Άρθρο 34: Μετεγγραφές

1. α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ` αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β` 874) και της υπ` αριθ. 69066/Ε5/7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β` 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2011 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ` αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α` ή β` βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κεφαλήν.

β. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στους
νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα. Από τις διατιθέμενες θέσεις το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 40% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και το 30% στους; Εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2012.

γ. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.

δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανομή,
ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ` αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου, ή μυελού των οστών σε συγγενή α` ή β` βαθμού,
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α` 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ` αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β`1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α` ή β`βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α`120),
στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων .

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:45 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ζ.

  Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ο στόχος σας για τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα κριτήρια των μεταγραφών φοιτητών στο χώρο της μόνιμης κατοικίας των γονιών τους, αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στην χώρα μας, στην οποία διατελείτε υπουργός.
  Για το λόγο αυτό, το μόνο που θα σας ζητούσαμε, θα ήταν να αναλογιστείτε, τον βαθμό που η κρίση που ταλανίζει την πατρίδα μας, επιδρά στην κοινωνική ομάδα των πολυτέκνων.

 • Άρθρο 34 Μετεγγραφές
  Σχετικά με τις μετεγγραφές σπουδαστών – φοιτητών, προτείνεται με ρητή διάταξη να συμπληρωθεί και να ισχύει και «για τα αδέλφια ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down των οποίων η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67% βάσει σχετικής απόφασης ΚΕΠΑ ή υγειονομικής επιτροπής άλλου δημόσιου φορέα (πρώην Νομαρχίες, ΙΚΑ κ.λ.π.) και βρίσκεται σε ισχύ η διάρκειά της», ότι για τις υπόλοιπες κατηγορίες που αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος άρθρου του Σ/Ν.

 • 20 Αυγούστου 2013, 10:37 | ΙΩΑΝΝΑ

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
  Εδώ και 32 χρόνια οι πολύτεκνοι με συνταγματική κατοχύρωση μεταγράφονται από τη σχολή επιτυχίας στη σχολή της μόνιμης κατοικίας τους χωρίς κανένα περιορισμό. Τι στοιχίζει αυτό στην πολιτεία και καταφέρεστε εναντίον τους; Γιατί να μην ισχύσει και για τους πολύτεκνους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2011-2012; Σας παρακαλώ να προσθέσετε στο νόμο την πρόταση της ΑΣΠΕ:
  <<Όλοι οι επιτυχόντες πολύτεκνοι φοιτητές, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους εφόσον το επιθυμούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων ή στην πόλη που φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή τους, κατά την έννοια της υπ` αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β` 874) και της υπ` αριθ. 69066/Ε5/7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β` 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι θέσεις αυτές, είναι καθ` υπέρβαση του ποσοστού της παραγράφου 1.»

  με εκτίμηση
  ΙΩΑΝΝΑ

 • 20 Αυγούστου 2013, 09:55 | polyto

  “Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης”…
  Το παραπάνω ποσοστό πρέπει να διπλασιαστεί (20%), διότι προκύπτει πολύ μικρός αριθμός δικαιούχων μεταγραφής με πολλαπλάσιους υποψηφίους σε σχέση με τα περιφερειακά Ιδρύματα (σχέδιο Αθηνά). Η προφανής πρόθεση του Υπουργείου να ενισχύσει τις περιφερειακές οικονομίες δεν επιτυγχάνεται με τέτοιες πολιτικές, διότι οι φοιτητές με χαμηλό εισόδημα αδυνατούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Επίσης είναι αδύνατο, με το εισόδημα που έχουν, να γίνουν πελάτες Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης. Επομένως το μόνο που επιτυγχάνεται είναι ο αποκλεισμός από τις σπουδές στη σχολή των ονείρων τους, για καθαρά οικονομικούς λόγους.
  Βέβαια υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τα εκκαθαριστικά των ελευθέρων επαγγελματιών, αφού είναι γνωστό, από τα υπάρχοντα στοιχεία, ότι δηλώνουν χαμηλότερα από τα πραγματικά τους εισοδήματα. Επιβάλλεται να μπει κάποιος συντελεστής προσαύξησης στα εισοδήματά τους, ώστε να μην αδικούνται οι έχοντες πραγματική ανάγκη.

 • 20 Αυγούστου 2013, 08:27 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% (ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ) ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ!
  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ….
  ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ,ΕΧΕΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΑ ΥΓΙΗ ΜΕ ΠΑΤΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΕΙ…
  ΕΛΠΙΖΩ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

 • Αν πραγματικά το υπουργείο παιδείας σκοπεύει να βοηθήσει επί της ουσίας τους εισακτέους του 2012 οφείλετε να λάβετε υπόψην το Ε1 του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ 2013 που έγιναν οι μεγαλύτερες και μη αναστρέψιμες περικοπές μισθών και συντάξεων και με τις οποίες πολεμάμε την καθημερινότητα οι οικογένειές μας και εμείς-με μεγάλα χρέη και χωρίς ελπίδα για βοήθεια απο το υπουργείο παιδείας όταν ανακοινώνεται στον τύπο ότι<> όπου δεν είχαν γίνει οι αναδρομικές ανυπέρβλητες περικοπές που μας βούτηξαν στα χρέη.Τις οποίες ακολουθούν επιπλέον περικοπές της τάξης του 40% στον μολις 30% εναπομείναντος μισθού.ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.

  Αυτο θα αποτελεί μια τεράστια ειρωνεία για τους εισακτέους του 2012 στους οποίους το υπουργείο παιδείας δίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων της τάξης του 40% για τις οποίες όμως θα λαμβάνονται υπόψην τα δεδομένα του 2011 όπου δεν είχε γίνει ακόμα αυτή η οικονομική σφαγή για μισθούς και συντάξεις και στο οποίο δεν είμασταν καν φοιτητές.

  Αυτό για ποιο λόγο γίνεται;Για να μην πληρούμε τα οικονομικά κριτήρια κι έτσι να μην πάρουμε μετεγγραφές στη χειρότερη οικονομική περίοδο για μισθωτούς και συνταξιούχους όπου αποδίδουν στο κράτος φόρους για να συντηρηθεί;;Την ίδια στιγμή που ελεύθεροι επαγγελματίες γιατροί -δικηγόροι-λογιστές-επιχειρηματίες δηλώνουν όσα θέλουν και εξασφαλίζουν για τα παιδιά τους μετεγγραφές χωρίς να αποδίδουν στο κράτος τον παραμικρό φόρο;;

  Αυτή είναι δικαιοσύνη;Να βλέπουμε πως επιβραβεύεται η φοροδιαφυγή με μετεγγραφές ;;Να βλέπουμε πώς το μαύρο χρήμα επιβάλλεται στο άσπρο; Απαιτούμε από εσάς να λάβετε θέση επί του θέματος και να ξεκαθαρίσετε ότι οι μετεγγραφές οφείλουν να γίνουν σε πραγματικό χρόνο.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗΝ ΤΟ Ε1 του Αυγούστου του 2013 ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΤΟ Ε1 ΤΟΥ 2013.

