παράλληλα να αυξηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι χορηγούμενες υποτροφίες αντλώντας αν είναι εύκολο και πόρους μέσω ΕΣΠΑ ή άλλων κοινοτικών προγραμμάτων.
  3. Βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των συμβατικών ΑΕΙ και του ΕΑΠ με δημιουργία κοινών σεμιναρίων,προγραμμάτων αλλά και μεταπτυχιακών. Οι φοιτητές ΕΑΠ να μπορούμε να χρησιμοποιούμε εύκολα τις υλικές υποδομές (βιβλιοθήκες) των ΑΕΙ.
  4. Αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών με την εισαγωγή ξένων γωσσών (τουλάχιστον της αγγλικής) σε μια Θεματική Ενότητα με έναρξη τον Ευρωπαικό Πολιτισμό (ΕΠΟ).
  5. Η μια Θ.Ε του ΕΑΠ να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 5 συμβατικά μαθήματα ώστε να υπάρχει πλήρης ισοβάθμιση με τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας.
  6. Να αυξηθούν οι πύλες-πόλοι σε περισσότερες μεγάλες πόλεις ώστε να διευκολύνονται οι φοιτητές και με τις Ο.Σ.Σ και με τις εξετάσεις.
  7. Δεδομένου οτι κάποια ΑΕΙ του εξωτερικού αλλά και τον Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια που χορηγούν ECTS μετά απο την επιτυχή παρακολούθησή τους, το ΕΑΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις χορηγούμενες πιστωτικές μονάδες και να προσμετρούνται στις συνολικές για την απόκτηση πτυχίου.
  8. Θα πρέπει να δημιουργηθούν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπούδες που θα γίνονται αποκλειστικά σε ξένες γλώσσες ώστε να προσελκύσει το ΕΑΠ και φοιτητές απο το εξωτερικό κατά το πρότυπο και άλλων χωρών.
  9. Να χορηγηθεί κωδικός Π.Ε στους απόφοιτούς του ΕΑΠ καθώς και αντίστοιχα εργασιακά δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή το πτυχίο του ΕΑΠ δεν έχει καμία απολύτως βαρύτητα για εξέυρεση εργασίας ούτε σε δημόσιο φορέα ούτε σε ιδιωτικό.
  10. Εισαγωγή μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων και διαλέξεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΕΑΠ. Ήδη στα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας έχουν ξεκινήσει και προβλεπεται σύμφωνα με τους υπέυθυνους φορείς να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τους φοιτητές.

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:26 | Αντώνης Λ.

  Κάθε θεματική ενότητα πρέπει να αντιστοιχηθεί σε 5 εξαμηνιαία μαθήματα των συμβατικών ΑΕΙ. Οι εργασίες απαιτούν πολύ χρόνο και τα βιβλία (και η καλυπτόμενη ύλη) είναι συνήθως πολύ περισσότερα από 3, όπως στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών η ενότητα ΔΕΟ10-Δίκαιο με 7 βιβλία, η ΔΕΟ13-Ποσοτικές Μέθοδοι με 5 βιβλία, η ΔΕΟ25-Λογιστική με 7 βιβλία και πολλές άλλες.

  Επίσης να αλλάξει ο τίτλος κάθε τμήματος του ΕΑΠ από «Πρόγραμμα Σπουδών» στο κλασικό «Τμήμα», γιατί συχνά προκαλείται σύγχυση.

 • 19 Αυγούστου 2013, 19:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  1.-Να χορηγηθούν επαγγελματικά δικαιώματα στους απόφοιτους του Ελληνικού Πολιτισμού (ΕΛΠ) και το συγκεκριμενο πρόγραμμα σπουδών να αποκτήσει επιτέλους το δικό του πολυπόθητο ΠΕ.
  2.-Να γινει αντιστοίχιση μιας (1) Θεματικης Ενότητας σε πέντε (5) μαθήματα εξαμήνου.
  3.-Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ να οριστούν ως χρόνος ελάχιστης φοίτησης τα δυο έτη.
  4.-Να μειωθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις για κάθε Θ.Ε., δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία περιήλθε η χώρα (300-350 ευρώ).
  5.-Παροχή στους φοιτητές του ΕΑΠ ακαδημαϊκής ταυτότητας ισότιμης με αυτή των υπολοίπων ελληνικών ΑΕΙ-ΑΤΕΙ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:39 | ΜΙΝΑ Α.

  1- Δημιουργία ξεχωριστού ΠΕ Ιστορίας και Πολιτισμού και παροχή επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους του Ελληνικού Πολιτισμού (ΕΛΠ).
  2.-Οι μαθητές να διδάσκονται Ελληνικό Πολιτισμό από το Δημοτικό. Ποιος θα διδάσκει τα μαθήματα Έκφραση-Πολιτισμός της Α΄Λυκείου που προτείνονται στο άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου;
  3.-Να γινει αντιστοίχιση μιας (1) Θεματικης Ενότητας σε πέντε (5) μαθήματα εξαμήνου.
  4.-Για τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης του ΕΑΠ να οριστούν τα δυο έτη ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης.

 • 19 Αυγούστου 2013, 18:14 | Βασίλης

  Επιτέλους περιμένουμε την αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Έχουν περάσει 9 χρόνια από τότε που αποφοίτησαν οι πρώτοι απόφοιτοι και 4 χρόνια από το ΠΔ66/2009 και ακόμη δεν έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα.

  Πιστεύω οτί είναι ντροπή για την Ελληνική πολιτεία να μην μπορεί τα τελευταια 4 χρόνια να αποφασίσει πιο ΠΕ θα δώσει στους αποφοίτους του Προγράμματος Σπουδών, «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» του ΕΑΠ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 17:05 | Α.Π.

  Ελπίζω τα σχόλια τα δικά μου αλλά και των συναδέλφων μου να ληφθούν σοβαρά και να δούμε έμπρακτα τα αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον κε. Αρβανιτόπουλε, και να μην είναι κάποιο κυβερνητικό τρικ.

  1) Ένταξη των αποφοίτων των προγραμμάτων του Ευρωπαικού και Ελληνικού Πολιτισμού σε ειδική ΠΕ (είτε με τους φιλόλογους είτε δική μας ξεχωριστή).

  2) Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως η εργασία των αποφοίτων του Ευρωπαικού πολιτισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το ΠΔ66/2009.

  3) Ρητή αναφορά στους διαγωνισμούς του Δημοσίου για τους απόφοιτους των σχολών του Ευρωπαικού και Ελληνικού Πολιτισμού. Θεωρώ τουλάχιστον αστείο το γεγονός οτι δεν μπορούμε να κάνουμε καν σεμινάρια ώστε να γίνουμε ξεναγοί. Αυτή είναι η αξιοκρατία; Ας μην μιλήσουμε για τους διαγωνισμούς που αναφέρονται σε θέσεις σε μουσεία της Ελλάδας και δεν μπορουμε να συμμετέχουμε εμείς που το πτυχίο μας έχει αναφορά ακόμα και στον τίτλο του την λέξη Πολιτισμός…

  Έως τώρα έχουμε παρακολουθήσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οτι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία προς τη σωστή κατεύθυνση από την πλευρά σας.

  Εξετάστε το ζήτημά μας σοβαρά.

  Με σεβασμό,
  Α.Π.

 • 19 Αυγούστου 2013, 14:56 | Δήμητρα Κ.

  1. Αυτονόμηση του ΕΑΠ
  2. Παροχή στους φοιτητές του ΕΑΠ ακαδημαϊκής ταυτότητας ισότιμης με αυτή των υπολοίπων ελληνικών ΑΕΙ-ΑΤΕΙ
  3. Μείωση των διδάκτρων,με δεδομένη την συνεχιζόμενη δυσχερή οικονομική συγκυρία, στα 300-350 ευρώ
  4. Σαφής αναγραφή των πτυχίων του ΕΑΠ στους διαγωνισμούς προκήρυξης θέσεων του Δημοσίου
  5. Αποκατάσταση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΕΛΠ και ΕΠΟ. Ακόμη και η ονομασία των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών δημιουργεί, μάλλον εκ του πονηρού, την εντύπωση ότι πρόκειται για προγράμματα δίχως σαφές επιστημονικό αντικείμενο που παρέχουν γενικές ασύνδετες γνώσεις, πράγμα αναληθές.
  6. Καθιέρωση της αντιστοιχίας μίας θεματικής ενότητας του ΕΑΠ με τουλάχιστον τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα συμβατικού πανεπιστημίου, καθώς η εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών ανά θεματική ενότητα απαιτεί και προϋποθέτει την μελέτη επιπλέον ύλης, που υπερβαίνει κατά πολύ την ύλη των διδακτικών εγχειριδίων.
  7. Δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με φιλολογική-ιστορική κατεύθυνση για τους αποφοίτους ΕΛΠ-ΕΠΟ

 • 19 Αυγούστου 2013, 14:38 | Δήμητρα Κ.

  1. Αυτονόμηση του ΕΑΠ.
  2. Αποκατάσταση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΕΛΠ και ΕΠΟ. Ακόμη και η ονομασία των προγραμμάτων δημιουργεί, μάλλον εκ του πονηρού, ασάφεια ως προς το ακριβές αντικείμενο σπουδών δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για προγράμματα παροχής γενικών επιφανειακών γνώσεων, πράγμα αναληθές.
  3. Δημιουργία μεταπτυχιακών με φιλολογική-ιστορική κατεύθυνση για τους αποφοίτους ΕΛΠ-ΕΠΟ.
  4. Μείωση των διδάκτρων, δεδομένης της συνεχιζόμενης δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας (300-350 ευρώ)
  5. Να καθιερωθεί η αντιστοιχία μιας θεματικής ενότητας των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ με τουλάχιστον τέσσερα μαθήματα συμβατικού πανεπιστημίου, καθώς η εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών ανά Θ.Ε προϋποθέτει την μελέτη πολλής επιπλέον ύλης από αυτή των διδακτικών εγχειριδίων(η οποία προς το παρόν καθορίστηκε ως αντίστοιχη τριών εξαμηνιαίων μαθημάτων συμβατικού ΑΕΙ)
  6. Χορήγηση σε όλους τους φοιτητές του ΕΑΠ ακαδημαϊκής ταυτότητας που να τους παρέχει τα ίδια προνόμια με τους φοιτητές των υπόλοιπων ΑΕΙ-ΑΤΕΙ της χώρας.
  7. Σαφής αναγραφή των πτυχίων του ΕΑΠ στους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το Δημόσιο.

 • 19 Αυγούστου 2013, 12:46 | Βάσω

  Κρίνεται αναγκαία η δημίουργία νέου κωδικού ΠΕ, έτσι ώστε να αναγνωριστούν και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του ΕΑΠ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι η γενετηρα όλων των πολιτισμών και πρέπει επιτέλους να αποκτήσει την ισοτημία που του αξίζει.

 • 19 Αυγούστου 2013, 11:51 | Κατερίνα

  Άμεση κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΕΠΟ και ΕΛΠ και αντιστοίχιση κάθε θεματικής ενότητας με 5 εξαμηνιαία μαθήματα.

 • 19 Αυγούστου 2013, 11:50 | Πέτρος

  Θα πρέπει να δοθεί επιτέλους και στους φοιτητές του ΕΑΠ ακαδημαική ταυτότητα αντίστοιχη με αυτή των υπόλοιπων ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας.

 • 19 Αυγούστου 2013, 11:00 | Ίρις Μπριλάκη

  Συνοψίζοντας: Μία Θ.Ε. ισοδυναμεί με 5 μαθήματα. Διαφυλάξτε τους πολύτεκνους γονείς και τέκνα τους. Απαράδεκτη αδικία… κρίμα! Μειώστε τα δίδακτρα, μας κόψατε το 50% του μισθού μας, μειώστε και τα δίδακτρα αντίστοιχα. Βοηθείστε τις οικογένειες των φοιτητών, βοηθώντας τους ίδιους τους φοιτητές με περισσότερες ημέρες άδεια… είμαστε 40+ , με προστατευόμενα τέκνα και εργασία και πραγματικά αγωνιζόμαστε… δεν μας συνδράμει ουδείς με χειρότερο εχθρό μας το «κράτος» και το «σύνταγμα» που καταλύσατε.

