Άρθρο 08 – Αρμοδιότητες Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης

1. Το Σ.Α.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές τους μονάδες και πιστοποιεί εάν πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,
β) πιστοποιεί το αργότερο κάθε πέντε έτη την ποιότητα:
αα) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι.,
ββ) των προγραμμάτων σπουδών των τριών κύκλων ανώτατης εκπαίδευσης, των προγραμμάτων δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και των προγραμμάτων συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
γ) πιστοποιεί τα νέα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από σχετικό αίτημα των οικείων Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών τους μονάδων.
δ) διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων όπως, ιδίως, για τη στρατηγική διεθνοποίησης, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε Α.Ε.Ι., τη διασφάλιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και δια βίου μάθησης.
2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, το Σ.Α.Π.
α) συγκροτεί, προγραμματίζει και συντονίζει τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.),
β) τηρεί και ενημερώνει Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και Μητρώο Φοιτητών, αποτελούμενο από τους φοιτητές που είναι μέλη των ΜΟ.ΔΙ.Π των Α.Ε.Ι.
γ) μεριμνά για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τα Α.Ε.Ι. με ενιαίο και αυτοματοποιημένο τρόπο, σε συνεργασία με τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και τηρεί το μητρώο των αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων
δ) εκπονεί μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή του ή τις αναθέτει σε άλλους φορείς,
ε) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες τους στο σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης,
στ) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ζ) αποφασίζει την αναβολή ή αναστολή της αξιολόγησης και πιστοποίησης ενός προγράμματος σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτημα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση.

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 21:59 | Ιωάννης

  Για την βελτίωση της αξιοπιστίας μιας αξιολόγησης θα πρέπει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης να περιλαμβάνεται η δυνατότητα να δέχεται και να εξετάζει άμεσα κάθε είδους καταγγελίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην σαφέστερη εκτίμηση των απαραίτητων δεδομένων που θα συλλέγει από τα Α.Ε.Ι

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 18:10 | Nikos Benos

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

  Καταρχήν συγχαρητήρια για τη μέχρι τώρα προσπάθειά σας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και βέβαια για το παρόν σχέδιο νόμου.
  Κατά τη γνώμη μου η πιστοποίηση νέων προγραμμάτων σπουδών καθώς και η έγκριση λειτουργίας τους θα πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του Σ.Α.Π μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του οικείου ΑΕΙ σύμφωνα με τα κριτήρια του ΕΘ.Α.Α.Ε. χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, που δε διαθέτει την τεχνογνωσία για να επιτελέσει αυτήν την αποστολή.

  Με εκτίμηση,
  Νίκος Μπένος