  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ…

 • 20 Αυγούστου 2013, 00:46 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Καμία μετεγγραφή και για κανένα,με τις εξής προϋποθέσεις:
  σίτιση,
  στέγαση,
  μετακίνηση από την Πολιτεία στους φοιτητές που φοιτούν κανονικά χωρίς προσαυξήσεις επιπλέον ετών.
  Αρχικά για τις κατηγορίες φοιτητών τέκνων τριτέκνων,πολυτέκνων,ΑΜΕΑ,μονογονεϊκών και πασχόντων από ανίατες,δυσίατες ασθένειες

  Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα χωρίς τέλος.

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:33 | Οδυσσεας Σ

  Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ.ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ;Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ.ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ.ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ «ΔΙΥΛΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΝΩΚΠΑ»ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!!

 • 19 Αυγούστου 2013, 23:13 | Μιχαηλ

  Παρακαλω να επαναφερετε το μετρο των μεταγραφων για τους πολυτεκνους γιατι εχει πληγει σε πολλα «μετωπα».Ειναι δυσβαστακτο το κοστος συντηρησης και ενοικιων σε διαφορετικες πολεις και οι» πλουσιοι πολυτεκνοι» οπως ειπωθηκε παρακατω σπουδαζουν στο εξωτερικο.Εμεις θελουμε να εχουμε δικαιωμα στη μορφωση εσεις χωρις κοστος μπορειτε να βοηθησετε την ομαδα αυτη του πληθυσμου πο βρισκεται σε ασφυκτικο κλοιο.

 • 19 Αυγούστου 2013, 21:48 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 34

  ΓΙΑΤΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ;

  ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΝΕΜΟΝΙΑ,ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ!!!(Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ)

  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ;ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ ΙΣΟΝΟΙΑΣ.
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ,ΓΝΩΡΙΖΩ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΚΟΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΑΝ ΑΠΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ,ΠΕΤΥΧΕ ΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ.

  ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ!

 • 19 Αυγούστου 2013, 13:19 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ’ΟΨΗΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2011 ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΤΟ 2013 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ:

  α)ΤΟ 2012 ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠ ΟΤΙ ΤΟ 2011, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ.

  β)ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΔΕ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ.

  γ)ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΤΟ 2013 ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2012.

  δ)ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (π.χ. ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ)

  ε)ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ (ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ)

 • 19 Αυγούστου 2013, 09:56 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ

  Θα ήθελα να ενταχθούν στο νόμο αυτό όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις δηλαδή να μπουν και τα παιδιά που έχουν δώσει πανελλήνιες τη σχολική χρονιά 2009-2010 και έκαναν 10% την επόμενη χρονιά. Είναι παράλογο να δίνονται θέσεις στα παιδιά που έδωσαν το 2011-2012 όπως και το 2012-2013 καθώς για τους πρώτους έχουν γίνει ήδη οι μετεγγραφές και έχουν βγει τα αποτελέσματα ενώ για τους δεύτερους θα δοθεί η ευκαιρία μετεγγραφής αμέσως μόλις βγουν τα αποτελέσματα. Δώστε λοιπόν μια ευκαιρία και σε παιδιά παλαιότερων ετών να πάρουμε και εμείς οι γονείς μια ανάσα.

 • 19 Αυγούστου 2013, 08:49 | ΤΙΝΑ

  Εξετάστε προσεκτικότερα: Α)το κριτήριο του εισοδήματος.
  Όπως για τους εισακτέους του 2011-2012 ίσχυε το εισόδημα του 2011 αντίστοιχα για τους εισακτέους του 2012-2013 θα πρέπει να ισχύει το εισόδημα του 2012 κ.ο.κ.
  Β) Επίσης τα ποσοστά διάθεσης των θέσεων. Οι εισακτέοι του 2011-2012 δεν είχαν δικαίωμα στις μετεγγραφές που έγιναν φέτος στο 100% των προς διάθεση θέσεων;

 • 19 Αυγούστου 2013, 08:13 | Μαρία.Κ

  Παρακαλω δείτε με ευαισθησία το θέμα των πολυτέκνων.Δεν είναι εύκολο να συντηρείς ακόμη και τέσσερα σπίτια.Επαναφερετε τις μεταγραφές για όλους τους πολύτεκνους ή αυξήστε γενναία το όριο.

 • 19 Αυγούστου 2013, 00:57 | Μπάρμπας Χρήστος

  Έχοντας ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των μετεγγραφών όταν και αυτό επανήλθε με τον 4115/2013 νομίζω πως πρέπει οι αδικίες που δημιουργήθηκαν να επιλυθούν.
  Αρχικά το μέτρο πρέπει σίγουρα να επεκταθεί και για τους εισακτέους με το 10%. Είναι άδικο να είναι εκτός διαδικασίας μια και τα έξοδα που έχουν με τους φοιτητές του 90% είναι ίδια. Ακόμη νομίζω πως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα κοινωνικά κριτήρια. Ένα σύστημα μοριοδότησης του εισοδήματος και των υπολοίπων κοινωνικών κριτηρίων νομίζω πως θα ήταν το καταλληλότερο και το δικαιότερο όλων. Τέλος, όσον αφορά την παράγραφο ε, θα πρέπει στην Υπουργική απόφαση να προβλέπεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών ώστε να ξέρει ο καθένας με ποιο κριτήριο πήρε ή έχασε την μετεγγραφή αφού φυσικά πρώτα λυθούν τα όποια θέματα προκύπτουν με την δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων (στην συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια η δημοσίευση των στοιχείων επικυρώνει την διαφάνεια και την νομιμότητα της διαδικασίας).
  Κλείνοντας ανακεφαλαιώνω τις προτάσεις μου:
  1) Επέκταση και στους εισακτέους με το 10%
  2) Μοριοδότηση εισοδήματος και κοινωνικών κριτηρίων
  3) Δημοσίευση των αποτελεσμάτων στα Τμήματα προκειμένου να είναι διαφανής η διαδικασία.

 • 18 Αυγούστου 2013, 10:34 | Α.Δ.

