Άρθρο 27: Θέματα Ειδικής Αγωγής

1. Η υποπαράγραφος γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής: γ) οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:
α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Τα ΕΕΓ ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ισότιμα με το Ειδικά Γυμνάσια , χορηγούν δε στο πέρας της Δ΄ τάξης τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου και στην Ε΄ τάξη , πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2.
Στην Ε΄ τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με την υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισμών με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικό Λυκείου στην αντίστοιχη Ειδικότητα.
Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε διαφορετική ειδικότητα , ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στα λύκεια αυτά η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Στα ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 3.
γ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι ισότιμα με τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Στην τελευταία τάξη των ΕΕΕΕΚ θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε συνάφεια με την κύρια ειδικότητα του μαθητή. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Στ’ τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ’ τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.
Για τους μαθητές που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ, η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και την εισήγηση της ΕΔΕΑΥ, εφόσον αυτή έχει συσταθεί.
Από την εφαρμογή του νόμου όλα τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α΄ βαθμίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας, μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια αντίστοιχα.
Οι Δ/ντές και το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στα σχολεία κωφών και τυφλών μαθητών, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από την πιστοποίηση η όχι της Νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille.

2. α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.
β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, (ΚΥΣΕΕΠ) το οποίο αποτελείται: α) από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής ως Πρόεδρο, β) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ ή άλλον Δ/ντή Εκπ/σης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, γ) από τον πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ ή άλλο Δ/ντή Εκπ/σης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) από δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Εισηγητής ορίζεται ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του που αυτός ορίζει και γραμματέας διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής.
γ. Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και για την επιλογή Προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του ΚΥΣΕΕΠ με τον αναπληρωτή του, τη συμμετοχή ενός σχολικού συμβούλου ΕΑΕ με τον αναπληρωτή του, ενός Δ/ντή Εκπ/σης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή με τον αναπληρωτή του και τα δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Στην Υπουργική Απόφαση της προηγούμενης παραγράφου θα καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ με θητεία.

3. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής εφόσον κατά την τοποθέτησή του δεν διαθέτει το βαθμό Α’, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011 (Α’226), απονέμεται ο βαθμός αυτός, καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του ως Πρόεδρος του ΚΥΣΕΕΠ.

4. Στις περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν σύμβουλο ΕΑΕ ως πρόεδρο, δύο Δ/ντές Εκπ/σης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, και δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά μέλη ΕΕΠ. Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγούνται ο πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του ΕΒΠ ο οποίος ορίζεται όπως και οι αναπληρωτές όλων των μελών της παρούσης παραγράφου με απόφαση συγκρότησης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Τα συγκροτήματα ΣΜΕΑΕ που έχουν κοινή μεταφορά μαθητών εναρμονίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους κατόπιν σχετικής έγκρισης του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.
6. Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας του ΕΕΠ, αυτό καλύπτεται και με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Δημοσίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους φορείς.
7. Στη παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
« Οι υπάλληλοι που ανήκουν σε κλάδους εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετούν με οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, συμμετέχουν ισότιμα με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 11 επ.»
8. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα, που καταρτίζονται από τα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). και πραγματοποιούνται σε αυτά. Για θέματα σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις, που ισχύουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με μέριμνα , όπου είναι δυνατόν, για τις ιδιαιτερότητες της θεματολογίας και τους διδάσκοντες για κάθε κλάδο.
9. Στη περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 και στο δεύτερο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η λέξη «περιφερειακού», ενώ προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής: «Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το ΚΕΔΔΥ».
10. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν.3699/2008 αντικαθίστανται τα εδάφια 3 ως εξής:
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή και για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών – ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών – Τυφλών, είναι η πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ) και της γραφής Braille και εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν πληρούται, τοποθετούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, εκπαιδευτικοί με λιγότερα προσόντα».
11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν.3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«Αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τους πλέον αντιπροσωπευτικούς φορείς σε θέματα Κωφών και Τυφλών , την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ( Ο.Μ.Κ.Ε.) και την Εθνική Ομοσπονδία τυφλών (Ε.Ο.Τ.), και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση της επιμόρφωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille.
β)Την πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille στους ήδη χρήστες.
Στο ΙΕΠ μεταφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών που παράγονται με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille, πριν την ενσωμάτωση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
β) η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες σε εκπαιδευτικά θέματα των Κωφών και Τυφλών.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που συντάσσεται από τον ΕΟΠΠΕΠ, ρυθμίζονται τα ζητήματα σύνθεσης της επιτροπής πιστοποίησης της επάρκειας της Ε.Ν.Γ. και της γραφής Braille, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά από 1 (ένας) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών, της διαδικασίας σύγκλησης , του τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Για την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας καθώς και της γραφής Braille, οι αρμόδιοι φορείς θα πιστοποιηθούν με διαδικασία που θα ορίσει με απόφασή του ο ΕΟΠΠΕΠ.
Μέχρι τη συγκρότηση της επιτροπής ισχύουν οι βεβαιώσεις επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.»
12. Στο ΙΕΠ συστήνεται επιστημονική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ. Η σύνθεση και η λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση.
13. Στη παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3848/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ προσμετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ.»
14.Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, αντικαθίσταται ως εξής: «Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ».
15.Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, έγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η Β/θμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι δεσμευτική.
16. Στην υποπ. ββ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής: «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρέπει να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών σε αναλογία όχι μικρότερη του 1 προς 3 κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου».
17. Στο άρθρο 6, παρ. 2, του Ν. 3699/2008 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου».
18. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ. Κατ’ εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ’οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς και αυτές που αφορούν σε αλλαγή σχολικής βαθμίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με την γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.
19. Οι περιπτώσεις α, β, γ, δ της παραγράφου 4, του άρθρου 7 του Νόμου 3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής: «Η φοίτηση των αυτιστικών μαθητών στις κατάλληλες δομές ΕΑΕ ή στο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η Β’/θμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι δεσμευτική. Οι παράλληλες στηρίξεις των αυτιστικών μαθητών καθώς και κάθε άλλης αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, ανανεώνονται αυτόματα κατόπιν σχετικής εισήγησης του οικείου ΚΕΔΔΥ και της σύμφωνης γνώμης των γονιών του μαθητή. Η υποστήριξη του μαθητή στο γενικό σχολείο μπορεί να υλοποιείται και από Ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου».
20. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν..3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής : «Το τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τ.Π., του οποίου προΐσταται διοικητικός ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΥΠΑΙΘ, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων διορισμού, μεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών μεταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ, καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, των οδηγών αυτοκινήτων και των συνοδών των μαθητών των ΣΜΕΑΕ καθώς και για την εισήγηση θεμάτων, που αφορούν το ΚΥΣΕΕΠ. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ μέχρι τη δημιουργία ενιαίου πίνακα στο ΥΠΑΙΘ γίνονται από τους υπάρχοντες πίνακες των περιφερειακών Διευθύνσεων.
21. Δαπάνες που εκτελέστηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οποίες αφορούσαν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντιστοίχως που προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Ειδικής και Γενικής Αγωγής καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων ανθρωπομηνών απασχόλησης της απόφασης της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, (άρθρο 2 παρ. 1) χωρίς υπέρβαση των πιστώσεων, είναι νόμιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα.
22. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής: «Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμη και όταν δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ.
23. Στη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός διμήνου από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:11 | ΜΑΡΙΑ ΚΦ

  Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.

