Άρθρο 06 – Αρμοδιότητες Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. έχει τη γενική εποπτεία για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εκπροσωπεί την ΕΘ.Α.Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως,
β) συγκαλεί το Ανώτατο Συμβούλιο και το Σ.Α.Π. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους,
γ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π.,
δ) επιβλέπει την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων και του συνολικού έργου της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
ε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π.
στ) διορίζει τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π., τον Γενικό Διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της ΕΘ.Α.Α.Ε.