Άρθρο 24 – Προϋπολογισμός

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Καμία δαπάνη δεν μπορεί να αναληφθεί ή να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει το εγκεκριμένο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (αρχή της καθολικότητας).»
2. Η παρ. 13 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «13. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ορίου δαπανών, της ανάληψης υποχρεώσεων, της δέσμευσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού, των υποχρεώσεων και της εξόφλησής τους τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 5α του άρθρου 58, συνοπτικό Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στο Μητρώο Δεσμεύσεων τηρούνται, για τον συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. αλλά και για κάθε έργο που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατ` ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες τα ακόλουθα: ο εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός, οι αναμορφώσεις του, η διαμόρφωσή του, οι ανειλημμένες δεσμεύσεις (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τροποποιήσεις της), το συνολικό ποσό των δαπανών ανά κατηγορία προϋπολογισμού βάσει τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου, οι εξοφληθείσες δαπάνες, οι απλήρωτες υποχρεώσεις, οι εκκρεμείς δεσμεύσεις και το ποσό που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο μέρος του προϋπολογισμού.».
3. Η παρ. 17 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί ο προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Για έργα/προγράμματα που δεν έχουν καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης, ο προϋπολογισμός αυτών συντάσσεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με την παρ. 9. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου και προγράμματος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων και αφορά όλη τη διάρκεια του έργου, που μπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Για τα έργα/προγράμματα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους συντάσσεται: α) συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη διάρκεια του έργου, ο οποίος είναι δημοσιονομικά ουδέτερος, χωρίς να απαιτείται επιμέρους κατανομή των κονδυλίων στα έτη, καθώς και β) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους σύμφωνα με την παρ. 9.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Για κάθε έργο/πρόγραμμα η αναλαμβανόμενη οικονομική υποχρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.»
5. Η παρ. 19 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «19. Ο εγκεκριμένος αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός κάθε έργου δύναται να αναμορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους με αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΠΟΥ και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται, και β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονομικού έτους, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνη γνώμη του ΠΟΥ, εφόσον οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες που εκτελέστηκαν εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου υπερβαίνουν τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 62.»
6. Στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 προστίθενται παράγραφοι 20, 21και 22 ως εξής:
«20. Ο εγκεκριμένος συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου αναμορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οποτεδήποτε με αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΠΟΥ και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται και β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονομικού έτους, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνη γνώμη του ΠΟΥ, εφόσον η αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού της περίπτωσης β΄ της παρ. 19 επηρεάζει το συνολικό συνοπτικό προϋπολογισμό.
21. Δαπάνες έργων νόμιμες οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον φορέα χρηματοδότησης μη επιλέξιμες, δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό άλλου έργου/προγράμματος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ότι είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού του έργου που πρόκειται να βαρύνουν, β) ότι οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες στο έργο αυτό και γ) ότι συμφωνεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. Η μεταφορά της δαπάνης πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
22. Στο πλαίσιο έργου/προγράμματος Επιστημονικού Υπευθύνου μπορεί να εκτελούνται εξειδικευμένες εργασίες για τις ανάγκες άλλου έργου/προγράμματος του ιδίου ή άλλου Επιστημονικού Υπευθύνου έναντι αποζημίωσης του κόστους που αυτές επιφέρουν, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών.».
7. Η παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να αναμορφώνεται σε μηνιαία βάση, κατά τη διάρκεια του έτους, με απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. και με την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 60, ενσωματώνοντας τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρ.19 του άρθρου 60. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενημερώνει τον Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων για κάθε αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε..»

 • 12 Δεκεμβρίου 2019, 22:19 | Ρίκος

  Αν δεν φύγουν οι ΕΛΚΕ από το δημόσιο λογιστικό, δουλειά δε γίνεται. Οι ΕΛΚΕ ιδρύθηκαν για να δώσουν μεγαλύτερη διαχειριστική διευκόλυνση από τη δ/νση οικονομικού των πανεπιστημίων και έχουν καταντήσει το πιο γραφειοκρατικό κομμάτι του πανεπιστημίου.

 • 10 Δεκεμβρίου 2019, 09:28 | ad

  Αντί να τα πάρουνε όλα πίσω για να πάρουνε ανάσα οι ΕΛΚΕ από τη επιπρόσθετη γραφειοκρατία που εισήγαγε η λαίλαπα ΣΥΡΙΖΑ, τούτοι εδώ προσπαθούνε με ημίμετρα να φτιασιδώσουν την κατάσταση. Άμα θέλαμε να γονατίσουμε τους ΕΛΚΕ ψηφίζαμε ΣΥΡΙΖΑ που είναι και ορίτζιναλ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2019, 19:58 | Κώστας

  Για τα έργα/προγράμματα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους συντάσσεται: α) συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη διάρκεια του έργου, ο οποίος είναι δημοσιονομικά ουδέτερος, χωρίς να απαιτείται επιμέρους κατανομή των κονδυλίων στα έτη, καθώς και β) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους σύμφωνα με την παρ. 9.

  Αν συνεχιστεί η υποβολή ετήσιων αναλυτικών συνοπτικών προϋπολογισμών θα συνεχιστεί το λάθος. Με τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε έργου ενημερώνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ και από αυτόν παρακολουθείται το μητρώο δεσμεύσεων. Αυτή η προσέγγιση είναι γραφειοκρατική, οδηγεί εύκολα σε λάθος (είναι αδύνατο ο ΕΥ να μπορεί να προβλέψει τις ανάγκες του έργου ετήσια) και είναι αντίθετη με το πνεύμα του νομοθέτη που θέλει να απλοποιήσει την διαδικασία. Η καλύτερη προσέγγιση είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος να υποβάλει μόνο συνοπτικό προϋπολογισμό. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ να καταρτίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και τον ΠΟΥ όχι ως άθροισμα των επιμέρους προϋπολογισμών των έργων, αλλά βάσει των περσινών εσόδων, εξόδων με μια πρόβλεψη διακύμανσης 10%. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να μπορεί να αναμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΛΚΕ. Η ανάληψη υποχρέωσης να γίνεται στον ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ και όχι στον προϋπολογισμό του έργου. Ο έλεγχος σε επίπεδο έργου πρέπει να γίνεται μόνο ταμειακά. Συνοπτικά, όχι ετήσιος προϋπολογισμός ανά έργο όχι ανάληψη υποχρέωσης στον προϋπολογισμό του έργου αλλά στον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό. Μόνο έτσι τα στοιχεία θα είναι αξιόπιστα και θα παρακολουθείται σωστά το μητρώο δεσμεύσεων.