Άρθρο 03: Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών

1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών και ταυτόχρονα στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.

2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως :
α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση τις θεματικές ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων που προέρχονται από ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.

3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: αα) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και ββ) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο γενικός βαθμός της Α’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: αα) κατά ποσοστό 50% με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, και ββ) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο γενικός βαθμός της Β’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

5. Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής: αα) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και ββ) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο γενικός βαθμός της Γ’ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10), καθώς και η επίτευξη μέσου όρου προφορικής και γραπτής βαθμολογίας ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, ανεξαρτήτως του μέσου όρου της βαθμολογίας αυτού.
Ο βαθμός του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου προκύπτει από το μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής του μαθητή.

 • Άρθρο 3: Να αναφερθεί με διακριτό τρόπο ότι για τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και τις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις καθορίζεται ειδικός τρόπος εξετάσεων γραπτών ή προφορικών κατά τον οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του μαθητή λόγω της αναπηρίας ή χρόνιας πάθησής του (π.χ. αύξηση εξεταστικού χρόνου, προφορικές εξετάσεις κ.λπ) Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας όπως τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας, φορέας επιλογής της διαδικασίας κ.λπ. καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση.

  Ως παράδειγμα αναφέρουμε τα άτομα που ανήκουν στις Διαταραχές αυτιστικού φάσματος για τα οποία απαιτείται προσαρμοσμένος τρόπος εξέτασης (άτομα με Σύνδρομο Αsperger -Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας κ.λπ.) Η εξέταση για αξιολόγηση-βαθμολόγηση, προαγωγή ή απόλυση θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή, όπως αυτές τεκμηριώνονται από τις γνωμοδοτήσεις του ΚΕΔΔΥ και του Σχολικού Συμβούλου.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:35 | ELLIA

  Αξιότιμε Υπουργέ
  το νομοσχέδιο για το καινούργιο λύκειο είναι η ταφόπλακα των παιδιών των πολυτέκνων. Το παιδί μου, κι άλλα παιδιά που είναι φέτος στην ‘Α΄΄ λυκείου εγγράφηκαν με άλλη εγκύκλιο και με άλλη θα παρουσιαστούν το Σεπτέμβρη. Αυτή η »πρεμούρα΄΄ σε τί αποσκοπεί;
  Σε περιόδους οικονομικής κρίσεως τα παιδιά μας θα υποστούν το πιο βίαιο αποκλεισμό. Δε πρέπει να αφήσουμε χωρίς μάθηση τα παιδιά μας. Χρήματα για φροντιστήρια δεν έχουμε, οι ενισχυτικές κατά τύπον θα γίνονται. Άρα θέλετε να προωθήσετε τα παιδιά μας στα μεταγυμνασιακά ΙΕΚ και να μην έχουν ίσες ευκαιρίες με τα παιδιά των εχόντων βαλάντια;
  Ζητώ άμεση απόσυρση των ‘τύπου- τυπικού’ πανελλαδικων εξετάσεων. Ολα τα άλλα εκ του πονηρού.

 • Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών
  Θα πρέπει να υπάρξει, με το παρόν άρθρο, πρόβλεψη για προσαρμοσμένο τρόπο εξέτασης για άτομα με Σύνδρομο Αsperger -Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας, ώστε η εξέταση για αξιολόγηση-βαθμολόγηση, προαγωγή ή απόλυση θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή, όπως αυτές τεκμηριώνονται από τις γνωμοδοτήσεις του ΚΕΔΔΥ και του Σχολικού Συμβούλου.
  Συγκεκριμένα, πρέπει να προβλεφθεί στο παρόν Σ/Ν ότι:
  α) Η αξιολόγηση των μαθητών που φοιτούν σε Γενικά Σχολεία, είτε σε Τ.Ε. είτε με Π.Σ., καθώς και ο καθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων για την περαιτέρω πορεία του μαθητή, πραγματοποιούνται από ειδική επιτροπή αποτελούμενη από το διευθυντή του σχολείου, το δάσκαλο της τάξης, τον εκπαιδευτικό της Π.Σ. ή τον εκπαιδευτικό υπεύθυνο του Τ.Ε., στελέχη του ΚΕΔΔΥ, ενώ στην επιτροπή μετέχει απαραίτητα και ο γονέας του μαθητή, ο οποίος αποτελεί και έναν από του σημαντικότερους κρίκους στη σωστή κι επιτυχή προς όφελος του μαθητή, εκπαιδευτική στοχοθέτηση.
  β) Τόσο στις περιπτώσεις μαθητών με Σύνδρομο Asperger – Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας, όσο και στους μαθητές με άλλες κατηγορίες αναπηρίας που φοιτούν στα Σχολεία β’ βάθμιας εκπαίδευσης, η εξέταση και η βαθμολόγηση γίνεται από εκπαιδευτικό προσωπικό που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κατανόησης, τον τρόπο αναδιατύπωσης του θέματος ή διευκρίνησης με τον τρόπο που ο μαθητής αντιλαμβάνεται.

