Άρθρο 44 – Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ισχύουν από 1.1.2020.
2. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 14 Δεκεμβρίου 2019, 14:23 | Δημήτρης Ζώης

    Πρόσθετο άρθρο για τους Λέκτορες

    Οι υπηρετούντες Λέκτορες στα Πανεπιστήμια να λαμβάνουν από 1.1.2017 για Επίδομα Διδασκαλίας & Έρευνας το 70% αυτού του Καθηγητή δηλ. 350€ τον μήνα κατ’ αναλογία του ίδιου επιδόματος για τις υπόλοιπες βαθμίδες ΔΕΠ (Αναπληρωτής Καθηγητής 85%, Επίκουρος Καθηγητής 75%)επειδή από 1.1.2017 λαμβάνουν 250€ τον μήνα σύμφωνα με το μισθολόγιο ΔΕΠ, (Ν.4472/2017, άρθρο 131, παρ. 1.Α.α.iv) ενώ τα μέλη Ε.Ε.Π. (Διδάκτορες) παίρνουν ήδη 300€ από 1.1.2017 (Ν.4490/2017, άρθρο δέκατο, παρ. 5). Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη φορά από την ισχύ Ειδικού Πανεπιστημιακού Μισθολογίου μελών ΔΕΠ (δηλ. Ν.1517/1985, Ν.2530/1997 & Ν. 3205/2003), που επίδομα βαθμίδος μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ορίζεται χαμηλότερα από αντίστοιχο επίδομα άλλης βαθμίδας με συναφές μισθολόγιο.