Άρθρο 01 – Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Η ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που ιδρύθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) και μετονομάστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/2011 (Α΄195), μετονομάζεται σε «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.) με διεθνή ονομασία «National Authority for Higher Education» (N.A.H.E.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. H ΕΘ.Α.Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, κυρώνεται ο Οργανισμός της ΕΘ.Α.Α.Ε., ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών και του προσωπικού της.

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 16:07 | Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών

  Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. θα πρέπει να είναι η προσβασιμότητα των φοιτητών με οπτική αναπηρία, φυσική, ψηφιακή κλπ., στις δομές, στις υπηρεσίες, στις ιστοσελίδες και στις βιβλιοθήκες τους.
  Στη συνέχεια παραθέτουμε σειρά προτάσεων που εξειδικεύουν την προσβασιμότητα και διευκολύνουν τη φοίτηση ατόμων με προβλήματα όρασης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Επίσης, δεδομένου ότι στο σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται και άλλες διατάξεις που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς να αφορούν αποκλειστικά τη δομή και λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης ζητούμε να περιληφθούν και διατάξεις που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι οποίες επιβάλλεται να νομοθετηθούν άμεσα:
  1) Δημιουργία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.
  2) Δημιουργία γραφείων υποδοχής αναπήρων φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Χώρας, τα οποία θα αναλαμβάνουν τη στήριξη του φοιτητή από την εγγραφή μέχρι την αποφοίτησή του σε όλους τους τομείς, φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα, παροχή συγγραμμάτων, επικοινωνία με τους καθηγητές, εφοδιασμό των διανεμόμενων σημειώσεων σε προσβάσιμη μορφή κ.λπ.
  3) Παροχή δωρεάν κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού για τυφλούς και με προβλήματα όρασης σπουδαστές και φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικά laptop και λογισμικού ανάγνωσης οθόνης.
  4) Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή Daisy ή άλλη προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε φοιτητή ή σπουδαστή με οπτική αναπηρία. Επειδή η συνθετική φωνή στην ελληνική γλώσσα δεν έχει χρηματοδοτηθεί ώστε να φτάσει στα επίπεδα ανταγωνισμού της φυσικής φωνής, καθώς και της ορθής ανάγνωσης ξενόγλωσσων λέξεων και ονομάτων μέσα σε ελληνικό κείμενο, η μορφή αυτή δεν προτιμάται εκτός εάν ο μαθητής δηλώσει ρητά ότι εξυπηρετείται με το μορφότυπο αυτό βιβλίου.
  5) Πρόβλεψη για φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα των τυφλών και με χαμηλή όραση φοιτητών και σπουδαστών στους χώρους διδασκαλίας, στις βιβλιοθήκες και στις ιστοσελίδες των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
  6) Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης στις εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσαυξάνεται κατά 50% για τους τυφλούς ή με πρόβλημα όρασης φοιτητές. Επίσης, τον τρόπο εξέτασης σε γραφή Braille ή με τη χρήση Η/Υ ή προφορικά, θα πρέπει να τον επιλέγει ο τυφλός φοιτητής, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δυνατότητές του, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση.
  7) Συμπλήρωση από τα άτομα με αναπηρία που εισάγονται με ποσοστό 5% στα Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. του αναγκαίου μηχανογραφικού την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο με τους λοιπούς υποψήφιους, σε φόρμα απόλυτα προσβάσιμη για άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να μη χάνεται άδικα το πρώτο εξάμηνο των σπουδών και σε καμία περίπτωση να μην επαναληφθεί το επαίσχυντο φαινόμενο αποκλεισμού υποψηφίων με αναπηρία από την εισαγωγή σε Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. της Χώρας, όπως συνέβη άλλες χρονιές.
  8) Σχετικά με τις μετεγγραφές, πρόβλεψη για την περίπτωση των φοιτητών με προβλήματα όρασης οι οποίοι, ενώ εισήχθησαν μέσω εισαγωγικών εξετάσεων σε σχολές Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι., βάσει πιστοποίησης της αναπηρίας από αρμόδιο ΚΕΠΑ, απέκτησαν οπτική αναπηρία κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Οι ως άνω να μετεγγράφονται χωρίς άλλα κριτήρια στο κοντινότερο του τόπου κατοικίας τους σχετικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Επιπλέον, πρόβλεψη για τους φοιτητές που ο ένας ή και οι δύο γονείς τους αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω να μετεγγράφονται ομοίως χωρίς άλλα κριτήρια στο κοντινότερο του τόπου κατοικίας τους σχετικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθούν τους γονείς τους στην καθημερινότητά τους.
  9) Ένταξη στα τμήματα ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας υποχρεωτικών μαθημάτων για την ψυχολογία των ατόμων με αναπηρία και δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος με το ως άνω αντικείμενο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση.
  10) Ένταξη στα προπτυχιακά προγράμματα των Παιδαγωγικών Σχολών και των Σχολών Προσχολικής Αγωγής μαθημάτων για τη διδασκαλία μαθητών με αναπηρία.
  11) Δημιουργία δωρεάν μεταπτυχιακού τμήματος σε Α.Ε.Ι. για την μετεκπαίδευση παιδαγωγών, με παροχή εξειδίκευσης σε μία μόνο αναπηρία, ώστε η εξειδίκευση να είναι στοχευμένη και η παρεχόμενη συνδιδασκαλία να καταστεί απολύτως επαρκής για κάθε διαφορετική κατηγορία φοιτητή με αναπηρία ή τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων ειδικής αγωγής, ώστε οι φοιτητές από το τρίτο έτος να εξειδικεύονται στην εκπαίδευση μίας και μόνο συγκεκριμένης αναπηρίας.
  12) Ουσιαστική πρόβλεψη με τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για την εξειδίκευση πτυχιούχων στην ειδικότητα ΠΕ 31 Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης και πρόβλεψη πρόσληψης εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής από το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη των τυφλών μαθητών και φοιτητών, από την πρώιμη παρέμβαση μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στα ΚΕΣΥ.
  13) Ως προς την τοποθέτηση εκπαιδευτικών Α.με.Α. με ποσοστό 67% και άνω να προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση μοριοδότησή τους με κοινωνικά κριτήρια κατά την πρόσληψή τους σε ΣΜΕΕ, καθώς και κατά προτεραιότητα πρόσληψη στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό 10%. Το ίδιο να ισχύσει και για τους διορισμούς του Ε.Ε.Π.
  14) Πρόβλεψη για μειωμένα δίδακτρα στους τυφλούς φοιτητές και φοιτητές με πρόβλημα όρασης στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και πρόβλεψη αυξημένου ορίου εισοδήματος για τη λήψη τυχόν υποτροφίας, δεδομένου ότι κατά την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών χρήζουν της βοηθείας τρίτου προσώπου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ερευνητικό έργο.