 • 20 Αυγούστου 2013, 07:45 | Άγγελος Δ.

  – Πρέπει να υπάρχει σωστη αξιολόγηση (που σημαίνει όλοι να αξιολογούν όλους, οι μαθητες τους καθηγητές και το αντίστροφο, οι γονείς τους καθηγητές αλλα και τους μαθητές και το αντίστροφο, οι συνάδελφοι καθηγητές μεταξύ τους, όλοι όλους) αλλιώς δεν είναι αξιολόγηση αν δεν δικαιούται ο κάθε εμπλεκόμενος να πει τη γνώμη του.
  – Πρέπει να καταργηθούν οι τάξεις. Να υπάρχουν αλυσίδες μαθημάτων τις οποίες θα παρακολουθεί όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται, ξεκινώντας από μαθήματα γενικής παιδείας και προχωρώντας σε εξειδικευμένα μαθήματα η γνώση των οποίων θα μπορεί να οδηγήσει κάποιος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν έχει νόημα να βάζουμε κάποιον σώνει και καλά να κάνει μαθηματικά ή φυσική ή οικονομικά, μπορεί να μην θέλει να κάνει και κανένα μάθημα! Θα υπάρχουν μαθήματα που στην αρχή θα είναι απλά και κατανοητά για το σύνολο των μαθητών και από κει και πέρα κάθε μάθημα εν είδει αλυσίδας θα γίνεται την επόμενη χρονια ( ή εξάμηνο) δυσκολότερο κ.ο.κ.
  Ο κάθε ένας θα επιλέγει όσα του αρέσουν και θα σταματάει εκεί που μπορεί ή εκεί που πρέπει για να αποκτήσει όσα του ζητάει το πανεπιστήμιο το οποίο θα τον δεχτεί χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς εξετάσεις. Αλλα και δεν θα του δώσει πτυχίο με τίποτα αν δε το αξίζει.
  -Ο μαθητής θα αυτοπροάγεται σε όσα μαθήματα θέλει. Το τελικό απολυτήριο θα αναγράφει αναλυτικά τις γνώσεις που έχει αποκομίσει.

