Άρθρο 28 – Δημόσιες συμβάσεις

Η παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017, όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υποπαρ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι απαιτούμενες πράξεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Συγκεκριμένα:
α. Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης προγράμματος/έργου συνοδευόμενο από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης.
β. Εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η απόφασης έγκρισης ή αναμόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου.
γ. Για δαπάνη που αφορά σύναψη δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς εφόσον το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..»

 • 6 Δεκεμβρίου 2019, 21:08 | Κώστας

  α. Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης προγράμματος/έργου συνοδευόμενο από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης.
  β. Εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η απόφασης έγκρισης ή αναμόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου.

  να αντικατασταθεί όπως παρακάτω

  α. Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης προγράμματος/έργου συνοδευόμενο από τον συνοπτικό προϋπολογισμό του έργου
  β.Εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η απόφασης έγκρισης ή αναμόρφωσης του συνοπτικού προϋπολογισμού του έργου.