  Φυσικά και θα έπρεπε να ισχχύσει ό,τι ισχύει και για την γενική εκπαίδευση αφού με την μαζική προσέλευση των μεταπτυχιακών από Βουλγαρία, Ιταλία κλπ 1ον τα παιδιά τα αναλαμβάνουν άτομα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική σχέση με την ειδική αγωγή κι έχουν κάνει απλώς κάποια μαθήματα (αν ήταν παρόντες κι όχι εξ αποστάσεως) για να βρουν δουλειά και 2ον οι απόφοιτοι των 2 τμημάτων με έως και 12ετή εμπειρία στην ειδική αγωγή κινδυνεύουν σε λίγα χρόνια να μείνουν εκτός δουελιάς αφού οι κάτοχοι των μεταπτυχιακών αυτών προηγούνται.Τα μεταπτυχιακά είναι όντως έα επιπλέον προσόν το οποίο όμως θα έπρεπε να μοριοδοτηθεί κι όχι να προηγηθεί από τον βασικό τίτλο σπουδών.

 • 20 Αυγούστου 2013, 11:10 | Κατερίνα

  Η παράγραφος 2α του άρθρου 27 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς για πρώτη φορά τα ισχύοντα στη Γενική Αγωγή σε θέματα προσλήψεων, διορισμών κλπ αφορούν και την ειδική αγωγή. Ας ελπίσουμε με τις επερχόμενες υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν επιμέρους θέματα ειδικής αγωγής να αρθεί η αδικία εις βάρος των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ61, που ως τώρα τοποθετούνταν στους πίνακες αναπληρωτών με τρόπο που δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στη γενική αγωγή. Εναρμόνιση, λοιπόν, ειδικής και γενικής αγωγής σημαίνει α) πίνακες αναπληρωτών με κατάταξη βάσει προϋπηρεσίας β)διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71 γ) μοριοδότηση επιπλέον προσόντων μετά από επιτυχία στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:59 | Kυρατσώ Τσιόπα

  1.Στο αρθρο 15: Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο, (προστίθεται λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης της ενταξιακής πορείας του μαθητή τους στο ειδικό ή στο γενικό σχολείο, από τους σχ. συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής). Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η Β/θμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι δεσμευτική, (προστίθεται επανακαθιοριζόμενη σε χρονικά διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με γνωμάτευσή της ).

  2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής: «Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμη και όταν δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ. »
  Θεωρώ ότι γνωματεύσεις χωρίς ειδικό παιδαγωγό δεν καλύπτουν το φάσμα μιας τεκμηριωμένης διάγνωσης.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ
  ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  Άρθρο 27
  Θέματα Ειδικής Αγωγής

  πργ15.Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, έγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο [ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ :λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης της ενταξιακής πορείας των μαθητών από τους σχολικούς συμβούλους Γενικής και Ειδικής Αγωγής.] Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει [ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ :εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ]η Β/θμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι δεσμευτική[ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ :και θα επανακαθορίζεται σε χρονικά διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με την απόφασή της]

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:53 | ΜΑΡΙΑ ΚΦ

  Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.

  ΜΕ ΤΗΝ ΗΔΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΣΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΛΠ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΑΠΛΑ ΧΑΡΤΙΑ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙ ΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙ.
  ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΛΙΓΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 12ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΤΟΥΝ ΑΦΟΥ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ.
  ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΣΕΙ Ο,ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΠΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ,ΕΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:42 | Παυλάκος Μαυροειδής

  Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια με τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

  Ως δομή στη δευτεροβάθμια ειδική επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να προστεθεί το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου, που θα περιλαμβάνει τις δομές της παραγράφου 1α και 1β υπό την ίδια διεύθυνση ως ενιαία σχολική μονάδα (τα σημερινά ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας).

  Η παραπάνω δομή είναι περισσότερο «βιώσιμη» σε μικρά μέρη (νησιά) όπου ο αριθμός των μαθητών εκ των πραγμάτων είναι μικρός (αδυναμία μετακίνησης από νησί σε νησί).

 • Γενικές παρατηρήσεις – προτάσεις:
  Α) Τόσο ο τίτλος, όσο και η φιλοσοφία του άρθρου 27 του παρόντος Σ/Ν, παραμένει εν πολλοίς, να διέπεται από την ιατροκεντρική έννοια του όρου «ειδική αγωγή». Προτείνεται η αντικατάσταση αυτού του αναχρονιστικού κι αδόκιμου αυτού όρου με τον όρο «Ειδική Εκπαίδευση», μιάς και η εκπαίδευση ΟΛΩΝ των πολιτών (με ή χωρίς αναπηρία) είναι η υποχρέωση και ο στόχος κάθε σύγχρονης κοινωνίας, κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις, καθώς δεν υπάρχει «αγώγιμος και μη αγώγιμος μαθητής», «εκπαιδεύσιμος και μη εκπαιδεύσιμος πολίτης» (άλλωστε, ο όρος που το ίδιο το ΥΠΑΙΘ θεσμοθέτησε και χρησιμοποιείται, είναι «Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση» και όχι «Ειδική Αγωγή») .
  Β) Τα μαθήματα της Αυτόνομης Διαβίωσης και της Αγωγής Υγείας, είναι δύο πολύ βασικά και απόλυτα απαραίτητα για την καθημερινότητα, τη διαβίωση και το μέλλον των ατόμων με αναπηρία μαθήματα. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να ενταχθούν στο ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία σε όλες τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης και να πραγματοποιούνται σε όλες τις τάξεις των Ε.Γ.Γ., Ε.Ε.Γ., Ε.Ε.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
  Γ) Θα πρέπει να οριστεί με ρητή διάταξη στο παρόν Κεφάλαιο του Σ/Ν, ότι το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι ίδιας διάρκειας στις σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης με αυτό των σχολικων μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης .
  Άρθρο 27 Θέματα Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης
  παρ. 1 γ) Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ): Με το ν.3699/2008 ορίζεται ανώτατο όριο φοίτησης 5-8 έτη καθώς και ανώτατο όριο ηλικίας, με τις διατάξεις του παρόντος Σ/Ν δεν ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας, όπως επίσης δεν ορίζεται και τι γίνεται με τους σπουδαστές που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ για το σχολικό έτος 2013-2014. Συνεπώς, στο παρόν άρθρο θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις και πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο σχετικά τους μαθητές που ήδη φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ, με την υποχρεωτική πρακτική άσκηση των μαθητών της ΣΤ’ Τάξης των ΕΕΕΕΚ, αλλά και για όσους μαθητές σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο συνεχίζουν να φοιτούν και μετά το έκτο έτος φοίτησής τους.
  παρ. 16: Είναι σωστή η διάταξη για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα να μην είναι μεγαλύτερη του 1 προς 3, όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να υπάρξει σχετική συμπλήρωση διάταξης για τις σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας (κυρίως) που δεν υπάρχουν ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να προβλέπεται η λειτουργία Τ.Ε. στο Γενικό Σχολείο που να καλύπτουν τις ανάγκες μικρότερου αριθμού μαθητών (δηλαδή 1 προς 2 ή 1 προς 1).
  παρ.19: Αντικατάσταση του αδόκιμου και απαράδεκτου επιστημονικά όρου «αυτιστικοί μαθητές» με τον όρο «μαθητές με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)». Επίσης, η χορήγηση εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης είναι υποχρέωση της πολιτείας και θα πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από το ΥΠΑΙΘ στα πλαίσια του δημόσιου σχολείου σε όλους τους μαθητές που βάσει γνωμάτευσης του ΚΕΔΥ χρήζουν παράλληλης στήριξης. Προκειμένου, λοιπόν, να μην δημιουργούνται μεταξύ των μαθητών «Πατρίκιοι και Πληβείοι» η τελευταία παράγραφος της παρ. 19 του άρθρου 29 του Σ/Ν θα πρέπει να απαλειφθεί. Οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ διαπιστώνουν την εκπαιδευτική αναγκαιότητα παράλληλης στήριξης, η οποία μπορεί να παρέχεται από ειδικό βοηθό, άλλως στερείται βάσης η παρουσία του ειδικού βοηθού και παραμένει αίολη. Τέλος, η αναγκαιότητα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών ΕΕΠ στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με βάση τις ιδιαιτερότητες των μαθητών είναι πλέον επιστημονικά διεθνώς τεκμηριωμένο. Πολύ ορθά ρητά προβλέπεται και ρυθμίζεται και με τις παρούσες ρυθμίσεις (παράγραφο 11 του παρόντος ) για μαθητές με προβλήματα όρασης κα προβλήματα ακοής, αντιστοίχως επιβάλλεται ο διορισμός κατά προτεραιότητα των επιμορφωμένων /εξειδικευμένων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε μαθητές με ΔΑΦ.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:58 | Ελευθερία Κ.