  Παρατηρώ ότι η μεταφορά θεσης εισαγωγής γίνεται σε αντίστοιχες σχολές – τμήματα που ορίζονται σε αποφάσεις του 2006. Με βάση το Σχέδιο Αθηνά, πολλές απο τις σχολές ή τα τμήματα που αναφέρονται στις παραπάνω αποφάσεις έχουν μετονομαστεί, συγχωνευτεί ή ακόμα και καταργηθεί. Μήπως θα έπρεπε να ανανεωθούν και να ενημερωθούν οι αποφάσεις αντιστοιχίας σχολών – τμημάτων, σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά;

 • 18 Αυγούστου 2013, 08:30 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑ

  Παλιότερα οι μετεγγραφές ίσχυαν για τις οικογένειες που σπούδαζαν δύο και περισσότερα παιδιά,για να μην συντηρούν οι γονείς τρία και περισσότερα σπίτια.Αφού λοιπόν ζούμε σε «συνθήκες πολέμου»,σύμφωνα με τα λεγόμενα του υφυπουργού,γιατί ζητάτε οικονομικά κριτήρια;Τα αδέρφια πρέπει να μπορούν να σπουδάζουν μαζί! Εκτός από τους οικονομικούς λόγους που στις μέρες μας όλοι δυσκολευόμαστε,υπάρχουν και οι ψυχολογικοί.Δεν μπορεί μία οικογένεια να είναι σκορπισμένη σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.Σκεφτείτε και αυτούς που μένουν στα νησιά,πόσο ταλαιπωρούνται για να φτάσουν στα επαρχιακά πανεπιστήμια,το καθένα από τα αδέρφια σε άλλη πόλη.Αυτό είναι το κράτος πρόνοιας;Αυτή είναι η επιβράβευση για τις «συνθήκες πολέμου» στις οποίες ζούμε χωρίς να φταίμε;Είναι λογικό για 100 ευρώ πάνω από τα οικονομικά σας κριτήρια να θεωρούμαστε πλούσιοι; Και επιπλέον λέτε ότι θα καταργηθεί το 10% για τις υπόλοιπες δύο χρονιές των παιδιών που θα εξεταστούν με το παλιό σύστημα.Είναι δίκαιο αυτό;Η διακιοσύνη είναι λέξη άγνωστη σ’ αυτή τη χώρα! ΚΡΙΜΑ!

 • 18 Αυγούστου 2013, 02:27 | Γεώργιος Μιχαλόπουλος

  Κατ’αρχάς σας ευχαριστούμε που ξανά ισχύει το μέτρο των μετεγγραφών. Είναι γεγονός ότι ισχύουν οικονομικά κριτήρια ναι σύμφωνοι αλλά τα κοινωνικά κριτήρια με το παρόν νομοσχέδιο δεν έχουν καμία ισχύ. ‘Ενα άτομο από μονογονεϊκή οικογένεια για παράδειγμα το οποίο έχει εισόδημα κατά κεφαλήν 7300 ευρώ και ένα άτομο το οποίο δεν έχει κανένα κοινωνικό κριτήριο αλλά έχει εισόδημα κατά κεφαλήν 7298 ευρώ θα πάρει την μετεγγραφή ενώ το παιδί χωρίς γονέα θα είναι εκτός. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και πιστεύω ότι ο διπλασιασμός του εισοδήματος δεν βοηθά τα κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει τα κριτήρια να προηγούνται της γενικής σειράς και να τυγχάνουν πιο ευνοϊκής μεταχείρισης.
  Τέλος θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τους πολυτέκνους στο νομοσχέδιο δεν είναι δυνατόν μια οικογένεια με 4 ή 5 παιδιά να σπουδάζει τα παιδιά της σε 4 ή 5 διαφορετικές πόλεις.

  Με εκτίμηση
  Γεώργιος Μιχαλόπουλος,
  Μαθηματικός
  Υπεύθυνος ΣΕΠ

 • 17 Αυγούστου 2013, 15:00 | Μαρία Ρούσου

  Θεωρώ ότι τα οικονομικά κριτήρια είναι απαραίτητα.Αν δεν υπάρχει οικονομική αδυναμία ,ο φοιτητής να σπουδάσει εκεί που δήλωσε και στη σχολή που κατάφερε να εισαχθεί με βάση τις επιδόσεις του.
  Θα πρέπει να υπάρχει μοριοδότηση από τα 1ο κριτήριο όταν υπάρχει αδερφός ή αδέρφια που σπουδάζουν εκτός κατοικίαςγονέων.
  Φυσικά,πρεπει να ληφθεί υπόψη το εισόδημα του 12(οικ. έτος 13).
  Δεν είναι σωστό να παίρνουν μετεγγραφή ορισμένοι φοιτητές χωρίς οικονομικό κριτήριο.Υπάρχουν πολύτεκνοι φτωχοί και πολύτεκνοι πλούσιοι.Απλούστατο.
  Φυσικά ,όπως όλοι γνωρίζουμε μεγάλη μερίδα πολιτών φοροδιαφεύγει με αποτέλεσμα και πάλι η χρήση του Α.Φ.Μ να μην είναι αντικειμενική.Πρέπει να συνυπολογίζονται τα ΑΦΜ του παιδιού και των γονέων του.
  Το σωστότερο ωστόσο θα ήταν να καταργηθούν εντελώς οι μετεγγραφές αλλά να υπάρχει στέγαση και σίτιση για τους πραγματικά ασθενείς οικονομικά.
  Πρέπει κάποια στιγμή οι φοιτητές και οι οικογένειές τους να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους με υπευθυνότητα και η συνεχής αλλαγή νόμων δεν βοηθάει σε αυτό.

 • 17 Αυγούστου 2013, 09:23 | Παναγιώτης Τσουκαλάς

  ΕΝΑ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
  «Από τις διατιθέμενες θέσεις το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 40% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και το 30% στους; Εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2012.»
  Στο τέλος προφανώς ο νομοθέτης εννοεί: «2012-2013».
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΡΙΑ
  Μέχρι πότε θα συνεχίσετε τις εμβαλωματικές λύσεις;
  Βρείτε επιτέλους έναν πάγιο τρόπο στήριξης των υποψηφίων και των φοιτητών.
  1) ίδιες προυποθέσεις εισαγωγής για όλους – ίδιες βάσεις για όλους
  2) πλήρης οικονομική στήριξη ΟΛΩΝ των (σχετικά «αδυνάτων») υποψηφίων και των φοιτητών με ΕΠΙΤΥΧΗ φοίτηση.
  (Μην βιαστείτε να μιλήσετε για το οικονομικό κόστος πριν κάνετε μια σοβαρή οικονομική ανάλυση. Στην πραγματικότητα οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν πολλαπλάσια χρήματα με τα σπασμωδικά μέτρα που προτείνετε κατά καιρούς)

 • 16 Αυγούστου 2013, 18:17 | ΕΥΓΕΝΙΑ Κ.

