Άρθρο 02: Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

1. Η Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τριών μαθημάτων.
Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας είναι τα εξής :
α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία,
γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία,
δ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών,
ε) Ιστορία, δύο (2) ωρών,
στ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά)
ζ) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών,
η) Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα-κλάδους Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία και
θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία ή project), δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής :

α) Εφαρμογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών,
β) Τεχνολογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, δύο (2) ωρών και
γ) Έκφραση-Πολιτισμός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, δύο (2) ωρών.

2. Στη Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν.

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας είναι τα εξής :
α) Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία,
γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία,
δ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών,
ε) Ιστορία, δύο (2) ωρών,
στ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά)
ζ) Φυσική Αγωγή, μιας (1) ώρας,
η) Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα-κλάδους Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία και
θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία ή project), δύο (2) ωρών,
ι) Φιλοσοφία, δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι :
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών (3) ωρών και
β) Λατινικά, δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι :
α) Φυσική, τριών (3) ωρών και
β) Μαθηματικά, δύο (2) ωρών.

3. Στη Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα δύο (32) ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δώδεκα (12) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, των Ανθρωπιστικών, των Θετικών και των Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών Σπουδών, είκοσι (20) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν.
Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας είναι τα εξής :
α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
β) Θρησκευτικά, μιας (1) ώρα,
γ) Ιστορία, δύο (2) ωρών,
δ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή Γερμανικά) και
ε) Φυσική Αγωγή, μιας (1) ώρας.

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι :
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έντεκα (11) ωρών,
β) Λατινικά, τριών (3) ωρών
γ) Ιστορία, έξι (6) ωρών.

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι :
α) Φυσική, έξι (6) ωρών,
β) Μαθηματικά, οκτώ (8) ωρών, ή Βιολογία οκτώ (8) ωρών (για τις Επιστήμες Υγείας)
γ) Χημεία, έξι (6) ωρών

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών Σπουδών είναι :
α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, οκτώ (8) ωρών,
β) Οικονομία & Διοίκηση , έξι (6) ωρών , όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα Αρχές Φυσικών Επιστημών έξι (6) ωρών
γ) Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών έξι (6) ωρών, όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα Ιστορία έξι (6) ωρών.

4. Για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε «ειδικά μαθήματα» δύνανται να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων «Τμήματα ενίσχυσης» στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, στα ισπανικά και στα ιταλικά. Με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των «Τμημάτων ενίσχυσης» καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση εφαρμογής.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:46 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ

  Εκτιμώ ότι το μάθημα της πολιτικής παιδείας συμβάλλει αποφασιστικά στην εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων και τους καθιστά ενημερωμένους και υπεύθυνους πολίτες, ικανούς να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Προτείνω λοιπόν την συμπερίληψή του στα διδασκόμενα μαθήματα.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:42 | Ξάνθη Χαρά

