Άρθρο 04: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να επαναλαμβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

2. Οι μαθητές της Γ’ Τάξης του Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.
Έκαστος μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά όχι αργότερα της 30ης Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος..
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο την 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.
Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται μετά από πρόταση της γενικής συνέλευσης του αρμόδιου Τμήματος προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους.

3. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής :

α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές :
I. Νεοελληνική Γλώσσα,
II. Αρχαία,
III. Ιστορία και
IV. Λατινικά

β) Ε.Π.Ε. – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
I. Νεοελληνική Γλώσσα,
II. Μαθηματικά,
III. Φυσική και
IV. Χημεία

γ) Ε.Π.Ε – Επιστήμες Υγείας
I. Νεοελληνική Γλώσσα
II. Φυσική
III. Χημεία και
IV. Βιολογία

δ) Ε.Π.Ε – Επιστήμες Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές Επιστήμες :
I. Νεοελληνική Γλώσσα,
II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,
III. Οικονομία & Διοίκηση
IV. Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

ε) Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Τμημάτων :
I. Νεοελληνική Γλώσσα,
II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,
III. Ιστορία και
IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών

4. Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α).
Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου και ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μιας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α΄ λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β΄ με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ΄ τάξης με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α. Το εν λόγω πηλίκο λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.
Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:01 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Υπάρχει αναγκαιότητα για την απεμπλοκή του Γενικού Λυκείου από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αντιθετα με το νομοσχέδιο οχι μόνον δεν αποδεσμεύεται το Γενικό Λύκειο από τις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά «φροντιστηριοποιείται» ακόμη περισσότερο, καθώς ο υποψήφιος δίνει μάχη από την Α΄ Λυκείου.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:00 | παπαδόπουλος βασίλειος

  δ)έχει ήδη μετά το β΄παγκόσμιο πόλεμο, εκλείψει η ανάγκη γνώσης λατινικών ως στοιχείο πρόσβασης στο δίκαιο αφού το δίκαιό μας από τότε έπαυσε να είναι «το δίκαιο των ημών βυζαντινών αυτοκρατόρων» που σχετιζόμενο άμεσα με το ρωμαϊκό δίκαιο εμφάνιζε χρησιμότητα της γνώσης της γλώσσας αυτού (λατινικής. ήδη στις νομικές σχολές ΕΚΠΑ & ΔΠΘ το ρωμαϊκό δίκαιο δεν είναι υποχρεωτικό μάθημα ενώ σε εκείνη του ΑΠΘ διδάσκεται μαζί με την ιστορία του ελληνικού δικαίου.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:59 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑΣ

  ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:58 | Γιάννης

  Διάβασα τα περισσότερα σχόλια και θα ήθελα να προσθέσω το δικό μου που δεν αφορά προσωπική άποψη αλλά μόνο την εμπειρία μου από τα 10 χρόνια που εργάζομαι ως Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε ΚΕΣΥΠ και έχω συναντήσει χιλιάδες (κυριολεκτικά) περιπτώσεις υποψηφίων αλλά και φοιτητών:

  1. Όσοι φοιτητές κυρίως πολυτεχνικών τμημάτων δεν προέρχονταν από την τεχνολογική κατεύθυνση (κύκλος πληροφορικής) και δεν είχαν διδαχθεί προγραμματισμό είχαν ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ από την αρχή στις σχολές τους. Αναγκάζονταν να καταφύγουν σε «βοήθεια».

  2. Όσοι έκαναν το λάθος να περάσουν στο χημικό μέσω του κύκλου πληροφορικής επίσης είχαν μεγάλο πρόβλημα. Εμείς αποτρέπαμε πάντα τους υποψήφιους του τεχνολογικού κύκλου από τέτοια επιλογή.

  3. Πολλοί φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια σωστή ομαδική εργασία ή να συντάξουν τη σχετική αναφορά. Το project που είδα ότι κάποιοι κατηγορούν νομίζω βοηθάει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

  Δεν θα πω τι πρέπει να καταργηθεί αλλά τι πρέπει να ενισχυθεί: Οι μαθητές, η κοινωνία, οι γονείς νομίζω έχουν καταλήξει για τη χρησιμότητα της πληροφορικής και στο Λύκειο. Μάλλον θα πρέπει να ενισχυθεί η πληροφορική στο Λύκειο και όχι να καταργηθεί!

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:58 | Αργύρης Μ.