  Είναι ΑΜΕΣΗ προτεραιότητα και θέμα ΔΙΚΑΙΟΥ να γίνουν επιτέλους οι μεταγραφές όσο το δυνατό γρηγορότερα.Η ανεργία έχει ξεφύγει στα ύψη και γι αυτό πρέπει να δείξετε σεβασμό, ευαισθησία και κατανόηση στους μακροχρόνια άνεργους γονείς που παλεύουν καθημερινά για να σπουδάσουν τα παιδιά τους μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Σύμφωνα με το Σ.Ν. δίνεται ΞΑΝΑ στους περσινούς επιτυχόντες την δυνατότητα κατα 40% να έχουν νέες θέσεις μεταγραφής εφόσον πριν ένα μήνα ανακοινώθηκαν οι νέες θέσεις τους. Γιατί για τους εισακτέους τους 2010-2011, που το ίδιο το Υπουργείο δεν τους έδωσε ΠΟΤΕ το δικαίωμα μεταγραφής, πρέπει να είναι μόνο 30%;;; Σας ακούγετε δίκαια αυτή η κατανομή ;; Μήπως σίγουρα χρειάζεται ριζική αλλαγή το θέμα της ποσόστοσης ;; Θα σας παρακαλούσα πολύ το θέμα των μεταγραφών να λυθεί άμεσα, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μην χάσουν και άλλο ένα ακαδημαικό έτος. Ψηφίστε το , μόλις ανοίξει η βουλή και ας το υπογράψει με συνοπτικές διαδικασίες ο Υπουργός προκείμενου να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης για να δώσετε μια ανάσα σε πολλούς συνανθρώπους μας. Ήδη έπρεπε να είναι όλα τακτοποιημένα και από τον Οκτώβρη να ξεκινήσουν τα παιδιά μας με το καλό.!

  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ
  ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

  Άρθρο 39
  Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 [ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «καθώς και το παράρτημα της υπ` αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης» ] (Α’ 156’ τροποποιείται ως εξής: 1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης…..πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα – νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία >85% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.».
  Άρθρο 34
  Μετεγγραφές πργ 1 «Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ` αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης [Να προστεθεί: και στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 παθήσεις όπως με το κατωτέρω άρθρο 39 του παρόντος νόμου τροποποιούνται….»] και όχι αναφορά στις παθήσεις μόνο του παραρτήματος της υπ` αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης στις οποίες δεν αναφέρονται ως δικαιούχοι όσοι προβλέπονται στην τροποποίηση του παρόντος νόμου.
  Μετεγγραφές πργ 1 δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ` αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β`1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις. Για την ελάφρυνση των ήδη οικονομικά βεβαρημένων οικογενειών με μέλη ΑμεΑ και την διευκόλυνση της φροντίδας τους ως δικαιούχοι να προβλέπονται όσοι έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από παθήσεις με αναπηρία 67% και άνω(πχ βαριά νοητική υστέρηση) και όχι μόνο οι αναφερόμενες παθήσεις
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  Άρθρο 27 πργ18 « Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ. Κατ’ εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ’οίκον διδασκαλία, για παροχή (ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ:παράλληλης στήριξης) από ειδικό βοηθό, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος,….»
  Πργ 19 «Η (ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ παράλληλη) υποστήριξη του μαθητή στο γενικό σχολείο μπορεί να υλοποιείται και από Ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.»
  Οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ διαπιστώνουν την εκπαιδευτική αναγκαιότητα παράλληλης στήριξης, η οποία μπορεί να παρέχεται από ειδικό βοηθό, άλλως στερείται βάσης η παρουσία του ειδικού βοηθού και παραμένει αίολη.

  άρθρο 27 πργ19 «Οι περιπτώσεις α, β, γ, δ της παραγράφου 4, του άρθρου 7 του Νόμου 3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής…»
  Παραμένει η πργ β του άρθρου 4 του νόμου 3699/2008 τροποποιούμενη ως εξής:
  Οι αυτιστικοί μαθητές μέσης λειτουργικότητας [ Διαγράφεται «και χαμηλής λειτουρ−
  γικότητας»] μπορούν να φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων και να παρακολουθούν κοινό και εξειδικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων μπορούν να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό.
  άρθρο 27 πργ19 «Οι περιπτώσεις α, β, γ, δ της παραγράφου 4, του άρθρου 7 του Νόμου 3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής…..»
  Έτσι εφόσον με τον παρόντα καταργείται η πργ 4α του Ν.3699/2008 όπου προβλεπόταν η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στον Αυτισμό, η πργ 4που διατηρείται, αναδιαμορφώνεται ως εξής :
  «[Διαγράφεται η λέξη (Επιθυμητή )και αντικαθίσταται με την λέξη Απαραίτητη] Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στις ειδικές
  σχολικές μονάδες για τον αυτισμό και στις ΠΣ μαθητών με Αυτισμό, επιπλέον των άλλων προσόντων, ορίζεται και η εξειδίκευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε τροποποιημένες−υποβοηθούμενες μορφές επικοινωνίας, στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες και στις επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους εκπαίδευσης των ατόμων με Αυτισμό. Εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν πληρούται, τοποθετούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, εκπαιδευτικοί ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ με τα απαραίτητα προσόντα λαμβάνοντας υπόψη προπτυχιακές/μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις,σεμινάρια στις ΔΑΦ, προϋπηρεσία. »

  Η αναγκαιότητα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών ΕΕΠ στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με βάση τις ιδιαιτερότητες των μαθητών είναι πλέον επιστημονικά διεθνώς τεκμηριωμένο. Πολύ ορθά ρητά προβλέπεται και ρυθμίζεται και με τις παρούσες ρυθμίσεις (παράγραφο 11 του παρόντος )για μαθητές με προβλήματα όρασης κα προβλήματα ακοής.
  Αντιστοίχως επιβάλλεται ο διορισμός κατά προτεραιότητα των επιμορφωμένων /εξειδικευμένων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε μαθητές με ΔΑΦ,.
  παρατίθεται σχετική εισήγηση

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ
  «Για την επιτυχή ανταπόκρισή στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με Αυτισμό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η διδασκαλία τους από εκπαιδευτικούς ΕΕΠ (των ΣΜΕΑΕ και των ΠΣ) καθώς και από εκπαιδευτικούς της Γενικής κοινής Τάξης με επιμόρφωση /εξειδίκευση, στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες και στις επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους εκπαίδευσης των ατόμων με Αυτισμό»

