Άρθρο 22: Πρόγραμμα Σπουδών ΣΕΚ

1. Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και η Τάξη Μαθητείας. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη και στην Τάξη Μαθητείας εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη της Σ.Ε.Κ.

2. Στην Α΄ και Β’ Τάξη Σ.Ε.Κ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα (30) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως, με δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι έξι (26) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

3. Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα της ΣΕΚ καθώς και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Αυγούστου εκάστου έτους.
Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας, για περίοδο δύο ετών τουλάχιστον. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του ΥΠΑΙΘ.
Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30η Αυγούστου του ίδιου έτους, της Τάξης Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.

4. Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Ομάδας Προσανατολισμού στην Α΄ και Β΄ Τάξη Σ.Ε.Κ. καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της Τάξης Μαθητείας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:42 | Νεοκλής Τσότρας, Πάτρα

  Γίνεται σύγχυση μεταξύ ΣΕΚ (Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου)που είναι Θεμοσθετιμένο με τον Ν.1566 και της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτησης.
  Οι σχολές ΣΕΚ πρέπει να ειναι συνέχεια των σημερινών ΕΠΑΣ και εντός τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:37 | Νεοκλής Τσότρας, Πάτρα

  Γίνεται σύγχυση μεταξύ ΣΕΚ (Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου)που είναι Θεμοσθετιμένο με τον Ν.1566 και της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτησης.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:25 | polyto

  Προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές:
  3. Στην «Τάξη Πρακτικής Άσκησης» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση» ένδεκα (11) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα της ΣΕΚ καθώς και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.
  Στην «Τάξη Πρακτικής Άσκησης» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τρείς (3) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
  Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Πρακτικής Άσκησης του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης το οποίο πραγματοποιείται στον ΟΑΕΔ, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

 • 19 Αυγούστου 2013, 17:07 | Αναστασία Μαρκάκη

  Οι Σ.Ε.Κ θα πρέπει να παραμείνουν στα πλαίσια της τυπικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δεν είναι φρόνιμο μαθητές 15 16 17 ετών να εξωθούνται έξω από το σχολείο και να καταρτίζονται απλώς σε μια ειδικότητα από ανθρώπους ελεύθερους επαγγελματίες , μη παιδαγωγούς που προφανώς κανένα ενδιαφέρον δεν θα έχουν για την εν γένει αγωγή και παιδεία των νέων.

  Θα πρέπει οι σχολές ΣΕΚ ή όπως αλλιώς ήθελε να ονομαστούν να αποτελέσουν την εξέλιξη των σημερινών ΕΠΑ.Σ και των Προγενέστερων ΤΕ.Σ
  και μάλιστα να δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους γενικών λυκείων να κάνουν εγγραφή, εφόσον επιθυμούν την απόκτηση ειδικότητας και να αποκλείονται(οι απόφοιτοι γενικού λυκείου) από τα ΕΠΑ.Λ εφόσον κατέχουν ήδη απολυτήριο λυκείου.

 • 19 Αυγούστου 2013, 16:58 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Ποια είναι τα οικεία εργαστηριακά κέντρα νομίζω ότι δεν είναι σαφές. Για τις ιδιωτικές σχολές νομίζω ότι πρέπει να γινει σαφές ότι πρέπει να διαθέτουν τα ιδιόκτητα εργαστήρια τους και όχι να γίνεται μάθημα σε εργαστήρια του ΥΠΑΙΘ

  Μια διαδικασία που δημιουργεί οργανωτικά προβλήματα σήμερα (ιδίως στη δημιουργία των τμημάτων στα Ε.ΠΑΛ) είναι οι εξετάσεις των μεταξεταστέων το Σεπτέμβριο, θα μπορούσαν να γίνονται τον Ιούνιο και σε αυτό θα βοηθήσει και η μετάθεση των πανελλαδικών σε άλλη ημερομηνία.

 • 19 Αυγούστου 2013, 10:59 | Mαρία Μαυρομμάτη

  Αφού υπάρχουν μαθήματα γενικής παιδείας αλλά και να μην υπήρχαν θα έπρεπε να είναι στη τυπική εκπαίδευση και να δίνεται με κάποιο τρόπο η δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΙ αλλιώς τι νόημα έχει να υπάρχουν ειδικότητες που υπάρχουν και στα τει αλλά κανείς από τεχνική και σεκ να μη μπορεί να εισαχθεί.
  Επίσης το όριο της ηλικίας αποκλείει αρκετούς μαθητές που δε μπορούν να παρακολουθήσουν πρωινή ή απογευματινή σεκ. Από την εμπειρία της επας βλέπουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές ήταν ενήλικοι και όχι απαραίτητα εργαζόμενοι οι οποίοι όμως δε θα προτιμούσαν κάποιο νυχτερινό λόγω ωραρίου.