  1. Στην Α’ Λυκείου ΓΕΛ στο μάθημα Πολιτειακή Παιδεία να είναι δύο τουλάχιστον ώρες διακριτές ‘’Αρχές Οικονομίας’’ διότι οι μαθητές δεν έχουν διδαχθεί έως τώρα οικονομία σε αντίθεση με τα άλλα θέματα τις Πολιτειακής Παιδείας που τα έχουν διδαχθεί στο μάθημα ‘’Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή’’ στην Γ’ γυμνασίου. Το ίδιο ισχύει και για την Α’ λυκείου των ΕΠΑΛ.
  2. Στα επιλεγόμενα της Α’ λυκείου ΓΕΛ να προστεθεί και η επιλογή ‘’Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία’’ με βιωματική μέθοδο. (π.χ ίδρυση εικονικής επιχείρησης για προώθηση καινοτομίας ή ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης για την προώθηση τοπικών προϊόντων.) Μέσα από αυτό το μάθημα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές τις οργάνωσης, διοίκησης, marketing, ηλεκτρονικού εμπορίου, εταιρική κοινωνική ευθύνη, κ.α.
  3. Στην εγκύκλιο για τα project στην παράγραφο δύο: πρόταση και έγκριση ερευνητικών θεμάτων αναφέρεται ‘’τουλάχιστον μια από τις προτεινόμενες εργασίες θα πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς από τους κλάδους ΠΕ02 ή ΠΕ03 ή ΠΕ04’’, να προστεθεί ΠΕ09. Επίσης στα θέματα των προτεινομένων κύκλων στον α) Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες να προστεθεί: α) Ανθρωπιστικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες.
  4. Στην Γ’ Λυκείου ΓΕΛ η Οικονομία (6ώρες) να διδάσκεται αυτόνομα και να εξετάζεται αυτοτελώς γιατί είναι βασικό μάθημα για τις οικονομικές σχολές και χρειάζεται εμβάθυνση. Η οργάνωση και διοίκηση να είναι αυτοτελώς διδασκόμενη (3ώρες) στο μάθημα ‘’Οργάνωση- Διοίκηση, στοιχεία κοινωνικών και πολιτικών επιστημών ‘’ διότι είναι βασικό μάθημα για τις οικονομικές σχολές.

  Με εκτίμηση,
  Χαρά Ξάνθη.
  Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ09

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:38 | Επιτροπή Αγώνα Καθηγητών Μουσικής

