Άρθρο 34 – Συλλογικά όργανα εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύο εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως αρμόδιου φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΑΙΘ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξέτασης, έναν εκπρόσωπο του ΙΕΠ και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τους οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη του, τα αναπληρωματικά μέλη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
Η θητεία των μελών της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι τριετής εκτεινόμενη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους, από το έτος που αρχικά ανέλαβαν καθήκοντα.
Έργο της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι α) ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εξετάσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έχει υλοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα με βάση κατάλληλα όργανα μέτρησης, προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική στάθμη στις δεξαμενές δοκιμασιών υλικού πιστοποίησης, β) η μέριμνα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα, για τη διατήρηση της ικανοποιητικής στάθμης των ανωτέρω δοκιμασιών, γ) η εποπτεία λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων, δ) ο έλεγχος καταλόγου των υποψήφιων δομών για την ένταξη τους στο ειδικό Μητρώο των ΚΗΕ κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου φορέα σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους, ε) ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιμασιών πιστοποίησης που εισηγείται ο αρμόδιος φορέας, στ) ο έλεγχος και η έγκριση των σχετικών πινάκων επιτυχόντων από τα αρχεία αυτόματης βαθμολόγησης και η διαβίβαση τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κύρωση τους από τον Υπουργό και την απόδοση πιστοποιητικών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων αποτελούμενη από τρία μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της, τα αναπληρωματικά μέλη αυτής καθώς και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι για ένα έτος.
Έργο της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων είναι η προετοιμασία και η εποπτεία των διαδικασιών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων και η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων οργάνωσης που ενδεχομένως ανακύπτουν.
3. Σε κάθε ΚΗΕ ορίζεται, με απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από έναν διοικητικό υπεύθυνο, έναν τεχνικό υπεύθυνο, έναν επόπτη και έναν επιτηρητή με τον αναπληρωτή του ανά αίθουσα εξεταστικού κέντρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της.
Έργο της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του εξεταστικού κέντρου κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.