  Συνάδελφοι, επιτέλους πια! Φτάνουν οι ανακρίβειες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Όποιος δε γνωρίζει από επαγγελματική εκπαίδευση ας μη γράφει σε δημόσια διαβούλευση.
  Εάν ένας μαθητής παίρνει από το ΕΕΛ πτυχίο επιπέδου 3 σε μια ειδικότητα, τι εννοείτε δε θα υπάρχει αντιστοιχία;;
  Από όπου κι αν πάρει πτυχίο ένας μαθητής, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΣΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΕΛ, ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΈΔΟΥ 3 σε μια ειδικότητα σημαίνει ότι ο απόφοιτος έχει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
  Επίσης οι ειδικότητες που μέχρι τώρα έχουν τα ειδικά σχολεία, ΥΠΑΡΧΟΥΝ στη Γενική Εκπαίδευση. Είναι οι ειδικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 21: Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.

 • Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π.) για το άρθρο 27 (Θέματα Ειδικής Αγωγής) του σχεδίου νόμου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις…».

  Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών διαφωνεί με τον αποσπασματικό κατά κανόνα χαρακτήρα των ρυθμίσεων που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 27. Τα ζητήματα της ΕΑΕ απαιτούν συνολική ρύθμιση. Επιπλέον, εκφράζουμε επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων:

  • Στην παράγραφο 1γ αναφέρεται ότι «Τα ΕΕΕΕΚ είναι ισότιμα με τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια», ενώ από την παράγραφο 1β προκύπτει ότι οι απόφοιτοι των επαγγελματικών γυμνασίων μπορούν να εγγραφούν σε ειδικό επαγγελματικό λύκειο, όχι όμως και οι απόφοιτοι των ΕΕΕΕΚ, γεγονός που καταργεί την ισοτιμία τους. Θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα στους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ να εγγραφούν υπό προϋποθέσεις σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο ή να συνεχίσουν την επαγγελματική τους κατάρτισή τους με εργασία σε προστατευόμενο πλαίσιο. Επίσης, να υπάρχει δυνατότητα να ιδρύονται στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια «τμήματα επιμόρφωσης» που θα λειτουργούν «ως ετήσιοι κύκλοι». Σ’ αυτά θα φοιτούν και θα επανακαταρτίζονται οι μαθητές που αποφοίτησαν και είτε αποκαταστάθηκαν στην αγορά εργασίας είτε παραμένουν μακροχρόνια άνεργοι.

  • Στην παράγραφο 2α ορίζεται ότι: «Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης…, ισχύουν από της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή». Επίσης ορίζεται ότι επιμέρους διαφοροποιήσεις θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Συμφωνούμε να ισχύουν οι ρυθμίσεις για τη γενική εκπαίδευση όπου είναι δυνατό, π.χ. οι μεταθέσεις από ΣΜΕΑΕ μιας περιοχής σε ΣΜΕΑΕ της ίδιας ή και άλλης περιοχής. Σε άλλα ζητήματα όμως, όπως οι μεταθέσεις από τη γενική εκπαίδευση σε ΣΜΕΑΕ ή τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΑΕ δε μπορούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις για τη γενική εκπαίδευση, καθώς απαιτούνται ειδικά προσόντα. Όσον αφορά τις ειδικότητες που θα διδάσκουν στις δομές της ΕΑΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτές θα πρέπει να οριστούν μετά από σοβαρή μελέτη και με μοναδικό κριτήριο την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών, χωρίς να εξυπηρετούνται άλλες επιδιώξεις. Οι διαφοροποιήσεις αυτές θα πρέπει να οριστούν στο νέο νόμο για την ΕΑΕ, όχι με υπουργική απόφαση, ενώ μέχρι τότε να ισχύουν οι διαφοροποιήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  • Στην παράγραφο 2γ αναφέρεται ότι η επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ θα γίνεται από το ΚΥΣΕΕΠ με τη συμμετοχή δύο αιρετών μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Δεδομένου ότι στην επιλογή για τη θέση προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ συμμετέχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικοί, δεν είναι δυνατό η επιλογή να γίνεται με τη συμμετοχή μόνο αιρετών μελών του ΕΕΠ, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Θεωρούμε ότι η επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ από τα το ΚΥΣΕΕΠ με την προτεινόμενη σύνθεση θα είναι άκυρη, αφού δε διασφαλίζεται η αμεροληψία και η ισότιμη μεταχείριση όλων των υποψηφίων, δεδομένου ότι τα αιρετά μέλη εξαρτώνται από την ψήφο των μελών του κλάδου τους. Αντί των αιρετών μελών, θα μπορούσαν να συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από τις ειδικότητες του ΕΕΠ. Διαφορετικά θα πρέπει να μετέχουν και αιρετά μέλη των εκπαιδευτικών. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορούν να λυθούν σε μόνιμη βάση με την ύπαρξη ενιαίων υπηρεσιακών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Σ’ αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί λύση με το νέο νόμο για την ΕΑΕ.

  • Στην παράγραφο 9 προτείνουμε να τροποποιηθεί η σχετική προσθήκη ως εξής: «Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικού ΕΑΕ, η κατ’ οίκον διδασκαλία μπορεί να παρέχεται και από εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής».

  • Θεωρούμαι πολύ σημαντική κι αναγκαία τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής στο ΙΕΠ, παρ. 12, η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ. Αρκεί η συγκρότηση της επιτροπής να γίνει άμεσα και να λειτουργήσει από τις αρχές του 2014.