  Παρέμβαση της Επιτροπής Αγώνα Καθηγητών Μουσικής
  Στη Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου
  «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις
  αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
  Άρθρο 2
  Η εισαγωγή των μαθημάτων της μουσικής και των καλλιτεχνικών μαθημάτων σε όλες τις τάξεις του λυκείου είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη. Οι ουσιαστικοί λόγοι έχουν αναλυθεί κατ’ επανάληψη, αλλά υπάρχουν και θεσμικοί λόγοι: Η μουσική είναι ειδικό μάθημα εξεταζόμενο στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών και είναι ως εκ τούτου απαράδεκτο να μην υφίσταται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου. Περαιτέρω, η διδασκαλία της ιστορίας του πολιτισμού και ειδικότερα του ευρωπαϊκού, καθώς και η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δράσεων των Λυκείων πρέπει να ανατίθεται στους «ειδικούς», δηλαδή σε εκείνους που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, το γνωρίζουν και είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους στις σχετικές δραστηριότητες, όπως η οργάνωση συναυλιών, εκθέσεων κλπ. Με αυτό τον τρόπο γίνονται εφικτοί οι αναφερόμενοι στο άρθρο 1 σκοποί, όπως: «Η παραγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών… η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη… η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή».
  Η πρότασή μας είναι να εισαχθεί το μάθημα της μουσικής στο κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για 1 ώρα στην Α’ και Β’ τάξη και ως μάθημα επιλογής στην Γ’.
  Στο ίδιο άρθρο, δεν γίνεται καμία αναφορά στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, στα οποία σήμερα εφαρμόζεται διευρυμένο πρόγραμμα 42 ωρών. Θεωρούμε δεδομένο ότι η ρύθμιση αυτή θα διατηρηθεί, ώστε να μην υπάρξει μείωση στις ώρες των μουσικών μαθημάτων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους, σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο (1824/88). Τα μουσικά σχολεία είναι, εξάλλου, ο μόνος δημόσιος φορέας που τα παρέχει.
  Υπενθυμίζεται ότι τα μουσικά σχολεία είναι από τους πλέον επιτυχημένους θεσμούς στην εκπαίδευση. Η εμπειρία του πειραματικού μουσικού γυμνασίου-λυκείου Παλλήνης στα 25 χρόνια λειτουργίας του δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Σταθερά είναι ένα από τα καλύτερα δημόσια γενικά λύκεια πανελλαδικά, ενώ όλα τα μουσικά σχολεία παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στην εισαγωγή μαθητών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο σε σχολές πρώτης ζήτησης (ιατρική, νομική, πολυτεχνείο), όσο και σε σχολές μουσικών σπουδών, στις οποίες οι απόφοιτοί τους καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις εισαγωγής. Επιπλέον, τα τελευταία 20 χρόνια τα μουσικά σχολεία έχουν κυριολεκτικά αναζωογονήσει την παραδοσιακή μουσική του τόπου μας με αξιολογότατους και πλήρως καταρτισμένους μουσικούς, έχουν τροφοδοτήσει δε τις ανώτατες και ανώτερες σχολές μουσικών σπουδών και τα ωδεία με αρίστου επιπέδου σπουδαστές ευρωπαϊκής μουσικής παιδείας. Μεγάλος αριθμός από αυτούς είναι σήμερα οι μουσικοί πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Τα μουσικά σχολεία, τέλος, είναι οι πολιτιστικοί εκπρόσωποι του υπουργείου σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και συναυλίες, στην τηλεόραση και αλλού. Θεωρούμε απαραίτητο να διατηρηθεί η φυσιογνωμία του γενικού μουσικού λυκείου με την αναλογία των ωρών που υπήρχαν μέχρι σήμερα.
  Η πρότασή μας για τα μουσικά σχολεία είναι:
  α) Να οριστεί πρόγραμμα 42 ωρών λειτουργίας των μουσικών σχολείων.
  β) Να οριστεί ελάχιστο πρόγραμμα 10 ωρών μουσικών μαθημάτων.
  γ) Να οριστεί για την Α’ και Β’ και Γ’ τάξη μουσικών λυκείων πρόγραμμα 32 ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας (για την Γ’ ήδη προβλέπεται στο σχέδιο).
  Άρθρα 3 και 4
  Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου για το “Νέο Λύκειο”, οι όποιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να αποδεσμευθούν από το λύκειο. Όμως, όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου αναιρούνται από τα άρθρα 3 και 4! Με τις επαναλαμβανόμενες κατ’ έτος Πανελλήνιες εξετάσεις, οι μαθητές των γενικών λυκείων μετατρέπονται ουσιαστικά από την ηλικία των 14 και 15 χρονών σε υποψήφιους φοιτητές, οι οποίοι θα κυνηγούν επί μιά τριετία τους βαθμούς σε συγκεκριμένα μαθήματα για την εισαγωγή τους σε «καλή» σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αντιφατικότητα των διατάξεων είναι προφανής, όπως και ο αντιπαιδαγωγικός χαρακτήρας τους, καθώς εκτός από την διαιώνιση του “εξετασιο-κεντρικού” συστήματος, παραβλέπονται τα εκατοντάδες παραδείγματα που υπάρχουν από τη σχολική ζωή, μαθητών των οποίων η επίδοση από την Α’ έως τη Γ’ Λυκείου παρουσίασε μεγάλες διακυμάνσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι ο παραγκωνισμός στην πράξη των “μη απαραίτητων” για την εισαγωγή μαθημάτων, η εδραίωση της απομνημόνευσης ως κύριας “εκπαιδευτικής” μεθόδου, η θεαματική ενίσχυση της παραπαιδείας, η περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου του σχολείου και η νέα οικονομική αφαίμαξη των οικογενειών. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε πώς εξυπηρετούν αυτά τη βελτίωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
  Με την παρέμβασή μας αυτή τονίζουμε ότι συμμετέχουμε στη διαβούλευση του υπουργείου παιδείας με τις προτάσεις μας, αλλά ταυτόχρονα, ως εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο το δημόσιο σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας, σε εμάς και στην πατρίδα μας!
  Για την Επιτροπή Αγώνα
  Ανθή Γουρουντή, εκπαιδευτικός μουσικής-συγγραφέας

