Άρθρο 02 – Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε.

1. Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΕΘ.Α.Α.Ε.: α) συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανομή της χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. και β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
2. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. διασφαλίζει τη διαφάνεια της λειτουργίας της και αναρτά στην ιστοσελίδα της τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και τις αποφάσεις που λαμβάνει στο πλαίσιο της αποστολής της.
3. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. διατηρεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, διασυνδεδεμένο με τα αντίστοιχα των Α.Ε.Ι. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την άντληση και τη διαχείριση των δεδομένων της ανώτατης εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της, στο πλαίσιο της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. συμμετέχει ως μέλος ή συνεργάζεται σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή της. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και τις κατευθύνσεις (Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθύνσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας) που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education-ENQA).

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 08:41 | M. Ζουμπουλάκης

  Από το σχέδιο νόμου δε προκύπτουν οι λόγοι κατάργησης της ΑΔΙΠ. Τι από όλα προτέινονται εδώ δεν θα μπορούσαν να γίνουν με τη μεταρρύθμιση έστω του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου; Εχει το Υπουργείο στα χέρια στοιχεία που τεκμηριώνουν την αποτυχία της ΑΔΙΠ και δεν το γνωρίζουμε;

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 10:50 | Ηλίας Ράμμος

  Οι συντάκτες του σχεδίου νόμου στερούνται βασικών γνώσεων οργανωσιακού σχεδιασμού. Το mission ακόμα και δημόσιο τομέα δεν μπορεί να είναι τρεις παράγραφοι.Είναι δυνατόν να μπαίνει στην αποστολή της ΕΘΑΑΕ, ότι έχει πληροφοριακό σύστημα και συνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα των ΑΕΙ ή ότι συμμετέχει ως μέλος σε άλλους διεθνείς οργανισμούς!!! Χρήσιμα και τα δυο αλλά όχι για τη διατύπωση του mission.

  Η αποστολή της ΕΘΑΑΕ πρέπει να είναι ξεκάθαρη, σύντομη και περιεκτική, να εμπνέει και να παρακινεί τους εργαζόμενους, πρέπει να διατυπώνει το βασικό σκοπό του οργανισμού (ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και που πάμε). Στην ουσία απαντά στο ερώτημα τι κάνει ο οργανισμός για να επιτύχει το όραμά του. Υπάρχει πληθώρα βιβλίων και άρθρων με οδηγίες για την σύνταξη της αποστολής!

 • 8 Δεκεμβρίου 2019, 10:03 | Άλκιμος

  Η ΕΘ.Α.Α.Ε. δεν πληρεί τα κριτήρια συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο (Ένωση) για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education-ENQA) που αναφέρει η παρ. 4 γιατί δεν διαθέτει διοικητική αυτοτέλεια, καθώς το άρθρο 3 του παρόντος αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του/της Υπουργού Παιδείας !!

  Σημ. Τα κριτήρια αποδοχής μέλους της ENQA (https://enqa.eu/index.php/enqa-agencies/membership-criteria/) προβλέπουν τα εξής:
  3.3 INDEPENDENCE
  Agencies should be independent and act autonomously
  In considering the independence of an agency the following are important:Organisational indepen dence, demonstrated by official documentation (e.g. instruments of government, legislative acts or statutes of the organisation) that stipulates the independence
  of the agency’s work from third parties, such as higher education institutions, governments and other stakeholder organisations … (βλ. σελ. 22 στο https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf)

 • 6 Δεκεμβρίου 2019, 13:59 | Αγλαϊα Σταμπολτζή

  Σε όλες τις διατάξεις γίνεται λόγος για Α.Ε.Ι.
  Με την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε τι θα γίνει? Δεν πρέπει να παρθεί κάποια απόφαση για το μέλλον της ώστε να γνωρίζουν φοιτητές και προσωπικό σε τι είδους ίδρυμα ανήκουν και τι πτυχίο θα πάρουν φέτος (2019-20) αλλά και μετά?

  Ευχαριστώ πολύ