 • 19 Αυγούστου 2013, 22:31 | Σπύρος Τσιούτσιας

  Θα ήθελα να διατυπώσω τις απόψεις-ερωτήσεις μου μόνο σε λίγα θέματα αν και θεωρώ την αξιολόγηση ως ένα από τα σημαντικότερα και καίρια ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικά από τη στιγμή που σύμφωνα με το νέο Σχέδιο Νόμου θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία και των τριών τάξεων του Λυκείου για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια έστω και με σχετική προσαρμογή με τη χρήση συντελεστών.
  1. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πώς θα επιλέγονται τα θέματα από την τράπεζα. Για παράδειγμα, πώς θα γίνεται η κλήρωση των θεμάτων σε κάθε σχολείο ξεχωριστά και πώς θα διασφαλίζεται η αξιοπιστία της; Επίσης παιδαγωγικά και διδακτικά είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί μέσα σε λίγη ώρα το πρωί της ημέρας εξέτασης ένα διαγώνισμα με συνοχή και πλήρη κάλυψη των διδακτικών στόχων όταν το 50% των θεμάτων θα προκύψει εκείνη τη στιγμή με κλήρωση …
  2. Αν η προφορική βαθμολογία ακόμα και της Α΄ Λυκείου παίζει έστω και μικρό ρόλο για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, νομίζω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα λόγω των «πιέσεων» (ποικίλης προέλευσης και μορφής…) που θα ασκούνται στους καθηγητές…
  3. Το όριο του 10 στο γενικό μέσο όρο για την προαγωγή είναι πολύ μικρό κατά τη γνώμη μου. Εναλλακτικά θα έπρεπε να δίνει εξετάσεις ο μαθητής το Σεπτέμβρη ακόμα κι αν είναι κάτω από τη βάση μόνο σε ένα μάθημα ή θα έπρεπε το όριο στο γενικό μέσο όρο να είναι το 12 τουλάχιστον. Τους λόγους νομίζω όλοι τους αντιλαμβάνονται ειδικά μετά την εισαγωγή του project στην εκπαίδευση αλλά και το συνυπολογισμό της Φυσικής Αγωγής …

  Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είναι θετικό να υπολογίζονται οι βαθμοί όλων των μαθημάτων για το μέσο όρο και το απολυτήριο του Λυκείου, αλλά ακόμα η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να δεχθεί αντικειμενική και «αυστηρή» βαθμολόγηση σε μαθήματα όπως η Φυσική Αγωγή, το project, τα Αγγλικά ή τα Θρησκευτικά … Επίσης θα δημιουργηθούν προβλήματα λόγω του διαφορετικού τρόπου βαθμολόγησης του κάθε καθηγητή αλλά και του κάθε σχολείου … Μάλλον θα έπρεπε να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος ώστε αυτές οι αλλαγές να γίνουν αποδεκτές από την κοινωνία μας και να «συνηθίσουν» οι μαθητές σε ένα καινούριο τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου. Ίσως μία λύση θα ήταν να ξεκινήσουν αυτές οι αλλαγές από το Γυμνάσιο όπου ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο …

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:38 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Οι προτασεις μου ειναι:
  1.100% θεματα απο τραπεζα θεματων κοινα για ολη την Ελλαδα.
  2.Καλυμμενα στοιχεια μαθητη.
  3.Βαθμολογηση γραπτων σε βαθμολογικα κεντρα η εστω σε σχολεια αλλης περιφερειας.

  Ετσι εξασφαλιζουμε:
  1.Αξιολογηση των μαθητων με ισους ορους.
  2.Περιορισμο της υποκειμενικοτητας.

  Ετσι προλαβαινουμε:
  1.Πιεσεις στους καθηγητες για χαριστικες βαθμολογιες.
  2.Εκβιασμους και γενικοτερα φαινομενα διαφθορας και συναλλαγων (ιδιαιτερα μαθηματα κ.α. )
  3.Μετακινησεις μαθητων προς ιδιωτικα σχολεια για εξαγορα βαθμολογιας.