  Συντάκτρια : Μαρκοπούλου Ερασμία

  Κατά τα τελευταία 60 χρόνια έχει αποδειχθεί ότι καθοριστικής σημασίας στην αντιμετώπιση των Διαταραχών του Φάσματος του Αυτισμού(ΔΑΦ) είναι η εκπαίδευση (Schopler et al. 1995, Jordan & Powell 1995). Κορυφαίοι ερευνητές και κλινικοί σε όλο τον κόσμο υποστηρίζουν ότι η εξειδικευμένη, εντατική εκπαιδευτική παρέμβαση είναι η πιο σημαντική πηγή βελτίωσης, όταν εστιάζεται τους ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων με αυτισμό (Volkmar et al. 2009, Wing 1996).
  Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-ΔΑΔ σύμφωνα με το DSM-IV (APA 1994), διαταραχές του φάσματος του αυτισμού ΔΑΦ, σύμφωνα με το DSM-V (APA, υπό έκδοση), είναι σοβαρές νευροψυχιατρικές-αναπτυξιακές καταστάσεις, που διαρκούν ολόκληρη τη ζωή. Χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες γνωστικές αποκλίσεις στην επεξεργασία πληροφοριών, στην ικανότητα ρύθμισης της προσοχής και στη μάθηση, που επηρεάζουν σοβαρά τις πιο σημαντικές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, την οργάνωση – προσαρμογή της συμπεριφοράς και τη λειτουργικότητα στην καθημερινή ζωή (Frith 1989, Wing 1996, Volkmar et al. 2009).
  Η κλινική εικόνα των ΔΑΦ μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή και συνυπάρχει σε ποσοστό 50% με διαφορετικής σοβαρότητας νοητική υστέρηση. Ποσοστό 40% των ατόμων με ΔΑΦ έχει νοητικές δεξιότητες στα πλαίσια του μέσου όρου, ενώ το 10% έχει υψηλές (Volkmar et al. 2009). Σήμερα αναγνωρίζονται παγκοσμίως άτομα με σοβαρό αυτισμό ή μέτριο αυτισμό ή ήπιο αυτισμό και υψηλή ή/και ανώτατη νοημοσύνη (ΥΛΑ / σύνδρομο Asperger)
  Οι κύριες δυσκολίες στον κλασικό αυτισμό (Kanner) και στο σύνδρομο Asperger εί¬ναι ίδιες. Στο σύνδρομο Asperger όμως είναι πιο ήπιες. Αυτή είναι και η βα¬σική διαφορά τους, ότι τα παιδιά με σύνδρομο Asperger έχουν τυπικά χαρα¬κτηριστικά του αυτισμού Kanner, χωρίς όμως να υφίστανται οι νοητικές τους λειτουργίες γενική καθυστέρηση ή επιβράδυνση (Κanner 1943,Γκονέλα 2006).
  Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες μαθητών με ΥΛΑ / σύνδρομο Asperger .
  Οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν ελλείμματα στους παρακάτω τομείς ,τα οποία έχουν σοβαρές, αρνητικές επιπτώσεις στη μάθηση και στη λειτουργικότητά τους:
  • απόκλιση στις δεξιότητες ‘θεωρίας του νου που χαρακτηρίζει τις ΔΑΦ και έχει σοβαρές επιπτώσεις στη μάθηση, την κατανόηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και το κίνητρο για κοινωνική συνδιαλλαγή, τον τρόπο αλληλεπίδρασης (Happe 1994, Jordan & Powell 1995).
  • ελλείμματα στις δεξιότητες ‘κεντρικής συνοχής’ (Frith (1989), δηλαδή στην επιλογή και επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών για την κατανόηση του νοήματος, ανάλογα με το πλαίσιο – ικανότητα αντίληψης και προσοχής στο σημαντικό, ανάλογα με τις συνθήκες.
  • έλλειμμα στις ‘εκτελεστικές λειτουργίες, που οδηγεί σε δυσκολίες σχεδιασμού-οργάνωσης της συμπεριφοράς και προσαρμογής με ευελιξία σε νέες ή πολύπλοκες καταστάσεις (Ozonoff 1995).
  • συχνά ανακόλουθη επεξεργασία αισθητηριακών προσλήψεων (Νότας 2004) Εξαιτίας αυτού τα παιδιά με ΔΑΦ ενδέχεται να παρουσιάζουν ευαισθησία σε ήχους, στη γεύση και την όσφρηση ,απτική ευαισθησία, οπτική ευαισθησία, προβλήματα με το αιθουσαίο σύστημα που επηρεάζει την αίσθηση της ισορροπίας, της αντίληψης της κίνησης και το συντονισμό (Attwood 2009).
  Οι μαθητές αυτοί μαθαίνουν, όταν η εκπαίδευση στηρίζεται στις βασικές τους δυσκολίες (όπως περιγράφονται άνωθεν) και προσαρμόζεται εξατομικευμένα στο ιδιαίτερο τους προφίλ μάθησης (Powell et al. 1993, 1997).
  Γι’ αυτό προϋπόθεση επιτυχούς διδασκαλίας τους αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Ειδικής /Γενικής αγωγής που αναλαμβάνουν την εκπαίδευσή τους, ώστε να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες ,τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες και τα ελλείμματα σε δεξιότητες που οι μαθητές παρουσιάζουν, όπως αυτά αναλύθηκαν .
  Ο ιδιαίτερος τρόπος μάθησης των μαθητών με ΥΛΑ / σύνδρομο Asperger και η εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων εκπαίδευσης .
  Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των μαθητών με ΥΛΑ / σύνδρομο Asperger απαιτείται να έχουν βαθειά γνώση των ποιοτικών αποκλίσεων, κατανόηση του διαφορετικού γνωστικού προφίλ και των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων τους.
  Για την ανταπόκριση στις παραπάνω μαθησιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών αυτών και τον ιδιαίτερο τρόπο μάθησης που αυτές συνεπάγονται, εφαρμόζονται εξειδικευμένες μέθοδοι εκπαίδευσης και προσεγγίσεις .
  Στις επικρατέστερες από αυτές τις θεραπευτικές –εκπαιδευτικές προσεγγίσεις(Νότας 2004, Γκονέλα 2006) ανήκουν:
  1.Προσέγγιση Teacch-Division Teacch (δομημένη εκπαίδευση): η Δόμηση και Οργάνωση του φυσικού περιβάλλοντος, το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα, το σύστημα ατομικής εργασίας (Collia-Faherty 1999).
  2.Συμπεριφορικές προσεγγίσεις –(Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς ): σύμφωνα με τις οποίες η συμπεριφορά και η μάθηση ως ένα μεγάλο βαθμό καθορίζεται από τα επακόλουθα ή τις συνέπειές της γι αυτό, για την τροποποίηση αυτής απαιτείται η ανάλυση των αιτίων που την προκαλούν και των συνθηκών που την ενισχύουν. (Γενά 2002).
  3. Αισθησιοκινητικές προσεγγίσεις-Αισθητηριακή Ολοκλήρωση Sensory Intergration: Παρόλο που οι συνοδές αισθητηριακές ιδιαιτερότητες δεν αποτελούν διακριτικό χαρακτηριστικό του αυτιστικού φάσματος, επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική επικοινωνία και δημιουργούν πολλές δυσκολίες στη μάθηση των παιδιών με αυτισμό (Bogdashina, 2003).
  Για την επιτυχή λοιπόν εκπαίδευσή των μαθητών αυτών απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς τους εκτός από την κατανόηση και γνώση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους και ο τρόπος που οι μαθητές αποτελεσματικά μαθαίνουν βοηθούμενοι από αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές μεθόδους και προσεγγίσεις .
  Θεσμικό, Νομοθετικό και Λειτουργικό πλαίσιο διορισμού ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις ΠΣ / αποτύπωση των υπαρχόντων αναγκών επιμόρφωσης των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών.
  Με σκοπό την κάλυψη της ανωτέρω καταγεγραμμένης αναγκαιότητας επιμόρφωσης των διδασκόντων σε μαθητές με ΔΑΦ, η Ελληνική Πολιτεία προβλέπει (Νόμος 3699/2008 άρθρ 7πργ4α,γ) για τους μαθητές με ΥΛΑ/σύνδρομο Asberger που φοιτούν στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου με ΠΣ, αυτή να υλοποιείται:
  – από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά προτίμηση εξειδίκευση στον αυτισμό,
  -από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή
  -από εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής κατόπιν παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος (Νόμος 3872/2010 άρθρ.26πργ 9 α). Για τη σχολική χρονιά 2012-2013 υλοποιήθηκαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς ,τον Μάιο του 2013.
  Όπως διαφαίνεται τόσο από την νομοθετική ρύθμιση του λειτουργικού πλαισίου της ΠΣ αλλά και βάσει σχετικών ερευνών, δεν διασφαλίζεται ούτε ο διορισμός ούτε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθητές με Αυτισμό.
  Αντίστοιχα δεν τηρείται καμιά προϋπόθεση εξειδίκευσης των ΕΕΠ στον Αυτισμό για τον διορισμό τους σε ΣΜΕΑΕ Αυτισμού.
  Έτσι σύμφωνα με έρευνα αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, δεν έχουν καταρτιστεί επαρκώς σε ζητήματα γενικώς της Ειδικής Αγωγής (Χρυσανθακοπούλου 2012) ενώ σε έρευνα των Mavropouloy & Padeliadou (2000) διαφάνηκε η ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης ειδικά στις ΔΑΦ των εκπαιδευτικών τόσο της Ειδικής όσο και της Γενικής Αγωγής. Σε έρευνα δε των Λαμπροπούλου και Παντελιάδου (όπως παρατίθεται σε Batsiou et al., 2008) αποκαλύφθηκε η περιορισμένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση (μόνο το 2% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ήταν ειδ. αγωγής) των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σε θέματα Ειδικής Αγωγής.
  Επίσης όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς Γενικής αγωγής, σύμφωνα με έρευνα του Αγαλιώτη (2011) δηλώνουν ανεπάρκεια γνώσεων στην διερεύνηση των δυσκολιών μάθησης των μαθητών με εεα ,στην στοχοθεσία και στην εφαρμογή διδακτικών μεθόδων εξατομικευμένης διδασκαλίας Η ανάγκη δε εξεύρεσης στρατηγικών διδασκαλίας οι οποίες προτείνεται να σχετίζονται με διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Μουταβελής, 2011),συχνά στρέφει τους εκπαιδευτικούς Γενικής αγωγής να στηρίξουν την προσπάθειά τους σε συναδέλφους με γνώσεις ειδικής αγωγής εντός και εκτός της σχολικής μονάδας, καθώς και σε υποστηρικτικά πλαίσια (π.χ. ΚΕΔΔΥ, Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ).
  Συμπεράσματα – Προτάσεις
  Συμπερασματικά αποτελεί επιτακτική ανάγκη η υποχρεωτική εκπαίδευση και η ενημέρωση στις ΔΑΦ, των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, όλων των σχολείων, με προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν με βάση την πρότερη καταγραφή των κατατεθειμένων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αναγκών τους επιμόρφωσης. Γι’ αυτό προτείνεται ως αναγκαία η άμεση περαιτέρω στοχευμένη διερεύνηση των αναγκών επιμόρφωσης στις ΔΑΦ όλων των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.
  Για την κάλυψη των παρόντων λειτουργικών αναγκών απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες για τον αυτισμό και στις ΠΣ μαθητών με Αυτισμό, ορίζεται και η εξειδίκευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε τροποποιημένες μορφές επικοινωνίας, στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες και στις επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους εκπαίδευσης των ατόμων με Αυτισμό. Εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν πληρούται, τοποθετούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, εκπαιδευτικοί ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ με τα απαραίτητα προσόντα λαμβάνοντας υπόψη προπτυχιακές/μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις,σεμινάρια στις ΔΑΦ, προϋπηρεσία.

