Άρθρο 32 – Θέσπιση-δικαιούχοι συμμετοχής

1. Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ), το οποίο χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα.
2. Το ΚΠΠ πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του ΠΔ 50/2001(Α΄39). Το ΚΠΠ δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.
3. Στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΠ μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

  • 8 Δεκεμβρίου 2019, 11:01 | Αθηνά

    Βλέπω πολύ θετικά τη θέσπιση του ΚΠΠ. Εφόσον η γνώση Η/Υ θεωρείται απαραίτηση ή ζητείται από ΑΣΕΠ κλπ, πρέπει να υπάρχει και δημόσιος φορέας που να την πιστοποιεί, εκτός από ιδιωτικούς.