Άρθρο 36: Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις

1. Στο άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές:
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πρόσληψη σε θέση Συμβούλου Γ’ απαιτούνται ως ειδικά προσόντα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και μία τουλάχιστον πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) καθώς και τουλάχιστον πενταετής εκπαιδευτική υπηρεσία.».
β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Για την πρόσληψη σε θέση Εισηγητή απαιτούνται, ως ειδικά προσόντα, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και δεκαπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία ή εικοσαπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και πενταετής, τουλάχιστον, εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.».
γ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η πλήρωση των κενών θέσεων των Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών γίνεται είτε με πρόσληψη ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Α.Σ.Ε.Π. και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) είτε με τοποθέτηση για τετραετή θητεία, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του προσωπικού του Ι.Ε.Π.. Κατά την προκήρυξη των θέσεων και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λαμβάνεται μέριμνα, ώστε στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η μονομέρεια σε γνωστικά αντικείμενα και σε εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την επιμόρφωση, την αξιολόγηση, την έρευνα, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών. Στην περίπτωση που η πλήρωση των κενών θέσεων Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών γίνεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ως ελάχιστα τυπικά προσόντα τα ειδικά προσόντα, που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6, αντίστοιχα.».
δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «10. α) Οι Σύμβουλοι Α΄, Σύμβουλοι Β΄, Σύμβουλοι Γ΄ και οι Εισηγητές που επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»
ε) Στην παράγραφο 10 προστίθεται περίπτωση β) ως εξής: «β) Οι Σύμβουλοι Α’, Σύμβουλοι Β’, Σύμβουλοι Γ’ και οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία τους ανανεώνεται για μία ακόμα τετραετία μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.».
στ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής: «12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, για τους μεν αξιολογούμενους της περίπτωσης α) της παραγράφου 10 συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασή τους για τους δε αξιολογούμενους της περίπτωσης β) αποτελεί κώλυμα ανανέωσης της τετραετούς θητείας.».
ζ) Προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής: «16. Οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι που καταλαμβάνουν θέσεις επιστημονικού προσωπικού δικαιούνται την πάγια αποζημίωση και το ειδικό ερευνητικό επίδομα των περιπτώσεων β) και γ), αντίστοιχα, της παραγράφου 15. Οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι που καταλαμβάνουν θέσεις επιστημονικού προσωπικού λαμβάνουν τις αποδοχές τους, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις, από την υπηρεσία η τον φορέα της οργανικής τους θέσης εκτός από την πάγια αποζημίωση και το ειδικό ερευνητικό επίδομα των περιπτώσεων β) και γ), αντίστοιχα, της παραγράφου 15 που τα λαμβάνουν από τους πόρους του Ι.Ε.Π. που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17.».
2. Στο άρθρο 12 του ν. 3966/2011 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: «4. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., μπορούν να καλύπτονται είτε από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων είτε από εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχων προσόντων, που αποσπώνται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Ι.Ε.Π.. Η απόσπαση είναι τετραετής και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου υπουργού εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους άλλων υπουργείων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.. Με όμοια απόφαση, με την ίδια διαδικασία και για τον ίδιο χρόνο επιτρέπεται να αποσπώνται και μέχρι πέντε (5) εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, ανά έργο, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο Ε.Σ.Π.Α. και υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π.. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 ρυθμίζονται τα θέματα τοποθέτησης σε κενές θέσεις ή ανάθεσης καθηκόντων στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, παρακολούθησης της τήρησης του ωραρίου τους, χορήγησης αδειών μικρής χρονικής διάρκειας καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εργασία τους στο Ι.Ε.Π., 5. Οι αποσπώμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνουν τις αποδοχές τους, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα, από την υπηρεσία ή τον φορέα της οργανικής τους θέσης. Οι επιπλέον πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις καταβάλλονται από τους πόρους του Ι.Ε.Π. που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17.».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Σε κάθε Γραφείο προΐσταται Σύμβουλος Α΄ ή Β΄ ή Γ’, ο οποίος επιλέγεται για μία διετία που μπορεί να ανανεώνεται με βάση την αξιολόγηση του έργου του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. Ειδικά στο Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων προΐσταται διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με τριετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση και με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, για μια τετραετία και αποσπάται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου υπουργού εφόσον πρόκειται για υπάλληλο άλλου υπουργείου. Στους προϊσταμένους των Γραφείων καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με το αντίστοιχο των προϊσταμένων Τμημάτων Διοίκησης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 όπως η περίπτωση αναριθμήθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Π.Ν.Π. 16/16.12.2011 (Α’ 262)».