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:31 | Μηνάς Γ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Επικροτείται η θετική σας πρότασή που αφορά στη σημαντική αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Βιολογίας στον προσανατολισμό Θετικών Σπουδών-Επιστήμες Υγείας ενώ παράλληλα η Βιολογία θα είναι μάθημα εξέτασης και με βαρύτητα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην περίπτωση που το Υπουργείο θεωρεί ότι στις Επιστήμες Υγείας εντάσσονται μόνο τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του σχεδίου-ΑΘΗΝΑ τότε η αξία της πρότασης αυτής περιορίζεται σημαντικά. Αυτό, γιατί δεν είναι σαφές στο σχέδιο νόμου πόσες ώρες θα διδάσκεται η Βιολογία στην Α’ και στην Β’ τάξη Λυκείου ενώ στη Γ’ Λυκείου δεν θα διδάσκεται. Επιπλέον, σε πολλά Τμήματα που σχετίζονται με τις βιοεπιστήμες θα εισάγονται υποψήφιοι χωρίς να εξεταστούν στη Βιολογία. Όπως η Βιολογία είναι απαραίτητη γνώση για το επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής-Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και της Κτηνιατρικής και σε κάποια Τμήματα εφαρμογών της Βιολογίας είναι εξίσου αναγκαία στα Τμήματα βιοεπιστημών όπως της Βιολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας κ.α..
  Χωρίς να υποτιμάται στο παραμικρό η αξία και η αναγκαιότητα των υπόλοιπων μαθημάτων, θεωρώ ότι η εισαγωγή υποψηφίων στα Τμήματα Βιοεπιστημών που θα έχουν διδαχθεί εβδομαδιαίως στην Α, Β, και Γ’ Λυκείου (5, 7 και 8 ώρες) Μαθηματικά, τουλάχιστον (2, 5 και 6 ώρες) Φυσική, τουλάχιστον (2, 2 και 6 ώρες) Χημεία και στο μέγιστο μόνο (2, 2 και 0 ώρες) Βιολογία (χωρίς εξέταση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), θα έχει ως αποτέλεσμα στη μη ορθολογική επιλογή υποψηφίων και στην κατάφορη υποβάθμιση της ποιότητας των φοιτητών που εισάγονται στα Τμήματα των Βιοεπιστημών (κυρίως της Βιολογίας).
  Με τη σιγουριά ότι και εσείς πιστεύετε ότι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας προϋποθέτει τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και κατάλληλα εκπαιδευμένου επιστημονικού δυναμικού και έχει ως ζητούμενο την καινοτόμο βιοπαραγωγή σε συνδυασμό με την υγεία των κατοίκων της, θα μπορούσε να γίνει μετονομασία του προσανατολισμού “Επιστήμες Υγείας” σε “Επιστήμες ζωής-Υγεία & Περιβάλλον” (συμφωνεί και με την ομάδα προσανατολισμού επαγγελμάτων/Υγεία-Πρόνοια) ώστε:
  Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Βιοεπιστημών (Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Βιολογία, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Κτηνιατρικής κ.ά.) να διδάσκονται στη Γ’ Λυκείου Βιολογία (8 ώρες εβδομαδιαίως) αντί των Μαθηματικών.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:30 | Επιτροπή Αγώνα Καθηγητών Μουσικής