  Θα αναφερθώ ξεχωριστά σε καθένα από τα παραπάνω άρθρα.
  1) Τα θέματα θα έπρεπε να επιλέγονται είτε κατά 100% από επιτροπή είτε κατά 100% από τον εθνικό οργανισμό εξετάσεων (κατά προτίμηση το πρώτο). Η φύση του εθνικού οργανισμού εξετάσεων είναι προβληματική, όπως και αυτή της όλης διαδικασίας της επιλογής με κλήρωση. Θέματα που επιλέγονται με τέτοιο τρόπο δεν γίνεται να έχουν καμιά συνοχή, αφού δεν έχουν επιλεγεί από ανθρώπους που είναι σε άμεση συνενόηση ο ένας με τον άλλο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκύψουν θέματα προβληματικά λόγω αυτής της διαδικασίας επιλογής. Ειλικρινά αδυνατώ να κατανοήσω αυτή την τάση υποβάθμισης του ρόλου της επιτροπής, όταν μάλιστα ο θεσμός με τον οποίο πρόκειται να αντικατασταθεί είναι διαβλητός (βλ. σχόλια στο ανάλογο άρθρο). Θα πρότεινα απλά να συγκροτηθούν επιτροπές λυτών που να ελέγχουν τα θέματα ώστε να εντοπίζονται τυχόν λάθη πριν οι μαθητές πάρουν στα χέρια τους τα θέματα. Αμφιβάλω αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο προκειμένου να βελτιωθεί ο εν λόγω φορέας.
  2) Δεν έχω να σχολιάσω κάτι σχετικά με αυτό το άρθρο.
  3) Η επιλογή του υπουργείου παιδείας να μειώσει τα μαθήματα σε τέσσερα, εις βάρος των παρεχόμενων γνώσεων μόνο ως οπισθοδρομική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Για τα παιδαγωγικά και τα οικονομικά δεν θα πάρω θέση. Για τις υπόλοιπες σχολές όμως έχω να προτείνω:
  1) να είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα για την πρώτη ομάδα προσανατολισμού η λογοτεχνία
  2) να εξετάζονται πανελλαδικώς στο μάθημα των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής οι υποψήφιοι της τρίτης ομάδας προσανατολισμού
  3) να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της δεύτερης ομάδας προσανατολισμού το μάθημα της ανάπτυξης εφαρμογών

  4)Να μην συνυπολογίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς είναι αμφίβολο κατά πόσο αυτός θα είναι αντικειμενικός, αν ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα γραπτά κατά τις προαγωγικές εξετάσεις θα διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

  Σαν γενικό σχόλιο επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής θέμα. Το γεγονός ότι έχουμε διαχωρισμό των εξετάσεων για το απολυτήριο από εκείνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι καθόλου καλό, καθώς αυτό σημαίνει ότι τα θέματα στις προαγωγικές εξετάσεις θα είναι γενικά βατά και θα προέρχονται από τα σχολικά βιβλία, όπως θα έπρεπε εξ’ άλλου, ενώ εκείνα για τις εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να είναι κτηνώδως δύσκολα. Αξίζει να σημειωθεί πως με το σύστημα του Αρσένη οι εξετάσεις στα μαθήματα κατεύθυνσης ήταν και απολυτήριες, οπότε επειδή οι μαθητές τα πρώτα χρόνια εξετάζονταν σε πολλά μαθήματα, τα θέματα στην κατεύθυνση ήταν βατά, αφού δεν υπήρχε δυνατότητα εμβάθυνσης σε μεμονωμένα μαθήματα. Ο διαχωρισμός που γίνεται με το σύστημα που προτείνετε αφηνεί περιθώρια να εκδηλωθεί το φαινόμενο που ανέφερα παραπάνω, δηλαδή να υπάρχει μεγάλο χάσμα στη δυσκολία ανάμεσα στα θέματα των μαθημάτων γενικής παιδείας και σε αυτών της κατεύθυνσης, πράγμα που πιθανόν να κάνει τις εξετάσεις απαγοραυτικά δύσκολες για όποιον δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία εκτός σχολείου.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:57 | Πάνος Φ. Ζαφειρόπουλος

  Κύριε Υπουργέ

  στο σχέδιο νόμου προτείνονται συγκεκριμένα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο.

  Κατά τη γνώμη μου τα μαθήματα αυτά θα έπρεπε να τα προτείνει το τμήμα των σχολών της τριτοβάθμιας, διαδικασία που θα έπρεπε να προηγηθεί.

  Κάθε τμήμα/σχολή να προτείνει 4 μαθήματα με προσδιορισμό συντελεστή βαρύτητας για κάθε μάθημα.

  Ο υποψήφιος να μπορεί να εξεταστεί και σε περισσότερα μαθήματα διευρύνοντας τις επιλογές του για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να διεγάγονται μετά την απόκτηση απολυτηρίου Λυκείου και να μην συνδυάζονται με τα ενδοσχολικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

  Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

  με τιμή
  Πάνος Φ. Ζαφειρόπουλος

 • Άρθρο 4: Να αναφερθεί ρητά ότι ισχύουν οι διατάξεις εισαγωγής των ατόμων με αναπηρία στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση άνευ εισαγωγικών διατάξεων όπως ισχύουν με το άρθρο 35 του ν. 3974/2009 βάσει των τροποποιήσεων που ζητούμε στο παρόν νομοσχέδιο (βλ. στο άρθρο 329 του παρόντος).

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:55 | παπαδόπουλος βασίλειος

