Άρθρο 30: Θέματα Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

1. Οι διορισμοί σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. γίνονται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Σχολής, όπως προβλέπεται αντίστοιχα και για την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3848/2010. Οι μετατάξεις – μεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη Β’/θμια Δημόσια Εκπαίδευση και αντιστρόφως σε οργανικά κενά πραγματοποιούνται την ίδια χρονική περίοδο με αυτές της Β’/θμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και καλύπτονται με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Σχολή και είχαν συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή τουλάχιστον 30 μηνών μέχρι τη δημοσίευση και ισχύ του Ν. 3848/2010 και η ειδικότητα των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες ομαδοποιημένων ειδικοτήτων εκπαίδευσης της Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3687/2008.
2. Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να λειτουργεί ως εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης προσόντων αποφοίτων διαφόρων ειδικοτήτων της Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία (Ν. 3879/2010). Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να ιδρύσει τη λειτουργία Πειραματικού Τεχνολογικού Λυκείου με τμήματα ειδικοτήτων και με ειδικό πρόγραμμα σπουδών, όπως θα ορίζει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (παρ. 9 του άρθρου 61 του Ν. 1566/85). Στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. επιτρέπεται η ενεργοποίηση και η λειτουργία παραγωγικών μονάδων για την εκπαίδευση μαθητών, καθώς και η αξιοποίηση των έργων εξοπλισμού, που προβλέπονται από το άρθρο 61, παρ. 10 του Ν. 1566/85, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οικείες αποφάσεις του Δ.Σ. του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος.
3. Για την ίδρυση, οργάνωση, κατάργηση και λειτουργία των Τεχνολογικών Λυκείων, καθώς και την επανασύσταση του Σ.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. απαιτείται απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Σχολής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού .

  • 14 Αυγούστου 2013, 18:25 | ΘΑΝΟΣ

    Για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Σχολή και είχαν συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή τουλάχιστον 30 μηνών μέχρι τη δημοσίευση και ισχύ του Ν. 3848/2010 και η ειδικότητα των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες ομαδοποιημένων ειδικοτήτων εκπαίδευσης της Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3687/2008.
    θα πρέπει όμως μιάς και ο αριθμός αυτών των εκπαιδευτικων δεν ειναι πανω από πέντε να ανοίξουν αντιστοιχες οργανικες θεσεις στην ΣΔΣΤΕ οπώτε η εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3687/2008 να γίνει για οργανικά κενα εντος της Σβιτανιδείου.