  Παρέμβαση της Επιτροπής Αγώνα Καθηγητών Μουσικής
  Στη Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου
  «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις
  αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
  Άρθρο 2
  Η εισαγωγή των μαθημάτων της μουσικής και των καλλιτεχνικών μαθημάτων σε όλες τις τάξεις του λυκείου είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη. Οι ουσιαστικοί λόγοι έχουν αναλυθεί κατ’ επανάληψη, αλλά υπάρχουν και θεσμικοί λόγοι: Η μουσική είναι ειδικό μάθημα εξεταζόμενο στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών και είναι ως εκ τούτου απαράδεκτο να μην υφίσταται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου. Περαιτέρω, η διδασκαλία της ιστορίας του πολιτισμού και ειδικότερα του ευρωπαϊκού, καθώς και η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δράσεων των Λυκείων πρέπει να ανατίθεται στους «ειδικούς», δηλαδή σε εκείνους που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, το γνωρίζουν και είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους στις σχετικές δραστηριότητες, όπως η οργάνωση συναυλιών, εκθέσεων κλπ. Με αυτό τον τρόπο γίνονται εφικτοί οι αναφερόμενοι στο άρθρο 1 σκοποί, όπως: «Η πραοαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών… η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη… η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή».
  Η πρότασή μας είναι να εισαχθεί το μάθημα της μουσικής στο κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για 1 ώρα στην Α’ και Β’ τάξη και ως μάθημα επιλογής στην Γ’.
  Στο ίδιο άρθρο, δεν γίνεΕται καμμία αναφορά στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, στα οποία σήμερα εφαρμόζεται διευρυμένο πρόγραμμα 42 ωρών. Θεωρούμε δεδομένο ότι η ρύθμιση αυτή θα διατηρηθεί, ώστε να μην υπάρξει μείωση στις ώρες των μουσικών μαθημάτων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους, σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο (1824/88). Τα μουσικά σχολεία είναι, εξάλλου, ο μόνος δημόσιος φορέας που τα παρέχει.
  Υπενθυμίζεται ότι τα μουσικά σχολεία είναι από τους πλέον επιτυχημένους θεσμούς στην εκπαίδευση. Η εμπειρία του πειραματικού μουσικού γυμνασίου-λυκείου Παλλήνης στα 25 χρόνια λειτουργίας του δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Σταθερά είναι ένα από τα καλύτερα δημόσια γενικά λύκεια πανελλαδικά, ενώ όλα τα μουσικά σχολεία παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στην εισαγωγή μαθητών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο σε σχολές πρώτης ζήτησης (ιατρική, νομική, πολυτεχνείο), όσο και σε σχολές μουσικών σπουδών, στις οποίες οι απόφοιτοί τους καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις εισαγωγής. Επιπλέον, τα τελευταία 20 χρόνια τα μουσικά σχολεία έχουν κυριολεκτικά αναζωογονήσει την παραδοσιακή μουσική του τόπου μας με αξιολογότατους και πλήρως καταρτισμένους μουσικούς, έχουν τροφοδοτήσει δε τις ανώτατες και ανώτερες σχολές μουσικών σπουδών και τα ωδεία με αρίστου επιπέδου σπουδαστές ευρωπαϊκής μουσικής παιδείας. Μεγάλος αριθμός από αυτούς είναι σήμερα οι μουσικοί πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Τα μουσικά σχολεία, τέλος, είναι οι πολιτιστικοί εκπρόσωποι του υπουργείου σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και συναυλίες, στην τηλεόραση και αλλού. Θεωρούμε απαραίτητο να διατηρηθεί η φυσιογνωμία του γενικού μουσικού λυκείου με την αναλογία των ωρών που υπήρχαν μέχρι σήμερα.
  Η πρότασή μας για τα μουσικά σχολεία είναι:
  α) Να οριστεί πρόγραμμα 42 ωρών λειτουργίας των μουσικών σχολείων.
  β) Να οριστεί ελάχιστο πρόγραμμα 10 ωρών μουσικών μαθημάτων.
  γ) Να οριστεί για την Α’ και Β’ και Γ’ τάξη μουσικών λυκείων πρόγραμμα 32 ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας (για την Γ’ ήδη προβλέπεται στο σχέδιο).
  Άρθρα 3 και 4
  Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου για το “Νέο Λύκειο”, οι όποιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να αποδεσμευθούν από το λύκειο. Όμως, όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου αναιρούνται από τα άρθρα 3 και 4! Με τις επαναλαμβανόμενες κατ’ έτος Πανελλήνιες εξετάσεις, οι μαθητές των γενικών λυκείων μετατρέπονται ουσιαστικά από την ηλικία των 14 και 15 χρονών σε υποψήφιους φοιτητές, οι οποίοι θα κυνηγούν επί μιά τριετία τους βαθμούς σε συγκεκριμένα μαθήματα για την εισαγωγή τους σε «καλή» σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αντιφατικότητα των διατάξεων είναι προφανής, όπως και ο αντιπαιδαγωγικός χαρακτήρας τους, καθώς εκτός από την διαιώνιση του “εξετασιο-κεντρικού” συστήματος, παραβλέπονται τα εκατοντάδες παραδείγματα που υπάρχουν από τη σχολική ζωή, μαθητών των οποίων η επίδοση από την Α’ έως τη Γ’ Λυκείου παρουσίασε μεγάλες διακυμάνσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι ο παραγκωνισμός στην πράξη των “μη απαραίτητων” για την εισαγωγή μαθημάτων, η εδραίωση της απομνημόνευσης ως κύριας “εκπαιδευτικής” μεθόδου, η θεαματική ενίσχυση της παραπαιδείας, η περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου του σχολείου και η νέα οικονομική αφαίμαξη των οικογενειών. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε πώς εξυπηρετούν αυτά τη βελτίωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
  Με την παρέμβασή μας αυτή τονίζουμε ότι συμμετέχουμε στη διαβούλευση του υπουργείου παιδείας με τις προτάσεις μας, αλλά ταυτόχρονα, ως εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο το δημόσιο σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας, σε εμάς και στην πατρίδα μας!
  Για την Επιτροπή Αγώνα
  Ανθή Γουρουντή, εκπαιδευτικός μουσικής-συγγραφέας

