Άρθρο 05 – Κωλύματα και ασυμβίβαστα

1. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου ή του Σ.Α.Π. είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα και Προέδρου Τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι.
2. Δεν μπορεί να οριστεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου ή μέλος του Σ.Α.Π. ή Γενικός Διευθυντής όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως εκάστοτε ισχύουν. Από την ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, μέλους του Ανωτάτου Συμβουλίου ή μέλους του Σ.Α.Π. ή Γενικού Διευθυντή εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευθύνη του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου, των μελών του Σ.Α.Π, του Γενικού Διευθυντή, καθώς και του προσωπικού της Αρχής, ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε.

  • 18 Δεκεμβρίου 2019, 09:32 | Μ.Παππά

    Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει αναφορά για την αξιοποίηση των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, ιδιαίτερα όσων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα (διδακτορικούς τίτλους, δημοσιεύσεις, ερευνητικό έργο. Σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει το φαινόμενο του brain drain και αναζητά την συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατα εκπαίδευση, νομοθετικές δράσεις για την αξιοποίηση αλλά και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

  • 9 Δεκεμβρίου 2019, 14:16 | Βασίλης Αλαμάνος

    Για λόγους διαφάνειας η τετραετής θητεία Προέδρου και η πενταετής του Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να είναι μη ανανεώσιμες με πρόνοια ολιγόμηνης παράτασης (π.χ. 6 μήνες) μέχρι το διορισμό αντικαταστάτη.