  • Στην παράγραφο 19 προβλέπεται η παροχή υποστήριξης από «ειδικό βοηθό» ή «σχολικό νοσηλευτή» κατ’ επιλογήν και με επιβάρυνση της οικογένειας. Εύλογος είναι ο προβληματισμός για τη συνταγματικότητα και το ηθικόν της διάταξης. Η θέση της Π.Ε.Ε.Π. είναι ότι η παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και κάθε αναγκαίας υποστήριξης είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Δε μπορεί να αποτελεί προνόμιο, μόνο όσων οικογενειών έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν «ειδικό βοηθό». Διαφωνούμε με την τοποθέτηση ιδιωτών στα δημόσια σχολεία. Επιπλέον, υπάρχει ασάφεια με τον όρο «ειδικός βοηθός» γι’ αυτό πρέπει -με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική στα σχολεία μας- να γίνει διευκρινιστική αναφορά στις δύο διακριτές κατηγορίες υποστηρικτικού προσωπικού ΕΑ, δηλαδή «ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό» όπου το παιδί χρειάζεται κατά βάση ειδική διδακτική υποστήριξη και «ειδικό βοηθητικό προσωπικό» όπου υπάρχει ανάγκη βοήθειας σε ζητήματα αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας, σίτισης κτλ.

  • Στην παράγραφο 22 αναφέρεται ότι στα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων δε θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ. Η ρύθμιση είναι αποτελεί οπισθοδρόμηση που υπονομεύει την ουσία της διεπιστημονικής αξιολόγησης ακυρώνοντας την παιδαγωγική διάσταση της διάγνωσης και το ρόλο του ειδικού παιδαγωγού ακριβώς από τους εκπαιδευτικούς φορείς που θα έπρεπε να την υποστηρίξουν και να την επιβάλλουν και στους φορείς υγείας και πρόνοιας. Επιμένουμε ότι για τις γνωματεύσεις που δίνονται για σχολική χρήση η συμμετοχή ειδικού παιδαγωγού είναι απαραίτητη. Να προβλεφθεί οργανική θέση ειδικού παιδαγωγού σε κάθε ΙΠΔ. Προτείνουμε να δοθεί χρονικό περιθώριο ενός έτους ώστε να «συμμορφωθούν» τα ΙΠΔ κέντρα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα για απόσπαση εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. στα ΙΠΔ άλλων υπουργείων ή και για πρόσληψη αναπληρωτών.

  • Στην παράγραφο 23 τίθεται δίμηνη προθεσμία για την έκδοση γνωμάτευσης από τα ΚΕΔΔΥ, από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η ρύθμιση είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά προϋποθέτει την επαρκή στελέχωση των ΚΕΔΔΥ με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και με τη σωστή αναλογία. Θα πρέπει επίσης να αποκλειστεί η δυνατότητα τοποθέτησης στα ΚΕΔΔΥ ειδικοτήτων χωρίς συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα, όπως η ΠΕ11.01 Προτείνεται να διαγραφεί η φράση «ΠΕ11.01 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ» στο άρθρο 12, παρ. 3 του Ν. 3699/2008 καθώς και στο άρθρο 20, στην παρ. 1.3.δ η περίοδος: «Επίσης όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ, για την παροχή αποκλειστικά υποστηρικτικού έργου στο μαθητικό πληθυσμό της αρμοδιότητας του ΚΕΔΔΥ». Η συγκεκριμένη ειδικότητα αποκλείεται από τη διάγνωση και την αξιολόγηση ενώ «η παροχή υποστηρικτικού έργου» δεν έχει αποσαφηνιστεί εδώ και πέντε χρόνια από το ΥΠΑΙΘ, με αποτέλεσμα να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί στο ΚΕΔΔΥ, χωρίς αντικείμενο απασχόλησης. Κάτι τέτοιο δε μπορεί να συνεχιστεί, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία. Αντίθετα η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει σημαντικό ρόλο στις ΣΜΕΑΕ και μπορεί να αξιοποιηθεί εκεί. Η στελέχωση με τις υπόλοιπες ειδικότητες θα πρέπει να γίνει μετά από συστηματική μελέτη, ώστε να προσδιοριστεί η κατάλληλη αναλογία και η ακριβής σύνθεση του κάθε ΚΕΔΔΥ στο νέο νόμο για την ΕΑΕ. Η επίτευξη του στόχου της έκδοσης γνωμάτευσης εντός διμήνου είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να συμβαδίζει με τον υποστηρικτικό ρόλο του ΚΕΔΔΥ.

  • Η αναμενόμενη ρύθμιση για την κατάταξη στον πίνακα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για ΣΜΕΑΕ της Α΄/θμιας εκπαίδευσης δε συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο. Είναι αναγκαίο να ενταχθεί η σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο για να αρθεί ο παραλογισμός στη σύνταξη των σχετικών πινάκων και να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και σταθερότητα. Η ρύθμιση θα πρέπει να ισχύσει από τις προσλήψεις για το σχολικό έτος 2013-14. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων γενικής αγωγής με μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ δε θα πρέπει να προηγούνται των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, αλλά να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Το μεταπτυχιακό σ’ αυτή την περίπτωση είναι το ελάχιστο γι’ αυτούς προσόν για να ενταχτούν στον πίνακα, δεν είναι πρόσθετο προσόν, για να δώσει προβάδισμα, όπως μπορεί να γίνει για τους αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής αγωγής με μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ. Για τους πτυχιούχους γενικής αγωγής, μπορεί να μετρήσει ως πρόσθετο προσόν ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος στην ΕΑΕ. Επίσης, το προβάδισμα που δίνει το μεταπτυχιακό δε θα πρέπει να είναι απόλυτο. Προτείνουμε να αντιστοιχεί σε τρία χρόνια προϋπηρεσίας το μεταπτυχιακό και τέσσερα το διδακτορικό. Τονίζουμε τέλος, ότι η κυρίαρχη τάση διεθνώς είναι ο ειδικός παιδαγωγός της ένταξης να έχει βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά και στη συνέχεια να μετεκπαιδεύεται στην ειδική αγωγή με υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές. Η επιδίωξη να προσλαμβάνονται μόνο πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής δεν έχει επιστημονική βάση και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΕΑΕ.

  • Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δικαίωμα πρόσληψης ως αναπληρωτές ΕΑΕ θα πρέπει να έχουν μόνο οι κάτοχοι τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ (μεταπτυχιακό ή ΠΤΕΑ ως δεύτερο τίτλο) και μόνο σε περίπτωση έλλειψης, εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία και σεμινάρια εξειδίκευσης στην ΕΑΕ. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να τοποθετείται εκπαιδευτικός σε οργανική θέση ΕΑΕ, χωρίς τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ.

  Η γενική θέση της ΠΕΕΠ είναι ότι τα ζητήματα της ΕΑΕ δε μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, όπως γίνεται με το άρθρο 27, του παρόντος νομοσχεδίου. Θα πρέπει να ρυθμιστούν το συντομότερο δυνατό με το νέο νόμο για την ΕΑΕ, μετά από συστηματική μελέτη και ουσιαστικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.

  Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.Π.