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:29 | ΠΑ.ΣΥ.ΛΕ.ΣΥ.Π.

  Σε ότι αφορά την Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΣΥ-Π)

  θα πρέπει να επανέλθει ο θεσμός ΣΥ-Π στα σχολεία.

  Να επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και να ξεκινάει από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού μέχρι το Λύκειο. Να είναι δε ιδιαίτερα ενισχυμένος στην Γ΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου. Παράλληλα ένα Γραφείο Συμβούλων θεωρείται απαραίτητο σε κάθε σχολική μονάδα που θα στελεχώνεται οπωσδήποτε με Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού προκειμένου να ασκείται Συμβουλευτική και να διεξάγονται στους μαθητές/τριες που θα το θελήσουν και θα απαιτείται τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να βοηθούνται οι μαθητές/τριες ποικιλοτρόπως. Σε ότι αφορά δε, τα Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα συγκεκριμένα Γραφεία θα μπορούσαν να εποπτεύουν την Πρακτική Άσκηση αλλά και την Μαθητεία σε συνεργασία με εκπαιδευτικό του εκάστοτε τομέα. Κάτι τέτοιο άλλωστε προβλέπονταν και για τα Γρα..ΣΥ. για τα οποία δυστυχώς ανεστάλη η λειτουργία τους.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:27 | Βιοπληροφορικός