  ΜΕ ΤΙΜΗ
  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ

 • 16 Αυγούστου 2013, 08:49 | Χριστίνα Παπαγιάννη

  Θα σας παρακαλούσα να ενταχθούν στις μετεγγραφές και οι φοιτητές που μπήκαν σε κάποια σχολή με το 10%. Και εμείς φοιτητές είμαστε. Βάλτε και σαν κριτήριο τον αριθμό των περασμένων μαθημάτων καθώς πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν περάσει σχεδόν κανένα μάθημα και όμως διεκδικούν μια θέση στις μετεγγραφές. Ας αναγνωριστεί μια φορά ο κόπος που κάνουμε όλοι εμείς που είμαστε συνεπείς απέναντι στις φοιτητικές μας υποχρεώσεις. Ευχαριστώ.

 • 16 Αυγούστου 2013, 08:45 | ΣΜΑΡΩ ΓΙΑΓ.

  Εμείς που κάναμε 10% πρέπει να συμπεριληφθούμε στο μέτρο των μετεγγραφών καθώς έχουμε και εμείς οικονομικές δυσκολίες και θέλουμε να πάμε στην πόλη μας. Εξάλλου έχουμε δώσει κανονικά πανελλήνιες όπως και οι υπόλοιποι και μάλιστα εγώ προσωπικά για λίγα μόρια δεν έπιασα σχολή στην πόλη μου άλλα μπήκα 2η στην ίδια σχολή άλλης πόλης την επόμενη χρονιά κάνοντας 10%. Εφόσον δίνεται ξανά μια τέτοια ευκαιρία πρέπει να δοθεί για όλους και να μην γίνουν εξαιρέσεις.

 • 16 Αυγούστου 2013, 08:21 | Νίκος Λέκκας

  Κύριε Υπουργέ καλό θα ήταν να επαναφέρετε τις μετεγγραφές για τους πολύτεκνους φοιτητές κατ΄ εξαίρεση ανεξάρτητα απο άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων. Μια οικογένεια με πολλά παιδιά δεν μπορεί να εχει παιδιά που σπουδάζουν σε ολα τα μέρη της Ελλάδας.