 • 19 Αυγούστου 2013, 10:51 | Στέλλα Αθήνα

  1. Θεωρώ μεγάλη αδικία το γεγονός ότι έχω ένα πτυχίο (Ελληνικός Πολιτισμός) και δεν αναγνωρίζεται πουθενά. Έχω πληρώσει κοντά στα 8.500 ευρώ, χώρια τα χρήματα που έδωσα για τη βιβλιογραφία, προκειμένου να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και να έχει μία πραγματική αξία το πτυχίο μου, ωστόσο για το ίδιο το κράτος το πτυχίο του Ελληνικού Πολιτισμού, είναι ένα κούφιο πτυχίο. Άρα επιβάλλεται η δημιουργία νέου ΠΕ για την αναγνώριση του επαγγελματικού δικαιώματος των αποφοίτων του Π.Σ. του ΕΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Οι σπουδές μου έχουν κύρος διότι μελέτησα βαθιά και πραγματικά το αντικείμενο που επέλεξα, ωστόσο το ΕΑΠ και αντίστοιχα και το πτυχίο μου δεν έχουν το ανάλογο κύρος που τους αξίζει.

  2. Στην πραγματικότητα η αντιστοίχηση μιας ΘΕ δεν είναι τρία
  μαθήματα αλλά τουλάχιστον τέσσερα.

  3. Το γεγονός ότι το ΕΑΠ προσφέρει πτυχία για τον Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, χωρίς να προσφέρει άλλα αντίστοιχα ή παρεμφερή μεταπτυχιακά προγράμματα, φανερώνει ότι τα πτυχία αυτά βολεύουν μόνο τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι θα γίνουν ΠΕ. Για εμάς όμως που μας ενδιαφέρει το αντικείμενο, δεν υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεών μας με ένα ΜΠΣ, παρά η επιλογή των ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

  4. Το γεγονός που προανέφεραν άλλοι σχολιαστές για την απορρόφηση περισσότερων μελών ΔΕΠ και λιγότερων μελών ΣΕΠ έχει άσχημο αντίκτυπο στις σπουδές μας, διότι οι ΔΕΠ αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις τους προς τους φοιτητές του ΕΑΠ, ως παρεπόμενο έργο, εισπράττοντας ένα επιπλέον μισθό. Αντίθετα, οι νέοι επιστήμονες αποκλείονται, παρά το ότι θα μας προσέφεραν πολλά περισσότερα από τους «δεινόσαυρους».

  5. Όντως εργαζόμενη και οικογενειάρχης, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε δικαιώματα μειωμένου εισιτηρίου σε όλα τα ΜΜΜ. Οι ελαφρύνσεις των μειωμένων εισιτηρίων αφορούν τους γονείς των φοιτητών, αλλά όχι εμάς που είμαστε και γονείς και φοιτητές και εργαζόμενοι και που αρκετές φορές έχουμε παιδιά που φοιτούν.

  6. Εύχομαι τα παραπάνω σχόλιά μου, όσο και των υπολοίπων σχολιαστών να διαβαστούν και να μην αποτελεί στάχτη στα μάτια μας η παρούσα δημόσια διαβούλευση.

  Επιλέξαμε να σπουδάσουμε, επιλέξαμε το αντικείμενο και απαιτούμε από εσάς να μας αναγνωρίσετε τον κόπο μας, γιατί κύριοι δεν παίζαμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά επενδύσαμε στην σπουδή και την μελέτη. Μη μας εμπαίζετε, δεν μας αξίζει.

 • 19 Αυγούστου 2013, 10:02 | ΚΩΣΤΑΣ Μ.

  1.-Δώστε επαγγελματικά δικαιώματα στους απόφοιτους του Ελληνικού Πολιτισμού.
  2.-Να πάψει η κοροϊδία του Προεδρικού Διατάγματος του 2009.
  3.-Να γινει αντιστοίχιση μιας (1) Θεματικης Ενότητας σε πέντε (5) μαθήματα εξαμήνου.
  4.-Το μεταπτυχιακό να οριστεί στα δυο έτη.