  Η πρόσβαση στα τμήματα νομικής και ο αισώπιος μύθος.
  Στο γνωστό αισώπιο μύθο, η πρόσβαση στην τροφή γινόταν κατά τρόπο απρόσφορο αφενός για την αλεπού (βλ. πιάτο που απαιτούσε ρύγχος) αφετέρου για τον πελαργό (βλ. επίπεδο πιάτο).Τηρουμένων των αναλογιών με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, η πρόσβαση των υποψηφίων στα τμήματα νομικής γίνεται με μέσο(εξέτασης στα λατινικά)παντελώς απρόσφορο για την εξυπηρέτηση του σκοπού ο οποίος είναι η ανάδειξη του αξιότερου υποψηφίου για πρόσβαση στα τμήματα νομικής. Οι εισαγωγικές εξετάσεις δεν αρκεί να είναι αντικειμενικές, οφείλουν να θεραπεύουν την αρχή της αξιοκρατίας:άλλως θα αρκούσε η αντικειμενική δοκιμασία της επίδοσης στο άλμα π.χ.επί κοντώ για να επιλεγεί ο καλύτερος για φοιτητής νομικής. Εν προκειμένω, με την συμπερίληψη των λατινικών στα εξεταζόμενα μαθήματα
  α)εμφανίζεται το ανακόλουθο σχολές ή τμήματα που διδάσκονται ολίγα νομικά π.χ. πολιτικής επιστήμης κ.α. να απαιτούν εξέταση στα νομικά ενώ η σχολή που αποκλειστικά θεραπεύει τη νομική επιστήμη να είναι προσβάσιμη μέσω …λατινικών
  β)εμφανίζεται το οξύμωρο ο εμπνευσμένος και από τον καλό καθηγητή νομικών μαθημάτων στο λύκειο υποψήφιος για τμήμα νομικής να προετοιμάζεται για την εισαγωγή από τον …φιλόλογο
  γ)δεν παρέχεται η δυνατότητα διαζευκτικής επιλογής μεταξύ λατινικών και δικαίου όπως για τους υποψηφίους νομικής όπως τούτο συμβαίνει για τους υποψηφίους ιατρικής που επιλέγουν αντί των μαθηματικών τη βιολογία
  δ)

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:52 | Γ.Ο.

  Υπάρχουν περίπου 40 τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ – ΤΕΙ.

  Θα έπρεπε να υπάρχει μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο πχ Αλγοριθμική (δηλαδή εκμάθηση τρόπου σκέψης)
  στις «β) Ε.Π.Ε. – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες»
  με «δυνατότητα καθορισμού του συντελεστή βαρύτητας στο συγκεκριμένο μάθημα μετά από πρόταση της γενικής συνέλευσης των αρμόδιων Τμημάτων».

  Γιατί ένα μάθημα αλγοριθμικής είναι απαραίτητο στο Λύκειο (κοιτάξτε το βίντεο) :
  http://singularityhub.com/2013/02/28/tech-giants-promote-video-with-a-simple-message-kids-need-to-learn-programming/

 • ο γνωστός «δαίμων» παρέλειψε μετά το 75% τη φράση: «της διαφοράς»

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:45 | Αννα

  Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, ανάλογα με τα τμήματα που επιθυμεί να σπουδάσει ο μαθητής να μπορεί να επιλέξει, για το που θα εξεταστεί, ανάμεσα στην Χημεία και την Επιστήμη Υπολογιστών/Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων, Προγραμματισμός
  Είναι κατά τη γνώμη μου αδιανόητο να μην είναι ενταγμένη η πληροφορική/επιστήμη υπολογιστών στο πρόγραμμα ενός σύγχρονου «ψηφιακού» λυκείου

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:44 | Παντελής Τέντες

  Αν πραγματοποιηθεί το σχέδιο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» θα έχουμε ως αποτέλεσμα: πρώτο τη διδασκαλία μιας επιλεκτικής θεματολογίας και όχι την ολοκληρωμένη κατανόηση των επιστημονικών αντικειμένων και δεύτερο την ένταση της αποσπασματικότητας της παρεχόμενης γνώσης.Έχουμε την άποψη ότι πρέπει να αντιστοιχεί το περιεχόμενο και το αντικείμενο του μαθήματος στο περιεχόμενο, το αντικείμενο και τη μέθοδο μιας επιστήμης.

  Έτσι για την Α΄ τάξη προτείνουμε ο τίτλος του μαθήματος «Πολιτική Παιδεια» να αλλάξει σε «Κοινωνικές επιστήμες» με δύο διακριτά μαθήματα «Αρχές Οικονομίας» 2 ώρες και «Κοινωνιολογία» 1 ώρα.

  Στην Β΄τάξη προτείνουμε ο τίτλος του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» να αλλάξει σε «Κοινωνικές επιστήμες» με διακριτό μαθήμα «Δίκαιο και Πολιτική»
  Στη Β΄ τάξη προτείνουμε να προστεθεί ομάδα προσανατολισμού Οικονομικών-Πολιτικών καιΚοινωνικών σπουδών 5 ώρες με μαθήματα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 3 ώρες και Μαθηματικά 2 ώρες.

  Στη Γ΄τάξη να αλλάξει ο τίτλος του μαθήματος «Οικονομία και Διοίκηση» σε «Οικονομία» 6 ώρες.

  Παντελής Τέντες Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ09
  Αντώνης Σπανός Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ09