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011, όπως η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 4076/2012 (Α΄159) αντικαθίστανται ως εξής: « 1. Η διοικητική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται στα Τμήματα: α) Διοίκησης Προσωπικού, β) Γραμματειακής Υποστήριξης, γ) Εκπαίδευσης Προσωπικού και δ) Συμβάσεων και Οικονομικών Υποθέσεων. 2. α) Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ι.Ε.Π.. β) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη των οργάνων και της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και τη σύνταξη, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα θέματα τήρησης του πρωτοκόλλου, διακίνησης και διεκπεραίωσης των εγγράφων, τήρησης του αρχείου της διοικητικής υπηρεσίας, στέγασης των υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του Ι.Ε.Π. και τήρησης των βιβλίων αποθήκης. γ) Το Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού είναι αρμόδιο για την εκπαίδευση του προσωπικού του Ι.Ε.Π.. 3. Το Τμήμα Συμβάσεων και Οικονομικών Υποθέσεων περιλαμβάνει τα Γραφεία: α) Τακτικού Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, με αρμοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη σύνταξη του ισολογισμού και του απολογισμού, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχείων, την τήρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τις κάθε φύσης πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, τη μισθοδοσία του προσωπικού και την καταβολή λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, β) Οικονομικής και Λογιστικής Υποστήριξης των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με αρμοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των πράξεων (έργων) και υποέργων, τη σύνταξη του ισολογισμού και του απολογισμού τους, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχείων, την τήρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τις κάθε φύσης πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και γ) Προγραμμάτων και Διαγωνισμών, με αρμοδιότητα, ιδίως, τη διοικητική υποστήριξη της διενέργειας πάσης φύσεως διαγωνισμών, τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων, τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη προγραμμάτων, καθώς και την πάσης φύσεως παρακολούθηση, εκτός της οικονομικής η οποία ανήκει στα Γραφεία Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας και Οικονομικής και Λογιστικής Υποστήριξης των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, των προγραμμάτων, ενεργειών και έργων που εκτελούνται στο Ι.Ε.Π., σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας, που έχει την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη επ’ αυτών.».
5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 προστίθενται περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) ως εξής: «β) Για τη νομική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το αυτοτελές γραφείο Νομικής Υποστήριξης στελεχώνεται από τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, αποφοίτους νομικού τμήματος, καθώς και από νομικούς που συμβάλλονται με το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν καθαρώς νομικές εργασίες. Για την επιλογή και απόσπαση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών ισχύουν τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α) της παραγράφου 6. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης ορίζεται υποχρεωτικά ο δικηγόρος με τα περισσότερα χρόνια άσκησης δικηγορίας και σε περίπτωση που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. καθηγητής της ανωτάτης εκπαίδευσης ο τελευταίος. γ) Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της τεχνικής υποστήριξης του Ι.Ε.Π. συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το αυτοτελές Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πτυχίο ή δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού υπολογιστών και πληροφορικής ή ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών ή ηλεκτρονικού μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών ή ηλεκτρονικής και μηχανικών υπολογιστών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών και τεχνολογίας υπολογιστών ή μηχανικού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων ή μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών και δικτύων καθώς και από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης του Κλάδου ΠΕ19 – 20 Πληροφορικής. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης ορίζεται εκπαιδευτικός του Κλάδου ΠΕ19 – 20 Πληροφορικής ή διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέσης ευθύνης, επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης, κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα, με αρμοδιότητες συναφείς με αυτές του αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης. δ) Για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης με εικοσιπενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, από την οποία τρία, τουλάχιστον, έτη έχει διανυθεί σε διοικητικές θέσεις ευθύνης. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων ή ΠΕ03 Μαθηματικών ή ΠΕ04 Φυσικών ο οποίος πέραν των τυπικών προσόντων που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο απαιτείται να έχει δωδεκαετή πραγματική διδακτική υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση. ε) Οι υπηρετούντες σε κάθε αυτοτελές Γραφείο των περιπτώσεων α) έως δ) της παρούσης παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους πέντε (5), περιλαμβανομένων των Προϊσταμένων.».
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6. α) Οι θέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων, Γραφείων και της Υπηρεσιακής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του παρόντος άρθρου μπορεί να πληρούνται και με εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα έτη. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων γίνεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία προσδιορίζονται και τα ειδικότερα προσόντα και η μοριοδότησή τους ανάλογα με τις ανάγκες της υπό πλήρωση θέσης και η τοποθέτηση γίνεται για τετραετή θητεία ύστερα από απόσπαση. Η πρόσκληση εκδίδεται και η επιλογή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.. β) Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων, των αυτοτελών Γραφείων, των Γραφείων και της Υπηρεσιακής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του παρόντος άρθρου, καθώς και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19. Ως τη δημοσίευση του Κανονισμού αυτού τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