  Ο Πρόεδρος: Δαρβούδης Αθανάσιος
  Η Γενική Γραμματέας: Κουσουρέτα Νίκη

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:46 | ανν

  Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα το λογικό αντικαθίσταται από το παράλογο. Η λογική αποκτά μία διαφορετική χροιά και ο άνθρωπος τρελαίνεται μέσα στα πλαίσια μίας τρελής και παλαβής γραφειοκρατίας και μιζέριας. Μέσα σε ένα καλοκαίρι κύριοι του υπουργείου παιδείας με καταστρέφετε και με οδηγείτε μαθηματικά στην αυτοκτονία . Τελειώνοντας το πρώτο μου πτυχίο αποφάσισα να πάω να σπουδάσω νηπιαγωγός ελπίζοντας μία θέση στην εκπαίδευση μέσω της εξασφάλισης της παιδαγωγικής επάρκειας. Μετά από λίγο έρχεστε και καταργείτε την ειδικότητα στα επαλ. Μου καταργείτε τη δυνατότητα να μπω ως καθηγήτρια στα επαλ. Ταυτόχρονα ενώ είμαι νηπιαγωγός δε μπορώ να εξασφαλίσω την παιδαγωγική επάρκεια για την πρόσληψη μου ως εεπ στα ειδικά σχολεία. Ενώ λοιπόν αναφέρεται στο σχέδιο νόμου ότι το πτυχίο της ασπαίτε αντικαθίσταται από πτυχίο παιδαγωγικού μαθαίνω ότι στη φετεινή εγκύκλιο αναπληρωτών δε θα ισχύσει. Επίσης μου αχρηστεύετε το μεταπτυχιακό που θα αποκτήσω σύντομα στην ειδική αγωγή αφού όπως γράφει το σχέδιο νόμου τα ισχύοντα στη γενική αγωγή για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών θα ισχύουν εφεξής και στην ειδική αγωγή. Δε μπορώ λοιπόν πλέον να εργαστώ ούτε ως νηπιαγωγός ειδικής αγωγής. Μέσα σε ένα καλοκαίρι με καταστρέφετε. Σας το υπόσχομαι λοιπόν πως αν θέλετε να με καταστρέψετε ολοκληρωτικά θα το πετύχετε. Το τέλος μου θα δοθεί όμως έξω από το υπουργείο σας. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή, θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:45 | ΓΚΟΡΕ ΣΟΦΙΑ

  παράγραφος 2α. ελπίζω η εναρμόνιση της Ειδικής με την Γενική Αγωγή να συμπεριλαμβάνει και την αλλαγή της κατάταξης των Ειδικών Παιδαγωγών στον πίνακα των αναπληρωτών,δηλαδή να μην προηγούνται όσοι έχουν μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής αλλά όσοι έχουν βασικό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή.

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:39 | Παυλάκος Μαυροειδής

  Όριο ηλικίας και Ειδική Αγωγή.

  Βάζοντας ως όριο ηλικίας για φοίτηση στα ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια τα 20 έτη (Άρθρο 5) αποκλείονται από την ολοκλήρωση των σπουδών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ειδική και τυπική) μαθητές που προέρχονται από την ειδική αγωγή ή φοιτούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ή για κάποιο λόγο έχουν καθυστερήσει να τελειώσουν το Δημοτικό σχολείο.

  Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να παραμείνουν στο δημοτικό σχολείο έως και το 15ο έτος της ηλικίας τους.

  Αν συνεχίσουν τη φοίτηση τους σε Γυμνάσιο, Ειδικό Γυμνάσιο ή Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο θα φοιτήσουν κατ’ ελάχιστο 3, 4 και 5 χρόνια αντίστοιχά.

  Αν λοιπόν ο μαθητής αποφοιτήσει από το Δημοτικό σχολείο (ειδικό ή τυπικό) 15 ετών, τελειώνοντας ένα από τους παραπάνω τύπους Γυμνασίων θα είναι 18, 19 ή 20 ετών, οπότε σε οποιονδήποτε τύπο ημερήσιου επαγγελματικού λυκείου (ειδικού ή τυπικού) δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

  Να μην υπάρχει όριο ηλικίας φοίτησης στα Επαγγελματικά Λύκεια.΄

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:36 | ΓΚΟΡΕ ΣΟΦΙΑ

  παράγραφος 11.όσοι έχουν επάρκεια ΕΝΓ και γνώση Braille θα πρέπει να δώσουν πάλι εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ;

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:02 | Νικόλας

  1.Πολύ ορθά στην παράγραφο 2.α. εναρμονίζεται επιτέλους στην Α/θμια η ειδική αγωγή με τη γενική αναφορικά με τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις.

  Αποκαθίστανται έτσι αδικίες ετών και μπαίνει επιτέλους ένας φραγμός στο ανεξέλεγκτο εμπόριο των μεταπτυχιακών αμφιβόλου ποιότητας το οποίο τα τελευταία χρόνια εξοστράκιζε από την ειδική αγωγή αυτούς που δεν έκαναν μεταπτυχιακό, αλλά είχαν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία έως και 12 έτη, και βασικό τίτλο στην ειδική αγωγή.

  Το σημείο αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι ελλιπές. Για την ολοκληρωμένη εναρμόνιση πρέπει να οριστεί ότι αντικαθίστανται οι σχετικές παράγραφοι των άρθρων 20,21 και 22 του Ν.3699/2008.

  2.Επιτέλους στο ΙΕΠ συστήνεται επιστημονική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ. Ήταν απαράδεκτο και επισκιαζόταν από αδιαφάνεια η διαδικασία της εξέτασης της συνάφειας των τίτλων στην ΕΑΕ να γίνεται τόσα χρόνια από διοικητικούς υπαλλήλους.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:55 | ΣΑΤΕΑ

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου(άρθρο 27), οι Σύλλογοι Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) καταθέτουν τα εξής σχόλια:

  • Σχετικά με την παράγραφο 2α διαπιστώνουμε ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) εναρμονίζεται πλήρως με τη Γενική Εκπαίδευση σε επίπεδο προσλήψεων, διορισμών, μεταθέσεων, αποσπάσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, γεγονός που αποτελούσε χρόνιο αίτημα των ΣΑΤΕΑ αναφορικά με την Α/θμια και αποκαθιστά την πολυετή αδικία στη σειρά κατάταξης των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ. Με αυτή την εναρμόνιση διασφαλίζεται η αποφυγή παράτυπων αποσπάσεων και μεταθέσεων σε δομές ΕΑΕ από εκπαιδευτικούς που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα.

  • Είναι αναγκαία η σύσταση επιστημονικής επιτροπής που θα εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ, προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο μαζικής κατάθεσης τέτοιων τίτλων αμφιβόλου ποιότητας (παράγραφος 12).

  • Σχετικά με την παράγραφο 15, οι αρμόδιοι για την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ θα πρέπει να είναι άτομα με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία στην ΕΑΕ. Οι αποφάσεις θα πρέπει να σέβονται τις αντικειμενικές ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών με αναπηρία-ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις των γονέων-κηδεμόνων και των ίδιων μαθητών.

  • Είναι απαραίτητη η ύπαρξη εκπαιδευτικού ΕΑΕ σε κάθε τμήμα στο οποίο φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αναλογία των μαθητών οφείλει να μεταβάλλεται έπειτα από συνεννόηση με το Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ και το ΚΕΔΔΥ, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και το είδος της αναπηρίας-ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (παράγραφος 16).

  • Η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση είναι μέρος της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους μαθητές. Η υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία-ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο οφείλει να παρέχεται από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ και ΕΒΠ και όχι από μη καταρτισμένους ιδιώτες με το ρόλο του Ειδικού Βοηθού (παράγραφος 19).

  • Τέλος, σχετικά με την παράγραφο 22, κρίνουμε αναγκαίο στα ΙΠΔ να υπηρετούν και εκπαιδευτικοί ΕΑΕ με επιστημονική γνώση και εμπειρία στην ΕΑΕ ως μέλη της διεπιστημονικής, διαγνωστικής ομάδας.