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:42 | ELLIA

  Αξιότιμε Υπουργέ
  το νομοσχέδιο για το καινούργιο λύκειο είναι η ταφόπλακα των παιδιών των πολυτέκνων. Το παιδί μου, κι άλλα παιδιά που είναι φέτος στην ‘Α΄΄ λυκείου εγγράφηκαν με άλλη εγκύκλιο και με άλλη θα παρουσιαστούν το Σεπτέμβρη. Αυτή η »πρεμούρα΄΄ σε τί αποσκοπεί;
  Σε περιόδους οικονομικής κρίσεως τα παιδιά μας θα υποστούν το πιο βίαιο αποκλεισμό. Δε πρέπει να αφήσουμε χωρίς μάθηση τα παιδιά μας. Χρήματα για φροντιστήρια δεν έχουμε, οι ενισχυτικές κατά τύπον θα γίνονται. Άρα θέλετε να προωθήσετε τα παιδιά μας στα μεταγυμνασιακά ΙΕΚ και να μην έχουν ίσες ευκαιρίες με τα παιδιά των εχόντων βαλάντια.
  ΕΙΔΑΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΤΑΝ ΔΙΝΑΝΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΙΣ Β ΚΑΙ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΘΕΛΕΤΕ;
  Ζητώ άμεση απόσυρση των ‘τύπου- τυπικού’ πανελλαδικων εξετάσεων. Ολα τα άλλα εκ του πονηρού.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:42 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ:
  Όταν κάτι δεν είναι καλό, δεν αντέχει στον χρόνο και χρειάζεται συνέχεια επισκευές η αλλαγές για να λειτουργεί, ή τουλάχιστον για να δείχνει ότι λειτουργεί.
  Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα κάθε φορά που αλλάζει ο ένοικος του Υπουργείου Παιδείας και η εκπαιδευτική νομοθεσία. (ικανοποιώντας καθε φορά τα αιτήματα ή υποκύπτοντας στα συμφέροντα ορισμένων ειδικοτήτων και επαγγελματικών κλάδων)

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να λειτουργούν ως αυτόνομες βαθμίδες εκπαίδευσης αποσκοπώντας στην ολόπλευρη καλλιέργεια και μόρφωση των παιδιών, όπως πολύ καλά περιγράφεται στο Σύνταγμα της Ελλάδας, σε πολλούς νόμους, ακόμη και στην εισαγωγή αυτού του νόμου (μόνο θεωρητικά).

  Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου και του Γυμνασίου να εμπλουτιστούν (και όχι να απογυμνώνονται, χαριν μείωσης του μισθοδωτούμενου εκπαιδευτικού προσωπικού) με μαθήματα γενικής παιδείας, μουσική, εικαστικα, φυσική αγωγή, πληροφορική, τεχνολογία, θεατρική αγωγή, μαγειρική, κ.λ.π. Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝΕΣ Η ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.

  Πλήρης αποσύνδεση της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απο το Λύκειο. Η εισαγωγή να γίνεται με εξετάσεις σε μαθήματα- γνωστικα αντικείμενα που θα καθορίζουν τα ΑΕΙ – ΤΕΙ
  Η όποια εμπλοκή του Λυκείου να περιοριζεται σε απογευματινά μαθήματα προετοιμασίας (αντί φροντιστηρίου) ή ενδεχομένως σε 1 μεταλυκειακό έτος προετοιμασίας ακόμη και με αντίστοιχη μείωση κατα ένα έτος του χρόνου φοίτησης του λυκείου.

 • Η άποψή μου
  Άρθρο 04: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  1. α. Για την καινοτομία της δημιουργίας Τράπεζας Θεμάτων, για κάθε μάθημα, τοποθετούμαι μάλλον θετικά, αλλά διατηρώ επιφυλάξεις μέχρις να ανακοινωθούν οι σχετικές λεπτομέρειες και προτείνω:
  • για τη δημιουργία της, όπως και για τη δημιουργία των επιμέρους Τραπεζών όλων των τάξεων του Λυκείου, να προηγηθεί δημόσια διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται για την στελέχωση των σχετικών επιτροπών καθώς και την υποβολή κατάλληλων θεμάτων εξετάσεων
  • να εμπεριέχονται σε αυτήν την Τράπεζα κατά το μισό κάποια επιλεγμένα θέματα και κατά το άλλο μισό θέματα από τις τράπεζες όλων των τάξεων του Λυκείου με τρόπο ώστε η κάθε τάξη να συμμετέχει με μεγαλύτερη βαρύτητα από την προηγούμενη π.χ. σε ποσοστά: 15% από την Α, 25% από τη Β και 60% από τη Γ τάξη
  • να είναι δημόσια, αδιάβλητη και “ζωντανή” η διαδικασία κλήρωσης των θεμάτων
  • τα θέματα που κληρώνονται να παραμένουν στην Τράπεζα, αλλά να είναι “παγωμένα” για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. για πέντε έτη
  β. Δεν αντιλαμβάνομαι τους λόγους που θα μπορούσαν να καταστήσουν αναγκαία την επανάληψη, κατά το ίδιο σχολικό έτος, των εξετάσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση:
  • οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν τους πιθανούς λόγους, ώστε και να είναι προετοιμασμένοι για τέτοιο ενδεχόμενο;
  • οι βαθμολογίες της “κανονικής” εξέτασης θα ισχύουν ή θα ακυρώνονται;

  2. Προτείνω να υπάρχει και δεύτερος συντελεστής (ίσης) βαρύτητας, ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις του υποψηφίου, και αυτός να είναι ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης, “Β.Π.Α.” (όπως τροποποιημένα προτείνεται παρακάτω)

  3. Προτείνω για απλούστευση οι σχετικοί τίτλοι να γίνουν:
  α. Θεωρητικές επιστήμες
  β. Θετικές Επιστήμες
  γ. Επιστήμες Υγείας
  δ. Οικονομικές επιστήμες
  δ. Παιδαγωγικές Επιστήμες