  [Δεν γνώρισα κανέναν Βιολόγο που να μπόρεσε να κάνει μεταπτυχιακό στη Φυσική, στη βασική Χημεία ή ακόμη περισσότερο στα Μαθηματικά ]. Δεν γνώρισες κανέναν Βιολόγο (ή γιατρό κ.α.) γιατί απλά ο Βιολόγος δεν ενδιαφέρεται να κάνει μεταπτυχιακό στη Φυσική, στη βασική Χημεία ή ακόμη περισσότερο στα Μαθηματικά. Αν ήθελε θα έδινε πανελλήνιες για τη Φυσική, τη βασική Χημεία και τα Μαθηματικά και θα εισαγόταν (οι βάσεις των σχολών δεν είναι οι υψηλότερες). Αντιθέτως, γνώρισα πολλούς χημικούς που μου ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να εισαχθούν στη Βιολογία μέσω πανελληνίων, αλλά επειδή αγαπούσαν τις Βιοεπιστήμες στράφηκαν σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στους κλάδους της Βιολογίας.
  [Γνώρισα πολλούς Βιολόγους (σημερινούς 40άρηδες και πλέον) που έκαναν μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε Βιοπληροφορική και έγιναν ικανότατοι προγραμματιστές]. Στράφηκαν εκεί γιατί τους ενδιέφερε. Όπως πολλοί προγραμματιστές έκαναν μεταπτυχιακά και διδακτορικά στη Βιοπληροφορική και τη Χημειοπληροφορική. Αφιέρωσαν (για διδακτορικό) τουλάχιστον 4 χρόνια σπουδών. Στον ίδιο χρόνο θα μπορούσαν να πάρουν δεύτερο πτυχίο στη Φυσική ή βασική Χημεία, αλλά δεν τους ενδιέφερε γιατί μια χαρά φυσικούς και χημικούς και πολλούς έδωσαν στην κοινωνία οι πανελλήνιες.
  [Η Πληροφορική μπορεί να κατακτηθεί από το μηδέν]. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση σε αυτό. Σε επίπεδο χρήστη ίσως, αλλά αυτό ισχύει και για τη Χημεία (μπορεί να κατακτηθεί από το μηδέν) σε επίπεδο εκλαικευμένων γνώσεων ( εττικέτες για τις κόλλες, τα λάδια κλπ.)
  [Δεν χρησιμοποιώ τον όρο «επιστήμη» για την Πληροφορική]. Υπάρχουν απόψεις ότι τίποτα δεν είναι επιστήμη γιατί η γνώση είναι αβέβαιη κτλ., άρα ούτε τα μαθηματικά είναι επιστήμη ή η μόνη επιστήμη είναι η φιλοσοφία γι αυτό όλοι οι ερευνητές είναι Doctors of Philosophy κ.α. Στην πράξη πρόκειται για αυθαίρετες φιλοσοφικοφανείς απόψεις, αφού ο όρος «επιστήμη» στην πραγματική ζωή έχει νομική φύση.
  Aναφέρθηκα στα σχόλια του Ι. Χατζηδάκη [19 /8/ 2013, 22:18]. Να μην ξεχνάμε ότι όλοι έχουμε αξία ανεξάρτητα από τις σπουδές μας και πως όλοι είμαστε συνάδελφοι, αφού εμείς επιλέξαμε να εργαζόμαστε στον πιο πολυσυλλεκτικό επαγγελματικό χώρο . Για μένα αυτή είναι η ομορφιά και η πρόκληση της εκπαίδευσης.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:16 | Παπάς Κυριάκος

  Η γνώση της Αγγλικής ως κοινής γλώσσας διεθνούς επικοινωνίας στις επιστήμες, το εμπόριο και τον τουρισμό και η πιστοποίησή της γνώσης της είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους νέους είτε φοιτούν σε ΓΕΛ είτε σε ΕΠΑΛ. Το νέο πρόγραμμα του Λυκείου χρειάζεται να συνδέσει τη διδασκαλία της Αγγλικής με την πιστοποίησή της και να συμπεριλάβει την προετοιμασία των υποψηφίων που δίνουν Αγγλικά στις Πανελλήνιες ώστε να μην αναγκάζονται οι μαθητές να καταφεύγουν στα φροντιστήρια και οι γονείς -όσοι έχουν- να πληρώνουν. Δεν πρέπει η γνώση της Αγγλικής να γίνει προνόμιο των λίγων που έχουν χρήματα για ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια, για το λόγο αυτό προτείνουμε αύξηση των ωρών διδασκαλίας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου από δύο (2) την εβδομάδα σε τρεις (3) και δυνατότητα επιλογής δίωρου εβδομαδιαίου μαθήματος Αγγλικής γλώσσας στην Γ΄ Λυκείου για όσους μαθητές επιλέξουν να εξεταστούν στα Αγγλικά στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.