7. Στο άρθρο 14 του ν. 3966/2011 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής: «7. Στους προϊσταμένους των Τμημάτων, των Γραφείων και των αυτοτελών Γραφείων της διοικητικής υπηρεσίας καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με το αντίστοιχο επίδομα των προϊσταμένων Τμημάτων Διοίκησης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 όπως η περίπτωση αναριθμήθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Π.Ν.Π. 16/16.12.2011 (Α’ 262). 8. Η άσκηση καθηκόντων Προϊστάμενου Τμήματος ή αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου μοριοδοτείται για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/2010, όπως η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 9. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υπαλλήλων άλλων υπουργείων που έχουν αποσπαστεί στο Ι.Ε.Π. για άσκηση καθηκόντων Προϊστάμενου Τμήματος ή αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου λαμβάνουν τις αποδοχές τους, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα, από την υπηρεσία ή τον φορέα της οργανικής τους θέσης. Οι επιπλέον πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις καταβάλλονται από τους πόρους του Ι.Ε.Π., που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17.».
8. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4142/2013 (Α’ 83) και η παράγραφος 2 είχε αντικατασταθεί με την υποπερίπτωση β) της περίπτωσης α) της παραγράφου 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), η φράση «το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «μετά τη συμπλήρωση πενταετίας στις παραπάνω θέσεις τους.».
9. Η παράγραφος 13 του άρθρου 11 εφαρμόζεται και για τους Συμβούλους Γ’.
10. α) Ο ειδικός λογαριασμός που συστάθηκε με την Η/3273/27.4.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (Β’ 352) και μεταφέρθηκε από την παύση της λειτουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Ι.Ε.Π. καθώς και οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του καταργούνται. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα συνεχίζουν να υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π..
β) Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) ως ερευνητικό κέντρο αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θεωρείται και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ως μέλη Επιτροπής Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας λογίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ερευνών.
11. Η παράγραφος 27 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 καταργείται.
12. α) Στο άρθρο 37 του ν. 3966/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται Πρότυπο Πειραματικό γυμνάσιο ή λύκειο και δεν ορίζεται Πρότυπο Πειραματικό λύκειο ή γυμνάσιο, αντίστοιχα, επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος από τα γυμνάσια και λύκεια που λειτουργούν στην ίδια περιφέρεια για το χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπων Πειραματικών. Τα υποψήφια γυμνάσια ή λύκεια υποβάλλουν το σχετικό φάκελο το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους.».
β) Για το σχολικό έτος 2013 – 2014 ο φάκελος από τα υποψήφια γυμνάσια ή λύκεια για τον ορισμό τους ως Πρότυπων Πειραματικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 37 όπως προστίθεται με την προηγούμενη περίπτωση, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30.9.2013.
13. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 44 του ν. 3966/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια και λύκεια γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που διεξάγονται ανά Π.Π.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.
5. Για την πραγματοποίηση των εξετάσεων η επιλογή των θεμάτων γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που συστήνεται για αυτό το σκοπό. Η προετοιμασία, η οργάνωση, η διεξαγωγή των εξετάσεων και των δοκιμασιών (τεστ) πραγματοποιείται από ειδική επιτροπή που συστήνεται με απόφαση των ΕΠ.Ε.Σ. των Πρότυπων Πειραματικών γυμνάσιων και λυκείων. Η αξιολόγηση των γραπτών γίνεται από ειδικές επιτροπές σε ένα ή περισσότερα βαθμολογικά κέντρα που ορίζει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Με την ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. γίνεται η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων μαθητών.».
14. Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση ιι) της περίπτωσης α) της παραγράφου 4 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν, για οποιονδήποτε λόγο, ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Π.Σ.,βν προσλαμβάνονται αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Για την επιλογή των αναπληρωτών προϋπόθεση είναι να έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.».
15. Η παράγραφος 8 του άρθρου 50 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για τους διευθυντές και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ., των οποίων λήγει και δεν ανανεώνεται η θητεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37. Στην περίπτωση που οι διευθυντές ή ο εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης ή αξιολογούνται αρνητικά, τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για πλήρωση θέσης πενταετούς θητείας για τα επόμενα τρία χρόνια.
16. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν».
17. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 καθώς και το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) καταργούνται από το χρόνο ισχύος του ν. 4115/2013.
18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α’ 159) όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 30η Ιουνίου καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μήνα από την υποβολή της.».
19. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 682/1977 (Α’ 244) εφαρμόζεται και στα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:55 | ΠΡΑΣΣΑΣ Λ.