 • 16 Δεκεμβρίου 2019, 01:03 | Μενέλαος Ζαφράκας

  Είναι απαραίτητο η ΕΘ.Α.Α.Ε. να εδρεύει στην Αττική και μάλιστα στην Αθήνα; Πρέπει οι Ανεξάρτητες Αρχές να εδρεύουν στην πρωτεύουσα ενός κράτους; Αν εδρεύουν στην πρωτεύουσα ενός κράτους κατά πόσο αυτό ενισχύει την ανεξαρτησία τους από την κεντρική κυβέρνηση; Στη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πολύ εύκολο να επιλεγεί ως έδρα Ανεξάρτητης Αρχής οποιαδήποτε πόλη, ειδικά σε ένα κράτος που αναζητά τη διοικητική αποκέντρωση. Υπάρχουν πολλές επιλογές πέρα από την Αττική και την Αθήνα, ιδιαίτερα πόλεις σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές: στη Μακεδονία (κυρίως η Θεσσαλονίκη ως έδρα Πανεπιστημίων με μεγάλο αριθμό φοιτητών), στη Θράκη, στο Αιγαίο και (τώρα πλέον) στην Κρήτη.
  Μενέλαος Ζαφράκας, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Μαστολογίας-Χειρουργικής Μαστού, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

