Άρθρο 14 – Πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση

1 Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση.
2. Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:
α) εγκρίνεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) περιλαμβάνει, ιδίως, μεσοπρόθεσμους στόχους, κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και
γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε όλες τις δράσεις εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.
3. Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία συντάσσουν τετραετές αναπτυξιακό πρόγραμμα και εφαρμόζουν τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που περιγράφονται στο επόμενο άρθρο.

  • 12 Δεκεμβρίου 2019, 14:28 | ΠΕΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

    Να περιληφθούν στις θεματικές που θα ενταχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση και η σεξουαλική αγωγή για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Επίσης μαθήματα διδακτικής επικοινωνίας και επαγγελματικής ηθικής στις σχολές παιδαγωγικής καταρτισης της χώρας. Για την δημιουργία ωριμων ανθρώπων προυπόθεση αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που τον αφορούν από την πρώιμη ηλικία έως την ενηλικίωσή του. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα μπορούσε να λειτουργήσει τόσο προληπτικά απέναντι στην κακοποίηση των παιδιών όσο και ουσιαστικά για την ομαλή ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος του ανθρώπου. Σε ότι αφορά την επικοινωνία θα έπρεπε να υπάρξει μια εξειδίκευση στο χώρο των παιδαγωγικών τμημάτων ώστε να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί διάφορες τεχνικές προσέγγισης του ψυχισμού του παιδιού.

  • 9 Δεκεμβρίου 2019, 11:13 | ΝΑΧ

    Για να είναι σε θέση το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, θα πρέπει Α) η ΕΘ.Α.Α.Ε. να είναι ανεξάρτητη, και Β) να υπάρχει άμεση συμμετοχή των ΑΕΙ της χώρας μέσω Πρυτανικών Συμβουλίων ή Συγκλήτων.
    Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς όπως αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία συντάσσουν τετραετές αναπτυξιακό πρόγραμμα και εφαρμόζουν τις σχετικές δράσεις….»