Άρθρο 04 – Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε.

1. Συνιστάται Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Αρχής. Το Σ.Α.Π. αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου ως Πρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Π. επιλέγεται από τα μέλη του, με ψηφοφορία που διεξάγεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του.
β) έξι μέλη που είναι μέλη ΔΕΠ, με εξειδίκευση στους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους:
i. Ανθρωπιστικών επιστημών ή Καλών Τεχνών,
ii. Νομικών, Πολιτικών ή Κοινωνικών επιστημών,
iii. Επιστημών Υγείας ή Βιολογίας,
iv. Αγροτοδιατροφικών επιστημών ή Γεωτεχνικών Επιστημών,
v. Μηχανικών,
vi. Φυσικών επιστημών, Μαθηματικών ή Πληροφορικής.
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών που επιλέγεται από το Ανώτατο Συμβούλιο με κλήρωση μεταξύ των φοιτητών που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φοιτητών που τηρεί και ενημερώνει η Αρχή.
δ) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που προτείνεται από κοινού από τα επιμελητήρια αυτά.
2. Οι καθηγητές-μέλη του Σ.Α.Π. είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Για την επιλογή των μελών του Σ.Α.Π., ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. προκηρύσσει με δημόσια προκήρυξη τις θέσεις και συγκροτεί τριμελή επιτροπή επιλογής ή οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής και δύο εξωτερικά μέλη, ανά γνωστικό αντικείμενο, καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιτροπή συντάσσει αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με βάση το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης και συλλογικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι., καθώς και από το σχετικό επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο. Ο Πρόεδρος κοινοποιεί στους πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Αν τα τρία τέταρτα των Πρυτάνεων εκφράσουν αντιρρήσεις για συγκεκριμένη υποψηφιότητα, εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης και τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος. Το Σ.Α.Π. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού των μελών του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση μη συμμετοχής φοιτητή ή μη υπόδειξης κοινού εκπροσώπου του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η απαρτία του Σ.Α.Π. για τη νόμιμη συγκρότηση και τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα υπολογίζεται επί των λοιπών ορισθέντων μελών του.
3. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι τετραετής και των μελών πενταετής, εξαιρουμένου του προπτυχιακού φοιτητή, η θητεία του οποίου είναι μονοετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Σ.Α.Π. για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. Η θητεία των μελών του Σ.Α.Π. ανανεώνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας του. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι τρεις καθηγητές-μέλη του Σ.Α.Π. διορίζονται με κλήρωση για θητεία πέντε ετών, ενώ οι υπόλοιποι καθηγητές-μέλη για θητεία τριών ετών. Οι επόμενοι διορισμοί και ανανεώσεις της θητείας των μελών του Σ.Α.Π. γίνονται κανονικά για πλήρη θητεία. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Σ.Α.Π., διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Σ.Α.Π. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από τη λήξη της θητείας τους.
4. Ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Σ.Α.Π. λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Π. Το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων που προβλέπεται στην περ. ε) του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 15:13 | Μάριος Κουράκης

  Δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί ο κλάδος των διοικητικών και οικονομικών επιστημών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες τμήματα στα ελληνικά ΑΕΙ που θεραπεύουν τέτοια γνωστικά αντικείμενα. Ο δε κλάδος των Νομικών, Πολιτικών ή Κοινωνικών επιστημών καλύπτει εξίσου μεγάλο εύρος προγραμμάτων σπουδών, που είναι αδύνατο να παρακολουθεί μόνο ένας εκπρόσωπος τα θέματα αυτά και να αναλάβει και τις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες. Εδώ έχετε ξεχωριστή κατηγορία για τις αγροδιατροφικές ή γεωτεχνικές επιστήμες!

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 23:59 | Ιωάννης

  Για μια ουσιαστική αξιολόγηση και πιστοποίηση, που θα μπορέσει να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση των Α.Ε.Ι., θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των μελών του συμβουλίου.
  1. Ένα σημαντικό βασικό προσόν θα πρέπει να αποτελεί το επίπεδο γνώσεων τους στις βασικές αρχές πιστοποίησης. Για να αλλάξει κάτι, δεν θα πρέπει να αποτελεί συνεκτιμώμενο κριτήριο επιλογής η συμμετοχή κατά το παρελθόν σε επιτροπές αξιολόγησης και συλλογικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι.
  2. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών θα πρέπει να επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των αριστούχων, κανονικών φοιτητών και όχι του συνόλου.
  3. Γιατί να λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Π. ; Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η τακτική. Μόνο οδοιπορικά έξοδα θα πρέπει να λαμβάνουν.

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 18:19 | Μενέλαος Ζαφράκας

  Άρθρο 4, Παράγραφος 1, εδάφιο γ): Για τον εκπρόσωπο των φοιτητών θα πρέπει να προβλεφθεί εάν θα πρόκειται για προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή ή και υποψήφιο διδάκτορα και το σημαντικότερο εάν θα έχει δικαίωμα ψήφου.
  Μενέλαος Ζαφράκας, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Μαστολογίας-Χειρουργικής Μαστού, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

 • 15 Δεκεμβρίου 2019, 18:16 | Μενέλαος Ζαφράκας

  Άρθρο 4, Παράγραφος 1, εδάφιο δ): Ο κοινός εκπρόσωπος του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού ή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να προέρχεται και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Επίσης θα πρέπει να εξειδικευτεί ο τρόπος που τα Επιμελητήρια και ο ΠΙΣ θα ορίζουν τον κοινό τους εκπρόσωπο (π.χ. με μία σειρά, για συγκεκριμένο χρόνο για τον κάθε φορέα κλπ).
  Μενέλαος Ζαφράκας, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Μαστολογίας-Χειρουργικής Μαστού, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος