Άρθρο 32: Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

1.Το πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005 τροποποιούνται αντιστοίχως ως εξής: «1. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών, τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας». «Με απόφαση της Συγκλήτoυ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, τα Προγράμματα Σπουδών της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε αριθμό το πενήντα τοις εκατό (50%) εκείνων της εκπαίδευσης με παρακολούθηση».

2.Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005 τροποποιείται ως εξής: «2. Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, η διοίκηση και η διαχείρισή του ασκείται από ενδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. α) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005 τροποποιείται ως εξής: «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, ισότιμου ή αντίστοιχου με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. και (ii) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των φοιτητών εκτιμώνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ο βαθμός πτυχίου ή/και διπλώματος του πρώτου κύκλου σπουδών, β) η βαθμολογία των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακών μαθημάτων, γ) το Πανεπιστήμιο / Σχολή / Τμήμα προέλευσης του πρώτου κύκλου σπουδών (εγγραφή στον κατάλογο NARRIC) και δ) δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία (1) να προέρχεται απαραιτήτως από μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος προέλευσης, το οποίο έχει άμεση γνώση των ικανοτήτων και επιδόσεων του υποψηφίου».
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005 καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005, καταργούνται.

4.Αναριθμούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005, σε 1 και 2 αντίστοιχα ενώ τίθεται παράγραφος 3 με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η διοίκησή τους ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών ή αλλοδαπών ΑΕΙ, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί η οικεία Σχολή. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας της Σχολής ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας».

5. Η παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3577/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Όργανα αποφαινόμενα ή γνωμοδοτούντα επί τεχνικών έργων που εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μέχρις ότου αυτό αποκτήσει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία ορίζονται τα εξής:
α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η «Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «.
β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Σύγκλητος ή μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος η Διοικούσα Επιτροπή.
γ) Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβουλο για γνωμοδότηση σε θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουμένων για θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3669/2008 και του ν. 3316/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν, κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της παρούσης παραγράφου, αποφασίζει η Σύγκλητος ή η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με πρόταση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και αποδοχή της από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων, όπως η εκπόνηση μελετών, η επίβλεψη εκπόνησης μελετών, η επίβλεψη τεχνικών έργων και η προμήθεια εξοπλισμού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου ή Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και οι απαραίτητες διαχειριστικές δαπάνες για την υλοποίηση των αντικειμένων του προηγούμενου εδαφίου».

 • 18 Αυγούστου 2013, 23:30 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, θα πρέπει να προσφέρει και Προπτυχιακά προγράμματα Σπουδών και Μεταπτυχιακά και στην Ελληνική γλώσσα παράλληλα με αυτά που προσφέρει στην αγγλική για τους διεθνείς φοιτητές του.
  Ο στόχος του Διεθνούς Πανεπιστημίου δεν θα πρέπει να είναι μόνο η προσφορά Μεταπτυχιακών με υψηλά δίδακτρα, αλλά και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας που τόσες λέξεις έχει δανείσει στην αγγλική γλώσσα μια και οι περισσότερες επιστημονικές βάσεις των σύγχρονων Επιστημών από την Ελλάδα ξεκίνησαν και καθιερώθηκαν.
  Είμαστε Ελλάδα και όχι Αγγλική αποικία.
  Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια διαφανής διαδικασία εισαγωγής και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ενηλίκων φοιτητών ανάλογη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας.
  Επίσης το Διεθνές Πανεπιστήμιο προσλαμβάνει κάθε χρόνο εκπαιδευτικό προσωπικό . Η διαδικασία επιλογής είναι έως σήμερα αδιαφανής. Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνεται με μία διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία ανάλογη με αυτή του ΕΑΠ.

 • 15 Αυγούστου 2013, 08:14 | ΔΣ Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ

  Το Διεθνές Πανεπιστήμιο προσλαμβάνει κάθε χρόνο συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του αναγκών. Η διαδικασία επιλογής είναι σήμερα πλήρως αδιαφανής. Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνεται με μία διαδικασία ανάλογη με αυτή του ΕΑΠ.