 • 9 Δεκεμβρίου 2019, 11:01 | ΝΑΧ

  Ο ορισμός του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου δεν θα πρέπει να ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε πολιτική. Δεν πρέπει να ελέγχεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας ή και την εκάστοτε κυβέρνηση.
  Η εκλογή των μελών του μπορεί π.χ. να γίνεται από την Σύνοδο των Πρυτάνεων ανά τετραετία, και όχι ταυτόχρονα με τις πρυτανικές εκλογές, και ο πρόεδρος να επιλέγεται ένας από τα μέλη του Συμβουλίου.

 • 9 Δεκεμβρίου 2019, 00:25 | Αλέξανδρος Ελευθεριάδης

  Η ΕΘ.Α.Α.Ε., εν αντιθέσει με την Α.Δ.Ι.Π., θα λαμβάνει υπόψη σημαντικές κοινωνικές παραμέτρους όπως η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η αναγκαιότητα ύπαρξης όλων των επιστημών σε τουλάχιστον ένα τριτοβάθμιο Ίδρυμα;
  Αναφέρομαι στην (εκ και επί Γαβρόγλου) κατάργηση του (μοναδικού) τμήματος και της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου που άφησε τον τόπο χωρίς ακαδημαϊκή εκπροσώπηση μιας εκ των πιο εκλεπτυσμένων και προσοδοφόρων επιστημών στον πολιτισμένο κόσμο.

 • 8 Δεκεμβρίου 2019, 09:53 | Άλκιμος

  Ο τρόπος ορισμού του Προέδρου και των μελών της ΕΘ.Α.Α.Ε. του άρθρου 3 του παρόντος σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αυτοτέλεια της, ούτε την λειτουργία της ως πραγματικής Αρχής. Στην ουσία πρόκειται για διορισμένη (και απόλυτα ελεγχόμενη) επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας.

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 14:23 | Παλαιοί Υποψήφιοι

  Αφού αντικείμενο του νέου φορέα είναι τα Α.Ε.Ι και κύριο συστατικό των Α.Ε.Ι είναι οι φοιτητές, φοιτητές που εισάγονται, το μεγαλύτερο ποσοστό με Πανελλαδικές , θα θέλαμε να σας επικοινωνήσουμε ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες πολίτες και άπτεται της αναβάθμισης της Παιδείας και του συστήματος εισαγωγής, που καλός η κακός, είναι η ρίζα που επηρεάζει στο σύνολο του, το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

  Αυτό είναι η επαναφορά της κατηγορίας 10%, χωρίς νέα εξέταση, στην προ του 2011 μορφή του , με την άρση περιορισμού 2 ετών στην δυνατότητα συμμετοχής, από τους παλαιούς υποψηφίους που έχουν εξεταστή από το 2001 ή το 2010.

  Συγκεκριμένα , από την στιγμή που καταργήθηκε η ψευτό-Ελεύθερη πρόσβαση, η οποία απέκλειε όλους όσους είχαν απολυτήριο προ του 2020 , ήρθε η στιγμή να υλοποιηθεί το αίτημα , για το οποίο όποιος Υπουργός Παιδείας , Κυβέρνηση και κόμμα, δεν το πραγματοποίησε αλλά κώφευσε σε αυτό, δεν επανεκλέχθηκε, δεν ξανακυβέρνησε, δεν πέτυχε καλά ποσοστά.