 • 19 Αυγούστου 2013, 19:21 | Παναγιώτης Κουμπούρας

  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ.
  Απαιτείται μία διευκρίνιση , που αφορά στην παρακάτω παράμετρο όπως είναι ανηρτημένη στο σχέδιο του ΥΠΑΙΘ :
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή αποτελεί η
  επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10), καθώς και η
  επίτευξη μέσου όρου προφορικής και γραπτής βαθμολογίας ίσου ή ανώτερου
  του δέκα (10) στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών,
  ανεξαρτήτως του μέσου όρου της βαθμολογίας αυτού.
  Τούτο σημαίνει , εφόσον δεν αποσυρθεί ή τροποποιηθεί η παράγραφος αυτή ότι ο μαθητής δεν λαμβάνει απολυτήριο αν στις ενδοσχολικές εξετάσεις δεν έχει τουλάχιστον 10 στα μαθήματα :
  α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, με
  διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και
  Λογοτεχνία,
  Νέα Ελληνική Γλώσσα : ΜΟ Πρ. α+β τετρ. + Γραπτό / 2 = β1
  Νεοελληνική Λογοτεχνία : ΜΟ Πρ. α+β τετρ. + Γραπτό / 2 = β2
  Τελικός βαθμός : β1 + β2 / 2 μεγαλύτερο ή = 10
  και μόνον για τους μαθητές της 2ης Ο.Π. και μόνον του 2ου Ε.Π.Ε.
  β) Μαθηματικά : ΜΟ Πρ. α+β τετρ. + Γραπτό / 2 μεγαλύτερο ή = 10
  Ιδιαίτερα η β προϋπόθεση των Μαθηματικών εγείρει ενστάσεις άνισης αντιμετώπισης για τους μαθητές του 2ου Ε.Π.Ε.
  Σημείωση : υποθέτω και πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι τα μαθήματα – κλάδοι και στις 3 τάξεις Λυκείου ( οι ώρες κάθε διακριτού μαθήματος – αντικειμένου δεν επιμερίζονται στο σχέδιο ) εξάγουν τον τελικό τους βαθμό πρώτα οριζόντια κατά επιμέρους μάθημα και στο τέλος κάθετα τον Μ.Ο. των 2 ή 3 αντικειμένων.
  Σας ευχαριστώ
  Παναγιώτης Κουμπούρας – Φιλόλογος Λυκείου Ακράτας

 • Είναι λογικό στις προϋποθέσεις του. Χρειάζεται διόρθωση στο σημείο που απαιτεί την βαθμολογία τουλάχιστον 10 στα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά ως προϋπόθεση απόλυσης των μαθητών της Γ΄Λυκείου. Όμως μαθηματικά δεν διδάσκονται όλοι οι μαθητές.Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί για το 50% των θεμάτων που θα προέρχονται από την κλήρωση:
  α) Ποια είναι η διαδικασία της κλήρωσης και πως διασφαλίζεται η διαφάνεια σε αυτή;

  Πρόταση: Να είναι ηλεκτρονική η κλήρωση με χρήση κωδικών ασφαλείας

  β) Τα θέματα αυτά αφορούν την κάθε σχολική μονάδα; Τις Σχολικές μονάδες του Νομού; Τις Σχολικές μονάδες της Περιφέρειας: Τις Σχολικές μονάδες όλης της χώρας, δηλαδή σε πανελλαδικό επίπεδο;

  Πρόταση : Τον Νομό ή την Περιφέρεια.

  Καραγιάννης Ιωάννης
  Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
  Ν. Δωδεκανήσου

 • Σε ότι αφορά τις τράπεζες θεμάτων θα πρέπει να διαθέτουν διαβαθμισμένα θέματα, εφ’όλης της ύλης, έγκυρα, αξιόπιστα, σταθμισμένα καθώς και Φύλλο Απαντήσεων ώστε να εξασφαλισθεί ενιαία βαθμολόγηση των γραπτών. Ζητήματα που απαιτούν χρόνο προετοιμασίας, όπως και αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα, βιβλία κλπ. Από τα προαναφερθέντα δεν φαίνεται να επαρκεί ο χρόνος για έναρξη της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης από το επόμενο σχολικό έτος όπως προωθείται από το Υπουργείο χαρακτηρίζοντας το Σ/Ν ως κατεπείγον για ψήφιση. Επίσης δεν έχει γίνει κατανοητό το 50% από τράπεζα θεμάτων και όχι το 100%.