  ΣΑΤΕΑ

 • 20 Αυγούστου 2013, 04:08 | Βασίλης Χριστινάκης

  Μαθητής που τελείωνε το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας είχε δικαίωμα να εγγραφεί σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ είτε στην α’ τάξη είτε στην β΄ αν είχε την ίδια ειδικότητα.

  Ειδικά οι ΕΠΑΣ (του Υπ. Παιδείας αλλά και του ΟΑΕΔ και ΟΤΕΚ) ήταν μια διέξοδος για τους μαθητές με ΕΕΑ όταν δεν υπήρχε ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθμίδας τα οποία είναι ελάχιστα σε όλη την χώρα.

  Στα πλαίσια των ίσων ευκαιριών που οφείλουμε να δίνουμε στα παιδιά με ή χωρίς ΕΕΑ όπως ορίζει το σύνταγμα και οι διεθνείς συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μαθητής που αποφοιτά από ΕΕΓ το οποίο του χορηγεί απολυτήριο γυμνασίου συν Επαγγελματικά δικαιώματα επίπεδου 2 (όπως οι απόφοιτοι ΤΕΕ Α’ κύκλου), να μπορεί να εγγραφεί σε 1) νέο Επαγγελματικό Λύκειο ή 2)Σ.Ε.Κ. ή 3) ΕΠΑΣ άλλων υπουργείων (ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ)

  όμοια οι απόφοιτοι των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας να μπορούν να εγγραφούν στο νέο Επαγγελματικό Λύκειο ή στις νέες Σ.Ε.Κ. επιπλέον των ΕΠΑΣ (άλλων υπουργείων) που ήδη δικαιούνται.

  Επίσης μνεία πρέπει να γίνει στον νόμο για το μεταβατικό στάδιο των μαθητών που ήδη φοιτούν στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας και οι όποιες αλλαγές του παρόντος νόμου να αφορούν τους μαθητές που εγγράφονται για το σχολικό έτος 2013-2014.

 • 20 Αυγούστου 2013, 03:39 | Βασίλης Χριστινάκης

  Στο παρακάτω σημείο

  «Για τους μαθητές που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ, η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και την εισήγηση της ΕΔΕΑΥ, εφόσον αυτή έχει συσταθεί.»

  όμως ο Νόμος 4115/2013 στο Άρθρο 39 «Θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» λέει στην παράγραφο 4α)

  «Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3699/2008(Α΄199) η φράση «Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστή−
  ριξης (ΕΔΕΑΥ)».»

  και ενώ υπήρχε η ΕΔΕΑ στις ΣΜΕΑΕ όπως οριζόταν στον 3699/2008 έρχεται η επόμενη παράγραφος του 4115/2013 και αντικαθιστά πλήρως την ΕΔΕΑ από τις ΣΜΕΑΕ με την ΕΔΕΑΥ μόνο στα ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  4β) Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  ……γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης
  που ανήκει σε ΣΔΕΥ λειτουργεί ΕΔΕΑΥ,…..

  Η μη αναφορά πουθενά για ΕΔΕΑΥ σε ΣΜΕΑΕ στον νόμο 4115/2013 που αντικαθιστά την επίμαχη παράγραφο δημιουργεί ένα κενό στις ΣΜΕΑΕ αφού δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση για την ΕΔΕΑ που λειτουργούσε μέχρι και φέτος. Συμπέρασμα δεν υφίσταται ΕΔΕΑ για τις ΣΜΕΑΕ και η αντικαταστάτης της η ΕΔΕΑΥ μπορεί να συσταθεί μόνο σε γενικό σχολείο!

  Οπότε η ΕΔΕΑΥ η οποία μπορεί να κρίνει θέματα μαθητών ΕΕΕΕΚ όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου δεν μπορεί να συσταθεί εξ ορισμού.

  Η ΕΔΕΑ ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην ομαλή λειτουργία των ΣΜΕΑΕ και η έλλειψη της δρα αρνητικά.

  Προτείνω να προστεθεί στο παρών νομοσχέδιο ότι ΕΔΕΑΥ μπορεί να συσταθεί και στις ΣΜΕΑΕ με τουλάχιστον αντίστοιχο ρόλο όπως είχαν οι ΕΔΕΑ στον Νόμο 3699/2008.

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:32 | Xριστόπουλος Ε.

  Σε γενικές γραμμές είναι αρκετά καλό το άρθρο 27. Απλά πρέπει να γίνει η διαφοροποίηση μεταξύ των ΤΕΕ Ε.Α. Α βαθμ., ΕΕΕΕΚ από την Τεχνική Επαγγ/κή Εκπ/ση στο σημείο που το 2α μιλά για τα ωρολόγια προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών αφού οι 2 αυτές δομές δεν έχουν αντίστοιχες στην κοινή εκπαίδευση.
  Επίσης πρέπει να γραφεί σαφώς ότι το απολυτήριο των ΕΕΕΕΚ είναι επιπέδου 2 (όπως δηλαδή τα ειδικά επαγ/κά γ/σια).
  Συμφωνώ με τον συνάδελφο που έθιξε το θέμα του αριθμού των μαθητών στο τμήμα. Αυτό πρέπει να το αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων, το ΚΕΔΔΥ και ο σύμβουλος Ε.Α.Ε. και πρέπει να γραφεί μέσα στο νόμο για να μην γίνονται διάφορα παρατράγουδα.
  Οι ειδικότητες πρέπει να είναι οπωσδήποτε όπως και στη γενική εκπ/ση αφού πώς είναι δυνατό π.χ. να έχουν καταργηθεί οι εφαρμοσμένες τέχνες και να έχουν πάει στα ΙΕΚ στην κοινή εκπαίδευση και να ζητάμε να μείνουν στην ειδική αγωγή; ποιά αξία θα έχουν τα απολυτήρια των μαθητών μας αν γίνει κάτι τέτοιο αφού δεν θα υπάρχει αντιστοιχία;
  Στα θετικά επίσης το γεγονός ότι στα ΕΕΕΕΚ το ζήτημα των απουσιών παύει να είναι ζήτημα αριθμών αλλά γίνεται ποιοτικό. Το ίδιο και το γεγονός ότι τα 5 ως 8 χρόνια της φοίτησης καταργήθηκε, όπως και το επιπλέον έτος για πρακτική που μπήκε.

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:18 | Ιωάννης Κ.

  Ως γονέας παιδιού με αναπηρία και ως στέλεχος της εκπαίδευσης θα ήθελα να επισημάνω ένα θέμα που δεν βλέπω να έχει θιγεί.

  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 16 μείωση του αριθμού των μαθητών στο 1/3 του κανονικού, θα οδηγήσει σε τμήματα των 9 παιδιών.
  Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγάλος για τα συγκεκριμένα σχολεία.
  Κατανοώ την επιθυμία για εξοικονόμηση προσωπικού, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος αυτής της ομάδας μαθητών.
  Ιδανικός αριθμός 4-6 παιδιά.

  Εύχομαι να ληφθούν οι καλύτερες αποφάσεις για το καλό των παιδιών και της παιδείας.