 • 16 Αυγούστου 2013, 00:38 | Γιάννης

  Νομίζω ότι το 10% καθώς και η δυνατότητα μετεγγραφής πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν και στους αποφοίτους της σχολικής χρονιάς 2009-2010.

  Για να το κάνουμε σαφέστερο: Σωστά καταργήθηκε το 10% για όλους διότι γινόταν κατάχρηση. Απόφοιτοι σχολών με βαθμό εισαγωγής 19, ξαναδήλωναν με το 10% απλώς για το πάσο…

  Η λύση είναι απλή:
  10% ελεύθερο για όλους αρκεί όμως να μην είναι απόφοιτοι κάποιας σχολής και με την εισαγωγή τους και εγγραφή τους σε νέο τμήμα με το 10% αυτόματα να διαγράφονται από την παλιά τους σχολή.

 • 14 Αυγούστου 2013, 23:49 | Παναγιώτης Τσουκαλάς

  Ή ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
  Στο παρελθόν προβλέφθηκε να εισάγονται με ειδικές πρόσθετες ποσοστώσεις υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών, ώστε να καταργηθούν οι μετεγγραφές.
  Σήμερα έχουμε φτάσει στο παράλογο: ισχύει και το ένα και το άλλο!
  Έτσι πέραν των άλλων
  Α) κάποιοι έχουν δυο φορές παραπάνω ευκαιρίες να εισαχθούν σε μια σχολή ή να σπουδάσουν στον τόπο κατοικίας τους.
  Β) κάποιοι δήλωσαν σχολές του τόπου κατοικίας τους και όχι άλλες άλλων Πανεπιστημίων νομίζοντας ότι δεν θα ισχύουν μετεγγραφές. τώρα βλέπουν άλλους με λιγότερα μόρια να μετεγγράφονται στη σχολή που ήθελαν κι οι ίδιοι να εισαχθούν!
  Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσετε: ή μετεγγραφές ή ειδικές κατηγορίες στην διαδικασία εισαγωγής.
  Ίσως το καλύτερο: καμία μετακίνηση και καμία ειδική βάση εισαγωγής ΑΛΛΑ στηριξη κατά προτεραιότητα των σπουδαστών αυτών των κατηγοριών (σίτιση, στέγαση, υποτροφίες)με την προυπόθεση επιτυχούς φοίτησης.

 • 14 Αυγούστου 2013, 10:12 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ Λ.

  Τα παιδιά μας που δώσανε πανελλαδικές εξετάσεις το 2010 και αναγκάστηκαν λόγω οικονομικών δυσκολιών να μην πάνε σε μακρινά ΑΕΙ και να ξαναμπούν στην διαδικασία του 10% θα εξαιρεθούν από τις μετεγγραφές; Τα παιδιά του 10% πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτά στην διαδικασία των μετεγγραφών καθώς έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το 2010 που έδωσε η κόρη μου πανελλήνιες σταμάτησαν οι μετεγγραφές και δεν της δόθηκε η δυνατότητα να έρθει σε ΑΕΙ κοντά στον τόπο κατοικίας της με αποτέλεσμα να κάνει μηχανογραφικό την επόμενη χρονιά με τους ίδιους βαθμούς και να επιτύχει σε σχολή της αρεσκείας της αλλά σε άλλη πόλη όπου αναγκάζεται να μην παρακολουθεί τα μαθήματα λόγω οικονομικών δυσκολιών καθώς είμαι διαζευγμένη δημόσιος υπάλληλος όπου το εκκαθαριστικό του 2011 με το εκκαθαριστικό του 2012 έχουν διαφορά τουλάχιστον 7.000 ευρώ. Για όλους αυτούς τους λόγους θα σας παρακαλούσα να συμπεριληφθούν σε αυτήν την διαδικασία τα παιδιά του 10% καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες (διαζευγμένοι γονείς).

 • 13 Αυγούστου 2013, 22:59 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Μετά από το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο έχει «τσακίσει» τις πολύτεκνες οικογένειες, διακρίνουμε και από το Υπουργείο σας την έλλειψη ειδικής φροντίδας του κράτους υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών, η οποία είναι επιβαλλομένη από το Σύνταγμα. Το κράτος δε φροντίζει για επιδόματα και λοιπές παροχές οι οποίες είναι ανύπαρκτες.

  Βελτιώστε τις Μετεγγραφές των πολυτέκνων και τις θέσεις εισαγωγής τους στα Α.Ε.Ι. τα οποία βρίσκονται στο τόπο διαμονής τους. Αν δυσκολεύεται κάποια οικογένεια με 1 και 2 τέκνα, προσπαθήστε να σκεφτείτε πόσο δυσκολεύονται αυτές που έχουν 4 και 5.

  Ευχαριστώ

 • 13 Αυγούστου 2013, 22:26 | Καλοδήμος Δ.

  Ο ρύθμιση για τις μετεγγραφές είναι παράλογη και άδικη. Έχει μοναδικό κριτήριο κατάταξης το εισόδημα γιατί για να ισχύσουν τα άλλα κριτήρια πρέπει να υπάρχουν άτομα με το ίδιο εισόδημα που πρακτικά είναι αδύνατον να συμβεί!
  Δεν λαμβάνει υπόψη τη συνηθισμένη περίπτωση να σπουδάζουν δύο ή περισσότερα παιδιά ταυτόχρονα. Σύμφωνα με την ρύθμιση που προτείνεται μια τετραμελή οικογένεια Α με εισόδημα 20.000 ευρώ που σπουδάζει ένα παιδί προηγείται άλλης Β που σπουδάζει δύο παιδιά και με εισόδημα 20.004 ευρώ!
  Η ρύθμιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το εισόδημα ανά άτομο που σπουδάζει
  Για το προηγούμενο παράδειγμα για την οικογένεια Α είναι 20.000/4/1=5000 και για την οικογένεια Β 20.004/4/2=2500.
  Η ρύθμιση για τις μετεγγραφές εκτός από το εισόδημα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ΚΑΙ τα μόρια που απέχουν από τη βάση εισαγωγής για τη σχολή στην οποία ζητείται η μετεγγραφή. Παράδειγμα: Έστω ο υποψήφιος της οικογένειας Α θέλει 100 μόρια να φτάσει τη βάση και της Β θέλει 2650 μόρια τότε έχουμε :
  Α:5000+100=5100 και Β:2500+2650=5150. Άρα το παιδί της οικογένειας Α προηγείται από το παιδί της οικογένειας Β.
  Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε το εισοδηματικό κριτήριο θα μπορούσε να μπει κάποιος συντελεστής μικρότερος της μονάδας στα μόρια που απέχουν από τη βάση εισαγωγής για τη σχολή στην οποία ζητείται η μετεγγραφή.
  Οι επιπλέον θέσεις που δίνονται (μέχρι 25%) στις ειδικές κατηγορίες (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια ) δεν λύνουν το πρόβλημα για το οποίο δίνονται γι αυτό πρέπει να δίνονται όλες οι θέσεις(25%+10% Αθήνα/Θες/κη ή 25%+15% επαρχία) με τη λογική των μετεγγραφών.
  Αξίζει να αναφερθεί το παράλογο ότι σήμερα οι επιπλέον θέσεις λόγω αδελφού/ης που σπουδάζει δίνονται για όλες τις Σχολές της Ελλάδας και όχι στη πόλη ή το νόμο ή τη περιφέρεια που σπουδάζει!!!