 • 19 Αυγούστου 2013, 12:28 | Παπαναγιώτου

  Με βάση το σχέδιο Νόμου διατυπώνω τις εξής απορίες μου:
  1.Γιατί ο κάθε νέος υπουργός Παιδείας πρέπει να αλλάζει το εξεταστικό σύστημα; Από αυτά που γνωρίζω δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στις σοβαρές χώρες (πχ. στην Γερμανία γνωρίζω από προσωπική πείρα ότι αυτό παραμένει το ίδιο τουλάχιστον από το 1978).
  2.Γιατί επείγεται τόσο πολύ το Υπουργείο να εφαρμόσει άμεσα τις όποιες αλλαγές από την εφετεινή Α! Λυκείου μη δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής σε παιδιά και γονείς και όταν μάλιστα ούτε το ίδιο Υπουργείο είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο (πχ.βιβλία,τράπεζες θεμάτων, υποδομές,θεσμοί και ειδικά αυτοί που εξασφαλίζουν την διαφάνεια και την αμεροληψία του νέου εξεταστικού συστήματος); Διαβλέπω καταστάσεις ανάλογες ή και χειρότερες από εκείνες προηγουμένων ετών όπου τα παιδιά μας αντί βιβλίων έπαιρναν σελίδα με φωτοτυπία το μάθημα της ημέρας.
  3.Πόσο κοστίζει στο χρεωκοπημένο Ελληνικό Δημόσιο η κάθε ένα ή δύο χρόνια αλλαγή βιβλίων του Λυκείου (η προηγούμενη έγινε προ διετίας ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο Λύκειο της προηγουμένης Υπουργού Παιδείας) και ποιός επωφελείται από αυτή;
  4.Με το προτεινόμενο σύστημα ο βαθμός του Λυκείου παίζει ρόλο κατά 20% στον τελικό βαθμό εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.Το υπό κρίσιν Νομοσχέδιο όμως δεν μας λέγει τίποτε απολύτως για το πως θα εξασφαλισθεί η ισότητα και οι ίσες ευκαιρίες όλων των παιδιών που συμμετέχουν στις εξετάσεις.Αγνοεί λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας ότι και σήμερα παρά το γεγονός ότι δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο ο βαθμός του Λυκείου εν τούτοις εξαιτίας αυτού του λόγου κάποια Λύκεια δημόσια ή ΙΔΙΩΤΙΚΑ πριμοδοτούν τους μαθητές τους με υψηλές βαθμολογίες; Αν πράγματι το αγνοεί ας ερευνήσει Πανελλαδικά για κάθε Λύκειο χωριστά τους μέσους όρους βαθμολογίας των μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις με τους αντίστοιχους του Λυκείου. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 5%.
  5.Αγνοεί το Υπουργείο Παιδείας ότι έτσι αυξάνει αντί να μειώνει την παραπαιδεία και την ανάγκη για φροντιστήρια, αφού προσθέτει και τις τάξεις της Α! και Β! Λυκείου στη δίνη της παραπαιδείας και μάλιστα για πολύ περισσότερα μαθήματα αντί των έξι πανελλαδικά εξεταζόμενων σήμερα;
  6.Αγνοεί το Υπουργείο Οικονομικών και ο αρμόδιος Γεν.Γραμματεύς κ.Θεοχάρης ότι όσο αυξάνεται η παραπαιδεία τόσο αυξάνεται και η φοροδιαφυγή, αφού τα περισσότερα μαθήματα γίνονται σε ιδιαίτερα και καμμία απολύτως απόδειξη δεν κόβεται σε αυτά (και ειδικά από φέτος που δεν υπάρχει και το κίνητρο της φοροαπαλλαγής) για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά; Τι εννοώ: Πως μπορεί να κόψει απόδειξη ένας καθηγητής Λυκείου που κάνει ιδιαίτερα μαθήματα; Ή αν κάποιος ζητήσει απόδειξη από κάποιον όχι δημόσιο υπάλληλο φροντιστή αυτός δεν θα ζητήσει επιπλέον τον ΦΠΑ και ποιός γονέας θα τον πληρώσει στην σημερινή εποχή ανέχειας και οικονομικής κρίσης, όταν μάλιστα δεν έχει και κανένα ισοδύναμο οικονομικά όφελος από την Πολιτεία; Απορώ πραγματικά γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η έξυπνη παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών και του αρμόδιου Γεν.Γραμματέα κ. Θεοχάρη στο υπό κρίση Νομοσχέδιο.
  7.Και επειδή το Υπουργείο Παιδείας με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο δείχνει να αγνοεί όλα τα παραπάνω, οφείλομε ως Έλληνες Πολίτες να το ενημερώσουμε, ότι το εν λόγω Νομοσχέδιο πέραν των άλλων, είναι και τελείως ασαφές και αόριστο ειδικά στο θέμα της εξασφάλισης της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά πού θα συμμετέχουν στις νέου τύπου Πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι αυτό αποτέλεσμα βιασύνης και ελληνικής προχειρότητος ή σκοπιμότητος; Δεν το γνωρίζω. Τό μέλλον θα το δείξει. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΤΕΙΝΗ Α! ΛΥΚΕΙΟΥ.
  8.Με ενδιαφέρον θα περίμενα από το Υπουργείο Παιδείας μια δημόσια τοποθέτηση-εξήγηση πως είναι δυνατόν, όταν ο βαθμός του Λυκείου επηρρεάζει κατά 20% τον βαθμό εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ να μην σπρώχνονται τα παιδιά να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στους καθηγητές τους στο Λύκειο;Και πώς είναι δυνατόν να αποφύγει ο καθηγητής Λυκείου να πριμοδοτήσει βαθμολογικά τα παιδιά τα οποία κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε αυτόν και να μην αδικήσει τα υπόλοιπα; Κάτι ανάλογο φοβούμε ότι θα συμβεί και με τα ιδιωτικά Λύκεια συγκρίνοντάς τα με τα Δημόσια Λύκεια,εάν δεν αλλάξει το ποσοστό επιρροής του 20% , διότι ο γονέας που πληρώνει 10.000 € το χρόνο δίδακτρα έχει και τις ανάλογες απαιτήσεις του.

