Άρθρο 42 – Τροποποίηση του άρθρου 189 του νόμου 4610/2019

Η περίπτωση β) της παρ. 3 του άρ. 189 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα εξής μέλη: αα) έναν (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ββ) τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γ.Α.Κ. γγ) ένα (1) μέλος της Εφορίας των Γ.Α.Κ. που υποδεικνύονται από αυτήν και δδ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής.»

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 02:37 | Αγγελική Σπυροπούλου

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Στις τροποποιήσεις και καταργήσεις άρθρων, εισηγούμαι να προστεθεί άλλη μια τροποποίηση στον ισχύοντα νόμο για τα ΑΕΙ, στον οποίο προβλέπεται μερική απαλλαγή διδακτικών καθηκόντων μόνον στον πρύτανη και στους αντιπρυτάνεις των ΑΕΙ, ενώ καταργείται σιωπηρά η δυνατότητα μερικής απαλλαγής για τους προέδρους τμημάτων ΑΕΙ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του 2530/97, που έχει καταργηθεί (τα άρθρα 1-12 άρθρα έχουν καταργηθεί) καθώς και στο νόμο 2817/2010, άρθρο 14, που επίσης έχει καταργηθεί με το άρθρο 81, του ν. 4001/11.

  Δεδομένου ότι ο φόρτος της προεδρίας ενός Τμήματος είναι πραγματικά τεράστιος, όπως είναι γνωστό, το να γίνεται όλη αυτή τη διοικητική εργασία συν τη συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα και επιτροπές ( π.χ. Σϋγκλητος) και να μην υπάρχει καμία απαλλαγή στις διδακτικές υποχρεώσεις είναι τουλάχιστον απάνθρωπο και αποθαρρύνει τους συναδέλφους, που εντωμεταξύ ασκούν και ερευνητικό έργο επιπλέον, από το να αναλάβουν τέτοιες θέσεις ή να φέρουν το διοικητικό έργο τους σε πέρας σωστά. Είναι αυτονόητη η απαλλαγή και συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και έως προσφάτως και της Ελλάδας. Μάλλον από λάθος καταργήθηκε η δυνατότητα αυτή, που τιμωρεί μάλλον παρά επιβραβεύει τους προέδρους για την υπηρεσία τους στα Τμήματά τους.

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 02:12 | Aγγελική Σπυροπούλου

  Στις τροποποιήσεις και καταργήσεις άρθρων του ισχύοντος νόμου για τα ΑΕΙ εισηγούμαι να προστεθεί άλλη μια τροποποίηση στον ν. 4001/11 στο άρθρο 81, στο οποίο προβλεπεται μερική απαλλαγή διδακτικών καθηκόντων μόνο στην πρύτανη και στους αντιπρυτάνεις των ΑΕΙ, ενώ καταργείται σιωπηρά η δυνατότητα μερικής απαλλαγής για τους προέδρους τμημάτων ΑΕΙ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του 2530/97, που έχει καταργηθεί (τα άρθρα 1-12 άρθρα έχουν καταργηθεί) καθώς και στο νόμο 2817/2010, άρθρο 14, που επίσης έχει καταργηθεί με άρθρο 81, του ν. 4001/11.

  Δεδομένου ότι ο φόρτος της προεδρίας ενός Τμήματος είναι πραγματικά τεράστιος, όπως είναι γνωστό, το να γίνεται όλη αυτή τη διοικητική εργασία συν τη συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα και επιτροπές ( π.χ. Σϋγκλητος) και να μην υπάρχει καμία απαλλαγή στις διδακτικές υποχρεώσεις είναι τουλάχιστον απάνθρωπο και αποθαρρύνει τους συναδέλφους που εντωμεταξύ ασκούν και ερευνητικό έργο επιπλέον, ως όφειλαν, από το να αναλάβουν τέτοιες θέσεις ή να φέρουν το διοικητικό έργο σε πέρας σωστά. Είναι αυτονόητη η απαλλαγή και συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμιοα του κόσμου και έως προσφάτως και της Ελλάδας. Μάλλον από λάθος καταργήθηκε η δυνατότητα αυτή, που τιμωρεί μάλλον παρά επιβρεβεύει τους προέδρους για το έργο τους.