  4. Για την καινοτομία της προσμέτρησης του Β.Π.Α τοποθετούμαι θετικά και επικουρικά προτείνω:
  • ο βαθμός, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, να αποτελεί το μισό του Β.Π.Α., το άλλο μισό να προκύπτει, με ίδιο αλγόριθμο, από τον μέσο όρο των βαθμών των τεσσάρων μαθημάτων, που πήρε σε κάθε τάξη, και τα οποία τελικά εξετάζεται για την εισαγωγή του ο κάθε υποψήφιος
  • (επειδή η “οριζόντια περικοπή” μου δημιουργεί στρεβλώσεις σε αρκετές περιπτώσεις, διότι και η ταύτιση άνισων είναι άδικη)
  α. στην περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος από τον Μ.Ο. των βαθμών που εξετάζονται με Πανελλήνιες Εξετάσεις να μειώνεται κατά κάποιο ποσοστό π.χ. κατά 75%
  β. στην περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος από τον Μ.Ο. των βαθμών που εξετάζονται με Πανελλήνιες Εξετάσεις να αυξάνεται κατά κάποιο ποσοστό π.χ. κατά 75%
  • αυτός ο Β.Π.Α. να συμμετέχει ως δεύτερος, ισότιμος, συντελεστής βαρύτητας για όλους τους υποψηφίους

  Στη διάθεσή σας,
  αν νομίζετε ότι κάπου μπορώ να φανώ χρήσιμος
  Βαγγέλης Κουντούρης
  Πειραματικός Φυσικός-Συγγραφέας

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:35 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

  Ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένας από τους ελάχιστους αντικειμενικούς και αδιάβλητους θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας και δύο από τα βασικά αιτήματα της κοινωνίας είναι αφενός η διατήρηση της αντικειμενικότητας και του αδιάβλητου του θεσμού και αφετέρου η διευκόλυνση γονέων και μαθητών να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές στο λύκειο και τη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου, ως προς την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός από τους βαθμούς των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων θα υπολογίζεται, ως πέμπτος βαθμός, ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α) δηλαδή ο «Σχολικός Βαθμός» του μαθητή. Ο Β.Π.Α. θα προκύπτει ως το σταθμισμένο άθροισμα των Σχολικών Βαθμών των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου, δηλαδή των Γενικών Βαθμών Προαγωγής της Α’ και Β’ τάξης και του Γενικού Βαθμού Απόλυσης της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου (Άρθρο 4.4).

  Ο κάθε Βαθμός Προαγωγής ή Απόλυσης θα «διορθώνεται» όταν είναι μεγαλύτερος του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων μαθημάτων, έτσι ώστε να μην απέχει περισσότερο από μια μονάδα από αυτόν. Επίσης ο κάθε Βαθμός Προαγωγής ή Απόλυσης θα «διορθώνεται» όταν είναι μικρότερος του Μ.Ο. των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, αναπροσαρμόζόμενος προς τα πάνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.).

  Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή έγινε με την τροποποίηση του αρχικού σχεδίου νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα την 14/8/13, ενώ στο αρχικό σχέδιο η «διόρθωση» γινόταν όταν ο Σχολικός Βαθμός ήταν μικρότερος (!) αλλά όχι όταν ήταν μεγαλύτερος του Μ.Ο. των βαθμών των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Με τη διόρθωση της 14/8/13 η «πριμοδότηση» του Συνολικού Βαθμού Πρόσβασης από τον Σχολικό Βαθμό (Β.Π.Α.) ξαναμπαίνει σε λογικά πλαίσια αντίθετα με το αρχικό σχέδιο που θα οδηγούσε σε μια εξωφρενικά υψηλή πριμοδότηση του Συνολικού Βαθμού Πρόσβασης από τον Σχολικό Βαθμό και σοβαρότατα προβλήματα υποκειμενικότητας, διαβλητότητας και στρέβλωσης επιλογών.

  Παρόλα αυτά ο συνυπολογισμός του Β.Π.Α., ο οποίος βασίζεται σε υψηλότατο βαθμό στην υποκειμενική κρίση των οικείων διδασκόντων, στο (συνολικό) Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα στην αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του θεσμού. Επίσης, το γεγονός ότι η «διόρθωση» των Βαθμών Προαγωγής της Α’ και της Β’ Λυκείου δεν γίνεται στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς αλλά θα γίνεται γνωστή στους μαθητές και τους γονείς τους με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, σε συνδυασμό με την απουσία επαγγελματικού προσανατολισμού στο λύκειο, δημιουργεί προβλήματα αποπροσανατολισμού και στρεβλώσεων στις επιλογές γονέων και μαθητών κατά τη διάρκεια του λυκείου και των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

  Τα στοιχεία της υποκειμενικότητας και της διαβλητότητας είναι υπαρκτά, όπως γνωρίζουμε από την πραγματικότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού λυκείου επί δεκαετίες τώρα. Αυτό ήταν εμφανές και την περίοδο 1980-82 όταν ο Σχολικός Βαθμός έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του Βαθμού Πρόσβασης αλλά και κατά την τελευταία δεκαπενταετία, με το σύστημα Αρσένη και τις εν συνεχεία τροποποιήσεις του, όπου ο Σχολικός Βαθμός παίζει έναν σχετικά μικρό, αλλά σημαντικό για οριακές περιπτώσεις, ρόλο στη διαμόρφωση του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης.

  Κατά τις δύο αυτές περιόδους μεγάλος αριθμός καθηγητών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, παρέδιδαν και παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα στους μαθητές τους στο σχολείο, ατομικά ή σε γκρουπάκια, με Bonus τον υψηλό σχολικό βαθμό.