  Συμφωνώ με τους συναδέλφους όσον αφορά την άρση της αδικίας για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 (στο σύνολο), οι οποίοι όπως αποδεικνύεται στις σχολικές αίθουσες καλούνται να διδάξουν εκτός από το μάθημα της Α΄ανάθεσης , και τα μαθήματα των υπολοίπων αναθέσεων.Σωστά ο νομοθέτης αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 ενιαία , ανεξάρτητα της ειδικότητας που ανήκουν.

 • πειδή το Σ.Ν. του ΥΠΑΙΘ με τίτλο: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» δεν προβλέπει την τύχη των συναδέλφων που εργάζονται στις δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), προτείνουμε την ένταξη στο Σ.Ν. των παραγράφων που αναφέρονται παρακάτω.

  ——————————

  Πρόταση Νομοθετικού Περιεχομένου στο Σχέδιο Νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τίτλο: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

  Στο Άρθρo 36, του κεφαλαίου Ε, προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:

  20. Για το σχολικό έτος 2013 – 2014 οι δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς την εγγραφή νέων µαθητών, για την ολοκλήρωση των σπουδών των µαθητών που φοιτούν ήδη σε αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις.

  21. Οι δηµόσιες Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) από τη λήξη του διδακτικού έτους 2013 – 2014 µετατρέπονται αυτοδικαίως σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

  22. Οι εκπαιδευτικοί που οργανικά ανήκουν στις δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) που μετατρέπονται σε ΕΠΑΛ, διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση και καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια με την ολοκλήρωση της μετατροπής, κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι αποσπώμενοι ή διατιθέμενοι σε αυτά, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα. Για τουςτυχόν πλεονάζοντες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τις υπεράριθμες θέσεις των εκπαιδευτικών.

  23. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές, που υπηρετούν με θητεία στις δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), καταλαμβάνουν αυτοδικαίως, τις αντίστοιχες θέσεις στα Επαγγελματικά
  Λύκεια (ΕΠΑΛ) με την ολοκλήρωση της μετατροπής και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής, ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα.

  24. Μέχρι την οριστική παύση λειτουργίας των τάξεων των δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3475/2006.