  Καλοδήμος Δ.
  Φυσικός
  Υπεύθυνος ΣΕΠ
  ΚΕΣΥΠ Λαμίας

 • 13 Αυγούστου 2013, 15:02 | ΑΡΙΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

  Γιατί βάζετε σαν κριτήριο το εισόδημα του 2011 οταν ο φοιτητής εισήλθε στην σχολή το 2012-2013? Με την λογική αυτή θα πρέπει και για τον φοιτητη που εισήλθε το 2011 κριτήριο να είναι το 2010 κοκ.

 • 13 Αυγούστου 2013, 11:50 | Τούσκα Αικατερίνη

  Το θέμα των μετεγγραφών θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο (αυτό που ίσως προσαρμόζεται κα΄θε χρόνο να είναι το εισόδημα, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας) πριν τη δήλωση του μηχανογραφικού για να μην υπάρχουν συνεχείς αντιδράσεις-πιέσεις από τους ενδιαφερόμενους και να υπάρχει και μια ισότητα αντιμετώπισης όλων των μαθητών.

 • 12 Αυγούστου 2013, 21:31 | nsmoloktos

  Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αυτά που πάτε να κάνετε δεν είναι συνταγματικά νόμιμα και είναι νομικά διάτρητα. εμείς προτείνουμε 2. Όλοι οι επιτυχόντες πολύτεκνοι φοιτητές, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους εφόσον το επιθυμούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων ή στην πόλη που φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή τους, κατά την έννοια της υπ` αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β` 874) και της υπ` αριθ. 69066/Ε5/7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β` 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι θέσεις αυτές, είναι καθ` υπέρβαση του ποσοστού της παραγράφου 1.» άντε κάντε κάτι σωστό γιατί στο τέλος θα σας πάρουμε με τρις κιμωλίες.

 • 12 Αυγούστου 2013, 19:15 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  To 10% των εισακτέων είναι πολύ λίγο. Σύμφωνα με το Σ.Ν. Θα πάρουν μεταγγραφή φοιτητές από 3 διαφορετικές χρονιές. Αλήθεια γιατί δίνεται ξανά η δυνατότητα στους περσινούς επιτυχόντες και μάλιστα με 40%; Πριν από ένα μήνα δεν ανακοινώθηκαν οι νέες θέσεις γι’ αυτούς;Πρέπει ν’ αλλάξει η ποσόστοση.

  Αν μία σχολή παίρνει 300 άτομα το 10% είναι 30. Ποιος θα πρωτοπάρει μεταγγραφή;Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Σας παρακαλώ δώστε μεγαλύτερο ποσοστό.

  Όσο για τους πολύτεκνους ας πάνε μια φορά με το συρμό. Το κράτος φροντίζει για επιδόματα και λοιπές παροχές οι οποίες είναι αξιόλογες.

 • 12 Αυγούστου 2013, 18:09 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

  1.α. Ως ΜΟΝΟΓΟΝΟΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ελπίζω θέλω πιστεύω να θεωρηθεί- ενταχθεί ΚΑΙ αυτή που προκύπτει με Δικαστική Απόφαση για την Οριστική Επιμέλεια Τέκνου.
  Δυστυχώς στα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ συμπλήρωσης του ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ του γιού μου, αποκλείεται την ιδιότητα αυτήν και θεωρείται ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΟ αυτήν που προκύπτει από τον θάνατο γονέα.
  Τουτέστιν, ερμηνεία ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ και ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ.
  Δηλαδή, για να εθεωρείτο ο γιος μου Μονογονεϊκή Οικογένεια (λες και δεν ήταν), και να συμπεριλαμβανόταν στα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, έπρεπε «να φροντήσω» να πεθάνω ή ν αυτοκτονήσω προκειμένου να περιέλθει στην συνέχεια η επιμέλεια στην μητέρα και τότε να εντάξετε τον γιο μου, στα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ και να τύχει των ευεργετημάτων του Νόμου.
  ΑΤΟΠΟΝ ΣΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΟΝ!

 • 12 Αυγούστου 2013, 17:45 | Χρυσόγελος Μ

  Οι δήθεν διατάξεις περί μετεγγραφών μόνο ως κοροϊδία μπορεί να χαρακτηρισθούν, αφού δίνουν τις περισσότερες θέσεις στην επαρχία (ποσοστό 15%)!… Δεν αντιλαμβάνεται το Υπουργείο σας το δράμα των παιδιών μας, που δεν μπορούν πλέον καν να σπουδάζουν παρά μόνο εφόσον βρεθούν κοντά στις πατρικές οικίες; Δεκάδες θέσεων έμειναν κενές στην επαρχία, με τη διαδικασία της μεταφοράς θέσης φοιτητή του 2012 (πριν ένα μήνα) και τώρα πάλι τα ίδια, με απώτερο στόχο φυσικά, την ουσιαστική κατάργηση των μετεγγραφών. Όπως δε ανεγράφη και στα ΜΜΕ με τη διαδικασία αυτή, για 1η φορά είχε ως αποτέλεσμα φέτος παιδιά και υπερπολυτέκνων οικογενειών (με 7 και 13 αδέλφια!)να μην πάρουν Μετεγγραφή, παρότι το εισόδημα των ήταν χαμηλό..

  Η Συνομοσπονδία μας και πάλι ζητά: δικαίωμα μεταφοράς θέσης εισαγωγής σε όλους τους αιτούμενους πολύτεκνους φοιτητές κατά απόλυτη προτεραιότητα και χωρίς ποσόστωση. Δεν έχει κανένα κόστος, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην θεσπισθεί.

  Για το σκοπό αυτό, στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 34 του σχεδίου νόμου, πρέπει να προστεθεί 2η παράγραφος ως ακολούθως:

  «2. Όλοι οι επιτυχόντες πολύτεκνοι φοιτητές, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους εφόσον το επιθυμούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων ή στην πόλη που φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή τους, κατά την έννοια της υπ` αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β` 874) και της υπ` αριθ. 69066/Ε5/7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β` 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι θέσεις αυτές, είναι καθ` υπέρβαση του ποσοστού της παραγράφου 1.»