  Παράλληλα, ακόμη και όταν ένας καθηγητής είναι αδέκαστος (και δεν αμφισβητούμε ότι οι περισσότεροι είναι τέτοιοι):

  (α) Δεν μπορεί να είναι απολύτως αντικειμενικός ως προς την κρίση και τα κριτήρια αξιολόγησης και δεν βαθμολογεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοί του.

  (β) Οι διαπροσωπικές και συχνά συγγενικές σχέσεις, ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες και όχι μόνο σε αυτές, δημιουργούν σοβαρά κίνητρα απόκλισης από την αντικειμενικότητα αλλά και το αδιάβλητο της κρίσης του καθηγητή.

  (γ) Και πάλι στις μικρές αλλά και στις μεγαλύτερες κοινωνίες είναι τέτοια η πίεση της τοπικής κοινωνίας που είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει τεράστιο κοινωνικό κόστος για έναν καθηγητή να βαθμολογήσει έναν μαθητή του με χαμηλό βαθμό.

  (δ) Σε πολλά ιδιωτικά σχολεία είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον καθηγητή να βαθμολογήσει με χαμηλό βαθμό έναν μαθητή του σε μάθημα που εξετάζεται και πανελλαδικά, ιδιαίτερα όταν είναι αμφίβολο το εργασιακό του μέλλον.

  Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η επίδοση του μαθητή στο κάθε μάθημα θα ισούται με τον μέσο όρο της προφορικής και της γραπτής επίδοσής του. Η γραπτή επίδοση θα υπολογίζεται από την εξέταση του μαθητή σε θέματα που θα προκύπτουν: α) σε ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) σε ποσοστό 50%, με επιλογή του οικείου διδάσκοντα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τα γραπτά θα διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα και η επιτήρηση θα γίνεται ενδοσχολικά. Έτσι η επίδοση του μαθητή στο κάθε μάθημα και κατά συνέπεια ο Β.Π.Α. (Σχολικός Βαθμός) της κάθε τάξης θα προκύπτει:

  1. Κατά 75% (50% του προφορικού και 25% του γραπτού βαθμού με θέματα του οικείου διδάσκοντα), με απολύτως υποκειμενικό τρόπο.

  2. Κατά 25% (θέματα με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων του Ε.Ο.Ε.) με αντικειμενικό τρόπο ως προς την επιλογή των θεμάτων αλλά με δυνητικά διαβλητό τρόπο ως προς τη διόρθωση και την επιτήρηση. Σημειώνουμε ότι το θέμα της επιτήρησης είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα εάν οι ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων είναι αντικειμενικού τύπου.

  Έτσι, ο προτεινόμενος τρόπος υπολογισμού του Β.Π.Α. στο (Συνολικό) Βαθμό Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως και στο απερχόμενο σύστημα πρόσβασης, θα εξακολουθήσει να δημιουργεί προβλήματα στους τομείς της αντικειμενικότητας και του αδιάβλητου και θα οδηγήσει στην επέκταση των ιδιαιτέρων μαθημάτων από καθηγητές των λυκείων στους μαθητές τους και στην Α’ και Β’ Λυκείου καθώς και στον «πληθωρισμό» των Σχολικών Βαθμών και στις τάξεις αυτές.

  Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

  Ένα άλλο σοβαρό θέμα που προκύπτει από τον συνδυασμό των υψηλών βαθμών που θα λαμβάνουν οι περισσότεροι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο λύκειο, για τους λόγους που αναπτύξαμε παραπάνω και του τρόπου «διόρθωσης» και συνυπολογισμού του Β.Π.Α. στο (Συνολικό) Βαθμό Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την απουσία επαγγελματικού προσανατολισμού στο λύκειο, είναι ο αποπροσανατολισμός των μαθητών και των γονέων τους σε όλη τη διάρκεια του Λυκείου και τις διαδικασίες πρόσβασης, καθώς θα θεωρούν ότι μπορούν να πετύχουν αντίστοιχα υψηλές βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις.

  Λαμβάνοντας υψηλούς Γενικούς Βαθμούς Προαγωγής στην Α’ και τη Β’ Λυκείου, των οποίων η «διόρθωση» δεν θα γίνεται γνωστή παρά μόνο όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών (!), οι περισσότεροι μαθητές και γονείς θα θεωρούν ότι μπορούν να λάβουν τους ίδιους βαθμούς και στα πανελλαδικώς εξεταζομενα μαθήματα, όπου βέβαια, όπως συμβαίνει κατά την τελευταία δεκαπενταετία, το 18, 19 ή 20 θα γίνεται για τους περισσότερους 13, 9 ή 6.

  Έτσι, οι μαθητές και οι γονείς δεν θα έχουν κάποια σοβαρή ένδειξη ώστε να κάνουν εκείνες τις διορθωτικές κινήσεις που θα μπορούσαν να κάνουν μετά το τέλος της Α’ ή της Β’ Λυκείου εάν είχαν τα αποτελέσματα μιας αντικειμενικής και αδιάβλητης αξιολόγησης, όπως π.χ. περισσότερη προσπάθεια, ενίσχυση στα μαθήματα που υστερούν, στροφή προς τα ΕΠΑ.Λ., επιλογή της σωστής Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού / Επιστημονικού Πεδίου κτλ.