  Για την ομάδα εργασίας του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρ. Μακεδονίας
  της Ενώσεως Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΕΤΕ)

  Φελέκης Ιωάννης
  Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανικός Ηλεκτρονικός ΠΕ1704 -ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
  6976808889

 • 19 Αυγούστου 2013, 19:24 | Καλή Αλυσανδράτου

  Επειδή δεν έχουν δοθεί στο παρόν Σχέδιο νόμου μεταβατικές διατάξεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. που μετατρέπονται σε ΕΠΑΛ, και των μαθητών που ήδη φοιτούν σε αυτές προτείνουμε αναγκαία την προσθήκη των παρακάτω παραγράφων, όπως και παλιότερα σε προηγούμενα νομοσχέδια αλλαγών στην εκπαίδευση είχε γίνει:

  20. Για το σχολικό έτος 2013 – 2014 οι δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς την εγγραφή νέων µαθητών, για την ολοκλήρωση των σπουδών των µαθητών που φοιτούν ήδη σε αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις.

  21. Οι δηµόσιες Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) από τη λήξη του διδακτικού έτους 2013 – 2014 µετατρέπονται αυτοδικαίως σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

  22. Οι εκπαιδευτικοί που οργανικά ανήκουν στις δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) που μετατρέπονται σε ΕΠΑΛ, διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση και καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια με την ολοκλήρωση της μετατροπής, κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι αποσπώμενοι ή διατιθέμενοι σε αυτά, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα. Για τουςτυχόν πλεονάζοντες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τις υπεράριθμες θέσεις των εκπαιδευτικών.

  23. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές, που υπηρετούν με θητεία στις δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), καταλαμβάνουν αυτοδικαίως, τις αντίστοιχες θέσεις στα Επαγγελματικά
  Λύκεια (ΕΠΑΛ) με την ολοκλήρωση της μετατροπής και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής, ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα.

  24. Μέχρι την οριστική παύση λειτουργίας των τάξεων των δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3475/2006.

 • 19 Αυγούστου 2013, 15:53 | ΣΑΒΒΑΣ

  Άρθρο 36: Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις

  Το άρθρο είναι πολύ σωστό και εξηγούμαι με το παρακάτω παράδειγμα.
  Καθηγητής του κλάδου ΠΕ04 διδάσκει 30 χρόνια τα μαθήματα Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Γεωγραφία.
  Ξαφνικά κρίνεται υπεράριθμος επειδή οι ώρες της πρώτης του ανάθεσης προέκυψαν λιγότερες από 12 λόγω μείωσης τμημάτων και αύξησης του ωραρίου του.
  Υπάρχει καμία λογική σε αυτό;
  Νομίζω ότι σωστά το επισημαίνει ο νομοθέτης και αλλάζει αυτή τη ρύθμιση.

 • 19 Αυγούστου 2013, 15:40 | ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Άρθρο 36: Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις

  Πολύ σωστά νομίζω και εγώ, ότι αίρεται μια αδικία στο σύνολο των συναδέλφων ΠΕ04, άσχετα με την ειδικότητα τους. Καλούνται άλλοτε να διδάξουν τρία διαφορετικά αντικείμενα θεωρούμενοι ως ενιαίος κλάδος και άλλοτε είναι χωρισμένοι σε ειδικότητες, όταν πρόκειται να κριθεί η υπεραριθμία στον κλάδο.
  Αυτό ήταν απαράδεκτο και νομίζω ότι σωστά ο νομοθέτης το επισημαίνει και το αλλάζει.