 • 19 Αυγούστου 2013, 11:09 | Αργύρης M.

  Κατά τη γνώμη μου, το προταθέν σύστημα προαγωγικών εξετάσεων δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση ώστε να αναβαθμιστεί ο θεσμός του λυκείου. Η φύση αυτού του τύπου εξετάσεων είναι αρκετά προβληματική, καθώς πρόκειται για ένα περίεργο συνδυασμό του υπάρχοντος συστήματος με εκείνα του Αρσένη και της Διαμαντοπούλου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.
  Κατ’ αρχάς, πώς ακριβώς θα προσδιορίζεται η ύλη με βάση θεματικές ενότητες; Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μαθήματα όπως η έκθεση και η λογοτεχνία και ίσως, σε μικρότερο βαθμό όμως, τα αρχαία. Στα θετικά μαθήματα όμως κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο. Νομίζω πως γενικά η παράγραφος 2 είναι πολύ ασαφής, καθώς παρουσιάζει κάποιους γενικούς στόχους, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένα μαθήματα.
  Ας περάσουμε τώρα στο ζήτημα της επιλογής των θεμάτων. Το γεγονός ότι τα θέματα επιλέγονται σε κάποιο βαθμό με κλήρωση δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά στη συνοχή των θεμάτων, αφού δεν θα υπάρχει ομοιογένεια ως προς το ύφος. Εξ’ άλλου, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα θέματα θα εξετάζουν την ύλη στο σύνολό της, αξιολογώντας τόσο τις γνώσεις όσο και την κριτική ικανότητα των μαθητών, όταν η επιλογή τους γίνεται στην… τύχη. Και τέλος πάντων, ας πούμε πως στα θετικά μαθήματα επιλέγονται δύο ασκήσεις με πολλά και συνδυαστικά υποερωτήματα που καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης. Μα στα θεωρητικά μαθήματα, πώς θα γίνεται η επιλογή; Θα μπαίνει το θέμα της έκθεσης στην τύχη; Το γεγονός ότι τα θέματα δεν θα επιλέγονται από ανθρώπους που βρίσκονται σε άμεση συνενόηση μεταξύ τους είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο θα παρουσιάζεται και στις εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον δεν γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις.
  Επίσης, η αξιολόγηση των γραπτών από τον οικείο διδάσκοντα εύλογα θα μπορούσε να δημιουργήσει αμιφιβολίες ως προς την αντικειμενικότητα στην βαθμολόγηγη, και επειδή από τη φύση τους ορισμένα μαθήματα είναι υποκειμενικά, αλλά και επειδή θα μπορούσε κάλλιστα ο καθηγητής να δώσει όλες τις μονάδες στους μαθητές του στα δικά του θέματα και να τους αξιολογήσει επιεικώς στα υπόλοιπα. Η διάσταση του προβλήματος είναι τεράστια, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι μη αντικειμενικοί αυτοί βαθμοί θα συνυπολογίζονται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι διαφωνώ κάθετα με αυτόν τον τρόπο εξέτασης. Από τη μια μεριά καταβάλλεται προσπάθεια αντικειμενικότερης αξιολόγησης των μαθητών, από την άλλη όμως οι εξετάσεις παραμένουν σε ενδοσχολικό επίπεδο. Ας αποφασίσει το υπουργείο τι από τα δύο θέλει. Στην περίπτωση όμως που αποφασιστεί οι εξετάσεις να είναι εξ’ ολοκλήρου σε πανελλαδικό επίπεδο, να ληφθεί υπ’ όψιν τόσο η πίεση που θα δέχονται οι μαθητές, όσο και η αδυναμία αρκετών οικογενειών να διαθέσουν χρήματα για την προετοιμασία των παιδιών τους…

 • 19 Αυγούστου 2013, 09:00 | Γιώργος

  Δεν μπορεί να υπάρχουν Πανελλαδικές εξετάσεις και η διόρθωση των γραπτών να γίνεται τοπικά στο κάθε λύκειο.Είναι πολύ απλό
  Επίσης η ύλη είναι κολλημένη εδώ και 15 χρόνια στα ίδια και στα ίδια με αποτέλεσμα τη γνωστή σωρεία προβλημάτων στα θέματα των εξετάσεων και στη κριτική αξιολόγηση αυτών

 • 18 Αυγούστου 2013, 18:01 | Λιάντας Χρήστος

  συμφωνώ με τις απουσίες. Ούτε μια αδικαιολόγητη. Όλα τα κακά στα κενά και τις κοπάνες συμβαίνουν. Έτσι θα αποκτήσει ο καθηγητής και το σκολείο ξανά τον σεβασμό. Κάθε ώρα που χάνεται από καταλήψεις πρέπει να αναπληρώνεται.
  Αν σοβαρευτούμε και δουλέψουμε όλοι όσο και όπως πρέπει τέρμα η παραπαιδεία.

 • 18 Αυγούστου 2013, 16:54 | Χρήστος Σμαραγδάκης

  Για την αξιολόγηση και στις 3 τάξεις με τυχαία θέματα κατά 50% από την τράπεζα θεμάτων.

  Διαβλητότητα – ίσες ευκαιρίες

  Αν η τράπεζα θεμάτων είναι κλειστή, μόνο η επιτροπή που έχει πρόσβαση σε αυτήν (και θα πρέπει να μιλάμε για αρκετούς ανθρώπους, που έχουν ελέγξει και εισάγει τα θέματα) θα γνωρίζει το σύνολο ή μέρος των θεμάτων. Η διαρροή κατόπιν σε φροντιστήρια και ιδιώτες πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Αυτό από μόνο του αποτελεί διαβλητό σημείο των εξετάσεων αφού ακόμη και ένα ποσοστό των θεμάτων να είναι γνωστό σε κάποιους αλλά όχι σε όλους, συνιστά ανισότητα. Ακόμη και αν δε διαρρεύσουν όμως κάποια από τα πιθανά θέματα, η ιδέα και μόνο ότι κάτι τόσο κρίσιμο είναι εφικτό και εξαρτάται από τον πατριωτισμό κάποιων ανθρώπων μπορεί να τινάξει στον αέρα την αίσθηση του αδιάβλητου των εξετάσεων. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα διαβλητότητας της εξέτασης είναι η βαθμολόγηση προφορικών και γραπτών από τους καθηγητές του σχολείου, όπου είναι βέβαιο ότι θα έχουμε στρεβλώσεις στη βαθμολόγηση, οι οποίες δε θα είναι τυχαίες (όπως ήταν στις πανελλήνιες) αλλά στοχευμένες και ενδεχομένως συνειδητές και εκούσιες. Πολλά μέτρα και πολλά σταθμά, όσα και τα σχολεία.
  Αν η τράπεζα θεμάτων είναι ανοιχτή, τότε θα πρέπει να δούμε το πλήθος των θεμάτων που θα περιλαμβάνει. Αν μιλάμε για ένα πλήθος θεμάτων που μπορούν να εξεταστούν εντός της σχολικής αίθουσας, τότε θα ξεφύγουμε από τη διδασκαλία του μαθήματος και θα ασχολούμαστε πλέον με επίλυση των θεμάτων. Αν, από την άλλη, μιλάμε για ένα πλήθος που υπερβαίνει τις δυνατότητες εξάντλησής του στη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της παραπαιδείας και μάλιστα ξεκινώντας από την Α’ Λυκείου. Σε κάθε περίπτωση, χάνεται ο σκοπός της εκπαίδευσης, ο στόχος για ποιότητα και όχι αποστήθιση και η επί ίσοις όροις εξέταση.