  Ειδικότερα όσον αφορά στο θέμα της επιλογής της σωστής Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού / Επιστημονικού Πεδίου σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προτεινόμενου συστήματος πρόσβασης ο κάθε μαθητής θα πρέπει στην αρχή της Γ’ Λυκείου (μέχρι 20 Σεπτεμβρίου) να επιλέξει μια Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (Ο.Μ.Ε.) που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) Σχολών και Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Άρθρο 4.2 αναφέρεται ότι κάθε Ο.Μ.Ε. αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα
  Ε.Π.Ε., αλλά εάν μελετήσει κάποιος τη δομή του προγράμματος της Γ’ Λυκείου (Άρθρο 2.3) θα διαπιστώσει ότι η αντιστοιχία Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού με τα Επιστημονικά Πεδία είναι ένα προς ένα.

  Είναι πιθανό να επιτρέπεται στο μαθητή να επιλέξει περισσότερα του ενός Επ. Πεδία (δεν ξεκαθαρίζεται από το σχέδιο νόμου) αλλά αυτό θα προϋποθέτει την παρακολούθηση περισσότερων μαθημάτων και σχολικών ωρών από τα προβλεπόμενα και αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην αρχή της Γ΄ Λυκείου. Επίσης θα πρέπει να μη συμπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση για να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία ο μαθητής, θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί πανελλαδικά σε περισσότερα των τεσσάρων μαθήματα (από ένα έως τρία επιπλέον μαθήματα για κάθε επιπλέον Ο.Μ.Ε./Ε.Π.Ε., ανάλογα με τη βασική Ο.Μ.Ε./Ε.Π.Ε., που έχει επιλέξει).

  Επομένως, σε σχέση με το απερχόμενο σύστημα, στο πλαίσιο του προτεινόμενου συστήματος στην πράξη η δυνατότητα επιλογής Επιστημονικού Πεδίου του Υποψηφίου:

  α. Περιορίζεται σημαντικά (Από 2-4 Επιστ. Πεδία στο 1) και
  β. Μετατίθενται χρονικά προς το νωρίτερο: Από το Φεβρουάριο ή τον Ιούνιο της χρονιάς των Πανελλαδικών στο Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς.

  Έτσι είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν σοβαρότατες στρεβλώσεις στις επιλογές των υποψηφίων και στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς οι περισσότεροι θα φτάσουν στις πανελλαδικές θεωρώντας εσφαλμένα, π.χ. ότι μπορούν να πετύχουν επιδόσεις που θα τους εξασφαλίσουν εισαγωγή στις ιατρικές σχολές ή τις άλλες σχολές υψηλής ζήτησης.

  Τα παραπάνω προβλήματα αποπροσανατολισμού και στρέβλωσης των επιλογών μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου με τις εξής τροποποιήσεις:

  1. Αντί της εξέτασης ανά μάθημα, ενδοσχολικά, με θέματα από την τράπεζα θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), στο τέλος της Α’ και της Β’ Λυκείου οι μαθητές να εξετάζονται, επί της διδακτέας ύλης όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με ένα ενιαίο τεστ 2-3 ωρών αποτελούμενο από ερωτήσεις/σύντομες ασκήσεις αντικειμενικού τύπου από την τράπεζα θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.).

  Το τεστ θα πρέπει να διεξάγεται με προδιαγραφές θεματοδοσίας, επιτήρησης και βαθμολόγησης πανελλαδικών εξετάσεων με την ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων. Ούτως ή άλλως στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι ο Ε.Ο.Ε. θα αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν και στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γενικό και στο Επαγγελματικό Λύκειο. Επίσης στα αποτελέσματα του τεστ θα πρέπει να φαίνεται η συνολική επίδοση του μαθητή και η επίδοσή του ανά μάθημα.

  2. Οι Β.Π.Α (Βαθμοί Προαγωγής) της Α’ και Β’ τάξης να προκύπτουν κατά 50% από τον σχολικό βαθμό (προφορικό και γραπτό με θέματα του οικείου διδάσκοντα) και κατά 50% από τον Βαθμό του Πανελλαδικού Αντικειμενικού Τεστ. Επιπλέον ο Σχολικός Βαθμός θα πρέπει να «διορθώνεται» στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με τον βαθμο του Πανελλαδικού Αντικειμενικού Τεστ με τον τρόπο που προβλέπεται στο διορθωμένο Σχέδιο Νόμου.

  Στη Γ’ Λυκείου ο Βαθμός Απόλυσης να διαμορφώνεται κατά 50% από τον Σχολικό Βαθμό (προφορικό και γραπτό) και κατά 50% από τον Μέσο Όρο των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων και να γίνεται «διόρθωση» του Σχολικού Βαθμού σύμφωνα με τον Πανελλαδικό Μέσο Όρο. Λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων που θα ακολουθήσουν δεν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ενδοσχολικών ή πανελλαδικού αντικειμενικού τεστ από την τράπεζα θεμάτων στη Γ’ Λυκείου.

  3. Στο δεύτερο εξάμηνο της Β’ Λυκείου να διδάσκεται (με σοβαρότητα) το μάθημα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ώστε να βοηθούνται οι μαθητές να κάνουν τη σωστή επιλογή στην αρχή της Γ΄ Λυκείου.

  Με την υλοποίηση των παραπάνω οι μαθητές και οι γονείς θα έχουν την πραγματική, αντικειμενική και αδιάβλητη εικόνα των γνώσεων του κάθε μαθητή συνολικά και ανά εξεταζόμενο μάθημα στο τέλος της Α’ και της Β’ Λυκείου και θα έχουν την απαραίτητη ενημέρωση ώστε να κάνουν τις σωστές επιλογές και τις διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται, στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου, σύμφωνα με τις αντικειμενικές δυνατότητες και τις κλίσεις του μαθητή.