 • 19 Αυγούστου 2013, 15:15 | ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Άρθρο 36: Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις

  Επιτέλους αίρεται μία αδικία για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04. Δεν καταλαβαίνω ποια λογική είναι αυτή που επιβάλλει την υπεραριθμία να την καθορίζει το μάθημα της πρώτης ανάθεσης, αλλά μετά, την διδασκαλία του μαθήματος να την κάνει οποιαδήποτε ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04;
  Για να γίνω πιο σαφής
  Εστω ότι σε ένα σχολείο προέκυψε υπεραριθμία ενός βιολόγου, ο οποίος πηγαίνει σε άλλο σχολείο. Τις ώρες τις βιολογίας όμως θα κληθεί να τις καλύψει κάποιος από τους εναπομείναντες ΠΕ04. Δηλαδή φυσικός ή χημικός.
  Επομένως για να διδάξει το μάθημα είναι τώρα καλός και ικανός, αλλά για να πάρει τις ώρες από την αρχή, ώστε να μην κριθεί υπεράριθμος, δεν ήταν ικανός;
  Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τις άλλες ειδικότητες. Η επιλογή του βιολόγου ήταν εντελώς τυχαία. Θα μπορούσε το παράδειγμα να έχει φυσικό ή χημικό.
  Νομίζω πως όποιος έχει αντίρρηση πάνω σε αυτή την λογική, κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του και κοιτάζει να ικανοποιήσει ατομικά ή και συντεχνιακά συμφέροντα.

 • 19 Αυγούστου 2013, 15:09 | ΜΑΝΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Επιτέλους αίρεται μία αδικία για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04. Δεν καταλαβαίνω ποια λογική είναι αυτή που επιβάλλει την υπεραριθμία να την καθορίζει το μάθημα της πρώτης ανάθεσης, αλλά μετά, την διδασκαλία του μαθήματος να την κάνει οποιαδήποτε ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04;
  Για να γίνω πιο σαφής
  Εστω ότι σε ένα σχολείο προέκυψε υπεραριθμία ενός βιολόγου, ο οποίος πηγαίνει σε άλλο σχολείο. Τις ώρες τις βιολογίας όμως θα κληθεί να τις καλύψει κάποιος από τους εναπομείναντες ΠΕ04. Δηλαδή φυσικός ή χημικός.
  Επομένως για να διδάξει το μάθημα είναι τώρα καλός και ικανός, αλλά για να πάρει τις ώρες από την αρχή, ώστε να μην κριθεί υπεράριθμος, δεν ήταν ικανός;
  Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τις άλλες ειδικότητες. Η επιλογή του βιολόγου ήταν εντελώς τυχαία. Θα μπορούσε το παράδειγμα να έχει φυσικό ή χημικό.
  Νομίζω πως όποιος έχει αντίρρηση πάνω σε αυτή την λογική, κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του και κοιτάζει να ικανοποιήσει ατομικά ή και συντεχνιακά συμφέροντα.

 • 19 Αυγούστου 2013, 13:36 | Χατζηιερεμίας Συμεών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Άρθρο 36
  Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων
  Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις
  …………………………………………………………………………………………

  16. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) όπως τροποποιήθηκε με την
  παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94) προστίθεται
  παράγραφος 13 ως εξής: «13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας
  εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου
  ΠΕ04 αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία
  ανήκουν».
  …………………………………………………………………………………………..
  Σχόλιο : Πολύ σωστό – λύνει πολλά προβλήματα συναδέλφων

 • 18 Αυγούστου 2013, 16:56 | Γ. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ

  Εκπαιδευτικός που κάνει αίτηση συνταξιοδότησης το τελευταιο δεκαήμερο του Απριλίου, λύεται η υπαλυλική του σχέση εντός μηνός
  Ερώτημα ποιός θα κάνει τις ενδοσχολικές εξετάσεις στα μαθήματα του εκπαιδευτικού τον αντίστοιχο Ιούνιο;

 • 16 Αυγούστου 2013, 09:53 | Α. Χατζηλάσκαρη

  Σύμφωνα με την παρ. 16 του παρόντος άρθρου για τη διαπίστωση υπεραριθμίας και τη ρύθμισή της οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.

  Θεωρώ πως η εν λόγω διάταξη δεν συμβαδίζει ούτε με το γεγονός ότι ο κλάδος έχει εδώ και χρόνια διασπαστεί σε σχέση με τους διορισμούς, τις αποσπάσεις, τις μεταθέσεις κλπ, ούτε και με την 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 έχουν διαφορετικά μαθήματα Α’ ανάθεσης.