 • 19 Αυγούστου 2013, 09:55 | Χρήστος

  Θα προτεινα την ενδιαμεση γραπτη πρόοδο τον Φεβρουαριο.
  Ειναι αδύνατον φοιτητες ηλικιας απο 40 εως 55 χρονών να δινουν ολη την υλη κάθε καλοκαιρι. Ειμαστε γονεις και ειμαστε και εργαζόμενοι.
  Να υπάρξει ανα σχολη ξεχωριστει αντιμετώπιση στα λειτουργικα θέματα για την καλύτερη και ποιοτικότερη αναβάθμιση του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 • 19 Αυγούστου 2013, 09:48 | Alexis

  Συμφωνώ κι εγώ με τους συμφοιτητές μου, να δημιουργηθεί ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αντίστοιχο με ΕΛΠ και ΕΠΟ με στόχο να προάγει τον πολιτισμό, την ιστορία και τη φιλοσοφία. Αν δεν γίνει, θίγονται θεμελιώδης αρχές του ελληνικού συντάγματος, περί ισότητας και ίσων ευκαιριών….

 • 19 Αυγούστου 2013, 09:11 | Έφη Κορωνιού

  1. Ένταξη σε υφιστάμενο ή/ και δημιουργία νέου κωδικού ΠΕ, προκειμένου να ισχύσουν στην πράξη τα αρ. 1 και. 2 του ΠΔ66/2009, δηλαδή η αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός».

  2. Ρητή και σαφής αναφορά του προγράμματος σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» στη λίστα ειδικοτήτων του άρθρου 4, παρ 1β του ΠΔ 50/01.

  3. Δημιουργία επιπλέον ΘΕ, εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, με δυνατότητα επιλογής αυτών, σύμφωνα με το ν. 3848/19-5-2010.

  4. Αντιστοίχηση Θ.Ε. με 5 μαθήματα εξαμήνου. Σύμφωνα με το ECTS αξιολογείται ο φόρτος εργασίας και όχι οι ώρες διδασκαλίας.

  Συγκεκριμένα: 1 Διδακτική Μονάδα ECTS= 25 ώρες φόρτου εργασίας.

  1 μάθημα εξαμήνου, 3ώρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας, σε συμβατικό ΑΕΙ προσφέρει 4 μονάδες ECTS, αντιστοιχώντας σε 100 ώρες φόρτου εργασίας.

  Δηλαδή: 1 Μάθημα= 4 ECTS= 100 ώρες φόρτου εργασίας.

  Αντίστοιχα, η ΘΕ του ΕΑΠ προσφέρει 20 μονάδες ECTS, ισοδυναμώντας με 500 ώρες φόρτου εργασίας.

  Δηλαδή: 1 Θ.Ε.= 20 ECTS= 500 ώρες φόρτου εργασίας.

  Κατά συνέπεια: 1 Θ.Ε.= 5 Μαθήματα. Άρα: 12 Θ.Ε.= 60 Μαθήματα.

  5. Μείωση των διδάκτρων σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής. Διαφανείς διαδικασίες για το που καταλήγουν τα χρήματα.

  7. Χορήγηση φοιτητικής ταυτότητας ίδιας και ισόνομης με αυτήν που χορηγείται στους φοιτητές των συμβατικών πανεπιστημίων.

  8. Δημιουργία σχετικού μεταπτυχιακού με ΕΛΠ και ΕΠΟ με στόχο να προάγει τον πολιτισμό, την ιστορία και τη φιλοσοφία.

  9. Αλλαγή στη διαδικασία αξιολόγησης των ΣΕΠ. Μεγαλύτερη διαφάνεια.

  10. Οι ΟΣΣ και οι εξετάσεις να πραγματοποιούνται σε κτίρια του δημοσίου για να μην επιβαρύνουν οικονομικά το ΕΑΠ και κατ’ επέκταση την οικονομική συμμετοχή.

  Φοιτήτρια ΕΠΟ.