  Διότι παρά την ψευδή δικαιολογία των υπηρεσιακών και ορισμένων κομματικών, πως η επαναφορά της συμμετοχής όλων είναι μη ισότιμη, ισχύει το ακριβές αντίθετο.

  Η μη συμμετοχή όλων όσων έχουν δώσει πανελλαδικές, είναι μη ισότιμη και καταστρατηγεί την Συνταγματική επιταγή, για ίσες ευκαιρίες.

  Η συγκεκριμένη πρόβλεψη, είναι στο πνεύμα των προηγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, της Ευρώπης ,ΗΠΑ, Αυστραλίας, για κατοχύρωση βαθμολογίας και την δυνατότητα χρήσης αυτής όποτε και όταν το θελήσει ο κάτοχος αυτής.

  Κάτι που ισχύει και στον ΑΣΕΠ, όταν αποδέχεται την βαθμολογία τίτλων, από διαφορετικά έτη και με διαφορετικούς τρόπους απόκτησης.

  Κάτι που ισχύει στα ΑΕΙ, για συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά.

  Κάτι που ισχύει στα ξένα πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, για τους Έλληνες πολίτες.

  Κάτι που ίσχυσε μέχρι το 2011 , χωρίς προβλήματα και προσφυγές.

  Και κάτι που πρέπει να ισχύσει εκ νέου, από φέτος και στο διηνεκές, γιατί θα καταστήσει το σύστημα εισαγωγής, λίγο καλύτερο, λίγο αξιόπιστο, λίγο ποιο κοινωνικό και αποτελεσματικό.

  Ειδικά όταν ο Έλληνας πολίτης και η Ελληνική πολιτεία, ξοδεύουν έναν τεράστιο πακτωλό χρημάτων, για τις πανελλαδικές και στην συνέχεια αυτή η βαθμολογία να αχρηστεύετε, έπειτα από 2 έτη , ένα περιορισμό αβάσιμο, αψυχολόγητο, αντικοινωνικό, άνισο.

  Άρα ελπίζουμε, πιστεύουμε και , γιατί όχι στα πλαίσια των δικαιωμάτων των πολιτών, απαιτούμε, να υπάρξει ξανά η δυνατότητα συμμετοχής στην κατηγορία 10% σε όλους τους παλαιούς υποψηφίους εισαγωγής στην Τριτοβάθμια, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και με μόνη αποδεκτή αλλαγή, τον διαχωρισμό σε αυτούς που εξετάστηκαν σε 6 ή 4 μαθήματα και στο να ζητείτε η επανεξέταση σε αθλητικές δοκιμές και ίσως ειδικά μαθήματα, έπειτα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όπως ίσχυε μέχρι το 2011.

  Είμαστε στην διάθεση σας για πληρέστερη τεκμηρίωση, για οτιδήποτε και θα ήμαστε σε συνεχή επικοινωνία μέχρι την αλλαγή και νομοθέτηση της νέας μορφής του 10%, ελπίζουμε το συντομότερο, με τη δική σας υποστήριξη και βοήθεια.

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 13:54 | Χριστοφορος

  Καθιερωστε Ηλεκτρονική Ψηφοφορια ΑΜΕΣΑ σε ΦΣ και εκλογες

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 10:25 | Ιωάννης

  Είναι αναγκαίο να καταργηθούν οριστικά οι φοιτητικές παρατάξεις από τα πανεπιστήμια! Πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθούν οριστικά και ολοκληρωτικά οι φοιτητικές-κομματικές παρατάξεις από τα πανεπιστήμια… Είναι ένας λόγος για να ντρέπεται κανείς που είναι φοιτητής στην Ελλάδα…