  Ειδικότερα:
  • Η αντιμετώπιση του κλάδου άλλοτε ενιαία (στη διαπίστωση υπεραριθμίας) και άλλοτε κατά ειδικότητα (στους διορισμούς, στις αποσπάσεις, μεταθέσεις, κλπ) δεν επιλύει τα όποια προβλήματα του κλάδου, αλλά τα περιπλέκει. Θα ήταν σαφέστερο και ξεκάθαρο όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές να γίνονται με τα ίδια δεδομένα.
  • Αντιμετωπίζοντας τον κλάδο ενιαία στις υπεραριθμίες, πολλά οργανικά κενά που θα μπορούσαν να δοθούν στις επιμέρους ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 χάνονται. Π.χ. ένα σχολείο χρειάζεται 14 ώρες φυσικής και δεν διαθέτει φυσικό, αλλά διαθέτει βιολόγο και χημικό οι οποίοι δεν συμπληρώνουν πλήρες ωράριο στο σχολείο. Για οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα πλην του κλάδου ΠΕ04, οι 12 ώρες Α’ Ανάθεσης θα σήμαιναν και οργανικό κενό. Στο παράδειγμα όμως, το κενό αυτό δεν δίνεται ποτέ και οι ώρες της φυσικής καλύπτονται από το βιολόγο και το χημικό, που έχουν τη φυσική Β’ ανάθεση (η επιλογή του μαθήματος και των ειδικοτήτων είναι τυχαία, καθώς το πρόβλημα που προκύπτει αφορά όλες τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04).
  Επίσης, με τη διάταξη αυτή, είναι δυνατόν κάποιος εκπαιδευτικός ΠΕ04 να κριθεί οργανικά υπεράριθμος, έστω κι αν καλύπτει πολύ περισσότερες από 12 ώρες Α’ ανάθεσης στο σχολείο του (μία ακόμη εξαίρεση για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04, που φυσικά δεν ισχύει για καμία άλλη ειδικότητα).
  Πόσο συνταγματική είναι λοιπόν μια τέτοια διάταξη, η οποία αντιμετωπίζει τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 με τρόπο διαφορετικό από όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες;
  • Η 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 έχουν διαφορετικά μαθήματα Α’ ανάθεσης. Όμως με τη νέα διάταξη που προωθείται η προτεραιότητα διδασκαλίας των επιμέρους μαθημάτων φυσικών επιστημών, δεν δίνεται στον εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας, αλλά στον «παλιό» εκπαιδευτικό του σχολείου ανεξαρτήτως ειδικότητας, απλά και μόνο για να συμπληρώσει πλήρες ωράριο στο ίδιο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρει το υπουργείο αν τη φυσική τη διδάσκει ο βιολόγος, ή τη βιολογία ο φυσικός κλπ. Πόσο ορθολογική θεωρείτε τη διαχείριση του προσωπικού κλάδου ΠΕ04 με αυτόν τον τρόπο; Και τελικά τι νόημα έχουν οι διαφορετικές Α΄ αναθέσεις;

  Παρακαλώ να αποσύρετε την παρούσα διάταξη, αφού επανελέγξετε τη συνταγματικότητα και ορθότητά της.

 • 15 Αυγούστου 2013, 20:04 | ELLIA

  Η μετακίνηση των εξαιρεθέντων πολυτέκνων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με την κατάργηση των οργανικών των θέσεων, είναι παράνομη και αντιτίθεται στο άρθρο 10 του ν.1910/44 και στο άρθρο 67του ισχύοντα Κώδικα Δ.Υ, αλλά και στο άρθρο 21 του Συντάγματος που αναφέρεται στην προστασία της πολύτεκνης οικογένειας.

  Για αυτό το λόγο στο τέλος του άρθρου 36 του ν/σ προστίθεται παράγραφος:

  «21. Οι εξαιρεθέντες της Διαθεσιμότητας πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί της παρ.3 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, παραμένουν στα σχολεία των, για όσο χρόνο λειτουργεί ακόμη ο τομέας στο Σχολείο στο οποίο είχαν την οργανική των θέση και προσφέρουν εκεί το εκπαιδευτικό τους έργο.»