  Εύλογα ερωτήματα

  Η διαβάθμιση στην επιλογή των θεμάτων είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι πολύ αμφίβολο το αν και κατά πόσον θα διασφαλίζεται με την τυχαία επιλογή των θεμάτων. Η επιλογή επίσης θα γίνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, από τον καθηγητή ή από τυχαίο αλγόριθμο ή πανελλαδικά τα ίδια θέματα για όλα τα σχολεία της χώρας; Το υπόλοιπο 50% των θεμάτων θα τα εισηγείται ο καθηγητής κατόπιν της επιλογής των πρώτων από την τράπεζα θεμάτων ή εκ των προτέρων; Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απαντηθούν για να κριθεί με λεπτομέρεια το σύστημα αυτό.

  Συμπεράσματα

  Στο σύνολό του πάντως ένα τέτοιο σύστημα μεταλλάσσει το Λύκειο σε σαφώς πιο εξεταστικοκεντρικό και προπαρασκευαστικό της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απομακρύνοντάς το από τους παιδαγωγικούς του στόχους. Οι εξετάσεις ελέγχουν τις επιδόσεις και την κατάσταση των μαθητών. Όμως, όπως και στη γάτα του Schrödinger, δε μπορείς να εξετάσεις έναν μαθητή χωρίς να επηρεάσεις ολόκληρη τη διαδικασία. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με φειδώ, προσοχή και σχεδιασμό. Αντί για αυτό όμως, όπως έδειξα παραπάνω, το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει συνεχείς εξετάσεις, είναι διάτρητα διαβλητό και ακόμη πιο άνισο (σε σχέση με το υπάρχον) ως προς τις ευκαιρίες που παρέχει. Η παραπαιδεία ενισχύεται και επεκτείνεται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου αντί να περιοριστεί. Οι μαθητές απωθούνται από την επιλογή του Γενικού Λυκείου και ενδεχομένως από ολόκληρη την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όχι λόγω του φόβου των εξετάσεων, αλλά γιατί οι εξετάσεις (και ειδικότερα όταν είναι εντατικές και συνεχείς) μεταλλάσσουν το σχολείο σε ένα στείρο κέντρο προετοιμασίας και διεξαγωγής εξετάσεων. Εκτός αν αυτός ακριβώς είναι ο στόχος.

 • 18 Αυγούστου 2013, 16:51 | Γιώργος Π.

  Για να είναι περισσότερο αντικειμενικές και οι ενδοσχολικές εξετάσεις, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνουν οι παρακάτω βελτιώσεις:
  1. Τα θέματα να επιλέγονται 100% από την τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, τόσο για πρακτικούς λόγους (οι καθηγητές δεν προλαβαίνουν να επιλέξουν τα υπόλοιπα θέματα μέχρι την έναρξη της εξέτασης), όσο και για λόγους αξιοκρατίας (αποφεύγεται η εύνοια που πιθανόν θέλουν να δείξουν οι εκπαιδευτικοί). Το δεύτερο στοιχείο είναι μείζονος σημασίας, τη στιγμή που ο βαθμός απόλυσης της Α και της Β τάξης θα συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  2. Ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων να αναπροσαρμόζεται με βάση τον γραπτό βαθμό των μαθητών, για να αποφεύγονται φαινόμενα τυχόν εύνοιας των καθηγητών. Το ιδανικό θα ήταν να γίνεται κατά 1 ή 2 βαθμούς υψηλότερος ή χαμηλότερος του γραπτού βαθμού.