  Για παράδειγμα, οι παρατάξεις με φοιτητές που παριστάνoυν τους αγωνιστές και τους επαναστάτες, είναι παρατάξεις για κλάματα… Παριστάνουν τους αγωνιστές, ενώ αυτό που κάνουν είναι να βρίζουν όποιον γουστάρουν, και να εκφοβίζουν όποιον διαφωνεί με τις απόψεις τους. Ακόμα και σωματική βία ασκούν, αν το αποφασίσουν. Θεωρούν ότι μόνο οι δικές τους απόψεις είναι σωστές. Κάνουν γενική συνέλευση και απoφασίζουν κατάληψη όλης της σχολής, επειδή αυτό ψήφισαν 100 άτομα. Απαγορεύουν λοιπόν σε εκατοντάδες, ή ακόμα και χιλιάδες, φοιτητές να κάνουν μάθημα επειδή έτσι γουστάρουν αυτοί. Νομίζουν ότι θα αλλάξει ο κόσμος και θα βελτιωθεί η κοινωνία επειδή μερικές σχολές βρίσκονται σε κατάληψη και δεν διεξάγονται μαθήματα, και επειδή σε όλους τους τοίχους υπάρχουν γκράφιτι και χαζά συvθήματα… Νομίζoυv ότι τόσo εύκολα αλλάζει η κοινωνία… Επίσης οι συγκεκριμένοι φοιτητές θεωρούν ότι δεν είναι καθόλου κακό το να εισβάλλουν στο γραφείο ενός καθηγητή και να διαλύσουν ό,τι βρουν εκεί μέσα, απλώς επειδή τον αντιπαθούν ή επειδή έχουν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις από αυτόν. Πιστεύουν πως τα πανεπιστήμια είναι χώροι στους οποίους απαγορεύεται να μπει η αστυνομία, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μπουν όλοι οι εγκληματίες, οι κλέφτες, οι διαρρήκτες, οι πορτοφολάδες, οι vapκωμavείς και οι έμποροι vapκωτικώv.

  Επιπλέον, μεγαλύτερη ηλιθιότητα παγκοσμίως από αυτή την ιστορία με το άσυλο στα Ελληνικά πανεπιστήμια αποκλείεται να υπάρχει… Δηλαδή τα πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητα κράτη στα οποία επιτρέπεται να μπουν όλοι οι εγκληματίες, οι κακoποιοί, οι βιaστές και οι έμπoροι ναpκωτικών, αλλά απαγορεύεται να μπει η αστυνομία… Καμία άλλη χώρα παγκοσμίως δεν έχει άσυλο στα πανεπιστήμια.. Καμία!!! Όλες αυτές οι χώρες που δεν έχουν άσυλο είναι δικτατορικές? Φασιστικές? Ή μήπως ο πληθυσμός τους είναι τόσο παλαβός και δεν μπόρεσε να σκεφτεί κάτι τόσο «έξυπνο» όπως το άσυλο????
  Οι αναρχικοί είναι αντίθετοι με την εκπαίδευση. Υποστηρίζουν τις καταστροφές, τις ληστείες, το κάψιμo τραπεζών, καταστημάτων και πανεπιστημίων… Επίσης, οι αναρχικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να βρίζουν, να γιαουρτώνουν, να χτυπούν, και να τραυματίζουν όποιον θέλουν, απλώς επειδή έτσι γουστάρουν. Οι αναρχικοί υποστηρίζουν ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι χώροι εγκληματικότητας, καταστροφών, διαppήξεων, και διακίvησης vαpκωτικών….

  Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι λοιπόν, για να σταματήσουν τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα να είναι χώροι εγκληματικών πράξεων, καθώς και χώροι κομματικής προπαγάνδας… Πρέπει να καταργηθούν όλες ανεξαιρέτως οι φοιτητικές-κομματικές παρατάξεις… Και πρέπει επίσης οι αποφάσεις στις φοιτητικές συνελεύσεις στα πανεπιστήμια να λαμβάνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία… Έτσι θα σταματήσουν να αποφασίζουν 100 άτομα μόνο για λογαριασμό χιλιάδων φοιτητών, και να απαγορεύουν σε χιλιάδες φοιτητές να κάνουν μάθημα…