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:14 | Κώστας

  Στα ΚΕΔΔΥ τόσα χρόνια που λειτουργούν έχει γίνει καμμιά αξιολόγηση – αποτίμηση του έργου τους, τόσα χρόνια γιατί δεν έχει γίνει πρόσκληση επιλογής προϊσταμένων των και συνέχεια τοποθετούνται αναπληρωτές με τέτοιο τρόπο που εγείρει αμφιβολίες για αξιοκρατία.
  Θεωρώ ‘οτι μερικά ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να συγχωνευτούν ώστε να έχουν πλήρες προσωπικό ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν το έργο τους.
  Δεν φαίνεται να κάνουν ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ούτε σε μαθητές ούτε σε γονείς παρά συντάσσουν μια γνωμάτευση όπου εγείρει αμφιβολίες.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ
  ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

  Αθήνα 19-8-2013

  H Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., με στόχο πάντα την συμβολή στην βελτίωση της κατάστασης στην ΕΑ και την αποτροπή νέων προβλημάτων, τα οποία φοβούμαστε ότι θα προκληθούν από τις παραπάνω νομοθετικές πρωτοβουλίες, προτείνει τις παρακάτω απαραίτητες τροποποιήσεις, πριν από την κατάθεση του σχεδίου νόμου στην Βουλή:

  ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 7 (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΕΠ)
  Παρ όλο που δείχνει την απόφαση για λύση στο πρόβλημα δεν αποτελεί ολοκληρωμένη επίλυση του προβλήματος της υπηρεσιακής εξέλιξης του ΕΕΠ. Για να ολοκληρωθεί και αποδειχθεί ξεκάθαρα η διάθεση της Διεύθυνσης ΕΑ και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, για δίκαιη επίλυση του προβλήματος της άνισης μεταχείρισης και σε αυτό το θέμα, χρειάζεται να ολοκληρωθεί με τις τροπολογίες που είχαμε καταθέσει σχετικά. Τότε θα είναι δυνατή η αξιοποίηση αυτής της διάταξης και για την υπηρεσιακή εξέλιξη του ΕΕΠ και η ανάληψη θέσεων ευθύνης σε ΣΜΕΑΕ.
  Για την ουσιαστική τροποποίηση του καθεστώτος αδικίας στην υπηρεσιακή εξέλιξη του ΕΕΠ προτείνουμε την συμπλήρωση της παρ. 7 του σχεδίου νόμου με τις παρακάτω τροποποιήσεις (Έτσι δεν θα υπάρξει ανάγκη νέας νομοθετικής ρύθμισης γι αυτό το θέμα):

  1. Τροποποίησεις στο άρθρο 11 του Ν. 3848/2010:
  Η παρ. 4 του άρθρου 11 διαφοροποιείται ως εξής:
  “ Ως διευθυντές σχολικών μονάδων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται α)εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α και οκταετή, τουλάχιστον , εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους προς της προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας και β) μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων με βαθμό Α τα οποία υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ, με βαθμό Α και οκταετή τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους προς της προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα:…..”
  2. Τροποποίηση-προσθήκη της παρ. 5, του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 ως εξής:
  «…..Σε περιπτώσεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποψήφιοι είναι και τα μέλη Ε.Ε.Π. όλων των κλάδων με τις ίδιες προϋποθέσεις».
  3. Προσθήκη (ως παρ. 14):
  «Οι παρ. 9,10,11,12 και 13 του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 εφαρμόζονται και για το Ε.Ε.Π. που επιλέγεται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης».
  4. Προσθήκη στο άρθρο 16 του Ν. 3848/2010:
  «Τα αιρετά μέλη του Ε.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα στα αρμόδια συμβούλια επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Όταν η επιλογή γίνεται σε επίπεδο διευθύνσεων ή περιφερειακής διεύθυνσης, συμμετέχουν οι αιρετοί του οικείου ΠΥΣΕΕΠ. Όταν η επιλογή γίνεται σε επίπεδο κεντρικής υπηρεσίας, συμμετέχουν οι αιρετοί του ΥΣΕΕΠ».
  ———————————————————————————
  ΑΡΘΡΟ 27, παρ 2,εδ. α (ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
  Εδώ δεν αναφέρεται το ΕΕΠ και ΕΒΠ όπως θα αναμένοταν στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και αυτό μπορεί να σημαίνει επί πλέον αποκλεισμούς και διαφοροποιήσεις σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό.
  Προτείνουμε την εξής συμπλήρωση στην διατύπωση:
  “α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό στην Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.”
  —————————————————————————
  ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 2, εδ. β (ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΣΕΕΠ)
  δεν υπάρχει πλέον στη σύνθεση ο Σύμβουλος ΕΕΠ (ως αναπληρωματικό μέλος) που όμως ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά η θέληση να ορισθεί.
  Όπως έχουμε ήδη προτείνει μια δίκαιη και λειτουργική σύνθεση του ΚΥΣΕΕΠ πρέπει να περιλαμβάνει τον Σύμβουλο ΕΕΠ που πρέπει επιτέλους να υπάρξει η πολιτική βούληση να ορισθεί, με βάση τον 3699/2008.
  Προτείνουμε λοιπόν εκ νέου την παρακάτω διατύπωση:
  “Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται: α) από τον πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ, αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) από τον πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ, αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, γ) από έναν προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μέλος ΕΕΠ που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, αναπληρούμενο από άλλον προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μέλος ΕΕΠ που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, δ) από δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ, αναπληρούμενα από αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ, ε) από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εισηγητή. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζεται ως πρόεδρος του ΥΣΕΕΠ ένας από τους προέδρους των ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ και γραμματέας ένας διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.”
  —————————————————————————

  ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 2, εδ. γ (ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΔΔΥ)
  Δεν υπάρχει πλέον στη σύνθεση ο Σύμβουλος ΕΕΠ που όμως ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά η θέληση να ορισθεί.
  Όπως έχουμε ήδη προτείνει μια δίκαιη και λειτουργική σύνθεση του ΚΥΣΕΕΠ ως συμβουλίου επιλογής προσωπικού και προισταμένων ΚΕΔΔΥ, πρέπει να περιλαμβάνει τον Σύμβουλο ΕΕΠ που πρέπει επιτέλους να υπάρξει η πολιτική βούληση να ορισθεί, με βάση τον 3699/2008.
  Προτείνουμε λοιπόν εκ νέου την παρακάτω διατύπωση:

  “Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την επιλογή προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία του ………………………..( προτείνουμε τον Δ/ντή Ειδικής Αγωγής) οποίος αναπληρώνεται από ………………………………………………………………….., τη συμμετοχή ενός σχολικού συμβούλου ΕΑΕ με τον αναπληρωτή του, ενός συμβούλου ΕΕΠ με τον αναπληρωτή του (και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του), οι οποίοι ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης.”
  —————————————————————————

  ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 4 (ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΕΕΠ)
  Με την παρούσα διατύπωση καταργείται ο Σύμβουλος ΕΕΠ αν και δεν υπήρξε ποτέ θέληση για να ορισθεί…. και γι αυτό είχε αντικατασταθεί παράτυπα με Σύμβουλο ΕΑ.
  Τώρα βέβαια ο Σύμβουλος ΕΑ τοποθετείται και ως Πρόεδρος του ΠΥΣΕΕΠ.
  Προτείνουμε την παρακάτω διατύπωση:
  “ Στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από: α) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) έναν (1) Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) έναν (1) Μέλος ΕΕΠ, που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, αναπληρούμενο από μέλος ΕΕΠ που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, δ) δύο (2) αιρετά μέλη του ΕΕΠ, αναπληρούμενα από αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ, στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου τους που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Ως πρόεδρος του ΠΥΣΕΕΠ ορίζεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ένας από τους διευθυντές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγείται ο Πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.”
  —————————————————————————
  6. Επίσης προτείνουμε:
  Α) την απάλειψη από το ΑΡΘΡΟ 24, ΠΑΡ. 3. (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ!!!!) της σχετικής αναφοράς.
  Β) την διευκρίνιση στο ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 1, εδ. α (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) της έννοιας του σχολικού συνεταιρισμού και την πρόβλεψη όλων των σχετικών διαδικασιών.
  Γ) την διευκρίνιση στο ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 1, εδ. γ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΕΕΕΚ) της μέγιστης διάρκειας φοίτησης.
  Δ) την διευκρίνιση στην ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 2, εδ. γ (ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΔΔΥ) της αναφοράς στα κριτήρια και προυποθέσεις επιλογής προισταμένων ΚΕΔΔΥ (πρόκειται να διαφοροποιηθούν και πως;).
  Ε) την επέκταση του ΑΡΘΡΟΥ 27, παρ. 19 και σε άλλες κατηγορίες ΕΕΑ και αναπηρίας (π.χ. διαταραχές συμπεριφοράς, νοητική υστέρηση). Επίσης στην ίδια παράγραφο την απαλειφή της διατύπωσης που επιτρέπει την ιδιωτική στήριξη.
  ΣΤ) την παροχή της δυνατότητας στο ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 20 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΕΑ) στο ΕΕΠ και ΕΒΠ να τοποθετείται ως διοικητικό προσωπικό στη Δ/νση ΕΑ αφού αυτή θα ασχολείται πλέον αποκλειστικά με θέματα ΕΕΠ και ΕΒΠ.
  Ζ) Επίσης στο ίδιο (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) αναρωτιόμαστε αν η αποκλειστική πλέον αρμοδιότητα της Δ/νσης ΕΑ σε θέματα ΕΕΠ και ΕΒΠ, και όχι των εκπαιδευτικών ΕΑ, μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον κατακερματισμό της πολύπαθης ΕΑ και σε επι πλέον αποκλεισμούς του ΕΕΠ και ΕΒΠ.
  Η)Επίσης στο ίδιο (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΕΠ/ΕΒΠ) προτείνουμε την άμεση πρόβλεψη για ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΒΠ.
  Θ) Στο ΑΡΘΡΟ 27, παρ. 23 (ΕΝΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΔΔΥ), προτείνουμε την θεσμοθέτηση αναλογίας πληθυσμού και προσωπικού ΚΕΔΔΥ σύμφωνα και με τις κατά καιρούς τεκμηριωμένες προτάσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

  Στ. Καρπενησιώτης Δ. Αρβανίτης


  Ανάρτηση Από τον/την ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο ΠΟΣΕΕΠΕΑ τη 8/19/2013 10:59:00 μ.μ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:34 | Κατερίνα

  12. Στο ΙΕΠ συστήνεται επιστημονική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ. Η σύνθεση και η λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση.

  Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά για την συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων. Τι γίνεται όμως με την αξιοπιστία τους; Είναι απορίας άξιο πως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπηρετούν σε ακριτικά και όχι μόνο μέρη καταφέρνουν να παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία δεν λογίζονται ως εξ αποστάσεως, σε χώρες του εξωτερικού π.χ Ιταλία, Βουλγαρία. Ειδικότερα όταν στο πρόγραμμα σπουδών τους αναφέρεται ότι πραγματοποιούνται στην γλώσσα της χώρας όπου και βρίσκεται το πανεπιστήμιο. Πολλοί εκ των αναπληρωτών που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά χωρίς να γνωρίζουν την γλώσσα. Εκτός αυτού με την απόκτηση του μεταπτυχιακού αναγνωρίζονται ως γνώστες πρώτου επιπέδου της γλώσσας αυτής. Κάποια στιγμή το εμπόριο μεταπτυχιακών πρέπει να σταματήσει.
  Το Υπουργείο πρέπει να δημιουργήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την κοροϊδία.Πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι!

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:07 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ , ΔΙΔΑΣΚΑΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΑΡΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
  ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
  ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ .50, ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΑΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
  ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:03 | Μαρία

  Επιτέλους να μπει μία τάξη. Είναι απαραίτητη η εναρμόνιση της Ειδικής με τη Γενική Αγωγή. Είναι ευκαιρία να ξεπεραστούν οι συντεχνιακές αντιλήψεις και να μπουν αυτά που έπρεπε χρόνια να υπάρχουν στη θέση τους. Ας ξεβολευτούν αυτοί που επωφελούνταν από την επικρατούσα χαοτική κατάσταση.

 • 19 Αυγούστου 2013, 20:51 | Παυλάκος Μαυροειδής

  Εγγραφή στη Β΄ τάξη του …

  «…Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικό Λυκείου στην αντίστοιχη Ειδικότητα.
  Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε διαφορετική ειδικότητα , ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου….»

  να γίνει

  «…Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικό Λυκείου σε ειδικότητα της αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού.
  Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε ειδικότητα διαφορετικής ομάδας προσανατολισμού, ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου….»

  αφού οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων δεν παίρνουν ειδικότητα από την Α τάξη αλλά μαθήματα ειδικότητας γενικότερης ομάδας προσανατολισμού

  αν οι απόφοιτοι του ΕΕΓ επιλέξουν να πάνε στην ίδια ειδικότητα να εγγράφονται στην ίδια τάξη που θα εγγράφονται οι απόφοιτοι Α΄ Κύκλου ΤΕΕ (πτυχιούχοι επιπέδου 2 όπως και οι απόφοιτοι των ΕΕΓ)

  το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο να γίνει Επαγγελματικό Λύκειο για να μην υπάρχει η σύγχυση ότι οι απόφοιτοι των ΕΕΓ δεν μπορούν να γραφούν σε τυπικό Επαγγελματικό Λύκειο.

 • 19 Αυγούστου 2013, 20:15 | Παυλάκος Μαυροειδής

  Πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2…

  «… Τα ΕΕΓ ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ισότιμα με το Ειδικά Γυμνάσια , χορηγούν δε στο πέρας της Δ΄ τάξης τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου και στην Ε΄ τάξη , πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2…

  κατά την άποψη μου θα ήταν ποιο ορθό να γραφή ως εξής …

  «Τα ΕΕΓ … και στην Ε΄ τάξη, πτυχίο επιπέδου 2 σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2009/1992, ΦΕΚ 18 και επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με τη διαδικασία του το ίδιο άρθρο προβλέπει.»

 • 19 Αυγούστου 2013, 20:08 | Παυλάκος Μαυροειδής

  ωρολόγια προγράμματα – τομείς και ειδικότητες

  τα ωρολόγια προγράμματα, των ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων πρέπει να προσδιοριστούν άμμεσα μια και δεν υπάρχει αντίστοιχος τύπος σχολικής μονάδας στην τυπική εκπαίδευση.

  το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο πρέπει να έχει τους τομείς και τις ειδικότητες του επαγγελματικού λυκείου για να είναι δυνατή η εγγραφή των αποφοίτων τους και στα Επαγγελματικά Λύκεια (τυπικά και ειδικά) σε ίδιους τομείς και ειδικότητες.