 • 18 Αυγούστου 2013, 13:01 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Θεωρώ πως είναι απαραίτητο στις ΣΕΚ να διδάσκεται ως γενικό μάθημα το Εργατικό δίκαιο και οι εργασιακές σχέσεις σε όλες τις ειδικότητες, διότι οι απόφοιτοι ως μελλοντικοί εργαζόμενοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και τι θα αντιμετωπίσουν στους χώρους εργασίας σε ότι αφορά το ωράριο, τις άδειες, τον συνδικαλισμό κλπ. Επίσης εκτός των μαθηματικών και της Γλώσσας ως ενεργοί πολίτες πρέπει να έχουν γνώσεις βασικών αρχών του δικαίου.

 • 18 Αυγούστου 2013, 00:15 | EVANGELIA MOUTAFI

  Οι ΣΕΚ παρατηρώντας ότι διαθέτουν στο πρόγραμμα τους και μαθήματα Γενικής Παιδείας ίσως θα έπρεπε να ενταχθούν στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση. Σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να συνδεθούν με αυτή για να μπορεί να υπάρχει μία δυνατότητα μετακίνησης μαθητών από τη μη τυπική εκπαίδευση στην τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 • 16 Αυγούστου 2013, 20:58 | Αργύρης

  Οι ΣΕΚ, εφόσον περιλαμβάνουν και μαθήματα Γενικής Παιδείας, θα πρέπει να ενταχθούν στην τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να είναι δυνατή και η κινητικότητα των σπουδαστών των ΣΕΚ στην Α΄ ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει μεταξύ Α΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου και της Α΄ Τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου.

 • Για τη διάρκεια του σχολικού έτους στις Σ.Ε.Κ.:
  Στην παράγραφο 3, αναφέρεται ότι η «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση ΜΑθητείας», εφαρμόζεται για διάρκεια ενός σχολικού έτους ήτοι από 1 Σεπτεμβρίου ως και 30 Αυγούστου. Είναι ορθό ή παραδρομή; Δεν κλείνει το σχολικό έτος (η πραγματοποίηση μαθημάτων) στις 30 Ιουνίου;

 • 15 Αυγούστου 2013, 09:52 | Αλέξιος Λ.

  Οι ΣΕΚ, εφόσον περιλαμβάνουν και μαθήματα Γενικής Παιδείας, θα πρέπει να ενταχθούν στην τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και όχι εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι θα δίνεται η δυνατότητα της κινητικότητας των σπουδαστών των ΣΕΚ και στα ΕΠΑ.Λ., για την Α΄ τάξη, όπως ισχύει μεταξύ της Α΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου και της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.

 • 14 Αυγούστου 2013, 11:36 | ΑΝΝΑ ΚΡ.

  Στις εσπερινές ΣΕΚ τι ισχύει όσον αφορά τη διάρκεια σπουδών; τέσσερα διδακτικά έτη + τάξη μαθητείας ή τρία διδακτικά έτη + τάξη μαθητείας;

 • 14 Αυγούστου 2013, 08:07 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΑΣ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ….ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ….ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΑ 18 ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ….ΕΧΕΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ!!!!!!!

 • 13 Αυγούστου 2013, 13:32 | ΒΑΣΩ Π.

  Ο ρόλος του ΟΑΕΔ πρέπει να σχετίζεται με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.
  Αντίθετα, η Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας θα πρέπει να πραγματοποιείται στη ΣΕΚ.

 • 12 Αυγούστου 2013, 20:07 | ΑΝΕΣΤΗΣ Λ.

  Η Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας θα πρέπει να γίνεται στη σχολική μονάδα της ΣΕΚ,ο ΟΑΕΔ να έχει σχέση μόνο με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.

 • 12 Αυγούστου 2013, 14:16 | Νικος Ευθυμιου

  Ταα Αγγλικα απουσιαζουν απο τις ΣΕΚ.(οπως και στην ΕΠΑΣ) .Και τοτε ολοι το ειχαν επισημανει ….Μετα απο 20 Χρονια στην Βιομηχανια και 12 στο Δημοσιο Σχολειο θα ηθελα να καταθεσω οτι οτι ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.

  Ευχαριστω