 • 13 Αυγούστου 2013, 09:48 | Βαγγέλης

  16. …Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν»

  Πρέπει επιτέλους να δουμε καποια στιγμη αν μας ενδιαφερει πραγματικά το καλύτερο για τους μαθητές ή τους καθηγητές. Εξηγούμαι:
  Σε γυμνάσιο με 1 φυσικό (12 ωρες φυσικη), 1 γεωλόγο (12 ώρες γεωγραφία) και 1 χημικό (6 ωρες χημεία). Κάποιος θα βγει υπεράριθμος. Ποιος; Με βάση το παραπάνω ο τελευταίος που τοποθετήθηκε ανεξαρτήτου ειδικότητας. Αν είναι ο Φυσικός, λοιπόν, τελευταίος βγαίνει αυτός υπεράριθμος. Μενει λοιπόν στο σχολείο ο χημικός με μόνο 6 ώρες να κάνει 12 ώρες φυσική! Ώραία!!!
  Το πιο σωστο για την ποιοτητα της διδασκαλίας θα ήτανε να βγει υπεράριθμος αυτός με τις λιγότερες ώρες 1ης ανάθεσης (εδω ο χημικός). Αν μας ενδιαφέρει επιτέλους να κάνει το μάθημα ο πιο εξειδικευμένος σε αυτό και όχι οι συντεχνίες, οι παλαιότητες, κλπ.

 • 12 Αυγούστου 2013, 21:36 | nsmoloktos

  Η μετακίνηση των εξαιρεθέντων πολυτέκνων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με την κατάργηση των οργανικών των θέσεων, είναι παράνομη και αντιτίθεται στο άρθρο 10 του ν.1910/44 και στο άρθρο 67του ισχύοντα Κώδικα Δ.Υ, αλλά και στο άρθρο 21 του Συντάγματος που αναφέρεται στην προστασία της πολύτεκνης οικογένειας.

  Για αυτό το λόγο στο τέλος του άρθρου 36 του ν/σ προστίθεται παράγραφος:

  «21. Οι εξαιρεθέντες της Διαθεσιμότητας πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί της παρ.3 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, παραμένουν στα σχολεία των, για όσο χρόνο λειτουργεί ακόμη ο τομέας στο Σχολείο στο οποίο είχαν την οργανική των θέση και προσφέρουν εκεί το εκπαιδευτικό τους έργο.»

 • 12 Αυγούστου 2013, 21:35 | nsmoloktos

  Εμείς προτείνουμε, για να μπορέσουν οι αδιόριστοι συνάδελφοι πολύτεκνοι τη νέα χρονιά, να εργασθούν τουλάχιστον ως αναπληρωτές στα σχολεία μας, που λόγω της οικονομικής κρίσης, οι οικογένειες των διαβιώνουν κάτω από το φάσμα της ανεργίας και της εξαθλίωσης και μέχρι της οριστικής επίλυσης του θέματος διορισμού των, θα πρέπει να προστεθεί μία παράγραφος στο τέλος του άρθρου 36 του ν/σ:

  «20. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν.3194/2003 για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών προστίθεται παράγραφος:

  «10. Η πρόταξη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, της ανωτέρω παρ.8 εφαρμόζεται ανεξάρτητα ύπαρξης προϋπηρεσίας στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.» » Υπάρχει και Θεός και βλέπει, πως θα δώσετε λόγο για τις αδικίες που πάτε να κάνετε; εμπρός τώρα αποφασίστε.

 • 12 Αυγούστου 2013, 14:29 | Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Πρόκειται για το μοναδικό άρθρο με χαριστικές και φωτογραφικές διατάξεις… Κρίμα!! Όταν χιλιάδες εκπαιδευτικοί μπαίνουν σε διαθεσιμότητα ή μετακινούνται υποχρεωτικά ολούθε στην Ελλάδα, κάποιοι εξακολουθούν να προκαλούν με 4ετείς θητείες και αποσπάσεις! Σκέτη Απογοήτευση!