  Γρηγόρης Κωνσταντόπουλος
  Οικονομολόγος, Ph.D

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:32 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

  Στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, και ειδικότερα όσον αφορά τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα ήθελα να θέσω δύο βασικά ζητήματα που αφορούν την διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στο Λύκειο.
  Το πρώτο ζήτημα αφορά την δημιουργία Κατεύθυνσης Οικονομικών Σπουδών που επιτέλους μετά από 13 χρόνια(από το 2000 ως σήμερα) όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου θα δημιουργηθεί. Από το 2000 μέχρι σήμερα οι περίπου 30.000 μαθητές που εισάγονται στα 120 Οικονομικά τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ κάθε έτος , δεν διδάσκονται τα βασικά μαθήματα της επιστήμης που επιλέγουν για την μόρφωσή τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Αυτό θα συνεχιστεί και για τα επόμενα 2 χρόνια, (ευτυχώς μόνο γι’ αυτά) γιατί με το νέο σχέδιο θα αλλάξει αυτή η νοσηρή κατάσταση να εισάγονται στα οικονομικά τμήματα μαθητές που εξετάζονται στη Φυσική και στα Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης όπως και οι μαθητές που επιλέγουν Φυσικομαθηματικές και Πολυτεχνικές Σχολές ή να εξετάζονται στον προγραμματισμό, την Βιοχημεία και την Ηλεκτρολογία (αυτό πρέπει να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία).
  Είναι αστείο το μάθημα Πολιτική Οικονομία που ονομάζεται σήμερα Αρχές Οικονομικής θεωρίας να είναι επιλογής και όχι το βασικό μιας δέσμης Οικονομικών μαθημάτων που θα επιλέγουν οι υποψήφιοι των 120 περίπου Οικονομικών τμημάτων. Επιπλέον είναι παράλογο να μην διδάσκεται καθόλου το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στη Β’ τάξη Λυκείου, ενώ διδάσκεται στην Α’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να εισάγονται μαθητές στα Οικονομικής Κατεύθυνσης ΑΕΙ και ΤΕΙ με ελάχιστες έως ανύπαρκτες γνώσεις οικονομικών, δυσκολεύοντας την κατανόηση του αντικειμένου και την επιτυχή συνέχιση των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το νέο σχέδιο προσπαθεί να βάλει μια τάξη στα παραπάνω αλλά έχει κάποια κενά, όπως ότι δεν υπάρχει η οικονομική κατεύθυνση στη Β΄ Λυκείου ώστε να προετοιμάζει καλύτερα τους μαθητές. Θα μπορούσε η κατεύθυνση αυτή στη Β΄ Λυκείου να έχει τα μαθήματα:
   Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,
   Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων και
   Αρχές Λογιστικής.
  Το δεύτερο ζήτημα αφορά τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές της Κατεύθυνσης Οικονομικών Σπουδών. Πιστεύω ότι οι μαθητές αυτής της κατεύθυνσης θα πρέπει να εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, αλλά με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. Τα τέσσερα αυτά μαθήματα θα μπορούσαν να είναι:
   Πολιτική Οικονομία (Μικροοικονομική και Μακροοικονομική θεωρία), 8 ώρες ως μάθημα αυξημένης βαρύτητας,
   Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής 6 ώρες,
   Λογιστική 6 ώρες και
   Νεοελληνική γλώσσα.
  Το μάθημα Πολιτική Οικονομία, θα πρέπει να έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, γιατί είναι μάθημα που έχουν τα προγράμματα σπουδών όλων σχεδόν των σχολών οικονομικής κατεύθυνσης.
  Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα ένταξης του μαθήματος της Λογιστικής στην κατεύθυνση οικονομικών σπουδών του Ενιαίου Λυκείου. Η Λογιστική όπως και η Πολιτική Οικονομία αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα των 120 Οικονομικών τμημάτων ΑΕΙ – ΤΕΙ που φοιτούν περίπου 30000 φοιτητές. Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), διδάσκονται το μάθημα της Λογιστικής δύο χρονιές, σε αντίθεση με αυτούς των Ενιαίων Λυκείων που δεν το διδάσκονται καθόλου. Οι μαθητές των Ενιαίων Λυκείων όμως και όχι των ΕΠΑΛ, εισάγονται στα τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης και δεν έχουν διδαχθεί καθόλου ένα τόσο βασικό μάθημα της επιστήμης που επέλεξαν. Οι Πανεπιστημιακοί καθηγητές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναγκαία σήμερα εμβάθυνση των λογιστικών εφαρμογών αφού οι φοιτητές τους δεν έχουν διδαχθεί τις βασικές αρχές των μαθημάτων αυτών.
  Πιστεύω ότι το Υπουργείο θα εξετάσει θετικά τα παραπάνω θέματα και με την ευκαιρία της μεταρρύθμισης, θα δημιουργήσει την δέσμη εκείνη των οικονομικών μαθημάτων που θα παρέχει ουσιαστικά εφόδια στους μαθητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Οικονομικά τμήματα με απώτερο σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση στην απαιτητική και εξόχως ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

  Με εκτίμηση
  Αριστείδης Σαββάκης
  Οικονομολόγος Καθηγητής